Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. płac w Szkole Podstawowej nr 31 - 1 etat

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni 
ul. Chylońska 227
81-227 Gdynia

NAZWA STANOWISKA PRACY:
specjalista ds. płac
1 etat  
 
1. Wymagania konieczne:  

- obywatelstwo polskie,  
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe i minimum 2. letnie doświadczenie zawodowe lub  wykształcenie  średnie i minimum 3. letnie doświadczenie. 
- znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel), znajomość programu SIO, znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Główne obowiązki:

- Bieżące śledzenie  przepisów w  zakresie  prawidłowego  naliczania wynagrodzeń i zasiłków.
- Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie płacowo – księgowym (wynagrodzenia, świadczenia z ZUS).
- Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługa programu Płatnik.
- Sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników, informacji o wynagrodzeniu pracowników odchodzących na emerytury i renty na drukach ZUS Rp-7. 
- Przygotowywanie i sporządzanie list płac poborów zasadniczych, godzin ponadwymiarowych, nadgodzin, premii, nagród i innych wypłat pracowniczych.
-   Terminowe dokonywanie przelewów.
-   Wprowadzanie danych do systemu SIO.
-   Obsługa programu Progman -Płatnik
-   Sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
-   Przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i dyscypliny pracy.
-   Przestrzeganie przepisów bhp.
-  Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.
-    Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
 
Wymagania pożądane:

- sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.


Miejsce składania dokumentów:

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Chylońska 227
81 – 007 Gdynia
- sekretariat, z dopiskiem: oferta pracy – specjalista ds. płac.
Termin składania dokumentów: do 14.08.2019r. godz. 09.00 - 14.00
Zatrudnienie od 01.09.2019r.


Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób, które się nie zakwalifikowały zostaną zniszczone.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane niewykorzystane ulegną zniszczeniu”
 
Dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną.  
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
 
                                                                                                      DYREKTOR
                                                                                                Aleksander Kuźmin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksander Kuźmin
Wprowadził informację: Karol Nowaczyk
Ostatnio zmodyfikował: Karol Nowaczyk
Data wytworzenia informacji: 28.06.2019
Data udostępnienia informacji: 28.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2019 12:47 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:47 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:45 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:44 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:43 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:42 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:41 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:40 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:39 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk
28.06.2019 12:38 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk