Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendentki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendentki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
poszukuje kandydatów na stanowisko intendentki
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudzień 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy – 40 godz. tygodniowo

Planowane zatrudnienie: 15.03.2019 r.
Główne obowiązki:

 • Dbanie aby przyjęty do magazynów towar był przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – higienicznymi oraz o szczególnie staranne przechowywanie  produktów spożywczych łatwo ulegających zepsuciu.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu jadłospisów, udzielanie informacji o aktualnym stanie produktów w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem produktów sezonowych i łatwo ulegających zepsuciu.
 • Przyjmowanie i wydawanie z magazynu towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzenie dokumentacji.
 • trzymywanie w magazynach higienicznych warunków przechowywania produktów spożywczych  zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – higienicznymi oraz zabezpieczanie odpowiednio przed owadami i gryzoniami wszystkich podległych magazynów.
 • Dbanie aby chłodnie i inne urządzenia w magazynach były eksploatowane we właściwy sposób. 
 • Nadzorowanie aby magazyny były odpowiednio zabezpieczone przed pożarem i kradzieżą.
 • Odpowiedzialność pod względem ilości za sprzęt i urządzenia kuchenne, będące w bieżącym użytkowaniu.
 • Raz na pół roku przeprowadzanie spisu wybrakowanego sprzętu, naczyń kuchennych (protokół wybrakowania).
 • Odpowiedzialność za terminowe sporządzanie sprawozdań.
 • Kontrolowanie stanu dokonywanych wpłat za obiady.
 • Wykonywanie rozliczenia miesięcznego obiadów.
 • Wykonywanie innych poleceń dyrekcji szkoły.
 • Odpowiedzialność materialna za stan powierzonego majątku, zgromadzonego we wszystkich magazynach żywnościowych, za ewentualne straty powstałe w skutek nieodpowiedniego przechowywania produktów spożywczych i towarów handlowych będących pod opieką
 

Warunki pracy:

Wymagany kontakt (także telefoniczny) z pracownikami szkoły, innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, główne miejsce pracy – pomieszczenie biurowe na I  piętrze szkoły. Budynek bez  windy.
 
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
 Wykształcenie średnie. Doświadczenie w pracy na  podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Wymagania konieczne:
 
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • umiejętność pracy z komputerem i programami EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu.
wykształcenie i staż pracy jak w pkt. powyżej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny
 
Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko intendenta  należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. lub przesłać pocztą do dnia 28.02.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Pozostałe informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 08.01.2019