Sesja Nr II z dnia 2006-11-30

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za W. Szczurka);
4.2. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za E. Łowkiel);
4.3. wstąpienie kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za B. Stasiaka);
4.4. wstąpienie kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M. Stępę);
4.5. wstąpienie kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M. Gucia);
4.6. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni ;
4.7. wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta;
4.8. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni - Pana Wojciecha Szczurka;
4.9. powołania wiceprezydenta miasta do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki";
4.10. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2007 rok;
4.11. powołania stałych komisji Rady Miasta
5. Interpelacje.
6. Informacje.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zakończenie obrad. 

 
PROTOKÓŁ z II SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 30 listopada 2006 r.
 
Lista obecności stanowi załącznik.  Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. 


Ad 1. 
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny Stanisław Szwabski


Ad 2. 
Prezydent Wojciech Szczurek zgłosił w trakcie obrad (patrz pkt 4.9 niniejszego protokołu) wycofanie  2. projektów uchwał występujących w planowanym porządku obrad (stanowi załącznik) pod numerami 4.9 i 4.12,  dot. wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”. 
W trakcie obrad radny Marek Łucyk, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, wniósł o wprowadzenie do porządku  projektu uchwały w spr. ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni – jako pkt 4.6.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za.
Wobec braku innych uwag i wniosków Przewodniczący St. Szwabski uznał porządek obrad za przyjęty. 


Ad 3.
Pan Wojciech Szczurek  złożył wobec Rady Miasta Gdyni ślubowanie  o treści przewidzianej w art. 29a ustawy o samorządzie gminnym: „Obejmując urząd prezydenta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd  sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Gdyni. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Tym samym pan Wojciech Szczurek objął pełnienie obowiązków Prezydenta Miasta Gdyni. 


Ad 4.1.
Przewodniczący St. Szwabski poinformował o wpłynięciu na jego ręce pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku (pismo stanowi zał.) informującego o  wstąpieniu w prawa radnych pana Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego, pani Ewy Krym, pana Sławomira Kwiatkowskiego, pani Joanny Izabeli Chacuk i pani Danuty Reszczyńskiej (projekty uchwał występujące pod numerami od 4.1. do 4.5). 
UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została przyjęta: 17/0/4


Ad 4.2.
UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została przyjęta: 17/0/4


Ad 4.3.
UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została przyjęta: 17/0/4

 
Ad 4.4. 
UCHWAŁA NR II/10/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została przyjęta: 17/0/4

 
Ad 4.5. 
UCHWAŁA NR II/11/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została przyjęta: 17/0/4
Wszystkie osoby, które  wstąpiły w prawa radnych, złożyły ślubowanie po odczytaniu przez Przewodniczącego RMG roty ślubowania (tekst roty ślubowania – patrz pkt 3 protokołu I Sesji RMG z dn. 27 listopada b.r.).

 
Ad 4.6. 
UCHWAŁA NR II/12/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 22/0/2

 
Ad 4.7. 
W związku z planowanym kandydowaniem radnej Joanny Zielińskiej w wyborach na wiceprzewodniczących, Przewodniczący RM poprosił radnych o zgłoszenie kandydata do pracy w Komisji Skrutacyjnej w miejsce w/w radnej. 
Radny Marek Łucyk zgłosił kandydaturę  pani Joanny Chacuk w miejsce pani Joanny Zielińskiej.   
Radni jednogłośnie (26 gł. za) zaakceptowali następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Joanna Chacuk, Arkadiusz Gurazda, Marek Łucyk, Paweł Stolarczyk, Marcin Wołek.
Komisja Skrutacyjna w w/w składzie ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego radnego Marka Łucyka.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur:
Radny Bartosz Bartoszewicz zgłosił kandydaturę radnej Joanny Zielińskiej. 
Przewodniczący klubu radnych PO, radny Tadeusz Szemiot, zgłosił kandydaturę radnego Rafała Geremka przypominając, iż radny R. Geremek jest dobrze znanym samorządowcem, z dużym doświadczeniem. 
W imieniu klubu radnych „Samorządność” radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Miotke. Jak poinformował rekomendujący, radny J. Miotke pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w poprzedniej kadencji i zadania z tą funkcją związane dobrze wykonywał. 
Wszystkie zgłoszone osoby – j.w. – wyraziły zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Łucyk poinformował o procedurze głosowania tajnego. 
Po przeprowadzeniu wyborów wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z załączonym protokołem Komisji Skrutacyjnej.

Kandydaci, w głosowaniu tajnym, uzyskali nast. liczbę głosów:
Rafał Geremek: 21 głosów
Jerzy Miotke: 22
Joanna Zielińska: 22
Przewodniczący RM poinformował, iż Rada Miasta zobowiązana jest do potwierdzenia wyników tajnego głosowania  podjęciem stosownych uchwał (patrz niżej). 
UCHWAŁA NR II/13/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za -  dot. wiceprzewodniczącej Joanny Zielińskiej
UCHWAŁA NR II/14/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za - dot. wiceprzewodniczącego Rafała Geremka.  
UCHWAŁA NR II/15/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za – dot. wiceprzewodniczącego Jerzego Miotke. 

