Sesja Nr V z dnia 2007-02-28

PORZĄDEK OBRAD
V SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 lutego 2007 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM

1.
       Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta,

4.
       Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zmiany treści uchwały nr IV/42/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni;
4.2. zmiany uchwały nr IV/50/07 Rady Miasta Gdyni dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
4.3.   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, teren położony na zachód od ul. Łęczyckiej;
załącznik

4.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth;
załącznik
4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego;
załącznik
4.6. ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
4.7. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
4.8. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok
załącznik

4.9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
załącznik

4.10. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 8 w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 15;
4.11. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni;
4.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych, położonych w Gdyni przy ul. Kmicica;
4.13. nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 1;
4.14. nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orlicz – Dreszera;
4.15. nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 12 a;
4.16. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Handlowej (działka nr 183/3);
4.17. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Handlowej (3 działki);
4.18. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni, miasta na prawach powiatu, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod budowę ul. Janka Wiśniewskiego;
4.19. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej;
4.20. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 47;
4.21. zmiany uchwały nr XIV/315/03 Rady Miasta Gdyni dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Andaluzyjskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.22 nadania nazwy ulicy

5.       Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia
6.       Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7.       Interpelacje.
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad. 

 
  Lista obecności i materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.
 
 
Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski
 
Ad 2. Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wielkim Kacku.
Radny uzasadnił zastosowanie trybu nadzwyczajnego: - Inwestor KOMFORT SERWIS wybudował 6 budynków, w związku z czym zwrócił się do wydziału geodezji UM o nadanie obiektom numerów administracyjnych, zaś wydział zwrócił się z kolei do Komisji Statutowej o nadanie nazwy ulicy, przy której zlokalizowane są budynki. Obecnie rozpoczął się etap zasiedlenia mieszkań.

 
Rada Miasta Gdyni jednogłośnie (26 gł. za) opowiedziała się za wniesieniem do porządku obrad projektu uchwały w spr. nadania nazwy ulicy.

 
Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku przyjęcia wniosku radnego A. Kieszka, został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za.
 
Ad 3. Do protokołu IV Sesji RMG uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący RMG uznał protokół za przyjęty
 
Ad 4.1. Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki wniósł o wprowadzenie autopoprawki polegającej na zmianie numeru rozdziału Uchwały Nr IV/42/07, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa pomorskiego z przeznaczeniem na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego. 
Autopoprawka: rozdział „Teatry” uzyskuje numer 92106 (w przywołanej uchwale podany jest numer 92105).

 
Opinia Komisji Kultury- pozytywna 

UCHWAŁA NR V/07 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany treści Uchwały Nr IV/42/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.
 
Ad 4.2.
Przedmiotem projektu – jak informował pan K. Szałucki – jest dopisanie do zmienianej uchwały kolejnego podmiotu, który będzie pełnił rolę inkasenta opłaty skarbowej – Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
 
UCHWAŁA NR V/102/07 RADY MIASTA GDYNI zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 
Ad 4.3. Po przedstawieniu na mapie obszaru objętego przedmiotowym planem wiceprezydent Marek Stępa informował: - Problematyka  planu związana jest z koniecznością ustalenia zasad ochrony rzeki Kaczej i jej naturalnego otoczenia, w powiązaniu z zapewnieniem możliwości podjęcia pewnych działań inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, co zostało określone dla tego obszaru jako funkcja w Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Miasta. Oczywiście wprowadzenie takiej funkcji i jednocześnie eksploatacja turystyczno - rekreacyjna terenu pociąga za sobą konieczność  rozwiązania problemu komunikacji na tym obszarze. Teren jest przedmiotem zainteresowania licznych inwestorów, stąd potrzeba przyjęcia regulacji planistycznej. Są to główne zadania stojące przed planistami.
Reasumując wiceprezydent stwierdził: - Sporządzenie planu pozwoli ustrzec się m.in. przed stosowaniem ułomnej często formuły (w sensie skutków wydawanych zgodnie z tą formułą decyzji) tzw. dobrego sąsiedztwa.

 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
 
UCHWAŁA NR V/103/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.
 
Ad 4.4. M. Stępa- projekt dotyczy rozszerzenia zakresu prac planistycznych w stosunku do zakresu określonego uchwałą z 2005 roku. Na obszar objęty dzisiejszym projektem składa się aleja modrzewiowo – bukowa wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z przyległymi zielonymi terenami, sięgająca aż do terenu zajmowanego przez III L.O. Chodzi o to, aby twór przyrody jakim jest aleja został objęty ochroną w jednym planie. W poprzednim zakresie ochroną objęty był tylko odcinek od ulicy Bema do ul. Legionów, natomiast jest też potrzeba objęcia ochroną odcinka od ul. Legionów do ul. Prusa.

 
Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR V/104/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth została przyjęta: 22/0/5
 
Ad 4.5. M. Stępa- obszar, który objąłby przyszły plan, jest dość gęsto zaludniony. W przeważającej części istniejąca tam zabudowa ma charakter substandardowy. Z uwagi na charakter zabudowy obszar ten jest różnie nazywany przez mieszkańców: „Pekin”, „Drewniana Warszawa”, „Budapeszt” i budzi on w Gdyni najwięcej emocji. W chwili obecnej właściciele, którzy wcześniej byli mało aktywni, sposobią się do sprzedania tego terenu szukając nabywców. Rzecz więc w tym, aby określone zostały reguły zagospodarowania tego terenu. Chodzi o to, aby przedsięwzięcia inwestycyjne, m.in. zwiększenie liczby jednostek mieszkaniowych, nie wpłynęły negatywnie na funkcjonujący w pobliżu system komunikacyjny, a to wymaga narzucenia pewnych rygorów. 
 
Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR V/105/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 4.6.
Projekt przedstawił dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski: - Nie przewiduje się zmian cen biletów jednorazowych i 24-godzinnych, natomiast wzrosną ceny biletów okresowych. Biletów miesięcznych o 2 zł., a dekadowych o 1 zł. Średnią podwyżki można ocenić na
2,59 % co znaczy, że większość wydatków na komunikację w roku 2007 pokryta zostanie z dotacji. Przewidujemy, że dodatkowe przychody ze sprzedaży biletów wyniosą ok. 733 tys. zł. Wzrost wydatków, nie licząc tych, które wiążą się z podwyżkami płac ostatnio wynegocjowanymi, wyniesie 3 892 000 zł.  W związku z tym większość dodatkowych wydatków ZKM zostanie sfinansowana ze środków publicznych. Dotyczy to: przedłużenia tras trolejbusowych z pętli Dąbrowa – Tesco do pętli Kacze Buki, uruchomienia nowej linii trolejbusowej 31 w relacji Kacze Buki – Sopot, przy czym oczywiście część sopocka będzie rozliczana z gminą Sopot, utrzymania linii 121 na zmienionej trasie, planowanego przeniesienia przystanku końcowego z ulicy Wójta Radtkego na ulicę Wendy, przedłużenia wybranych linii 170 i planowanego jeszcze we wrześniu b.r. wzrostu cen płacowych dla przewoźników za usługi przewozowe na poziomie 1,9.

Przy projektowaniu podwyżek wzięto pod uwagę elastyczność popytu, co związane jest m.in. z konkurencją komunikacji samochodowej, jak i  chęć nieobciążania społeczeństwa dodatkowymi opłatami. Na mocy porozumień zawartych przez Prezydenta Gdyni z burmistrzami Rumi, Redy i Prezydentem oraz Wójtem Wejherowa będą też ustalone nowe ceny za przewozy międzygminne, nie związanymi z Gdynią (linie J88 i 288).

W projekcie proponuje się doprecyzowanie niektórych pojęć i określeń w zakresie przepisów taryfowych, w celu dostosowania się do aktualnych zapisów prawnych jak i ujednolicenia cen w  skali aglomeracji Trójmiejskiej.

Uwzględniono postulat rozszerzenia uprawnień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podwyższenia  granicy wieku uczniów – do 22 lat – ponieważ na poziomie szkół policealnych wydłużono w niektórych szkołach czas nauki do 3 lat. Wprowadzono też pewne zmiany w zakresie nazewnictwa.

Uporządkowano zasady korzystania z minibusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Jak dalej informował p. Wyszomirski, projekt został wysłany do zaopiniowania przez związki zawodowe, tj. Forum Związków Zawodowych, Związku Pracowników Gospodarki Morskiej Stoczni Gdynia oraz NSZZ „Solidarność” oddział w Gdyni. Wpłynęła tylko jedna opinia – Forum Związków Zawodowych (treść odczytanej opinii – patrz załącznik).
 
Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż na jego ręce wpłynęło pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym nie wnosi się żadnych uwag odnośnie projektu.

 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
 
W imieniu klubu PO  radny Mariusz Bzdęga zgłosił poprawkę do projektu, zgodnie z którą § 2 ust. 2 podpunkt 4 uzyskałby następujące brzmienie: „Studenci i doktoranci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich”

Radny Bzdęga odczytał nast. uzasadnienie powyższej propozycji: „Poprawka ma na celu uproządkować sytuację korzystania ze zniżek po wprowadzeniu w Polsce w 2005 roku systemu bolońskiego, w którym do dotychczasowych dwóch etapów studiów: licencjackich i magisterskich, dołączył także trzeci: studia doktoranckie. Wielu doktorantów utrzymuje się wyłącznie ze stypendiów (a część z nich jest ich pozbawiona). Znalezienie stałego zatrudnienia utrudnia im obowiązek uczęszczania na wykłady, prowadzenia zajęć, prowadzenia badań naukowych. Na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej uczy się około 1500 doktorantów, a rocznie ich liczba wzrasta w niewielkim stopniu (około 3 % w skali roku na UG). Stąd koszt ulgi nie powinien być znacznym obciążeniem finansowym. Warto dodać, że wprowadzenie ulgi uatrakcyjni Gdynię i wzmocni jej wizerunek jako miasta otwartego na młodych ludzi. Artykuł 2 ustęp 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym określa studia doktoranckie jako „studia trzeciego stopnia”. Choć cytowana ustawa rozróżnia  określenie studenta i doktoranta (co wprowadziło niepotrzebny chaos i stało się podstawą do odebrania doktorantom prawa do ulgi), w wielu miastach Polski w wyniku stosownych uchwał lokalnych samorządów ulgi doktorantom zostały przyznane (między innymi w Warszawie i Krakowie), a w innych możliwość przyznania ulgi jest poważnie rozważana (Gdańsk). Stosowną prośbę w tej sprawie wystosowali rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Przyjmując zaproponowaną poprawkę uporządkujemy zaistniałą sytuację i zmniejszymy obciążenia młodych ludzi, którzy konsekwentnie podwyższają stan swojej wiedzy, a których sytuacja materialna jest trudna.”

 
Do powyższej propozycji odniósł się wiceprezydent M. Stępa: - Wydaje mi się, że dobrą tradycją tej rady było niewprowadzanie zmian na chybcika (nie chcę powiedzieć: „na kolanie”). Wniosek w spr. poprawki po raz pierwszy padł w dniu wczorajszym na posiedzeniu jednej z komisji. Wymaga przeanalizowania pod kątem skutków finansowych. Ponadto w obliczu zbliżającej się integracji całego Trójmiasta w zakresie komunikacji nie powinniśmy podejmować kroków, które dodatkowo zróżnicują systemy komunikacyjne w poszczególnych gminach. Dodano jedną ulgę, tj. podniesienie granicy wieku do 22 lat, co jest efektem zewnętrznych czynników. Poza tym nie wprowadzamy nowych ulg. Będziemy  w dyskusjach z partnerami, z którymi mamy tworzyć komunikacyjny związek naszej aglomeracji, ustalać jednolity system taryfowy i jednolity system ulg, stąd i ten postulat z całą pewnością będzie dyskutowany w gronie tych 3. miast. Z tego punktu widzenia byłoby dość nieszczęśliwym posunięciem wprowadzanie na tym etapie nowych rozwiązań. Stąd moja prośba, aby tego wniosku dzisiaj nie przyjmować, natomiast ze swej strony deklaruję, że weźmiemy to pod uwagę w rozmowach z partnerami.

Wiceprezydent poinformował o wprowadzeniu do projektu autopoprawki: w § 12, w miejsce słowa: „marca” wpisanie słowa: „kwietnia”.

Poprawkę do projektu zgłosił też w imieniu klubu PiS radny Andrzej Denis: w § 2 dopisanie punktu o treści: „Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej  wyłącznie na liniach zwykłych w granicach administracyjnych Gdyni, tylko w dni powszednie są uprawnieni radni Rad Dzielnic miasta Gdyni, na podstawie ważnej legitymacji radnego ze zdjęciem”.
Odczytana przez radnego A. Denisa ocena skutków finansowych: - Za całkowity koszt na jednego radnego można przyjąć wartość biletu miesięcznego imiennego na linie zwykłe, ważnego od poniedziałku do piątku, czyli 66 zł. razy 12 miesięcy = 792 zł.

Dla jednej rady jest to 792 razy 15 = 11 880 zł.

Dla 22 Rad Dzielnic Gdyni jest to 22 razy 11880+ 26 1360 zł.

Podsumowując radny argumentował, iż proponowana poprawka jest propozycją choćby symbolicznego uhonorowania mandatów radnych Rad Dzielnic. Wprowadzenie postulowanych biletów ułatwi radnym kontakt z urzędem i innymi miejskimi instytucjami.

 
M. Stępa- gdyby skutki finansowe wszystkich poprawek proponowanych przez Panów radnych dzisiaj zostałyby policzone, to wyszłaby już niemała kwota, znacząca w budżecie ZKM.

Wiceprezydent zaproponował potraktowanie poprawki klubu PiS tak, jak poprawki klubu PO (patrz wyżej – wypowiedź wiceprezydenta). – Ulgi w trzech miastach, o których mówiłem, są na prawdę różne, a dodanie jeszcze proponowanych zapisów te różnice znacznie by zwiększyło.

Ponadto pan M. Stępa tytułem sprostowania odnoszącego się do wypowiedzi radnego A. Denisa poinformował, iż każda Rada Dzielnicy ma dla swoich radnych jeden bezpłatny bilet do dyspozycji.

St. Szwabski- jeden bilet na okaziciela, na wszystkie trasy. 
 
Tadeusz Szemiot- zwracam uwagę na jeden drobiazg: w polemice padły słowa wartościujące: „na chybcika”, „na kolanie”. Otóż wszystkie te poprawki zostały złożone w normalnym trybie.

Poprawka zgłoszona przez radnego M. Bzdęgę (stanowi załącznik) nie została przyjęta. Wynik głosowania: 11 gł. „za”;16 gł.  „przeciw”; 0 „wstrzymujące się”.
 
Poprawka (patrz załącznik) zgłoszona przez radnego A. Denisa nie została przyjęta. Wynik głosowania: 11/16/0
 
UCHWAŁA NR V/106/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została przyjęta: 22/0/5
 
Ad 4.7.
M. Stępa- w związku z ubiegłorocznym – nie bójmy się tego słowa – sukcesem tramwaju wodnego, pragniemy, aby to przedsięwzięcie zostało powtórzone w roku bieżącym. Jest to działalność nie ujęta w statutowych obowiązkach żadnej gdyńskiej jednostki, stąd potrzeba zobowiązania którejś z nich do wykonania w tym zakresie niezbędnych czynności. Wydaje się najwłaściwsze zobowiązanie ZKM z takich powodów, że po pierwsze jest to działalność będąca najbliżej charakteru działania tej jednostki, po drugie zaś ZKM ma już doświadczenie w tym względzie z uwagi na fakt, że prowadziło obsługę tramwaju w ubiegłym roku. 
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
 
UCHWAŁA NR V/107/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej została przyjęta jednogłośnie /26/.
 
Ad 4.8.
Wiceprezydent Ewa Łowkiel- po raz drugi przyjmujemy Program Przeciwdziałania Narkomanii, ponieważ ustawa z roku 2005 nałożyła na gminę taki obowiązek. Przewidując taką sytuację 1,5 roku temu, dzięki zmianom wprowadzonym do Statutu Ośrodka Terapii i Uzależnień mogliśmy powołać przychodnię leczącą osoby uzależnione od środków psychoaktywnych. Jest to placówka służby zdrowia, objęta kontraktowaniem. Myślę, że jedną z przyczyn wielkości środków, jakie NFOZ kontraktuje dla tej placówki jest jej krótki okres funkcjonowania. Dzisiaj w przeszło 80 % działalność tej jednostki finansuje gmina.
Program jest skonstruowany na pewnym poziomie ogólności, opisuje główne cele, tj. pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i profilaktykę.

Do projektu wiceprezydent zgłosiła nast. autopoprawkę:

-         w punkcie V po słowach: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” dodanie: „Ośrodek Interwencji Kryzysowej”

-         po słowach: „placówkach edukacyjnych i ochrony zdrowia” dodanie: „Zespół Placówek Specjalistycznych” i  „Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli”

Omawiając treść programu (jak w załączniku) wiceprezydent przypomniała, iż w ramach działalności informacyjnej poza ulotkami, które przygotowuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,  w ubiegłym roku, w cyklu krótkich informacji zamieszczano w „Ratuszu” profesjonalną informację o uzależnieniach.

Na koniec wystąpienia wiceprezydent informowała: -  Program realizujemy ze środków Miasta, ale także z funduszy NFOZ oraz różnych dotacji zewnętrznych, jakoże organizacje pozarządowe (np. MONAR) także uczestniczą w realizacji programu.

 
Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 

M. Bzdęga- jest mi niezmiernie miło, że Pani Prezydent zaproponowała autopoprawkę w postaci dopisania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który jest jednostką pomocy społecznej, a jego oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które przeżywają trudne sytuacje życiowe, także do tych, które mają kontakt z narkotykami i pierwszej pomocy szukają właśnie w ośrodku. Wskazane jest wzmocnienie ośrodka i promowanie jego oferty w naszym mieście. Wracając do programu, to pierwszą kwestią, która zwróciła moją uwagę jest to, iż w programie nie jest zidentyfikowany problem. Chodzi o to, że cele i priorytety zawarte w programie powinny być sformułowane w odpowiedzi na zawarte w programie problemy. Potrzebne jest pełne rozeznanie co do kształtu i rozmiaru zjawiska w mieście zarówno w kontekście kulturowym jak i społecznym oraz politycznym. Nie ma w Gdyni strategii rozwiazywania problemów społecznych, a obowiązek jej przyjęcia przez gminę wynika z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Mówi o tym także art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która winna stanowić podstawę prawną do napisania programu przeciwdziałaniu narkomanii. Jest napisane, że program ten stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Z kolei w  ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi mowa jest o tym, że program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych winien być częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 4 ust. 2). Tak więc brak tej strategii znacząco wpływa na jakość obu programów i dlatego uważam, że oba są niepełne i pozbawione punktu wyjścia. To strategia powinna tworzyć pewną mapę potrzeb i dobrze by było, gdybyśmy ją posiadali.

