SP 6 - Nabór na stanowisko - Specjalista ds. płac

Nabór na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW PŁAC
Zgodnie z Ustawa z 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko
-specjalista ds.płac
Wymagania konieczne:
- posiada zdolności do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe i minimum 2. letnie doświadczenie zawodowe lub  wykształcenie  średnie i minimum 3. letnie doświadczenie.
- znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel), znajomość programu SIO, znajomość obsługi urządzeń biurowych.
Główne obowiązki:
-   Bieżące śledzenie  przepisów w  zakresie  prawidłowego  naliczania  
wynagrodzeń i zasiłków.
- Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie płacowo – księgowym (wynagrodzenia, świadczenia z ZUS).
- Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługa programu Płatnik.
- Sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników, informacji o wynagrodzeniu pracowników odchodzących na emerytury i renty na drukach ZUS Rp-7.
- Prowadzenie na bieżąco kartotek imiennych pożyczkobiorców pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.
- Przygotowywanie i sporządzanie list płac poborów zasadniczych, godzin ponadwymiarowych, nadgodzin, premii, nagród i innych wypłat pracowniczych.
-   Terminowe dokonywanie przelewów.
-   Wprowadzanie danych do systemu SIO.
-   Obsługa programu Progman -rozrachunki
-   Sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
-   Przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i dyscypliny pracy.
-   Przestrzeganie przepisów bhp.
-    Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi   odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
 
Wymagania pożądane:
- sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Miejsce składania dokumentów:
Szkoła Podstawowa nr 6
Ul. Cechowa 22
81 – 194 Gdynia
- sekretariat, z dopiskiem: oferta pracy – specjalista ds. płac.
Termin składania dokumentów: do 19.03.2019r. godz. 15.00
Zatrudnienie od 01.04.2019r.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną zniszczone.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane niewykorzystane ulegną zniszczeniu”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 05.03.2019
Data udostępnienia informacji: 05.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2019 20:35 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa