Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia jego wywozu za granicę

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro / pokój 59 / stanowiska od 24 do 29 ( bilet z dyspensera - G )

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku od piątku od 7.00 do 18.00 (oprócz świąt), sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- tablice rejestracyjne
- oryginał dowodu własności pojazdu + kserokopia
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24-29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się czasowej rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł
- na przyczepę- 40,00zł
- na motocykl- 40,00 zł
- na motorower- 30,00zł
- opłata za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic(tablicy) tymczasowych-0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,poz.128)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r.,poz.1038)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2016r., poz.1827 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r., Nr 230 poz. 689 )
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.681)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.23 z późn.zm.)
Inne informacje: w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2017 14:58 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 09:17 Korekta Michał Kowalski