Wpis do ewidencji instruktorów

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 9

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-43
58 668-87-46
58 668-87-45
58 668-87-48
58 668-87-43

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
-fotografia o wymiarze 35 x 35 mm
-zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów
-zaświadczenie o niekaralności (jeśli jest wymagane)
-orzeczenie lekarskie i psychologiczne (jeśli jest wymagane)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji instruktorów
- decyzję odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9
Opłaty: - 50,00 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
Czas załatwienia sprawy: - w terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i , Budownictwa z dnia 04 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r., poz. 280)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 935)
Inne informacje: -----
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 15:31 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 14:47 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:41 Korekta Michał Kowalski