Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gdyni

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych realizowanym na podstawie ustawy z dnia z 9 października 2015 roku. Dokument określa sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy miasto zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Obszar, na którym występuje szczególna koncentracja tych zjawisk, na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 proc. powierzchni gminy, nie może też na nim mieszkać więcej niż 30 proc. jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary. Nie muszą mieć wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich koncentracji negatywnych zjawisk. Tak obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji mogą stanowić to samo terytorium. Oba wyznacza Rada Miasta w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.

Stosowna uchwała dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została podjęta przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 marca 2016 roku. Stanowiła ona podstawę do przystapienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, który został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni w dniu 29 marca 2017 roku.


Dodatkowych informacji w sprawie udziela:

Laboratorium Innowacji Społecznych
Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
tel.: 58 727 39 01
tel.: 58 727 39 04
tel.: 58 727 39 06
e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Paweł Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 13:09 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk
23.03.2018 12:55 Inne Konrad Młynarczyk
06.12.2016 20:30 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
29.07.2016 14:47 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
15.07.2016 15:22 Korekta Paweł Wyszomirski
17.05.2016 11:16 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
17.05.2016 11:16 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
04.03.2016 11:06 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski