Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Chylonia


Rada dzielnicy Chylonia zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowodworskiego.

2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Wiejskiej 3.

3. Budowa ul. Św. Mikołaja 60.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z remontem chodnika dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej 43 - 47.

5. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55.

6. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Chylońskiej 92 A.

7. Remont łącznika pomiędzy ul. Nowodworskiego, a Orzechową.

8. Budowa miejsc postojowych dla budynku przy ul. Chylońskiej 59-63 i ul. Wejherowskiej 8-14.

9. Budowa miejsc postojowych dla budynku przy ul. Wejherowskiej 36-42.

10. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wejherowskiej 36-42 od strony ul. Chylońskiej 85.

11. Remont chodnika przy bloku Wejherowska 18 - 34.

12. Dostawa i montaż 4 koszy do koszykówki na terenie sali gimnastycznej ZSO nr 5.

13. Dostawa i montaż 2 bramek aluminiowych do piłki nożnej na terenie boiska SP Nr 10.

14. Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po starym boisku do koszykówki przy ul. Morska - Kartuska.

15. Wykonanie przełożenia ciepłociągu na dł. ok. 70 m w związku z realizacją budowy boiska i bieżni do skoku w dal na terenie ZSO przy ul. Wejherowskiej.

16. Budowa placu zabaw przy ul. Morska - Kartuska.

17. Zakup i rozstawienie 10 szt. koszy ulicznych na odpady.

18. Zakup i rozstawienie 10 szt. ławek.

19. Remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika do stacji SKM Leszczynki.

20. Remont nawierzchni drogi pomiędzy ul. Chylońską 66, a ul. Chylońską 70.

21. Remont nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy ul. Chylońską 42, a 44.

22. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Tczewskiej.

23. Wymiana nawierzchni (na kostkę brukową) na placu szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 przy ul. Raduńskiej 21.

24. Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Chylońskiej przy sklepie Stokrotka.

25. Wykonanie prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską.

26. Wykonanie uzupełnienia i umocnienia krawężników przy ul. Krzywej.

27. Remont chodnika pomiędzy budynkami Chylońska 95-109, a Chylońska 111.

28. Wykonanie boiska dla dzieci i młodzieży na działce nr 2956.

29. Modernizacja terenu sportowego przy XIV LO - realizacja boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

30. Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1.  Wykonanie przełożenia ciepłociągu na dł. ok. 70 m w związku z realizacją budowy boiska i bieżni do skoku w dal na terenie ZSO przy ul. Wejherowskiej.

2. Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po starym boisku do koszykówki przy ul. Morska - Kartuska.

3. Dostawa i montaż 2 bramek aluminiowych do piłki nożnej na terenie boiska SP Nr 10 przy ul. Morskiej 192.

4. Dostawa i montaż 4 koszy do koszykówki na terenie sali gimnastycznej ZSO Nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55.

5. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Chylońskiej nr 92A.

6. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wejherowskiej nr 36 - 42 od strony ul. Chylońskiej nr 85.

