Praczka

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni zatrudni osobę na stanowisko:
Praczka Umowa na ¾ etatu, data zatrudnienia od 1.09.2019 r.

Niezbędne kwalifikacje kandydata:- obowiązkowość, dokładność, komunikatywność 
Wymagane dokumenty:- życiorys zawodowy  i list motywacyjny

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
w Gdyni ul. Morska 77 lub przesłać do dnia 31.05.2019 r. pod adres: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych 81-222 Gdynia ul. Morska 77 z dopiskiem
„Praczka”  – oferta pracy lub email: kadry.zshg@wp.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:  620 12 89

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji -
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zespól Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Część informacyjna - Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych,  81-222 Gdynia, ul. Morska 77, tel. 58 620-12-89, email: sekretariat@zshg.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry.zshg@wp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm; 
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 6 miesiecy) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusława Flisykowska
Wprowadził informację: Agnieszka Słowińska
Data wytworzenia informacji: 28.03.2019
Data udostępnienia informacji: 28.03.2019