Sesja Nr XVII z dnia 27 lutego 2008r.

PORZĄDEK OBRADXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 lutego 2008 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
   

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1              uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni; załącznik 1; załącznik 2-1; załącznik 2-2; załącznik 2-3; załącznik 2-4; załącznik 3

4.2              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej; załącznik 1; załącznik 2; załącznik 3

4.3              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego; załącznik

4.4              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Słowackiego, Krasickiego i al. Marsz. Piłsudskiego; załącznik

4.5              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej; załącznik

4.6              przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. Józefa Unruga i Płk. Stanisława Dąbka; załącznik

4.7  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej; załącznik

4.8  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack i Wielki Kack terenu położonego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu tzw. Jezioro Kackie. załącznik

                       4.9  uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

4.10          wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego

4.11          użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack;

4.12          ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;

4.13          zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;

4.14          przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;

4.15          zmiany nazwy Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu;

4.16          założenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Gdyni, ul. Morska 79;

4.17          założenia Technikum Nr 3 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49;

4.18          szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania;

                        4.19          przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 -2013;

4.20          nabycia przez gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Żeglarzy w Gdyni;

4.21          nabycia przez gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej;

4.22          nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasta Gdyni działki nr 36/1 w rejonie ulicy Morskiej;

4.23          nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy. ul. Bulwarze Nadmorskim;

4.24          wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sochaczewskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.25          wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Henryka Siemiradzkiego nr 1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

                        4.26          wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
położonej przy ul. Unruga w formie przetargu ustnego nieograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich;
                        4.27          delegowania radnych do składu komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic

5.      Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.

6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7.      Interpelacje.

8.      Informacje.

9.      Wolne wnioski.

10.  Ustalenie terminu następnej sesji.

11.  Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 17/2008XVII Sesji Rady Miasta Gdyni
Gdynia, 27 lutego 2008 r.  

Porządek obrad: 
1.
     Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.     Przyjęcie porządku obrad,
3.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta,
4.     Projekty uchwał w sprawach:
4.1
            uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;
4.2            uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej;
4.3            przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego;
4.4            przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Słowackiego, Krasickiego i al. Marsz. Piłsudskiego;
4.5            przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. Józefa Unruga i Płk. Stanisława Dąbka;
4.6           przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej;
4.7           przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack i Wielki Kack terenu położonego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu tzw. Jezioro Kackie.
4.8           uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4.9            wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
4.10       użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack;
4.11       ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;
4.12       zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
4.13       przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.14       zmiany nazwy Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu;
4.15       założenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Gdyni, ul. Morska 79;
4.16       założenia Technikum Nr 3 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49;
4.17       szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania;
4.18       przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 -2013;
4.19       nabycia przez gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Żeglarzy w Gdyni;
4.20       nabycia przez gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej;
4.21       nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasta Gdyni działki nr 36/1 w rejonie ulicy Morskiej;
4.22       nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy. ul. Bulwarze Nadmorskim;
4.23       wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sochaczewskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.24       wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Henryka Siemiradzkiego nr 1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.25       wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga w formie przetargu ustnego nieograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich;
4.26       delegowania radnych do składu komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic organizowanych w celu realizacji zadań w następujących obszarach działań: dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo;
4.27       sprostowania treści Uchwały Nr XII/298/07 RMG z 26 września 2007 r. w spr. wyrażenia zgody na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej w Gdyni, aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
4.28       uzupełnienia podstawy prawnej Uchwały Nr XXIX/672/05 z 23 marca 2005 r. 
5.           Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.
6.           Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7.           Interpelacje.
8.           Informacje.
9.           Wolne wnioski.
10.         Ustalenie terminu następnej sesji.
11.         Zakończenie obrad.   

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik. Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”  Wszyscy członkowie Kolegium wzięli udział w obradach.   

Ad 1. 
Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  

Ad 2.
 W związku z  porządkiem obrad zgłoszono następujące wnioski: 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego samego porządku obrad, sprostował (w formie autopoprawki) błąd w tytule projektu, występującego w zaplanowanym porządku obrad pod nr-em 4.26 – w miejsce słowa „nieograniczonego”, należy wpisać słowo „ograniczonego” („…w formie przetargu ustnego ograniczonego…”).

Wiceprezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu prostującego błąd w uchwale podjętej przez Radę Miasta w dniu 26 września ub. r., dotyczącej podwyższenia kapitału Banku Nordea. Błąd wystąpił w nazwie banku. Prawidłowa nazwa:  Nordea Bank Polska S.A.

Wiceprezydent wyjaśnił, iż błąd wykryto w trakcie realizacji czynności proceduralnych, związanych z realizacją uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, radny Marcin Horała, wniósł w imieniu komisji o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w spr. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (4.1.). – Komisja motywuje wniosek tym, iż projekt dotyczy tak ważnego i kluczowego dla Miasta dokumentu, że warto by dać radnym więcej czasu na przeanalizowanie jego treści. Część radnych co prawda uczestniczyła w pracy nad projektem studium, ale zdecydowana większość radnych  tę pracę dopiero rozpoczęła.

 

Do powyższego wystąpienia odniósł się Wiceprezydent Marek Stępa prosząc radnego M. Horałę o wycofanie wniosku. – Oczywiście materiał jest obszerny i ważny, ale jest też bardzo istotny dla prowadzenia dalszej polityki przestrzennej. Zwłoka miałaby na tę stronę naszej działalności negatywny wpływ. Apeluję o wycofanie wniosku, a jeśli radny Horała nie zechce go wycofać, apeluję o odrzucenie wniosku przez Wysoką Radę, aby można było realizować kolejne prace w zakresie planowania przestrzennego. Dokument został dostarczony zgodnie z regulaminem RM, z  odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

Wiceprezydent M. Stępa wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu występującego pod numerem 4.5., a dot. przystąpienia do sporządzania planu dla części dzielnicy Działki Leśne – rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej.

- Przedstawiając ten projekt w komisjach uprzedzałem Państwa, że może dojść do takiej sytuacji, jeśli prace studialne prowadzące do uchwalenia planu będą jeszcze trwały. Tak też się stało – prace nie zostały jeszcze ukończone.

 

Do wniosku radnego M. Horały odniósł się też przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej, radny Marcin Wołek: - Żeby nie powstało wrażenie, że nagle zostaliśmy zaskoczeni dostarczeniem dużego materiału informuję, że Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej na jednym ze swoich spotkań w październiku zajmowała się pierwszą wersją studium. Tak więc ci radni, którzy byli tym zainteresowani, mogli zapoznać się z dokumentem w czasie jego tworzenia.

 

W związku z  powyższą wypowiedzią Przewodniczący RM uściślił: - Rozumiem, że jest to wniosek przeciwny do wniosku Pana Horały.

 

Radny Tadeusz Szemiot- przysłuchując się wymianie opinii nt. pracy nad studium dochodzę do wniosku, że jeśli są wśród nas radni, którzy chcieliby jeszcze nad nim popracować, to warto poprzeć ten wniosek. Nie usłyszałem w uzasadnieniu argumentu, który przekonałby nas, że pilność uchwalenia studium jest tak duża, że nie możemy przedłużyć pracy nad nim o jeden miesiąc.

 
Wniosek Wiceprezydenta B. Stasiaka w spr. wprowadzenia do porządku obrad projektu dot. Nordea Bank Polska S.A. został przyjęty jednogłośnie: 28 gł. za.  Wniosek radnego M. Horały w spr. zdjęcia z porządku obrad projektu występującego pod numerem 4.1. (studium) nie został przyjęty: 9/17/2 


Pozostałe wnioski, złożone przez projektodawców, nie wymagały przegłosowania.

 
Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjętej zmiany (patrz wyżej) został przyjęty jednogłośnie: 28 gł. za.  

Ad 3.
 Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XVI Sesji za przyjęty.  

Ad 4.1. 
Projekt przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa:

W roku 2005 Wysoka Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w dotychczas obowiązującym studium. Do tej pory polityka przestrzenna była prowadzona w oparciu o studium zatwierdzone uchwałą z dn. 24 listopada 1999 r. Wymagało ono zmiany przede wszystkim w zakresie podstawy prawnej, ponieważ odnoszono się w nim do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z pierwszej połowy lat 90. Obecnie studium oparte jest o przepisy ustawy obecnie obowiązującej – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

W treści merytorycznej studium nie proponujemy rewolucyjnych zmian. Zmiany wprowadzono jedynie w takim zakresie, jakiego wymaga ustawodawca. A wymaga określonych analiz, których spis występuje w nowej ustawie. Istota studium nie zmieniła się jednak zasadniczo. Filozofia myślenia o rozwoju przestrzennym w Gdyni pozostała w zasadzie niezmieniona.

 Dokument był przedkładany Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej trzy razy. Nie określa to liczby godzin przeznaczonych na dyskusje z poszczególnymi członkami tej komisji i ich pracy nad dokumentem. Komisja wydała ostatecznie pozytywną opinię w czerwcu ubiegłego roku.

Projekt uzyskał wszystkie, wymagane prawem, uzgodnienia. Bez takich uzgodnień studium  nie może być uchwalone. Opinie instytucji uzgadniających nie są wiążące, ale oczywiście są brane pod uwagę i w większości znalazły swoje odzwierciedlenie w studium.

Projekt uchwały został wyłozony do publicznego wglądu w dniach od 5 października do 16 listopada 07 r. W międzyczasie odbyła się publiczna dyskusja. Wpłynęło 29 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta 16 stycznia b.r. Uwagi były różnej wagi i trafności. 9 uwag uwzględniono w całości, 10 w części, a 10. nie uwzględniono w całości. Te ostatnie w większości dotyczyły spraw, które powinny być rozpatrywane na etapie przyjmowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego , a nie na etapie studium.

Studium składa się z części dot. uwarunkowań i części dot. kierunków rozwoju. Bardzo szczegółowa jest część opisowa. Na studium składa się też część graficzna ilustrująca kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Szczególnie istotną rolę w kształtowaniu nie tylko obecnego, ale i przyszłego obrazu miast  odgrywa ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych. Gdynia w obu tych aspektach jest miastem uprzywilejowanym. Gdynia – jak się powszechnie mawia – jest miastem młodym, ale i bogatym. Jest też miastem uprzywilejowanym jeśli chodzi o stan posiadania w zakresie zasobów środowiska przyrodniczego - 45 % terenu Miasta stanowią lasy.

Wiceprezydent zaznaczył, iż żadna z polityk nie przewiduje na środowisko przyrodnicze „zamachu”, choć oczywiście niektóre inwestycje infrastrukturalne (np. drogi) mogą się wiązać z pewną ingerencją w obszary leśne na terenie Miasta. Taka ingerencja będzie jednak poddana ograniczeniom, aby szkodziła tym obszarom w jak najmniejszym stopniu.

W zakresie dziedzictwa kulturowego wkroczono w nowy etap poprzez uzyskanie wpisu Centrum Gdyni na listę zabytków. Nie jest to koniec działań władz Miasta w tym zakresie. Miasto będzie się rozwijać – bo ma takie możliwości – ale w sposób nie naruszający owego dziedzictwa. W studium wymienia się te obiekty, które zasługują na zwiększony zakres ochrony. Wskazuje się też na obszary, które – podobnie jak Śródmieście- powinny być objęte zwiększoną ochroną.

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych wymaga ustaleń planistycznych, dzięki którym taka ochrona będzie możliwa.

Opracowywanie planów jest też warunkiem stworzenia możliwości rozwoju, a także określenia zasad tego rozwoju, w tym różnych funkcji – od śródmiejskich do turystycznych. To ostatnie dotyczy  rejonów nadmorskich, ale także Rzeki Kaczej.

Plany są też niezbędne dla tworzenia w Gdyni kolejnych miejsc pracy.

Jeśli chodzi o rozwój funkcji mieszkaniowej sytuacja w Gdyni jest stabilna. Z punktu widzenia planistycznego takich obszarów na terenie Gdyni jest dużo. Oczywiście chcielibyśmy sporządzać i takie plany, które będą zawierały wskazania dla funkcji mieszkaniowej. Obecne tendencje w światowej urbanistyce powodują, że odchodzi się od ograniczania dużych obszarów tylko do funkcji mieszkaniowej, zawodowej czy rekreacyjnej, bo to prowadzi do degradacji takich dzielnic. Obecnie miesza się te funkcje.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w poprzednim studium zasadnicze kierunki rozwoju Miasta prowadzić będą w nast. kierunkach: Gdynia Zachód, Chwarzno Wiczlino, Chwaszczyno, Dąbrowa, Wielki Kack (szczególnie Kacze Buki), a ostatni kierunek potencjalnego rozwoju to Kosakowo – dla Gdyni trudny, bo wkraczający już na teren gminy Kosakowo, która też sporządza swoje studium. Staramy się konsultacyjnie uczestniczyć w tych pracach, aby powstał dokument komplementarny do rozwoju Gdyni.

Na koniec wystąpienia Wiceprezydent przypomniał, iż szczegółowa prezentacja ustaleń odbyła się na posiedzeniach komisji.

 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna 

DEBATA: 

Radny Tadeusz Szemiot odniósł się do następujących zapisów studium:

- Dzisiaj, poprzez studium, pochylamy się nad niemal wszystkimi sprawami w zakresie przestrzennym, ale też w zakresie innych dziedzin życia.

Radny przeszedł do wskazywania konkretnych zapisów w studium i przedstawiania w związku z nimi swoich uwag:

- Pkt XXI – obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji lub rekultywacji: zawarta tu jest bardzo dobra definicja potrzeb, co jest bardzo dobrym zaczynem dla dalszych prac. Można stwierdzić, że w tej materii ‘zegar tyka’. Marszałek województwa pomorskiego w ramach programu operacyjnego dysponuje kwotą ok. 150 mln. Euro na zadania związane z rewitalizacją. Gdynia w poprzednim okresie nie dysponowała dokumentem jak lokalny program rewitalizacyjny, który jest  pomocny, jeśli chce się skorzystać z tych środków. Pilnujmy, aby taki program powstał – to uwaga do radnych i do Prezydenta.

Radny T. Szemiot przedstawił  stanowisko klubu radnych PO:

- Studium jest m. in. określeniem stanu , w jakim się gmina aktualnie znajduje, a także odpowiada na pytanie, jakie potrzeby istnieją w naszym mieście i w tym zakresie uznajemy dokument za poprawny i rzetelnie wykonany przez urzędników. Stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych prac zarówno urzędu, jak i Rady Miasta.

