Dyrektor ZDiZ zatrudni Kontrolera Strefy Płatnego Parkowania

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia zatrudni pracowników na stanowisko

KONTROLER Strefy Płatnego Parkowania - 3 etaty

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·          kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania
·          wystawianie zawiadomień do uiszczenia opłaty dodatkowej
·          wykonywanie dokumentacji fotograficznej postojów pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania
·          bieżący monitoring stanu pracy parkomatów, oznakowania oraz zajęcia pasa drogowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w terenie na obszarze objętym Strefą Płatnego Parkowania w Gdyni oraz w budynku przy ul. Białostocka 3 i poza nim, wymaga przemieszczania się i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Budynek nie jest wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny umożliwiającą poruszanie się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia). Kontakt osobisty z kierowcami parkującymi w SPP.  

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·          wykształcenie średnie oraz min.2 letni staż pracy

Wymagania niezbędne:
·      obywatelstwo polskie,
·      nieposzlakowana opinia,
·      uregulowany stosunek do służby wojskowej,
·      dobry stan zdrowia,
·      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne,
·      samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
·      silna motywacja, chęć uczestnictwa i osobistego zaangażowania w realizowaniu zadań referatu SPP.

Wymagania  dodatkowe:
·     mile widziana znajomość języka obcego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·     pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz CV,
·     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
·     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·     oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  19.06.2019 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONTROLER SPP.”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach
tel. 58 764 40 11.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: KONTROLER.
 
 
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 15.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2019 11:41 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
23.05.2019 12:43 Aktualizacja treści Mariola Janczak
15.05.2019 12:43 Dodanie informacji Mariola Janczak