 
Wiceprezydent Michał Guć- faktycznie, artykuł 17 i 19 ustawy o pomocy społecznej jako jedno z zadań własnych  gminy i powiatu wymienia  opracowanie strategii  rozwiązywania problemów społecznych. Dlaczego ta strategia nie została jeszcze uchwalona? Ustawa o pomocy społecznej przyjęta w roku 2004 przebudowuje praktycznie cały system pomocy społecznej, nałożyła na instytucje pomocy społecznej szereg obowiązków ustanawiając standardy wykonywania usług. Do 31 grudnia 2006 roku cały czas miało miejsce przygotowywanie tych instytucji do spełniania owych standardów. We wszystkich placówkach poza Domem Pomocy Społecznej na ul. Legionów, który nie mógł spełniać tych standardów i stąd decyzja o jego przeniesieniu na ulicę Pawią, te standardy zostały osiagnięte. Ostatnie 2,5 roku było czasem przede wszystkim realizacji programów naprawczych. Jednocześnie jeśli chodzi o pomoc społeczną zostały stworzone przez pracowników pomocy społecznej mapy zasobów  i potrzeb dla poszczególnych dzielnic Gdyni. Były one tworzone we współpracy ze wszystkimi placówkami, instytucjami  funkcjonującymi na poziomie dzielnic. Mapy te i diagnoza problemów będąca cząstkową składową poszczególnych programów naprawczych są materiałem stanowiącym podstawę do opracowania całościowej strategii.

- Od 1 marca – informował dalej wiceprezydent – podejmuje pracę nowa dyrekcja MOPS-u. Jednym z jej zadań będzie opracowanie projektu strategii, która – jak myślę – w tym roku zostanie uchwalona.

Ponadto wiceprezydent poinformował, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej nie jest już jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jego prowadzenie zostało powierzone organizacji pozarządowej.

 
T. Szemiot- kiedy na komisjach rozgorzała dyskusja na temat tych programów, nie było informacji na temat istnienia mapy zasobów i potrzeb. Dlaczego nie przekazano tej informacji?

 
M. Guć- najistotniejszym powodem braku tej informacji była moja nieobecność z powodu choroby.

 
UCHWAŁA NR V/108/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok została przyjęta jednogłośnie /25/
 
Ad 4.9.
E. Łowkiel- przedmiotowy program ma tak długą historię jak gdyński samorząd. Dotyczy problemu, który ma inny charakter, inny wymiar, ale oba projekty są analogicznie skonstruowane. Gdy mówimy o jakiejkolwiek profilaktyce, to trzeba pamiętać, że ma ona na celu przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom i nie da się tego oddzielić, bo byłoby to sztuczne i nieprawdziwe.
Autopoprawka zgłoszona przez wiceprezydent Łowkiel:

-         pkt III podpunkt 1 – dopisanie słów: poszukiwanie różnorodnych, atrakcyjnych i uwzględniających  stopień zagrożenia uzależnieniem programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;

-         pkt IV podpkt 1 – wykreślenie słów: „Ognisko Wychowawcze im. Dziadka Lisieckiego” - obecna nazwa: Zespół  Placówek Specjalistycznych, którą wpisuje się w miejsce wykreślonych słów;

-         pkt VI – po słowach „placówki edukacyjne” dodanie: „Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli”

Przechodząc do omawiania programu wiceprezydent zaznaczyła na wstępie, iż w programie nie zamieszczono informacji statystycznych obrazujących jaka jest liczba osób uzależnionych (nie to, zdaniem pani Łowkiel, jest istotą problemu), natomiast gmina na bieżąco monitoruje stopień dostępności do usług odpowiednich placówek. – Jest to dla mnie ważniejsze kryterium oceny jakości programów– mówiła p. Łowkiel. – Mamy pełne dane statystyczne mówiące, ile osób uczestniczy w jakiej terapii i ile osób współuzależnionych z niej korzysta. Dostępność jest pełna. Konieczne jest dodanie tutaj, że tak zebrane dane nie stanowią w istocie prawdziwej informacji, jakoże nie ma tu rejonizacji. To powoduje, że mamy do czynienia np. z takimi sytuacjami, w których z usług naszej placówki korzystają mieszkańcy okolicznych gmin, a gdynianie korzystają z usłóg placówek poza Gdynią. Miasto Gdynia finansuję placówkę zajmującą się problemem alkoholowym w 50 %. Jest to SPZOZ, który funkcjonuje na podstawie innych ustaw.

- Myślę, że problem narkomanii dotyka całe społeczeństwo, choć bardziej są tu narażone dzieci i młodzież, zaś w przypadku alkoholu wiek nie ma znaczenia.

- Z doświadczeń wynika, że problem jest bardzo skomplikowany. Największą rolę w walce z tą chorobą odgrywają kluby AA zważywszy na skuteczność działań. Najszersza działalność w ramach klubów ma miejsce w parafiach.

W Gdyni realizowane są działania profilaktyczne w różnej formie. Istotna jest tu współpraca wszystkich instytucji.

Bardzo istotną kwestią jest wspieranie rodzin.

W znacznym stopniu jest wykorzystywany fundusz tworzony ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych. Wiele działań realizowanych jest jednak ze środków pochodzących z budżetu miasta.

Wiele działań profilaktycznych realizują placówki oświatowe, placówki służby zdrowia.. Tu niezbędna też jest aktywność MOPS-u, a także Policji.

Bardzo proszę o przyjęcie programu.

Wiceprezydent przedstawiła, zgodnie z treścią zał., strukturę programu.

 
Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisji Samorządności- pozytywna 
 
B. Krzyżankowski- oczywiście opinia Komisji Zdrowia jest pozytywna. Komisja zgłosiła jedną poprawkę tożsamą z poprawką, którą zgłosiła Pani Prezydent, a nawet sformułowanie Pani Prezydent jest dużo lepsze i niewątpliwie intencje komisji zostały w niej zawarte.

Radny T. Szemiot poprosił o zarządzenie przerwy w związku z koniecznością – jak uzasadniał – przeanalizowania autopoprawki zgłoszonej przez wiceprezydent E. Łowkiel.

