Nabór na stanowisko specjalisty do spraw płac

Przedszkole nr 43 Jantarek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płacDyrektor Przedszkolu Nr 43 „Jantarek” w Gdyni
ul. inż. Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu tj.10 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 01 marzec 2019
 
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE WYNIKAJĄCE Z ART. 54 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH:
Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
 

DODATKOWE WYMAGANIA:
 • obsługa płacowa przedszkola, archiwizacja dokumentacji;
 •  bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka;
 • sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych  i obsługowych ;
 • przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników;
 • obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana);
 •   obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa,pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
 •   terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej;
 • kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;
 •  obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników:
 • terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich   pracowników
 • i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom     Skarbowym;
 •   sporządzenie kart wynagrodzeń;
 • ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami
 • przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło;
 • wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników Zespołu na renty  i emerytury;
 • prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów;
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO, PFRON;
 • sporządzanie wymaganych przez Wydział Edukacji analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości;
 • współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego przedszkola;
 • pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora i inne prace zlecone przez bezpośredniego zwierzchnika i głównego księgowego.

Wymagane dokumenty.
1)      Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 7. i umiejętności (oryginały do wglądu);
 8. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 12. informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;
 13. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.


Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony od 01.03.2019r. (kolejna umowa na czas nieokreślony).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w gabinecie dyrektora w Przedszkolu
Nr 43 Jantarek ul. inż. J. Śmidowicza 59 Przedszkole  w terminie do dnia 28 lutego 2019r. do godz. 12.00. z dopiskiem:
„Konkurs na specjalista :księgowa ds. płac w Przedszkolu Nr 43 Jantarek w Gdyni”.
Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2015r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., poz.
 
 
 
 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019