 
Ad 4.8.
Jak informował prezentujący projekt uchwały Przewodniczący St. Szwabski, proponowane wynagrodzenie nie wzrasta w stosunku do dotychczasowych poborów Prezydenta Miasta Gdyni, wynoszących niecałe 10 tys. zł.  miesięcznie.
Przewodniczący zaznaczył, że wynagrodzenie gdyńskiego Prezydenta jest najniższe spośród wynagrodzeń trójmiejskich Prezydentów miast. 
UCHWAŁA NR II/16/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  
St. Szwabski - cieszę się, że nowowybrany Prezydent będzie mógł funkcjonować i uzyska za to wynagrodzenie. 

 
Ad 4.9.
Jak wyjaśniał przedstawiający projekt wiceprezydent Marek Stępa, potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności uściślenia, tj. wpisania nazwiska osoby reprezentującej Gdynię w zgromadzeniu. 
UCHWAŁA NR II/17/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania wiceprezydenta Ewy Łowkiel do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za. 
Prezydent W. Szczurek poinformował radnych o wycofaniu z porządku projektów uchwał w sprawach wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”. Prezydent poinformował, iż w przedmiotowych sprawach trwają jeszcze uzgodnienia z przedstawicielami klubów radnych. 
Przewodniczący St. Szwabski - Prezydent  ma prawo do zdjęcia z porządku obrad projektów jako ich projektodawca, dlatego kwestia ta nie wymaga przeprowadzenia procedury głosowania.

 
Ad 4.10. 
Wniesienie pod obrady przedmiotowego projektu uzasadniał Dyrektor UM, pan Jerzy Zając: - Uchwała dotycząca kwestii licencji podejmowana jest co roku, do czego obliguje radę ustawa obowiązująca od stycznia 2002 roku i zgodnie z którą rady gmin mają obowiązek corocznego określania limitu liczby wydawanych licencji na prowadzenie taksówek.
Pan J. Zając informował dalej, iż w przypadku likwidacji licencji, np. w wyniku zdarzeń losowych, w jej miejsce  może wejść jedna taksówka. Rada Miasta Gdyni ustalała dotąd limit 100 licencji. W praktyce tylu chętnych do uzyskania licencji nie ma. Liczba 100 jest wyrazem dążenia rady do osiągnięcia konkurencyjności w tym sektorze usług i regulacji popytu poprzez rynek. 
W imieniu klubu radnych PiS radny Grzegorz Bonk wystąpił z wnioskiem o wniesienie do § 1 projektu poprawki, zgodnie z którą ustala się limit 20. nowych licencji. 
Jak uzasadniał radny G. Bonk, w wyniku dokonanej analizy radni PiS stwierdzili brak podstaw do ustalania limitu w liczbie 100. licencji. Wg informacji jakimi dysponują wnioskodawcy – informował dalej radny Bonk – zarówno w roku bieżącym jak i w latach poprzednich liczba wydawanych licencji oscylowała wokół 30. rocznie, przy czym i tak obserwuje się nadmiar podaży taksówek, co skutkuje 12-to bądź 14-to godzinnym dniem pracy dla kierowców, niedoinwstowaniem ich warsztatów pracy, co z kolei odbija się niekorzystnie na komforcie i bezpieczeństwie pasażerów. Dochodzą także sygnały, że taksówkarze nie są w stanie regularnie realizować opłat związanych z ich działalnością gospodarczą.
Na koniec wystąpienia radny Bonk wyraził przekonanie, że proponowany przez klub PiS limit nie spowoduje tworzenia się na postojach kolejek, a na pewno podniesie komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z usług taksówkarskich. 
Radny Tadeusz Szemiot poprosił o udzielenie informacji nt. liczby faktycznie wydanych licencji w zeszłym roku i 2 lata temu, stwierdzając: - Uzbroi to nas w wiedzę, której posiadanie jest konieczne do podjęcia decyzji.  
J. Zając- w roku bieżącym wydano 30 licencji, w roku 2005 19 licencji, a w roku 2004 wydano 50 licencji. 
Poprawka klubu radnych PiS dot. ograniczenia limitu licencji do 20., nie została przyjęta: 4/22/0
UCHWAŁA NR II/18/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2007 rok została przyjęta: 22/4/0.

 
Ad 4.11 
Przewodniczący St. Szwabski poinformował o wprowadzeniu następujących autopoprawek:
-         w wersji pierwotnej liczba członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( § 3) jest niezgodna ze Statutem – o dwie osoby za dużo, wobec czego  dwie osoby zdecydowały się na zmianę komisji: radny Arkadiusz Gurazda i radny Marcin Horała – tym samym wykreśla się nazwiska w/w osób;
-         Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - § 6: w miejsce radnego Stanisława Szwabskiego wchodzi radny Marcin Horała;
-         Komisja Kultury - § 8: do składu komisji dopisuje się radnego Arkadiusza Gurazdę 
UCHWAŁA NR II/19/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia składów stałych komijsi Rady Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.