Po przerwie radny M. Bzdęga wyraził zadowolenie z tytułu uwzględnienia w autopoprawce jednej ze zgłoszonych przez niego poprawek, po czym stwierdził: - Uważam, że potrzebne jest wprowadzenie jeszcze jednej poprawki. Chodzi o cele programu. Radny odczytał treść poprawki: „Celem gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej i nadużywanie alkoholu wśród młodzieży, kreowania  alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia”.

Radny Bzdęga odczytał też uzasadnienie powyższej poprawki (oryginał poprawki i uzasadnienia – p. zał.): „Poprawka ma na celu szersze ujęcie problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Pojęcie „nadużywania alkoholu” jest znaczeniowo równoważne pojęciom picia ryzykownego i picia problemowego. Wszystkie te pojęcia  funkcjonują w literaturze tematu i są znane w środowiskach medycznych i terapeutycznych. Pojęcie „nadużywania alkoholu” nie jest jednoznaczne z „uzależnieniem od alkoholu”. Problem alkoholowy pojawia się, gdy mamy do czynienia z nadużywaniem alkoholu. Aby zdefiniować pojęcie „nadużywania alkoholu”, należy wziąć pod uwagę: ilość wypijanego alkoholu, związane z piciem negatywne konsekwencje życiowe, picie alkoholu w celu redukcji napięcia emocjonalnego. Styl picia alkoholu może ukształtować się już w okresie dorastania. Zazwyczaj ci, którzy nadużywali  alkoholu w okresie adolescencji (dojrzewania), utrzymują stabilny, niekorzystny, ryzykowny dla zdrowia styl picia w okresie dorosłości. Osoby, które pomiędzy 18 a 24 rokiem życia  częściej mają epizody upijania się lub też stale upijają się przynajmniej raz w tygodniu, mogą mieć problemy z osiągnięciem celów typowych dla okresu przejściowego między dorastaniem a dorosłością (np. małżeństwo, zdobycie wykształcenia, zatrudnienie, niezależność finansowa). Nadużywanie alkoholu może się wiązać z zachowaniem problemowym lub zachowaniem odbiegającym od normy. Z nadużywaniem alkoholu mamy do czynienia wtedy, kiedy alkohol komplikuje  młodym ludziom stosunki w szkole czy w miejscu pracy, relacje z rodzicami, rodziną i rówieśnikami lub wiąże się z kłopotami z policją i instytucjami społecznymi. Wreszcie nadużywanie alkoholu w okresie adolescencji może prowadzić do choroby alkoholowej w wieku dojrzałym.

Dzięki wprowadzonej poprawce wyodrębnimy zjawisko nadużywania alkoholu, odróżnimy je od „uzależnienia alkoholowego” i wskażemy na istotność działań mających na celu zapobieganie wyżej wymienionym postawom”.

E. Łowkiel- aktywność Pana radnego Bzdęgi jest cenna. Proszę o przygotowanie w przyszłym roku projektów programów alternatywnych. To co Pan radny proponuje przekracza, moim zdaniem, granice zdrowego rozsądku. Uznałam, że program widocznie jest tak dobry, że Panowie chcą być jego współautorami. Na posiedzeniu każdej komisji padały inne propozycje dotyczące pojedyńczych słów, np. „picie problemowe”.  Nie chciałabym, aby to co teraz mówię traktowane było jako protest przeciw zmianom, ale proszę zrozumieć, że pewne zmiany słów niosą niekiedy ze sobą poważne konsekwencje. Np.: do „Wczesnego przeciwdziałania inicjacji alkoholowej wśród młodzieży” Pan chce dodać słowa: „nadużywanie alkoholu”. Tu chodzi o przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej, a nie zmaganie się z nadużywaniem. Wszyscy uczestniczymy w procesie przeciwdziałania, jeśli jesteśmy świadomi, choćby będąc świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. Uważam, że w zaprezentowanej poprawce wprowadzony został zupełnie inny aspekt. Może więc należy rozdzielić to i podzielić na dwa punkty. 17-latki to też młodzież i wobec nich obowiązuje zakaz sprzedaży, ale do młodzieży zalicza się też 19-latka, któremu można sprzedać alkohol. Boję się zamieszania tematycznego w tym punkcie. Prosiłabym o przyjęcie tego projektu, który jest projektem przemyślanym, uporządkowanym i ma jakąś logikę. Przeszłam przez 4 komisje, na których za każdym razem Pan radny Bzdęga proponował wprowadzenie innych słów. Tam, gdzie uznałam to za sensowne i niczego nie burzące, to zgodziłam się, choć uważam, że to jest gra pozorów. Np. Ośrodek Interwencji Kryzyzowej jest jedną z organizacji pozarządowych, które są tu wymienione. Jest to więc jedyny podmiot wyjęty z organizacji pozarządowych. Prześledziłam programy innych gmin i stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że mamy dobry program, a najważniejsze jest to, że nie ma w nim żadnego zapisu, którego nie realizujemy. Czy sądzicie Państwo, że kiedy wprowadzę zmianę proponowaną przez Pana Bzdęgę, to np. nauczyciel prowadzący zajęcia z 10-latkami od tego zmądrzeje? Proszę o rozsądek i nieprzekraczanie granic absurdu.

M. Bzdęga- mnie jest po ludzku przykro, bo kiedy wprowadzam poprawkę dotyczącą doktoranta, to jest źle, bo wprowadzam ją nagle, bez uzgodnienia z komisją. Kiedy wprowadzam przed chwilą prezentowaną poprawkę, to też jest źle, bo one są modyfikowane. Oczywiste jest, że po dyskusjach poprawki są przeze mnie modyfikowane. Nie wiem, co w tym złego. Zarzut, że zmieniam sens zapisów – my dzięki temu wskazujemy, że jest jakiś obszar między chorobą alkoholową a piciem normatywnym i że możemy temu przeciwdziałać w różnych formach. Nie sądzę, że dodanie tych słów w jakiś sposób zaburzyłoby ten program. Właśnie dlatego tak ostrożnie ingerowałem w treść tych programów, aby nie została stracona intencja projektodawcy. Mam nadzieję, że będzie mniej emocji, a więcej merytorycznej pracy.