Od strony merytorycznej projekt – jak stwierdził Pan Stępa – nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian. Jest to pewna kontynuacja i w części, w której zdefiniowane są potrzeby, odnajdujemy to jako rzecz poprawną. Oczywiście można się spierać co do sposobu zdefiniowania pewnych obszarów, innego opisu czy uwypuklenia innych kwestii. Może dokument czegoś istotnego nie zawiera, bo „konia z rzędem” temu, kto jest w stanie opisać wszystko w tak skomplikowanej materii. Nawet jednak jeśli czegoś nie ma, to ważne, że taki dokument w ogóle jest. Informuje nas o tym, że urzędnicy wiedzą o potrzebach. Dopiero poprzez uchwalanie planów będziemy tworzyć prawo przestrzenne.

Radny T. Szemiot oświadczył: - Klub radnych PO będzie głosował za przyjęciem projektu.

 

Wiceprezydent Michał Guć- odniosę się do dygresji Pana radnego w spr. programu rewitalizacji. Jak Pan radny trafnie zauważył, w regionalnym programie rewitalizacyjnym pieniądze na rewitalizację są śladowe. W tej chwili sprawa samej rewitalizacji traktowana jest dość marginalnie. Projekty dotyczące rewitalizacji zostały połączone z inwestycjami nie drogowymi, które mają być realizowane w regionie, a więc te 150 mln. Euro mogą być przeznaczone np. na halę, która ma powstać na granicy Gdańska i Sopotu, na rozbudowę stadionu GOSiR-u w Gdyni, itp. Nie ma tu więc motywacji do przygotowywania specjalnego programu, natomiast są inne powody przemawiające za zajęciem się rewitalizacją i takie działania są prowadzone. Wykonywane są analizy co do obszarów, które takim programem powinny być objęte. Oczywiście będziecie Państwo o postępach tych prac informowani.

 

T. Szemiot- wolałbym, żebyśmy w Gdyni zawsze wszystko tak robili, aby można było w każdej sytuacji powiedzieć, że z naszej strony wszystko zostało załatwione. Jeśli ten lokalny program nie zostanie przez nas wykonany, to będzie można nam zarzucić, że nie dopełniliśmy wymogów.

 

Rafał Geremek- w moim przekonaniu jedna rzecz nie została wystarczająco uwypuklona – chodzi o służbę zdrowia i szpitale. Zapis na stronie 51. mówi  o konieczności uzupełnienia terenów będących w dyspozycji  istniejących szpitali, aby mogły na nich powstać małe szpitale. Padł wniosek o wycofanie projektu z porządku i szkoda, że nie rozważyliśmy tego wniosku, ponieważ nie doszło do dyskusji na kilku branżowych komisjach. W efekcie ten aspekt, o którym wspomniałem, uciekł. Znając oba szpitale, szczególnie od strony ich stanu technicznego, należałoby zastanowić się, czy przynajmniej nie warto zabezpieczyć jakiegoś terenu pod budowę nowego szpitala. Jest to moja indywidualna opinia, ale na posiedzeniu Komisji Zdrowia gościliśmy Wicemarszałka i on właśnie wskazał na taką potrzebę. Pan Wicemarszałek dostrzegamy pewną trudność jeśli chodzi o remonty gdyńskich szpitali. Oba szpitale nawet po remontach nie będą spełniały oczekiwań mieszkańców Gdyni, bo nie będą to  szpitale na miarę XXI w. Bardzo bym chciał, aby przynajmniej zaznaczono ten problem. Pan Wiceprezydent podczas rozmowy w kuluarach stwierdził, że jest taka możliwość, ale bardzo bym chciał, żeby w studium był chociaż zaznaczony ten problem.

 

M. Stępa- jeśli mowa jest o szpitalach, to trzeba reagować, bo dotykamy tym samym sprawy zdrowia ludzi. Zapisy studium w żaden sposób nie stanowią przeszkody w rozwoju sieci szpitali, natomiast nie ma rzeczywiście precyzyjnych wskazań co do tej kwestii m.in. dlatego, że rysuje się tendencja do zmniejszania liczby łóżek i wielkości obiektów szpitalnych. Wydaje się możliwe poprawienie stanu obecnej bazy poprzez sukcesywne modernizacje obiektów. Gdyby jednak zaistniała rzeczywista konieczność co do rozwoju sieci szpitali, to przypomnę, że jest to studium kierunków rozwoju i one wskazują nowe tereny pod nowe funkcje, bliżej nie sprecyzowane. W studium nie precyzuje się wielu spraw. Jeśli z prac na szczeblu marszałkowskim czy innym wyniknie potrzeba znalezienia lokalizacji dla nowego szpitala, to w zgodzie ze studium taki teren znajdziemy – jest taka możliwość.

Wiceprezydent przedłożył autopoprawkę do projektu – patrz załącznik do protokołu.

 

UCHWAŁA NR XVII/400/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni została przyjęta: 25/0/3 

Ad 4.2. M. Stępa- plan był sporządzany na podstawie uchwały rady z grudnia 2005 r. Ta uchwała została podjęta w związku z wejściem w życie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast do wykonywania planu w tym miejscu przystąpiliśmy jako rada już w połowie lat 90., w reakcji na sytuację, która zaistniała na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Trasy Kwiatkowskiego. Teren u zbiegu tych ulic zajęty był niegdyś przez Gdańskie Zakłady Naprawy Samochodów. Teren ten został następnie kupiony przez Carefur w celu zrealizowania na nim centrum handlowego. Dla ówczesnej rady jasne było, że taka inwestycja będzie wymagała zaprojektowania odpowiedniej obsługi komunikacyjnej. Plany firmy były przedstawiane jako plany szybkiej budowy, dlatego szybko przystąpiono do sporządzania planu, aby nie powtórzyła się historia pierwszego hipermarketu HIT. Chodziło o to, że inwestor nie wykonał żadnych prac w zakresie obsługi transportowej. Zależało nam na tym, aby ta sytuacja nie powtórzyła się. Na szczęście plany inwestycyjne firmy odwlokły się i planu nie uchwalono w trybie starej ustawy. Udało się to przewlec do czasu nowej ustawy. Prace rozszerzono o obszar sięgający od ulicy Morskiej do lasu.

Niezwykle ważne jest wykonanie planu skrzyżowania ulicy Działdowskiej z ulicą Morską. Istotne novum stanowi to, że ze skrzyżowania tych ulic można wjechać na ulicę Działdowską, a także skręcić w lewo kierując się w stronę Chylonii, Cisowej i Rumii.

Reszta informacji zgodna z treścią załącznika.

Plan uzyskał wszystkie prawem wymagane opinie i uzgodnienia, a także został wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły dwie uwagi, z czego jedna została uwzględniona w części, a jedna w ogóle nie została uwzględniona.

Niniejszy plan jest zgodny ze studium.

