SP 23 nabór na stanowisko obsługi - STRAŻNIK RUCHU DROGOWEGO (1 etat)


Zgodnie z Ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni , ul. Grottgera 19 poszukuje kandydata na stanowisko obsługi – STRAŻNIK RUCHU DROGOWEGO
w wymiarze 1 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 21 czerwca 2019 r.
 
Wymagania:
 
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole,
- posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
- w  pełni z praw publicznych,
- niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z - oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- nieposzlakowana opinia.
 
Zakres obowiązków:
 
- opiekun dzieci na przejściach dla pieszych,
- przeprowadzanie przez jezdnię dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych,
- wstrzymywanie ruchu pojazdów w celu umożliwienia pieszym, przede wszystkim dzieciom bezpiecznego przekroczenia jezdni,
- zezwalanie kierującym pojazdami na kontynuowanie jazdy po upewnieniu się, że osoby piesze są bezpieczne,
- reakcja na nieprawidłowe przechodzenie pieszych przez jezdnię, zabawy dzieci w jej pobliżu,
- jeżeli nie ma konieczności przebywania strażnika w rejonie przejścia dla pieszych, wykonuje on prace porządkowe na    zewnątrz i wewnątrz szkoły.
 
Wymagane dokumenty:
 
-       podanie o pracę
·        CV
·        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)
·        oświadczenie o niekaralności
·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
 
 
 
 
 
Miejsce składania dokumentów:
Szkoła Podstawowa nr  23 ,  81-438 Gdynia, ul. Grottgera 19
Tel. 058 622 07 33;   
- sekretariat, z dopiskiem :  oferta pracy: Strażnik Ruchu Drogowego
lub pocztą elektroniczną: sekretariat@sp23gdynia.pl
Termin składania dokumentów:  22.03.2019r
Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2019r.
 
 
 
Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 23 z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grottgera 19, w celu i zakresie niezbędnym w procesie tej konkretnej rekrutacji na stanowisko strażnika ruchu drogowego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grottgera 19,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  - patrycja@3city-it.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tylko na okres rekrutacji, aż do jej rozstrzygnięcia. W przypadku nie odebrania dokumentów w okresie dwóch tygodni po zakończeniu rekrutacji zostaną  zniszczone.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Regina Hetak
Wprowadził informację: Ewa Matysiuk
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Matysiuk
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2019 18:56 Korekta Ewa Matysiuk