B. Krzyżankowski- ja też jestem zdania, że ostateczny kształt wszelkich projektów wykuwa się podczas pracy w komisjach i jest on efektem wspólnej dyskusji, również krytyki – m. in. ze strony Pani Prezydent, krytyki tego, co my proponujemy. Dlatego właśnie ta ostateczna poprawka jest trochę inna niż to, co proponowaliśmy na komisjach. Zwracam uwagę na pkt 2: w podpunktach od 1 do 4. wymienione są działania i tu proponuję dodać jeszcze jeden podpunkt brzmiący: „podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do grona osób mogących pomóc w identyfikacji problemu  alkoholowego i stwarzaniu motywacji do leczenia nałogu. Np. środowiska medyczne, duszpasterskie, oświatowe”. Są to środowiska dość specyficzne, ponieważ cechuje je bardzo duża liczba bezpośrednich kontaktów z ludźmi, niejednokrotnie bezpośrednio w środowisku danej osoby, czy miejscu zamieszkania. Dlatego odpowiednie skonstruowanie programów edukacyjno - informacyjnych mogłyby zaktywizować te środowiska i wzbogacić merytorycznie przez wiedzę na temat samego nałogu i możliwości leczenia. Spowodowałoby to zyskanie sobie przez nas bardzo ważnego sojusznika. Podkreślam, że mimo wszystko nadal utrzymuje się dość duży autorytet tych środowisk, które mają duże specyficzne możliwości oddziaływania, a więc także mogą nieźle motywować ludzi do podejmowania leczenia. Dlatego uważam wprowadzenie tego punktu za zasadne. Pokazuje on jeszcze jedną drogę realizacji celu wymienionego w punkcie 2.

E. Łowkiel- kwestia rangi tego problemu jest podjęta w punkcie V. Mówi się tam o tym, o czym przed chwilą mówił radny Krzyżankowski.

Pani Łowkiel odczytała treść punktu V (patrz zał.).

Wiceprezydent podkreśliła jeszcze raz: - Ten punkt konsumuje to, co Pan powiedział, a nawet ujmuje problem szerzej i nadaje mu wyższą rangę w tym programie, ponieważ jest to punkt główny. Naprawdę bardzo proszę Panów radnych (bo nikt więcej nie próbował wnosić poprawek) o przygotowanie alternatywnego programu, w którym zapanujecie Panowie nad porządkiem i pewną logiką. Z tego też powodu proszę, aby w tym programie nie zmieniać już brzmienia poszczególnych punktów.

B. Krzyżankowski- jestem zaskoczony, że próba pracy nad projektem i próba jego wzbogacenia jest przez Panią Prezydent tak negatywnie oceniana. Ja jednak widzę pewne różnice między punktem V a tym, co ja zgłosiłem. Proponuję działania bardzo celowe, kierowane do szczególnej grupy osób, a nie ogólną informację dla wszystkich mieszkańców w ogóle. Jest to pewna specyfika, którą należy wykorzystać. Jeśli chodzi o logikę konstrukcji, to wydaje mi się logiczną konsekwencją, że jeśli pokazujemy jakiś priorytet w głównym punkcie, to w podpunktach wskazujemy drogi do uzyskania celu wyartykułowanego w tym głównym punkcie.

Poprawka (j.w. – stanowi też zał.) radnego M. Bzdęgi nie została przyjęta. Wynik głosowania:
 9 gł. za;
16 gł. przeciw;
 2 gł. wstrzym. się
 
Poprawka (j.w. – stanowi też zał.) radnego B. Krzyżankowskiego nie została przyjęta. Wynik głosowania:
 7 gł. za;
16 gł. przeciw;
 4 gł. wstrzym. się
 
UCHWAŁA NR V/109/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok została przyjęta jednogłośnie /27/
 
Ad 4.10 
E. Łowkiel- jest to trzeci projekt, w którym gdyńskie przedszkole wnosi o nadanie mu nazwy dla celów identyfikacyjnych.
Reszta informacji jak w zał.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna 

UCHWAŁA NR V/110/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Gdyni, ul. Kapitańska 15 została przyjęta jednogłośnie /25/
 
Ad 4.11
E. Łowkiel- generalnie w Gdyni odczuwamy demografię w sensie zmniejszania się liczby uczniów, także w szkołach podstawowych.  Tak więc przedmiotowy projekt sprzeczny jest z informacjami, które Państwu przekazuję. Budujemy tak sieć szkół, aby możliwy był swobodny wybór szkoły. Nie dotyczy to jednak SP Nr 20 w Gdyni. Rozwój Wielkiego Kacka spowodował, że musimy ograniczyć rejon szkoły. Na etapie kształcenia podstawowego dzieci są objęte szkolnym obowiązkiem, a więc jeśli dziecko nie podejmuje nauki w danej szkole, to dyrektor szkoły w odpowiednim rejonie musi sprawdzić, w której szkole naukę dziecko podjęło. Nie ma racjonalnego i ekonomicznego uzasadnienia do podjęcia debaty nt. rozbudowy SP Nr 20. W niedużej odległości od tej szkoły są dwie inne szkoły na Karwinach i w tych szkołach mamy obecnie puste pomieszczenia. Jest tam problem komunikacyjny, ponieważ przedziela te dzielnice duża ulica, bardzo ruchliwa.
Są jednak dwa przejścia z sygnalizacjami świetlnymi. Analizując jaka liczba dzieci z rejonu podejmuje naukę w szkole Nr 20 widzimy, że jest to spora liczba uczniów spoza rejonu. By nie komplikować sytuacji SP Nr 20 proponujemy wyłączyć z rejonu ulice (patrz § 1), co spowoduje, że każdego roku podejmie w tej szkole naukę o 10 czy 15 dzieci mniej. Myślę, że zwiększy to też aktywność karwińskich szkół w pozyskiwaniu dzieci z obecnego rejonu SP Nr 20, która jest dobrą szkołą, ale bardzo wysokie wyniki nauczania mają  też SP Nr 46 i Nr 42.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna 

UCHWAŁA NR V/111/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 i Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/
 
Ad 4.12
Wiceprezydent B. Stasiak przedstawił projekt uchwały zgodnie z treścią zał.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii – pozytywna
 
UCHWAŁA NR V/112/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Gdyni, przy ul. Kmicica została przyjęta jednogłośnie /23/
 
Ad 4.13 
Przedstawił wicepr. B. Stasiak – zgodnie z treścią zał.
 
Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR V/113/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Pomorskiej 1 została przyjęta jednogłośnie /24/
 
Ad 4.14
B. Stasiak- działka znajduje się przy ulicy Morskiej, w miejscu gdzie przechodzi nad nią estakada Kwiatkowskiego. Nieruchomość nabyliśmy już wcześniej w celu realizacji drogi serwisowej. Obecnie jesteśmy użytkownikiem wieczystym na gruncie Skarbu Państwa, w związku z czym przejęcie nieodpłatne nieruchomości spowoduje, że przez moment będziemy użytkownikiem wieczystym na swojej nieruchomości. Oczywiście ta kolizja zostałaby zniesiona i zostalibyśmy prawowitym właścicielem nieruchomości, co oczywiście – w razie przyjęcia uchwały – będzie zrealizowane.
Reszta informacji jak w zał.
 
Opinie komisji j.w.

 
UCHWAŁA NR V/114/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Orlicz Dreszera została przyjęta jednogłośnie /24/
 
Ad 4.15
 B. Stasiak- czasami bywa tak, że budynki są posadowione na gruntach o różnej strukturze własnościowej. W przedmiotowym przypadku tak właśnie jest. Budynek częściowo posadowiony jest na gruncie Skarbu Państwa i częściowo na gruncie gminnym. Aby wykonywanie jakichkolwiek manewrów dotyczących nieruchomości było możliwe, niezbędne jest ujednolicenie statusu gruntu i stąd propozycja jego komunalizacji. 
 
Opinie komisji j.w.

 
UCHWAŁA NR V/115/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. 3 Maja 12a została przyjęta jednogłośnie /24/
 
Ad 4.16
 B. Stasiak- projekt dotyczy tego samego rejonu co w przypadku następnego projektu  (4.17).
Reszta informacji jak w zał.
 
Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR V/116/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Handlowej została przyjęta jednogłośnie /24/
 
Ad 4.17
 Projekt przedstawiony został przez wicepr. B. Stasiaka zgodnie z treścią zał.
 
Opinie komisji j.w.
 
UCHWAŁA NR V/117/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Handlowej została przyjęta jednogłośnie /24/
 
Ad 4.18
 B. Stasiak-projekt dotyczy nabycia użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa , na którym zrealizowano ulicę J.  Wiśniewskiego. Wykonano już szereg czynności związanych z inwestycją, a obecnie porządkujemy sprawy formalne.  Gmina jest tu wymieniona jako miasto na prawach powiatu co wynika z faktu, że droga ma status drogi powiatowej. 
 
Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR V/118/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni  - miasta na prawach powiatu – użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod budowę ul. J. Wiśniewskiego została przyjęta jendogłośnie /26/
 
Ad 4. 19
B. Stasiak- art. k.c. daje użytkownikowi wieczystemu możliwość – gdy czas użytkowania dobiega końca – wystąpienia o przedłużenia czasu użytkowania. Tak też się dzieje w przemiotowym jak i kolejnym przypadku (4.20).
Reszta informacji jak w zał.
 
Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR V/119/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Żywicznej została przyjęta jednogłośnie /24/
 
Ad 4.20
Projekt – zgodnie z treścią zał. – omówił wicepr. B. Stasiak
 
Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR V/120/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Świętopełka 47 została przyjęta jednogłośnie /25/
 
Ad 4.21
 Przedstawił p. B. Stasiak: - Rada Miasta podjęła już uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Andaluzyjskiej. Nie dokonano wówczas podziału geodezyjnego. Obecnie dokonany jest już podział geodezyjny pod kątem potrzeb drogowych. W związku z podziałem powstaje nowa księga wieczysta, a to pociąga za sobą konieczność podjęcia nowej uchwały.
 
Opinie komisji j.w.
 
UCHWAŁA NR V/121/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały  w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Andaluzyjskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /27/
 
Ad 4.22 
Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Kieszek- Komisja Statutowa wnosi projekt uchwały, zgodnie z którym ulica nr 1292 otrzymałaby nazwę: „ul. Nad Potokiem”.
Jak informował przewodniczący, opinia Komisji Statutowej jest jednogłośnie pozytywna.

 
UCHWAŁA NR V/122/07 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania nazwy ulicy została przyjęta jednogłośnie /27/
 

Ad 5.
Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawione przez jej przewodniczącego, radnego Bogdana Krzyżankowskiego: - W okresie sprawozdawczym komisja zebrała się czterokrotnie. Na pierwszym zebraniu dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Drugie posiedzenie poświęcone było w całości dyskusji nad projektem uchwały budżetowej. W obradach uczestniczyli, w charakterze zaproszonych gości, dyrektorzy gdyńskich SPZOZ-ów, tj. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Trzecie spotkanie - poza zaopiniowaniem projektów uchwał kierowanych na Sesję RMG – zdominowane było dyskusją na temat projektu uchwały budżetowej. W obradach komisji brali udział, w charakterze zaproszonych gości, dyrektorzy gdyńskich szpitali. Problemy tych placówek zostały szczegółowo omówione. Czwarte posiedzenie komisji poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał kierowanych na bieżącą sesję. 
 
Ad 6. Stanisław Szwabski- w ostatnim okresie związek zajmuje się przede wszystkim pracami nad budżetem na rok 2007. Projekt, zgodnie ze Statutem związku, został już złożony w roku ubiegłym, ale nie został jeszcze zaakceptowany przez Zgromadzenie. Trwają obecnie prace nad kolejnymi poprawkami, co pokazuje, jak trudno pogodzić interesy wszystkich gmin, szczególnie małych gmin z interesami dużych gmin.
Trwa kampania medialna  mająca na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w piecach domowych. Wykorzystuje się do tego wszystkie możliwe media. Wkrótce odbędzie się na ten temat telewizyjna debata (7 marca b.r.).

