Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola

Dyrektor Przedszkola nr 58 w Gdyni, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 – dzielnica Chwarzno – Wiczlino, ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 
Rodzaj umowy – umowa na zastępstwo
Wymiar etatu - cały etat
 
Nauczyciel musi spełniać następujące wymagania:Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017, poz. 1575)
 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne ust. 1 pkt 4 KN
 • Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Jest odpowiedzialny, kreatywny, dyspozycyjny, sumienny. 
 • Przestrzega podstawowe zasady moralne, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 • Potrafi pracować w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres e-mail: biuro@przedszkole58gdynia.pl
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Przedszkolu nr 58 w Gdyni 
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 
 • Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedszkole nr 58 w Gdyni, z siedzibą przy ul. W. Kwiatkowskiej 23, tel. 58 380 18 14,  e-mail: biuro@przedszkole58gdynia.pl,  
 • Inspektor ochrony danych [IOD]:  Iwona Kierończyk, e-mail: iod@przedszkole58gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-577 Gdynia, Wiesławy Kwiatkowskiej 23.
 • Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
 • ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Przedszkola nr 58 albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 • ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 • Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do:wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO) i żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
 • ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kozłowska
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2019
Data udostępnienia informacji: 08.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2019 10:34 Dodanie informacji Anna Kozłowska