Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Dąbrowa


Rada dzielnicy Dąbrowa zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadan inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa oświetlenia części ul. Łanowej.

2. Budowa oświetlenia części ul. Kolonia.

3. Budowa oświetlenia ul. Pomianowskiego.

4. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej 33.

5. Remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi.

6. Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej.

7. Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wysokości ZS Nr 14.

8. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni).

9. Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Nagietkowa - ul. Gorczycowa.

10. Budowa oświetlenia ulicy Sojowej 33 - 33A.

11. Remont chodnika od ul. Rdestowej do wysokości wjazdu pomiędzy budynkami Rdestowa 25 i Szafranowa 4.

12. Remont wjazdów na parking przy ul. Szafranowej (na wysokości budynku nr 4).

13. Remont parkingu przy ul. Szafranowej 4 (parking, wjazdy, dojścia do parkingu).

14. Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu ul. Sojowej na dł. 210 m.

15. Remont jezdni ul. Sojowej.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia części ul. Łanowej.

2. Budowa oświetlenia części ul. Kolonia.

3. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej nr 33.

4. Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej.

5. Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wysokości ZS Nr 14.

6. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni).

7. Remont parkingu przy ul. Szafranowej (parking na wysokości budynku Szafranowa 4.

8. Budowa oświetlenia ulicy Sojowej nr 33-33 A.

9. Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż ul. Nagietkowej i ul. Gorczycowej (teren Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3).

10. Remont jezdni ul. Sojowej.

11. Remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi na odcinku ok. 80 mb.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Budowa oświetlenia części ul. Łanowej)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 16.120 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych (dla zad. nr 2) spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia (dla zad. nr 4) w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych,
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.
stan na maj 2018 r.:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego, w wyniku której wezwano Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji,
- trwały prace projektowe.
stan na sierpień 2018 r.:
- w wyznaczonym terminie wykonawca nie usunął braków i nie przekazał kompletu dokumentacji, został więc wezwany do niezwłocznego przekazania projektu i poinformowany o naliczaniu kar,
- przygotowano notę informującą o konieczności odstąpienia od umowy i wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa oświetlenia części ul. Kolonia)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 16.120 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia (dla zad. nr 4) w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych,
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.
stan na maj 2018 r.:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego, w wyniku której wezwano Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji,
- trwały prace projektowe.
stan na sierpień 2018 r.:
- w wyznaczonym terminie wykonawca nie usunął braków i nie przekazał kompletu dokumentacji, został więc wezwany do niezwłocznego przekazania projektu i poinformowany o naliczaniu kar,
- przygotowano notę informującą o konieczności odstąpienia od umowy i wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej 33)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 14.890 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
- uzyskano decyzję lokalizacyjną.
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych (dla zad. nr 2) spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia (dla zad. nr 4) w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych.
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.
stan na maj 2018 r.:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego, w wyniku której wezwano Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji,
- trwały prace projektowe.
stan na sierpień 2018 r.:
- w wyznaczonym terminie wykonawca nie usunął braków i nie przekazał kompletu dokumentacji, został więc wezwany do niezwłocznego przekazania projektu i poinformowany o naliczaniu kar,
- przygotowano notę informującą o konieczności odstąpienia od umowy i wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 17.350 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych (dla zad. nr 2) spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych,
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.
stan na maj 2018 r.:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego, w wyniku której wezwano Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji,
- trwały prace projektowe.
stan na sierpień 2018 r.:
- w wyznaczonym terminie wykonawca nie usunął braków i nie przekazał kompletu dokumentacji, został więc wezwany do niezwłocznego przekazania projektu i poinformowany o naliczaniu kar,
- przygotowano notę informującą o konieczności odstąpienia od umowy i wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wysokości ZS Nr 14)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
04 maj 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4597/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
05 maj 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 35.127 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej - północna strona jezdni)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
04 maj 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4597/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
05 maj 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową za kwotę 31.110 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7
(Remont parkingu przy ul. Szafranowej na wysokości budynku nr 4)
5 marzec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/42/2018 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na rok 2018.
20 marzec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7623/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego na rok 2018.
21 marzec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8
(Budowa oświetlenia ul. Sojowej nr 33-33A)
5 marzec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/42/2018 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na rok 2018.
20 marzec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7624/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018.
21 marzec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na sierpień 2018 r.:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- trwały prace związane z przygotowaniem postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro,
- rozpoczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trybie zapytania ofertowego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9
(Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż ul. Nagietkowej i ul. Gorczycowej - teren Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3)
5 marzec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXXV/42/2018 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na rok 2018.
20 marzec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7624/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018.
21 marzec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na sierpień 2018 r.:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- trwały prace związane z przygotowaniem postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro,
- rozpoczęto procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trybie zapytania ofertowego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10
(Remont jezdni ul. Sojowej)
4 czerwiec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXXVIII/60/2018 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie przeznaczenia środków na remont ul. Sojowej w ramach zadań inwestycyjno - remontowych.
19 czerwiec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8065/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego.
20 czerwiec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 11
(Remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi na odcinku ok. 80 mb)
2 lipiec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XXXIX/64/2018 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie przeznaczenia środków na remont ul. Kolendrowej w ramach zadań inwestycyjno - remontowych.
17 lipiec 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 8174/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego na rok 2018.
18 lipiec 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na 26 lipiec 2018 r.:
- brak możliwości realizacji zadania z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych (rada dzielnicy przeznaczyła na realizację zadania 210.000 zł wg. metryki z grudnia 2016 r, obecnie zadanie wyceniono na 450.000 zł).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 13.07.2015
Data udostępnienia informacji: 15.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2018 11:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.08.2018 10:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
18.07.2018 15:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2018 14:57 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.06.2018 13:51 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.06.2018 13:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.06.2018 12:50 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.05.2018 11:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.05.2018 11:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.03.2018 13:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.03.2018 13:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.03.2018 13:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 15:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 15:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 14:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.02.2018 13:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2018 10:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 11:28 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 13:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 10:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 10:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 10:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 09:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 15:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 15:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 13:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 13:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 12:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 12:43 Korekta Ewa Mącik
21.12.2017 12:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.12.2017 15:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.12.2016 13:12 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.11.2015 15:17 Korekta Ewa Mącik
18.11.2015 15:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.10.2015 11:46 Korekta Ewa Mącik
15.10.2015 12:15 Korekta Ewa Mącik
15.10.2015 12:09 Korekta Ewa Mącik
15.10.2015 11:08 Dodanie informacji Ewa Mącik