 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 


Wystąpienie radnego Pawła Stolarczyka:

Na początku ulicy Morskiej, w odległości niemal co pół kilometra, mamy trzy duże obiekty handlowe: PLUS, KAUFLAND i LIDL. Powstanie kolejnego, tj. CARREFOURA w tej sytuacji uważam za niecelowe. Licząc od Dw. Gł. PKP na odcinku 3. km będą cztery wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Nie byłbym przeciwny budowie CARREFOURA, gdyby nie powstały już wcześniej wymienione obiekty handlowo – usługowe. Jeżeli Miasto wiedziało od 15 lat, że CARREFOUR w tym miejscu wybuduje obiekt handlowy, to prowadziło dziwną politykę w zakresie wydawania pozwoleń na budowę innych wymienionych obiektów przy tej samem ulicy, w tak bliskiej odległości. Dlatego nie będąc przeciwny CARREFOUROWI głosuję przeciwko jego budowie. W tej sytuacji uchwalenie  niniejszego planu zagospodarowania jest przymusowym głosowaniem pod potrzeby właściciela terenu. Uważam, że jest to bardzo atrakcyjny punkt pod usługi hotelarskie, podkreślam – hotel punktowiec, w ostateczności budownictwo mieszkaniowe i plan powinien być zmieniony w tym kierunku. Będę głosował przeciwko projektowi uchwały. Nadmieniam, że Rada Dzielnicy Leszczyki jest przeciwna usytuowaniu marketu, a cóż dopiero mówić  o pobliskich handlowcach. Sprawa jest moim zdaniem na tyle poważna, że nie powinniśmy podejmować dziś pochopnej decyzji. Apeluję do koleżanek i kolegów radnych o odrzucenie tak sporządzonego planu. Będzie to z korzyścią i dla Miasta i dla CARREFOURA.

/Treść powyższego wystąpienia zgodna z załącznikiem/ 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- zwykle jestem pełen podziwu dla spokoju Pana Stolarczyk, jednak dzisiaj Pan radny lekko mną wstrząsnął. Pojawianie się kolejnych takich obiektów jak CARREFOUR w moim przekonaniu tylko rozładowywuje sytuację. Te punkty mają obecnie charakter bardziej dzielnicowy. W naszym mieście nigdy nie było zwyczaju decydowania za inwestorów, co mają zrealizować. Dziękuję Panu Wiceprezydentowi za podpisanie z inwestorem umowy drogowej. Wskazuje to na to, że inwestor policzył sobie, że ta funkcja marketowa przyniesie dochody. Obecnie te nowe obiekty handlowe oferują znacznie więcej, także pewne funkcje kulturotwórcze, które tej dzielnicy są szczególnie potrzebne. Wierzę, że ten pustoszejący teren będzie sensownie zagospodarowany, a ulica Działdowska na tym uporządkowaniu przestrzeni na pewno zyska. .

 

P. Stolarczyk- nie zgadzam się z przedmówcą co do potrzeby tak bliskiej lokalizacji obiektów tylu marketów – na jednym ciągu komunikacyjnym. Jestem zdziwiony polityką Miasta w tej sprawie. Skoro CARREFOUR tyle lat czekał na układ komunikacyjny, to dlaczego miasto wydawało zgody dla pozostałych marketów? Baza hotelowa w tym miejscu byłaby korzystna z uwagi na występujący tam układ komunikacyjny – blisko portu, obwodnicy, samego miasta. Nie wyklucza to też usług  kulturalnych. Potrzebna jest zmiana planu, a CARREFOUR mógłby ten teren odsprzedać developerowi.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- po wyjściu z szoku dziękuję Panu Stolarczykowi, gdyż dzięki jego płomiennemu wystąpieniu miałem wizję: spotykam się z Panem Stolarczykiem w budynku prokuratury, w którym zaskarżamy decyzje władz Miasta, które nie pozwalają powstać innym obiektom handlowym, ponieważ jest pewne miejsce, w którym ma powstać Carrefour. Tak więc Miasto próbuje stworzyć monopol. Cieszę się, że  tak się nie stało i że mam okazję spotykać się z Panem Stolarczykiem w innej scenerii niż ta prokuratorska.

 

Marcin Wołek- uczucie szoku nie towarzyszy tylko mojemu przedmówcy. Ja również go doznałem. W ustawie o samorządzie gminnym nie ma mowy o kompetencji, zgodnie z którą miasto mogłoby zarządzać cudzą własnością i jeszcze wiązałoby się z developerami. Oczywiście, każda lokalizacja tego typu niesie za sobą korzyści, ale i pewne koszty. Nie możemy utworzyć z Miasta skansenu. Patrząc na obecny stan tego miejsca trzeba stwierdzić, że każde inne rozwiązanie jest wartością  dodaną i korzyścią. Trudno znaleźć miejsce w Gdyni, które bardziej by się nadawało do realizacji celów zapisanych w projekcie.

 

M. Stępa- prezentacje projektów na sesji są z konieczności skrócone, bo więcej czasu poświęcamy im na posiedzeniach komisji. O ośrodku handlowym mówiłem w kategorii dopuszczenia. Miasto nie określa sieci handlowej. Miasto tylko dopuszcza daną funkcję. Jeśli więc Pan Stolarczyk przekona inwestora, że jest to miejsce atrakcyjne dla hotelu, to jest to w świetle tego planu możliwe. Byłby to wyczyn godny zapisania w księgach, ponieważ dla hotelu istotne są  widoki i atrakcje, a w tym miejsce widok to skrzyżowanie Trasy Kwiatkowskiego i ul. Morskiej, jakieś bazy i składy. Czy to jest atrakcja turystyczna? Szczerze mówiąc, wątpię. Prowadzimy kampanie mające na celu pozyskanie inwestorów dla budowy hoteli i proponujemy lepsze lokalizacje, a i tak tych inwestorów nie widać. Hotel rzeczywiście jest potrzebny i plan nie przesądza, że w tym miejscu musi powstać ośrodek handlowy.

 

Sławomir Kwiatkowski- faktycznie jest to dzielnica biedniejsza. Usytuowanie w tym miejscu hipermarketu sprawi, że można będzie do niego przyjść na piechotę i zrobić zakupy. Uwagi Rady Dzielnicy Leszczynki dotyczyły jedynie dojazdu do marketu. Rada obawiała się, że nie będzie wjazdu od strony ulicy Morskiej.

 

Ireneusz Bekisz- Gdynia i wszystkie nowoczesne Miasta robi wszystko, aby przyciągnąć jak najwięcej inwestorów. Plan to Gdyni umożliwi i przyniesie to korzyści mieszkańcom.

 
UCHWAŁA NR XVII/401/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej została przyjęta: 25/1/1 

Ad 4.3. Na wstępie przedstawiający projekt Wiceprezydent M. Stępa zaznaczył, że prezentacja w przedmiotowym punkcie dotyczyć będzie także kolejnego projektu (4.4.), ponieważ oba projekty dotyczą przystąpienia do sporządzania  planu dla fragmentów dzielnicy Śródmieście. Prowadzi to do sytuacji, w której Śródmieście zostanie w pełni objęte planami, w tym  obszar wpisany do rejestru zabytków, co jest szczególnie istotne. Zostanie tym samym objęty ochroną także krajobraz dzielnicy. Chcielibyśmy, aby zabytkowy zespół Śródmieścia zajmował coraz poczytniejsze miejsce na liście polskich zabytków. Są takie możliwości. Jednym z warunków jest zapewnienie planu dla całego obszaru, tj. terenu będącego przedmiotem obu projektów – 4.3. i 4.4.

Obszar, którego dotyczy przedmiotowy projekt jest bardzo szczególny, bo jest to serce i istota Gdyni. Na tym terenie usytuowane są ikony Miasta, szczególnie główka mola południowego, okręty – muzea, Marina, Skwer Kościuszki, itd. Obszar ten wymaga uporządkowania, a więc ustalenia takich reguł zagospodarowania, aby ewentualne nowe inwestycje nie unicestwiły, ale podkreśliły wartości przestrzenne tego terenu. Jeden obszar będzie przedmiotem inwestowania – tu zamierzamy zlokalizować Centrum kultury. W tej kwestii odbył się już międzynarodowy konkurs, ale żaden projekt nie może być zrealizowany, jeśli nie będzie planu.

