Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendentki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
poszukuje kandydatów na stanowisko intendentki


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maj 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy – 40 godz. tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 26.08.2019 r.

Główne obowiązki:
· Dbanie aby przyjęty do magazynów towar był przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – higienicznymi oraz o szczególnie staranne przechowywanie  produktów spożywczych łatwo ulegających zepsuciu.
· Uczestniczenie w opracowywaniu jadłospisów, udzielanie informacji o aktualnym stanie produktów w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem produktów sezonowych i łatwo ulegających zepsuciu.
· Przyjmowanie i wydawanie z magazynu towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzenie dokumentacji.
· Utrzymywanie w magazynach higienicznych warunków przechowywania produktów spożywczych  zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – higienicznymi oraz zabezpieczanie odpowiednio przed owadami i gryzoniami wszystkich podległych magazynów.
· Dbanie aby chłodnie i inne urządzenia w magazynach były eksploatowane we właściwy sposób.
· Nadzorowanie aby magazyny były odpowiednio zabezpieczone przed pożarem i kradzieżą.
· Odpowiedzialność pod względem ilości za sprzęt i urządzenia kuchenne, będące w bieżącym użytkowaniu.
· Raz na pół roku przeprowadzanie spisu wybrakowanego sprzętu, naczyń kuchennych (protokół wybrakowania).
· Odpowiedzialność za terminowe sporządzanie sprawozdań.
· Kontrolowanie stanu dokonywanych wpłat za obiady.
· Wykonywanie rozliczenia miesięcznego obiadów.
· Wykonywanie innych poleceń dyrekcji szkoły.
· Odpowiedzialność materialna za stan powierzonego majątku, zgromadzonego we wszystkich magazynach żywnościowych, za ewentualne straty powstałe w skutek nieodpowiedniego przechowywania produktów spożywczych i towarów handlowych będących pod opieką.
 


Warunki pracy:

Wymagany kontakt (także telefoniczny) z pracownikami szkoły, innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku, główne miejsce pracy– pomieszczenie biurowe na I  piętrze szkoły. Budynek bez  windy.
 
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 Wykształcenie średnie. Doświadczenie w pracy na  podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Wymagania konieczne:
 
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
- tan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
- umiejętność pracy z komputerem i programami EXCEL, WORD oraz znajomość Internetu.
- wykształcenie i staż pracy jak w pkt. powyżej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- CV i list motywacyjny
 
Wszystkie oświadczenia, cv, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko intendenta  należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. lub przesłać pocztą do dnia 21.06.2019 r. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Pozostałe informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2019 17:13 Aktualizacja treści Marek Pauli