7. Remont chodnika przy bloku Wejherowska nr 18 - 34.

8. Remont łącznika pomiędzy ul. Nowodworskiego i ul. Orzechową (utwardzenie nawierzchni w technologii płyt yomb).

9. Budowa placu zabaw przy ul. Morska - Kartuska.

10. Zakup i rozstawienie 10 szt. koszy ulicznych na odpady.

11. Zakup i rozstawienie 10 szt. ławek.

12. Remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika do stacji SKM Leszczynki.

13. Remont nawierzchni drogi pomiedzy ul. Chylonską 66, Chylońską 70.

14. Remont nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy ul. Chylońską 42, a 44.

15. Modernizacja terenu sportowego przy XIV LO - realizacja boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

16. Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle.
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Wykonanie przełożenia ciepłociągu na dł. ok. 70 m w związku z realizacją budowy boiska i bieżni do skoku w dal na terenie ZSO przy ul. Wejherowskiej)
01 luty 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/16/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
14 luty 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5738/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia zadania inwestycyjno - remontowego na rok 2017.
16 luty 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na lipiec 2017 r:
- uzgodniono z OPEC technologię wykonania sieci ciepłowniczej znajdującej się w kolizji z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego.
stan na październik 2017 r:
- wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową zawierającą założenia dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie przeznaczonym pod inwestycję.
- planowane wykonanie prac związanych z wymianą cieplociągu i budową boiska w roku 2018.
stan na maj 2018 r.:
- GCS wszczęło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
- w dniu 15 maja br. nastąpiło otwarcie ofert, trwa ich sprawdzanie.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po starym boisku do koszykówki przy ul. Morska - Kartuska)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5946/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia zadań inwestycyjno - remontowych.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na październik 2017 r:
- wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego,
stan na grudzień 2017 r:
- wykonano kompletną dokumentację projektową,
- uzyskano zgloszenie robót budowlanych wydane przez Wydział Architektoniczno - Budowlany UMG,
- zaplanowano realizacje robót budowlanych na rok 2018.
stan na maj 2018 r.:
- na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego - oszacowany koszt jest wyższy od środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji,
- GCS przesłało pismo do rady dzielnicy z prośbą o zwiększenie środków finansowych.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Dostawa i montaż 2 bramek aluminiowych do piłki nożnej na terenie boiska SP Nr 10 przy ul. Morskiej 192)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5946/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia zadań inwestycyjno - remontowych.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na październik 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 8.500 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Dostawa i montaż 4 koszy do koszykówki na terenie sali gimnastycznej ZSO Nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5946/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia zadań inwestycyjno - remontowych.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na październik 2017 r:
- wykonano kompletną dokumentację projektową,
- w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy,
- nie otrzymano żadnej oferty, w związku z czym przeprowadzono procedurę negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z wybranym wykonawcą, jednakże ze względu na krótki termin realizacji (do końca 2017 r) wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu realizacji zamówienia na rok 2018,
- realizację zadania przełożono na rok 2018, po zabezpieczeniu środków finansowych.
stan na maj 2018 r.:
- w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęły żadne oferty,
- trwa procedura wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Remont nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Chylońskiej nr 92A)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5942/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 36.123 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wejherowskiej nr 36 - 42 od strony ul. Chylońskiej nr 85)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5942/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 91.643 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Remont chodnika przy bloku Wejherowska nr 18 - 34)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5942/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 146.812 złSprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Remont łącznika pomiędzy ul. Nowodworskiego i ul. Orzechową - utwardzenie nawierzchni w technologii płyt yomb)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5942/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
stan na maj 2018 r.:
- realizacja zadania w bieżącym roku.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Budowa placu zabaw przy ul. Morska - Kartuska)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5945/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 164.111 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10
(Zakup i rozstawienie 10 szt. koszy ulicznych na odpady)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5945/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zakupiono 10 szt. koszy,
- montaż koszy przewidziany w kwietniu 2018 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 11
(Zakup i rozstawienie 10 szt. ławek)
15 marzec 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XX/17/2017 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5945/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na listopad 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.500 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 12
(Remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika do stacji SKM Leszczynki)
21 luty 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXVIII/29/2018 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań inwestycyjno - remontowych na rok 2018.
20 marzec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7622/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na rok 2018.
21 marzec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 13
(Remont nawierzchni drogi pomiędzy ul. Chylońską 66, a ul. Chylońską 70)
21 luty 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXVIII/29/2018 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań inwestycyjno - remontowych na rok 2018.
20 marzec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7622/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na rok 2018.
21 marzec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 14
(Remont nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy ul. Chylońską 42, a 44)
21 luty 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXVIII/29/2018 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zadań inwestycyjno - remontowych na rok 2018.
20 marzec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7622/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na rok 2018.
21 marzec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 15
(Realizacja budowy boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy na terenie XIV LO)
6 czerwiec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXX/33/2018 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie zmiany w zadaniach inwestycyjno - remontowych na rok 2018.
26 czerwiec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8104/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia zadania inwestycyjno - remontowego na rok 2018.
27 czerwiec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 16
(Zakup iluminacji świetlnej imitującej żagle)
06 czerwiec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXX/34/2018 Rady Dzielnicy Chylonia w sprawie środków finansowych na zadanie inwestycyjno - remontowe na lata 2015 - 2018.
04 czerwiec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8327/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego.
05 czerwiec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2018 13:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.09.2018 13:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2018 15:03 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.06.2018 13:17 Korekta Ewa Mącik
27.06.2018 13:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.06.2018 13:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.06.2018 12:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.05.2018 14:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.03.2018 12:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.03.2018 12:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2018 12:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2018 12:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2018 11:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2018 10:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 12:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 11:26 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 11:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 11:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 10:48 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 10:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 09:55 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 09:42 Korekta Ewa Mącik
09.01.2018 09:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.01.2018 09:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 11:27 Korekta Ewa Mącik
08.01.2018 11:25 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 13:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 12:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 12:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 12:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 12:09 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 12:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 11:03 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.01.2018 14:52 Korekta Ewa Mącik
03.01.2018 14:51 Korekta Ewa Mącik
19.12.2017 15:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.03.2017 10:58 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.03.2017 10:55 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.03.2017 09:58 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.03.2017 09:41 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.03.2017 09:30 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.01.2017 10:29 Dodanie informacji Ewa Mącik
12.10.2016 11:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.10.2016 11:39 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.04.2016 11:09 Korekta Ewa Mącik
27.04.2016 11:07 Dodanie informacji Ewa Mącik
21.04.2016 15:28 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.03.2016 09:20 Dodanie informacji Ewa Mącik