Przywrócenie pojazdu po czasowym wycofaniu z ruchu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, informacja stanowisko nr 20 (bilet z dyspensera - E)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
w godzinach:  7.00 - 18.00 od poniedziałku od piątku (oprócz świąt) sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej/
- decyzja administracyjna o wycofaniu czasowym pojazdu
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, w przypadku gdy upłynął termin w dowodzie rejestracyjnym
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania - stanowisko 20 (informacja)
- po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce czasowego wycofania zwraca tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana
Opłaty: Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2017 r., poz. 128)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów w ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 listopada 2012 r o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
Inne informacje: - w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
* upoważnienie dla osoby dokonującej przywrócenia po czasowym wycofaniu pojazdu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2017 15:24 Korekta Michał Kowalski