Trwają przygotowania do odbycia plenarnej sesji Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego. Przygotowuje to związek wspólnie z gminą Gdańsk. Jak co roku sesja odbędzie się w siedzibie Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 
Ad 7.Autorzy złożonych interpelacji odczytali je radnym (teksty poniżej):

Interpelacja radnego Grzegorza Bonk dot. zasad odśnieżania i  usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Miasto Gdynia:
Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy  pogarszający się w ostatnim okresie sposób reakcji na nagłe zimowe załamania pogodowe takie jak gołoledź lub intensywne opady śniegu na terenie Gdyni. Są one przyczyną poważnych, wielogodzinnych problemów komunikacyjnych ze wszystkimi ich negatywnymi skutkami. Stan taki niepokoi, biorąc pod uwagę, że dotychczas Gdnia w znakomity sposób radziła sobie z problemem odśnieżania i usuwania gołoledzi, zwłaszcza w porównaniu do innych miast komunikacji trójmiejskiej.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o:

-         wyjaśnienie przyczyn zaistniałych problemów w wykonywaniu zadań własnych Gminy;

-         przedstawienie funkcjonującego w mieście systemu zimowego utrzymania ulic, placów i chodników;

-         przedstawienie wykonawców przetargów na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 oraz w przeciągu dwóch poprzednich sezonów;

-         przedstawienie wydatków budżetowych zaplanowanych i środków realnie wykorzystanych na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w przeciągu ostatnich trzech sezonów zimowych, jeśli jest to możliwe z podziałem na koszty utrzymywania gotowości do akcji i koszty akcji bieżących

 
Interpelacja radnego Ireneusza Bekisza dot. kwestii przedstawionych przez członków Wspólnot Mieszkaniowych Oliwkowa 19, 21, 23, 25 (tekst poniżej):

-         W związku z wieloma trudnościami na jakie napotykamy z racji zamieszkiwania w rejonie ul. Oliwkowej w Gdyni n/w Wspólnoty Mieszkaniowe proszą Pana o przedstawienie na najbliższej sesji RM następujących interpelacji:

1.       Wobec trwającej od kilku lat wymiany korespondencji między Wojskową Agencją Mieszkaniową Oddział Rejonowy w Gdyni a Urzędem Miasta dotyczącej braku oświetlenia  rejonu naszego zamieszkiwania prosimy o interwencję w sprawie wznowienia tego oświetlenia na ul. Oliwkowej. Według naszej wiedzy cały problem polega na przepisaniu na rzecz miasta umowy na dostawę  energii – wynika to z pisma WAM nr Oreg-ZNW-650-21/06. Problem oświetlenia ul. Oliwkowej  jest istotny szczególnie  teraz – zimą, kiedy szybko jest ciemno. Ponadto ulica ta sąsiaduje z lasem, w którym siedzibę mają różne grupy przestępcze.

Pytanie1: kiedy zostanie wznowione oświetlenie ul. Oliwkowej?

2.       Na ul. Oliwkowej mieszkamy od szesnastu lat. Cały czas poruszamy się po prowizorycznej drodze ułożonej z płyt. Droga ta przewidziana była jedynie na czas budowy, wobec tego nie jest ona skanalizowana. Przejście czy przejechanie tą drogą w czasie deszczów czy roztopów jest praktycznie niemożliwe. Wydaje się nam, że już mamy dość „drogi przez mękę”.

Pytanie 2: kiedy zostanie zbudowana droga na ul. Oliwkowej i czy plany budowy tej drogi obejmą również jej fragment – zatoczkę przy ul. Oliwkowej 19, 21, 23, 25?

3.       Posesje, na których mieszkamy znajdują się bezpośrednio przy obwodnicy, na której jest coraz większy ruch, hałas oraz zanieczyszczenie. Sytuacja ta jest dla nas coraz bardziej uciążliwa, a stan się jeszcze bardziej pogorszy po zakończeniu budowy ostatniego odcinka estakady i połączenia obwodnicy z autostradą A1. Było wiele planów i dyskusji na temat budowy ekranów wzdłuż obwodnicy, niestety nic z tego nie wychodzi do tej pory.  Czy nie można tej inwestycji sfinansować z wykorzystaniem funduszy unijnych?

Pytanie 3: kiedy zostaną zbudowane ekrany wzdłuż obwodnicy na wysokości Dąbrowy?

Wobec tak ważkich dla naszej egzystencji problemów prosimy Pana radnego po uzyskaniu odpowiedzi na interpelację o przedstawienie n/w Wspólnotom odpowiedzi na piśmie w możliwie szybkim terminie.

 
Interpelacja radnego Tadeusza Szemiota w spr. remontów budynku przy ul. Orłowskiej 51:

-         Budynek przy ul. Orłowskiej 51 jest nieruchomością, której miasto jest większościowym właścicielem. Niegdyś wpisany do rejestru zabytków, obecnie niszczeje. Wypadki, które dotknęły budynek, z tragicznym w skutkach pożarem, do którego doszło 08.10.2006 r. pogłębiają fatalny stan techniczny. Można domniemywać, że są również efektem tego stanu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana z pytaniami:

Czy przewidywany jest remont ww. budynku, a jeśli tak, to kiedy?

W jakim zakresie zostanie przeprowadzony?

W jakich terminach i w jakim zakresie były przeprowadzane remonty od roku 1999?

 
Interpelacja radnego Mariusza Bzdęgi w spr. nakazu likwidacji przez Straż Miejską w Gdyni punktu sprzedaży „Taniej Książki” na przystanku osobowym SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana:

-         W ostatnich dniach w wyniku interwencji Straży Miejskiej w Gdyni na przystanku osobowym SKM Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana, w przejściu podziemnym pod torami zlikwidowany został punkt sprzedaży „Taniej Książki”. Punkt ten był ważnym dla mieszkańców nasze miasta miejscem zakupu niedrogich ksiązek. Zaopatrywali  się w nim zarówno studenci i pracownicy akademiccy z racji na ciekawą i rzadko spotykaną literaturę tematu, jak i uczniowie gdyńskich szkół poszukujący tanich podręczników, lektur i opracowań. Właściciel stoiska zatrudniałna umowę o pracę , przed którymi w tej chwili stanęło widmo utraty pracy. Dodatkowo, ze względu na całodobową działalność stoiska w godzinach nocnych, znacznie wzrósł poziom bezpieczeństwa na przystanku osobowym  SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. W związku z zamknięciem stoiska zapytuję:

  1. Na jakiej podstawie Straż Miejska w Gdyni nakazała likwidację punktu sprzedaży „Taniej książki”?
  2. Kto jest właścicielem terenu, na którym dotychczas znajdował się punkt sprzedaży?
  3. Czy istnieje możliwość cofnięcia przez Straż Miejską w Gdyni nakazu likwidacji stoiska?
 
Druga interpelacja radnego M. Bzdęgi, w spr. przyjęcia przez gminę miasta Gdyni Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nie została odczytana – stanowi, jak i pozostałe odczytane interpelacje, załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 8. Nie przekazano żadnych informacji.

Ad 9.  Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 10. Termin kolejnej Sesji RMG: 28 marca b.r.; godz. 12
 
Ad 11. Zakończenie obrad V Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

Stenogram:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Łukasz _Medycki
Data udostępnienia informacji: 15.02.2007