 
Ad 5. 
Na ręce Przewodniczącego RMG wpłynęła interpelacja radnego Mariusza Bzdęgi.
Autor odczytał tekst interpelacji:
„W sprawie sprzedaży przez Związek Nauczycielstwa Polskiego budynku I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  w Gdyni
Szanowny Panie Prezydencie! W dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego  dowiadujemy się o sprzedaży przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Górski” z Gdańska zabytkowego dworku, w którym mieści się I Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
Ponieważ wokół sprawy narosło wiele nieścisłości, proszę Pana Prezydenta o wyjaśnienie:
1. Kiedy do Urzędu Miasta trafiły dokumenty związane ze sprzedażą zabytkowego dworku?
2. Czy zapisy w umowie pomiędzy ZNP a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Górski” gwarantują, że uczniowie będą mogli do końca tego roku szkolnego uczęszczać do starego budynku przy ulicy Folwarcznej 2?
3. Czy miasto będzie chciało skorzystać z prawa pierwokupu budynku IALO?
4. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między miastem a właścicielami budynku, w jakie miejsce zostanie przeniesiona siedziba I ALO?” 
/pismo stanowi załącznik do protokołu/

Prezydent W. Szczurek poinformował, iż  pani wiceprezydent Ewa Łowkiel udzieli autorowi interpelacji odpowiedzi na piśmie w regulaminonym terminie. 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła krótko historię wiążącą się z przedmiotową nieruchomością: - Przed wojną budynek był własnością Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich. Po wojnie, w drodze zmian ustrojowych, budynek przypadł związkowi nauczycielskiemu. Już przed wojną budynek był wpisany do rejestru zabytków. Po wojnie, od roku 1945 funkcjonowały w nim szkoły – zamiennie SP Nr 11 lub I L.O. w Gdyni. W latach 70. kurator oświaty podpisała umowę, której nie udało się nigdy odnaleźć, zgodnie z którą za dzierżawę budynku w Orłowie przekazano ZNP budynek na Uphagena w Gdańsku, po czym za darmo związek otrzymał i ten budynek od gminy Gdańsk. Tak więc za darmo związek otrzymał dwie wartościowe, duże nieruchomości.  To jeden aspekt tej sprawy.

Mieliśmy prawo oczekiwać od związku innej postawy w tej kwestii. Od kilku lat związek informował o zamiarze sprzedania budynku. Trwały rozmowy. Proponowana cena to ok. 7 mln. zł. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę, która obowiązuje do sierpnia 2007 r. Umówiłam się z drugą stroną, że w sierpniu tego roku wystąpię o przedłużenie czasu trwania umowy. We wrześniu otrzymaliśmy odmowę przedłużenia, a wczoraj dowiedziałam się, że budynek został sprzedany wraz z obowiązującą umową, a więc szkoła będzie tam funkcjonować do sierpnia 2007 r. Istnieje możliwość podpisania z właścicielem budynku umowy na jakiś okres czasu, ale warto pamiętać, że nie jest to budynek przystosowany do pełnienia funkcji oświatowej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż na skutek procesów demograficznych co roku ubywa nam około 1 tysiąca uczniów ponadgimnazjalnych, a w ciągu najbliższych lat liczba tych uczniów ma się zmniejszyć o połowę, a także to, że mamy w Gdyni przestrzeń edukacyjną, należy być  spokojnym, że znajdzie się także miejsce dla tego liceum. Chcemy, żeby to było szeroko rozumiane centrum. Potrzebny jest czas na remonty, aby szkołę można było wprowadzić do dobrych warunków. Oczywiście rozmowy dotyczące przestrzeni w jakiej będzie funkcjonować szkoła i czasu będą się toczyły przede wszystkim w porozumieniu ze szkołą i nauczycielami, którzy dzisiaj z tego budynku korzystają. Chodzi o to, aby nie naruszyć ciągłości i tradycji tej szkoły, a jednocześnie żeby był to czytelny komunikat dla tych, którzy planują podjęcie w niej  nauki, bo dzisiaj, gdy rynek edukacyjny jest tak trudny i tak duża panuje na nim konkurencja, takie komunikaty są bardzo potrzebne.

 
Ad 6.  
Prezydent Wojciech Szczurek poinformował o podpisaniu przez siebie 4. zarządzeń powołujących 4. wiceprezydentów: pana Marka Stępy, pana Michała Gucia, panią Ewę Łowkiel i pana Bugosława Stasiaka. 
Wiceprzewodnicząca J. Zielińska podała terminy pierwszych posiedzeń komisji, które zwołuje się  celem ich ukonstytuowania się.

 
Ad 7.  
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 
Ad 8.  
Termin kolejnej sesji RMG: 12 grudnia b.r.; godz. 12.

 
Ad 9. 
Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż poza obradami udzieli głosu radnej IV kadencji, pani Alinie Winiarskiej (treść wystąpienia – patrz zał. do prot.). Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski, ogłosił zamknięcie obrad II Sesji RMG.  
 
 
Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data udostępnienia informacji: 30.11.2006