Procedura przyjmowania wniosków do Żłobka "Koniczynka"

I. Rekrutacja do Żłobka "Koniczynka "prowadzona jest poprzez zarejestrowanie dziecka w ramach rekrutacji elektronicznej na stronie https://gdynia-koniczynka.nullo.pl/
1.  Warunkiem zarejestrowania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest:
a)  zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich akceptacja;
b)  wypełnienie wniosku poprzez stronę https://gdynia-koniczynka.nullo.pl/      
- w przypadku rejestracji elektronicznej wniosek zostaje automatycznie złożony i nie zachodzi potrzeba dostarczania go do placówki
2.  Warunkiem przyjęcia wniosku jest ukończenie przez dziecko wieku określonego w Statucie.
II.

1.  Przyjęcie dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o ocenę wniosków dokonywaną przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora żłobka. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor żłobka oraz dwóch pracowników merytorycznych żłobka. Jej pracę organizuje i przewodniczy dyrektor żłobka. Komisja kwalifikacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka w ramach limitu miejsc oraz listę dzieci oczekujących na przyjęcie.
1.1  W ocenie wniosków uwzględnia się zgodnie z Uchwałą XXXIV/940/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. :
a)  datę złożenia wniosku;
b)  zatrudnienie lub kontynuacja studiów w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych;
c)  posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodziców/opiekunów niepełnosprawnych;
d)  stanowisko kuratorów sądowych i MOPS.
1.2  Dyrektor po zakończeniu pracy komisji zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o przyjęciu dzieci do żłobka. Z chwilą zakwalifikowania dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w ciągu 7 dni zobowiązany jest do podpisania umowy. Przekroczenie tego terminu skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci do żłobka.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na liście dzieci oczekujących zobowiązani są do regularnego potwierdzenia decyzji oddania dziecka do żłobka jeden raz na 2 miesiące. Potwierdzenia należy dokonać elektronicznie. 
3. Dyrektor żłobka informuje rodziców/opiekunów prawnych, że brak potwierdzenia, o którym, mowa w pkt. 4 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy oczekujących na przyjęcie.    
III.
1.  Rekrutacja do Żłobka “Koniczynka” odbywa się w systemie całorocznym.
2.  Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy od określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Wprowadził informację: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Welfle-Pobłocka
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2018 23:19 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
31.01.2018 23:17 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 23:09 Korekta Agnieszka Welfle-Pobłocka
11.12.2017 10:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.12.2017 16:22 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
09.12.2017 16:16 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
09.12.2017 16:15 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
08.12.2017 09:52 Korekta Michał Kowalski
07.12.2017 18:27 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.12.2017 18:23 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.12.2017 16:16 Aktualizacja treści Agnieszka Welfle-Pobłocka
07.12.2017 16:12 Dodanie informacji Agnieszka Welfle-Pobłocka