Projekt 4.4. jest zdeterminowany planem dla Kamiennej Góry i planami, nad którymi obecnie pracujemy. Teren, który zostanie objęty planem jest dopełnieniem pozostałego terenu Śródmieścia i w ten sposób żadna piędź ziemi nie będzie nie objęta planem. Plany są zgodne z wytycznymi studium.

 
Opinie komisji j.w. 


Wystąpienie radnego P. Stolarczyka (zgodne z treścią załączonego pisma):

Słusznym i celowym jest budowanie obiektów kultury, sportu i oświaty, bo one decydują o życiu intelektualnym Miasta i jego rozwoju. Niemniej miastu potrzebne są tereny zielone i planowane wykonanie zabudowy terenu między Skwerem Kościuszki a Teatrem Muzycznym jest ingerencją w tereny parkowe, jakże licznie uczęszczane przez gdynian. Uważam, że niekoniecznym jest koncentracja przybytków kultury w jednym miejscu, niczym w kampusie uniwersyteckim. Ewentualna budowa Gdyńskiego Centrum Kultury nie tylko okroi tereny parkowe, ale ograniczy również przestrzeń widokową. Mój głos w oparciu o liczne rozmowy z mieszkańcami Śródmieścia i nie tylko jest przeciwny planowi dopuszczającemu taką lokalizację. W planie tym uzasadniono także dopuszczalność obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw., czyli w centrum Gdyni. Podkreślam to, bo w następnej uchwale ten temat znowu się pojawi. Ponieważ głosujemy nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu, na razie wstrzymuję się od głosu.

 
UCHWAŁA NR XVII/402/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego została przyjęta: 23/0/3 

Ad 4.4. Uzasadnienie – patrz punkt 4.3. 

Opinie komisji j.w.
 


Wystąpienie radnego Pawła Stolarczyka (zgodnie z treścią załącznika):

Celem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest urbanistyczne zbilansowanie całego dużego obszaru dzielnicy. Jeżeli robi się „skrawkowe” plany to jest zaprzeczenie tego celu. Cząstkowe plany zagospodarowania przestrzennego zastępują procedury związane z uruchomieniem budowy konkretnego obiektu. Chciałbym precyzyjnego wyjaśnienia, co oznacza teren usług komercyjnych, z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. i kto jest pomysłodawcą  zafundowania miastu kolejnego marketu w Centrum? Wygląda na to, że Gdynia będzie nie tylko miastem portowym, ale także miastem marketów. Czyżby kolejny market był zamierzony w miejsce Teatru Miejskiego? Dodatkowo związany komunikacyjnie z przyszłym gmachem Urzędu Miasta po drugiej stronie al. Piłsudskiego? Wobec powyższej wizji, jaka wyłania się z projektu uchwały, na tym etapie wstrzymuję się od głosu.

 

M. Stępa- w uzasadnieniu  projektu zostały zacytowane zapisy ze studium, które  dla tej dzielnicy taką dyspozycję zawierają. To nie przesądza, że akurat w tym miejscu taka lokalizacja znajdzie się, bo trudno by było nawet znaleźć działkę o tak dużej powierzchni. Trudno, żeby Centrum znajdowało się gdzie indziej. Samo słowo na to wskazuje – centrum, czyli miejsce, gdzie toczy się życie polityczne, społeczne, gospodarcze, w tym także handlowe. Zgodnie z taką wizją Śródmieścia stosowne zapisy tam się znajdują, natomiast w odniesieniu do przedmiotowego obszaru nie wyobrażam sobie tak szczegółowego zapisu. Wykluczenie czy zapisanie pewnych funkcji – to określają szczegółowe plany

 

Andrzej Bień- apeluję o przystąpienie do tworzenia planu. Jeśli tego planu nie uchwalimy, to będziemy zmuszeni do dalszego posiłkowania się ułomnym narzędziem jakim jest zasada dobrego sąsiedztwa. Oceniamy Śródmieście jako obszar szczególnie ważny, a więc poprzez plan trzeba go chronić.

 
UCHWAŁA NR XVII/403/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Słowackiego, Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego została przyjęta: 24/0/3 

Ad 4.5.
 M. Stępa- w przypadku tego projektu chodzi o dzielnice północne, a właściwie fragmenty 2. dzielnic. Problematyka tego terenu wiąże się z trudnym sąsiedztwem zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego i krawędzi doliny rzeki Chyloni. Gdyby poprzestać na zasadzie dobrego sąsiedztwa, to możliwe jest posuwanie się zabudowy w stronę tej krawędzi, a my mamy obawy, czy byłoby to właściwe z uwagi na stabilność skarpy i wartości krajobrazowe. Część tych terenów wchodzi w obszar parkowy, który – bez planu – może paść łupem działkowiczów.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XVII/404/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. Józefa Unruga i Płk. Stanisława Dąbka została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. za.  

Ad 4.6.
 M. Stępa- kolejny obszar, który chcemy objąć planem, to obszar Trasy Kaszubskiej. Przebieg tej trasy jest ustalony w Generalnej Dyrekcji Autostrad. Obecnie wydaje się, że zwycięża opcja przesunięcia węzła początkowego tej drogi. Bez względu na to, jak ten początkowy fragment ostatecznie się ukształtuje, zawsze będzie potrzebny łącznik, który jest przedmiotem proponowanego planu. Przebieg drogi jest utrwalony w planie w niewielkim stopniu. Pozostały odcinek drogi nie jest zabudowany, natomiast bardzo istotną kwestią jest stworzenie odpowiedniej rezerwy na węzeł, ponieważ mają tu miejsce istotne zapędy właścicieli gruntu.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XVII/405/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno –Wiczlino w Gdyni, rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej została przyjęta: 25/0/1 

Ad 4.7. Jak informował Wiceprezydent M. Stępa, część terenu, która zostałaby objęta planem, będzie można przeznaczyć na funkcje mieszkaniowe. Ustalenia dotyczące objęcia ochroną użytków ekologicznych zostaną wzmocnione poprzez stosowny zapis w planie. Reszta informacji jak w zał. 

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XVII/406/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora Kackiego została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.8.
 M. Stępa- są jeszcze trzy plany, do których RM zdecydowała się przystąpić zgodnie z zapisami starej ustawy, których sporządzanie nie może być kontynuowane pod rządami tych przepisów, ponieważ praca nad nimi nie doszła do takiej fazy, która by na to pozwoliła (nie zostały wyłożone do publicznego wglądu). Reszta informacji jak w zał.  

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna 

UCHWAŁA NR XVII/407/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.9. Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, zgodnie z treścią załącznika, czego dotyczy wezwanie pełnomocnika pani K. Sawickiej. - Tak naprawdę możliwości zabudowy w oparciu o wydaną decyzję były znikome. W decyzji o warunkach zastrzeżono wykonanie szeregu analiz, których Pani Sawicka nie wykonała. Zrobiło to natomiast Miasto. Wyniki analiz okazały się dla Pani Sawickiej negatywne. Obecnie jest już uchwalony plan i uważamy, że prawa Pani Sawickiej nie zostały naruszone, a autorzy planu nie przekroczyli granic określonych przez ustawodawcę. Pozostałe informacje  jak w zał.  

Opinie komisji j.w.
 


Marcin Horała
-  rozpatrujemy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i dotyczy to planu,  którego radni klubu PiS nie byli entuzjastami, ale wezwanie idzie w kierunku przeciwnym niż nasze zastrzeżenia.

 
UCHWAŁA NR XVII/408/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania adwokata Jarosława Pieńkowskiego – pełnomocnika Kamili Sawickiej, do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XV/355/07 RMG z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy  Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za.  

Ad 4.10
 Wiceprezydent Ewa Łowkiel- przedmiot projektu jest kompetencją Rady Miasta lub Wojewody (ustanowienie użytku ekologicznego). W Gdyni jest już 7 użytków ekologicznych. Teren będący przedmiotem projektu będzie 8. użytkiem. Intencją projektodawcy jest objęcie ochroną terenu, gdzie zachowało się bogactwo płazów i ptaków. Na teren w większości składają się działki prywatne. Projekt nie zmienia sposobu korzystania z nieruchomości. Projekt powoduje tylko, że ochroną zostanie objęta różnorodność biologiczna terenu leżącego w obszarze Miasta.

W drodze autopoprawki Wiceprezydent wniosła o poprawienie błędu w załączniku nr 2 – w miejsce słowa „Morze” wpisanie słowa „Jezioro” (Jezioro Kackie).

 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 

UCHWAŁA NR XVII/409/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za. 

Ad 4.11
 M. Stępa- proponowana uchwała będzie niewątpliwie przełomem. Sytuacja w Śródmieściu dojrzała do podjęcia działań, które pozwolą na łatwiejsze parkowanie na terenie Gdyni. Wnioski dotyczące budowy parkingów są trafne, ale akurat co do Śródmieścia jest szansa, że będą one budowane przy pomocy innych środków niż miejskie. Na środki miejskie czeka 21 dzielnic. Na pewno środki na budowę parkingów na obrzeżach Śródmieścia mogą się znaleźć, ale nie nastąpi to tak długo, dopóki  parkowanie w Śródmieściu będzie darmowe. Na ul. Świętojańskiej czy Władysława IV parkowane są samochody mieszkańców, samochody osób pracujących w strefie i to nie raz po kilkanaście godzin, a tymczasem osoby mające do załatwienia sprawy w centrum mają poważne problemy z zaparkowaniem samochodów. Stąd też utworzenie strefy płatnego parkowania jest działaniem komplementarnym. Drugim takim działaniem będzie budowa parkingów, która będzie opłacalna, ponieważ nie będzie alternatywy – płatny parking podziemny i darmowy na zewnątrz. W każdym wypadku będzie parkowanie płatne, tyle że parkowanie pod ziemią będzie  bardziej komfortowe.  

W sprawie projektu spotkaliśmy się z 4. komisjami. Po mniej więcej 3. godzinach intensywnych rozmów z każdą z komisji, wnioski z tych dyskusji zostały przeanalizowane, w wyniku czego Pan Prezydent wniósł autopoprawkę (stanowi zał.) wychodzącą tym wnioskom na przeciw. I tak:

- w § 2 ogranicza się czas płatnego parkowania do dni roboczych, w godzinach od 9. do 18.;

- w punkcie 3. § 2.  – abonament dla mieszkańców strefy: 20 zł.; abonament miesięczny na okaziciela: 300 zł. (jest to też pochodna zmiany co do godzin funkcjonowania strefy);

- Ponadto – informował dalej Wiceprezydent – jedna ze zmian proponowanych w drodze autopoprawki dotyczy osób niepełnosprawnych, które wylegitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządów ruchu lub zaświadczeniem neurologicznym – w tych przypadkach miesięczny abonament wyniesie 20 zł. Osoby te muszą być jednocześnie pracownikami zakładów pracy usytuowanych w granicach strefy. Wzięto więc pod uwagę argument, że osobom niepełnosprawnym trudno będzie zrezygnować z dojazdu do pracy samochodem.

Pozostałe stawki są niezmienione.

Częścią projektu są załączniki określające zakres strefy oraz załącznik z mapką, która te granice pokazuje.

 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 


Grzegorz Bonk
- nie tylko jako radny, ale także jako rzeczywisty uczestnik tego systemu chcę wyrazić zadowolenie z opracowania projektu. Od wielu lat postulowałem utworzenie takiej strefy (może niedokładnie w takim zakresie), ale uważam, że kierunek wyznaczony tym projektem jest  pozytywny.

Wiele się na ten temat mówiło na komisjach – np. o tym, że zostanie w ten sposób ograniczone całodzienne porzucanie samochodów przez pracowników. Jest też element negatywny – ograniczony dostęp do miejsc darmowego parkowania będą mieli mieszkańcy. Na pewno też turyści uważali Gdynię za jedno z ostatnich miast, w którym jest możliwość bezpłatnego parkowania.

Część zgłoszonych dzisiaj poprawek uważam za daleko idące i rewolucyjne. Zmiany te zostały zgłoszone przez wielu radnych. Myślę, że jest to pewne zwycięstwo nad myśleniem przede wszystkim o funkcji fiskalnej tego projektu. Powinna istnieć możliwość uelastyczniania czasu obowiązywania strefy, jej wielkości, a więc możliwość modyfikowania samego systemu. Myślę o lukach systemu, np. braku możliwości wielokrotnego wysyłania sygnału opłaty półgodzinnej.

Jest jeden element niepokojący -  myślę  o współpracy z Policją i Strażą Miejską. Ta ostatnia nie wywiązuje się do końca z obowiązków, do realizacji których ją powołano.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- zawsze byłem dumny z tego, że w Gdyni parkowanie jest bezpłatne, ale od pewnego czasu patrzyłem z lekką zazdrością na gdański system parkowania. Przypomina mi się, że podczas mojej pierwszej kadencji z zaparkowaniem w pobliżu urzędu nie było żadnych problemów. W czasie 2. kadencji po wykonaniu 2. czy 3. kółek udawało się samochód zaparkować. Radni spóźniali się na posiedzenia właśnie z powodu problemów z zaparkowaniem. Bardzo dziękuję za autopoprawkę, szczególnie tę, która pozwala na bezpłatne parkowanie w soboty i niedziele (to istotne dla rodzin, które nie będą musiały rezygnować ze spędzania wolnego czasu w centrum miasta). System przyjmuję z radością. Żałuję tylko, .że ustawa nie pozwala na takie rozwiązanie, aby kolejna godzina parkowania była droższa od poprzedniej.

Radny zwrócił też uwagę, że fakt uwzględnienia przez Prezydenta wniosków z komisji powinien skutkować docenianiem roli Rady Miasta w podejmowaniu najważniejszych dla miasta decyzji.

 

M. Horała- przedstawię stanowisko PiS, ale na wstępie uwaga metodologiczna: projekt możemy rozpatrywać na 3. poziomach ogólności Jest poziom najbardziej ogólny - strefy jako idei i na tym poziomie niestety większość moich przedmówców pozostała. Wszyscy się zgadzamy, że wprowadzenie jakiejś formy odpłatności powinno być elementem polityki Miasta i na tym poziomie nie ma sporu.

Przechodząc do poziomu najbardziej szczegółowego – konkretnych rozwiązań, stawek, itp. - nie sposób nie zauważyć autopoprawki. Należy tu odnotować pewną ewolucję intelektualną czy wnioskodawców, czy „Samorządności”. Wnioski radnych, które ja też zgłaszałem, spotykały się z intelektualnym odporem, także w postaci głosowania na komisjach. Później jednak znalazły się w formie autopoprawki. Jest to więc ewolucja bardzo pozytywna. Osobiście miałbym jeszcze parę uwag na poziomie szczegółowym. Nadal jest parę punktów, w których system jest zbyt represyjny. Ostrze tej represji bardziej jest wymierzone w sam samochód, a  chodzi raczej o wymuszenie pewnej racjonalizacji w korzystaniu z samochodu. Jednak clou problemu tkwi na średnim poziomie szczegółowości, tzn. pomysłu, że oto na tej sesji wprowadzamy strefę płatnego parkowania.

W każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia z rzadkim dobrem, jedną odpowiedzią jest zwiększenie ilości tego dobra, a drugą jakiś sposób uporządkowania tego problemu. Przede wszystkim należy w tym przypadku pomyśleć nad zwiększeniem ilości dobra. Argumenty, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania wywoła budowę płatnych parkingów w Gdyni oczywiście bronią się na poziomie intelektualnym, ale nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Ja przynajmniej nie słyszałem o inwestorze, który zgłaszałby się z takim zamierzeniem. Jeżeli mówimy, że takie miejsca parkingowe powinny powstać, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzenie strefy nastąpiło za 2 czy 3 lata, co dałoby czas inwestorom na przymierzenie się do tych inwestycji, a jeśli  inwestorzy nie pojawią się, będzie czas na zastanowienie się, czy system jest słuszny.

 Chcę też wprowadzić rozróżnienie między płatnym parkingiem w centrum Miasta a parkingami strategicznymi na obrzeżu. W tym drugim przypadku udziału Miasta nie unikniemy.

Wprowadzenie systemu płatnego parkowania celem rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych jest rozwiązaniem najprostszym, lecz najbardziej dolegliwym dla mieszkańców. W ten sposób można rozwiązać każdy problem. Obawiamy się, że jeśli teraz wprowadzimy opłaty, to „zamieciemy ten problem pod dywan”. W pierwszej kolejności powinniśmy zająć się parkingami i dlatego, niestety, będziemy zmuszeni głosować przeciwko tej uchwale.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- osobiście poznałem inwestora zainteresowanego prowadzeniem płatnego parkingu. To obrazuje, że jest taka potrzeba. Parking na ulicy Bema jest przykładem, że ludzie decydują się płacić, aby zapewnić sobie możliwość bezpiecznego parkowania.

 

Marcin Wołek- jestem bardzo przejęty tą dyskusją nad wprowadzeniem  uchwały w życie, ponieważ od początku 98 r., kiedy zostałem radnym, zabiegałem o wprowadzenie tego systemu w życie. Może nasz system dopiero dojrzał do takiego rozwiązania. W jednej z poprzednich uchwał (studium) jest informacja,  że na koniec 2007 r. liczba samochodów przekroczyła 125 tysięcy, co znaczy, że mamy 500 pojazdów na tysiąc mieszkańców. Jest to wskaźnik, który sytuuje nas blisko miast zachodnioeuropejskich.  Przestrzeni do parkowania zaczyna brakować nie tylko w centrum. Wydaje mi się, że ten projekt będzie elementem pewnego całościowego systemu. System transportowy jest zintegrowaną całością. Drogi, parkingi, system transportu zbiorowego, trasy rowerowe, ciągi piesze – musimy na to spojrzeć kompleksowo. Dzisiaj rozmawiamy o pojedyńczym aspekcie systemu, ale też wspierającym transport zbiorowy. Miasto nie będzie na tym zarabiało. Te pieniądze trafią do budżetu. Od 2002 r. nie podnieśliśmy ceny biletu jednorazowego w transporcie miejskim. Musimy dać wsparcie systemowi, który sami stworzyliśmy, który jest dobry, ale który wobec rozwoju transportu indywidualnego nie jest w stanie się sam bronić, mimo wysokiej jakości.

Jesteśmy w awangardzie polskich miast, które wprowadzają możliwość realizowania płatności za pomocą telefonu komórkowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. W każdej chwili będziemy mogli taką płatność zrealizować. Traktuję ten projekt jako element pewnej, znacznie większej, całości, która decyduje o jakości przestrzeni miejskiej, a przestrzeń śródmiejska jest jednym z czynników, który stanowi o tożsamości naszego Miasta.

 

T. Szemiot- dyskusja nt. strefy trwa już od jakiegoś czasu. Podchwycona przez media pokazuje, że sprawa ta wiąże się z dużymi emocjami.

Argument Pana Trzebiatowskiego co do chętnego wykonawcy parkingu płatnego chyba przemawia przeciw systemowi, bo skoro pomimo braku tego systemu ktoś chce budować płatny parking, to może ten system jest niepotrzebny?

Przedstawię stanowisko klubu PO. Pragnę zwrócić uwagę, że w prezentacji Prezydenta nie padł argument, który jest bardzo poważny, że Miasto będzie na tym zarabiało. Te pieniądze zostaną oczywiście wydane na zadania gminy.

Uważamy, że nie powinniśmy uciekać od faktu, że system Kapa poniósł fiasko, bo rozbił się o kwestie organizacyjne. Dzisiaj zaś podejmujemy uchwałę, która ogranicza się do taryf. To zbyt mało. Uchwała powinna też zawierać rozwiązania w sferze organizacyjnej. Jak to będzie działało? Z kuluarów dowiadujemy się, że będzie to wykonawca prywatny, ale na poziomie dokumentu nie wiemy nic o tym aspekcie funkcjonowania systemu.

Rzeczywiście, jest to rozwiązanie, które w wielu miejscach Polski i świata przynosi pozytywne efekty, jednak nasz klub uznał, że jest to decyzja przedwczesna. Dostrzegamy w tym pomyśle tylko metodę kija, natomiast brakuje marchewki (np. parkingi na obrzeżach centrum). Marchewką są też rozwiązania na rzecz rowerzystów, np. żeby ten rower był łatwy do przewiezienia. Dopiero po wprowadzeniu takich kompleksowych rozwiązań można się zastanowić, czy system płatnego parkowania jest systemem całościowym. Należy naprawiać zapóźnienia i nie przyjmować rozwiązania najprostszego dla władz Miasta.

Nie sposób nie wspomnieć też o jakości życia mieszkańców strefy i terenów przylegających do strefy. Tzw. efekt wypierania samochodów poza strefę będzie występował. Może parking pod Skwerem Plymouth rozwiąże te problemy.

Klub radnych PO zagłosuje przeciw projektowi uchwały.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- co do owego kija, to myślę, że jest to raczej kijaszek. Jest to rozwiązanie miękkie, nie restrykcyjne, zwłaszcza w świetle przyjętych dzisiaj autopoprawek.  Panowie Szemiot i Horała stwierdzili, że jest to rozwiązanie najłatwiejsze. Gdyby tak było, to wprowadzono by ten system dawno temu. Jest to kolejne obciążenie dla mieszkańców, więc nie sądzę, że jest to dla nas wszystkich najłatwiejsze rozwiązanie. Skoro dla radnych opozycji wprowadzenie opłat dla mieszkańców jest rozwiązaniem najłatwiejszym, to już wiem, dlaczego mieszkańcy głosowali na „Samorządność”.

