Referat Gospodarki Odpadami

Osoba kierująca komórką: Kierownik referatu: Damian Kleina
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 302
Nr telefonu: 58 772-35-01
58 772-35-02 do 09
Nr faxu: 58 77 23 510
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
 1. Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
 • przygotowywanie uchwał Rady Miasta Gdyni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów,
 • kontrolę realizacji umów zawartych z firmami wywozowymi na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów,
 • kontrolę firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a w szczególności nakładanie kar finansowych na firmy wywozowe mieszające odpady zgromadzone w sposób selektywny,
 • bieżącą analizę systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • współpracę ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
 • udzielanie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych.
      2. Realizacja zadań określonych ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska poprzez:
          1. wydawanie decyzji w sprawach:
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na gospodarowanie odpadami w kwestii ich transportu, zbierania oraz przetwarzania,
 • usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.
          2. prowadzenie rejestrów:
 • posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport określonych rodzajów odpadów,
 • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
      3. Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Damian Kleina
Data wytworzenia informacji: 06.08.2012
Data udostępnienia informacji: 01.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2017 08:46 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.04.2017 08:45 Aktualizacja treści Damian Kleina
14.04.2017 12:44 Aktualizacja treści Damian Kleina