Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. Zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia
 
o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Gdyni oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
 
Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach
od 20 października do 13 listopada 2017 r.
 

WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1. Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji ma na celu wyłonienie:
1) 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z podobszarów rewitalizacji, obejmujących:
  • część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
  • część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
  • zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja.
2) 1 przedstawiciela właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego.

2. Kandydat będący mieszkańcem obszaru rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.

3. Kandydat będący przedstawicielem właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.

4. Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią.
5. Kandydatem na Członka Komitetu Rewitalizacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.
6. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
7. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru uzupełniającego, tj. od 20 października 2017 r.:
w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-16.00,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”) .
8. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, należy złożyć w formie papierowej do dnia 13 listopada 2017 r.:
pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
lub
bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura 08.00-16.00.
9. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru uzupełniającego należy kierować na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 727 39 04.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.10.2017
Data udostępnienia informacji: 20.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 12:59 Inne Konrad Młynarczyk
23.03.2018 12:32 Zmiana lokalizacji Konrad Młynarczyk
20.10.2017 09:14 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk