Statut Dzielnicy Karwiny

Uchwała Nr XXIII/505/04
Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 września 2004r.
w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny.

Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Dzielnicy Karwiny w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr III/34/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Statut dzielnicy Karwiny - zobacz tekst.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Marek Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 03.10.2007
Data udostępnienia informacji: 03.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2018 14:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2015 10:01 Aktualizacja treści Inez Heine
19.02.2015 09:35 Zmiana załącznika Inez Heine
13.12.2013 12:41 Aktualizacja treści Inez Heine
02.02.2011 13:21 Zmiana załącznika Tomasz Kamiński