 

Bartosz Bartoszewicz- przyznam się, że jestem zaskoczony przebiegiem tej dyskusji, bo przecież mamy do czynienia z rozwiązaniem istotnego problemu w Śródmieściu. Przez wiele lat mieszkałem w Śródmieściu, mam tu rodzinę, znajomych i od dłuższego czasu słyszę pytanie: kiedy będzie można parkować samochód bez problemu? Wydawało się, ze jest tu zgoda. Projekt jest bardzo dobrą propozycją dla mieszkańców Śródmieścia, czy dla osób, które chcą załatwić jakieś sprawy w Śródmieściu. Jestem zaskoczony stanowiskiem radnych PO i PiS. Wydaje mi się, że gdyby zapytać mieszkańców o zdanie w tej sprawie, to większość wyraziłaby pozytywną opinię na temat projektu. Uważam projekt za bardzo dobre rozwiązanie.

 

T. Szemiot- też jestem zaskoczony, a jeśli chodzi o tego rodzaju argumenty, to np. dzisiaj udało mi się zaparkować przed urzędem – nie o to chodzi, żeby dyskusja odbywała się na tym poziomie. Wydaje mi się, że mówiliśmy z Panem radnym Horałą o sprawach nie ograniczających się tylko do samego projektu, ale o szerszym kontekście tego problemu.

Panu Trzebiatowskiemu wyjaśniałem, że chodzi o łatwość rozwiązania na poziomie organizacyjnym.

 

Rafał Geremek- nie przedstawiono skutków budżetowych. Nie przedstawiono jak będzie funkcjonował cały system pod względem organizacyjnym. Nie jest rozwiązaniem problemu to, że osoby, które zostawią samochód przed Śródmieściem, będą mogły to zrobić i będą mogły dojechać do centrum komunikacją zbiorową. Nie przekonuje mnie argument, że wzrośnie jakość transportu zbiorowego. Pan Wyszomirski mówił na posiedzeniu komisji, że problemem jeśli chodzi o punktualność autobusów są blokujące jezdnie samochody parkujące, czyli te, które przyjeżdżają i wyjeżdżają z parkingów. Skoro rotacja samochodów parkujących ma być większa, to problem ten będzie jeszcze większy. Nie znam wielu aspektów funkcjonowania systemu, będę  więc głosował przeciw uchwale.

 

Mariusz Bzdęga- jest wiele wątpliwości. Z mojej perspektywy pojawia się pytanie, co z mieszkańcami dzielnic leżących poza strefą, ale ze Śródmieściem sąsiadujących? Np. Działki Leśne, które określa się dzielnicą biznesową Miasta. To ta dzielnica m. in. weźmie na siebie ciężar parkowania na obrzeżach strefy, a już jest przeładowana komunikacyjnie. Można  założyć, że pojawią się tam poważne problemy natury parkingowej. Czy nie nastąpi pewne rozluźnienie jeśli chodzi o miejsca parkingowe w centrum, kosztem dzielnic sąsiednich? Czy Straż Miejska poradzi sobie z tym problemem, skoro nie radzi sobie na ul. Świętojańskiej?

 

M. Horała- odniosę się do wypowiedzi radnego Bartoszewicza: mam też wielu znajomych w Śródmieściu, którzy w większości nie są zadowoleni z wielu rozwiązań proponowanych w projekcie. Każdy ma swoich znajomych (bynajmniej nie była to groźba).

Pozostając pod wrażeniem drugiej już wizji kolegi Trzebiatowskiego, jakiej doznał na tej sesji, w postaci tabunu inwestorów budujących parkingi, zwracam jednak uwagę, że nadal pozostajemy w strefie doznań metafizycznych radnego i nie jest to żaden konkret.

Odniosę się też do tego, co mówił Pan Wołek: sprzeciwiam się takiemu podejściu, że oto my jako ci dobrzy wujkowie zafundowaliśmy mieszkańcom dobry system komunikacji zbiorowej, a ci złośliwi mieszkańcy nie chcą z tego korzystać i bezczelnie dalej jeżdżą swoimi samochodami. Ten mieszkaniec z samochodem jest równie dobrym mieszkańcem jak ten, który korzysta z komunikacji miejskiej. Już obecnie ten drugi jest bardziej uprzywilejowany, bo komunikację miejską dotujemy, a komunikacji samochodowej nie. Użytkownicy samochodów będą jeszcze w gorszej sytuacji, bo wprowadzamy odpłatne parkowanie. Problem istnieje i jakieś rozwiązanie trzeba przyjąć. Powinno to być jednak rozwiązanie techniczne, a nie ideologiczne pt. ZKM jest dobre, a użytkownicy samochodów źli.

 

M. Wołek- w swojej wypowiedzi nie dzieliłem mieszkańców na lepszych i gorszych. Sam jestem od czasu do czasu użytkownikiem samochodu.

Pojazdy komunikacji miejskiej nie parkują w centrum Miasta. Z badań francuskich i niemieckich wynika, że pojazdy zaparkowane w centrum stoją. Nie pracują. Jest to kwestia terenochłonności. Nie mamy zbyt wiele przestrzeni w centrum na inwestycje drogowe. Chyba już nikt nie wierzy, że długoletnimi inwestycjami drogowymi jesteśmy w stanie rozwiązać kluczowe problemy komunikacyjne Miasta. Nie. Musimy rozwijać system transportu drogowego. Robimy to konsekwentnie i z dużymi sukcesami od wielu lat. Gdyby w Warszawie więcej osób wiedziało, jakie potrzeby ma gospodarka morska, to Trasa Kwiatkowskiego już byłaby oddana. Centrum Miasta jest wspólną przestrzenią. Jest to przestrzeń wykorzystywana przez różnych mieszkańców. Apeluję o poparcie projektu.

 

Bartosz Bartoszewicz- nie robimy rozróżnień na tych, którzy mają samochody i tych, którzy ich nie mają. Wręcz przeciwnie – tym, którzy mają samochody pomagamy takim rozwiązaniem, dzięki któremu będą mogli trzymać swoje pojazdy blisko miejsca zamieszkania, a osobom spoza Śródmieścia umożliwiamy przyjechanie do centrum i szybkie załatwienie swoich spraw.

 

M. Stępa- ktoś powiedział, że nie podniosłem argumentu, że system będzie przynosił dochód. To nieprawda, natomiast to nigdy nie był argument decydujący o wprowadzeniu tego rozwiązania. Nie można oczywiście kryć, że to będzie przynosiło dochód i my go spożytkujemy na budowę dróg i parkingów w dzielnicach, ale nigdy cel fiskalny nie był powodem decydującym.

Parę osób odniosło się do projektowanej rzeczywistości – że systemem będzie zawiadywał jakiś prywatny podmiot. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to prywatny czy miejski podmiot. Jedno jest pewne – żadna złotówka nie zniknie nam z oczu. Pozwalają na to współczesne technologie. Doświadczenia z Kapą nie zapomnieliśmy. Przy ówczesnej technologii łatwiej było taką Kapę wymyślić. Obecne technologie pozwalają na śledzenie sytuacji w każdym miejscu parkowania. Bez względu na to, jaki będzie operator, żadna złotówka z tego systemu nie ucieknie.

Będziemy monitorować ten system. Na pewno nie jest on wolny od wad, ale oczywiście będziemy go korygować i Państwo w tych korektach będziecie brali udział. Mam nadzieję, że nie będzie ich wiele, bo system nie jest pionierski. Duże Miasta mają już doświadczenia i stąd nadzieja, że system zadziała dobrze.

Padło tu jedno zdanie bardzo niesprawiedliwe – że oto Miasto sięga po najłatwiejsze rozwiązanie. Nieprawda. Jest to zadanie trudne, o czym świadczy ta dyskusja z radnymi, a więc osobami o bardzo wysokim poziomie świadomości. Trzeba będzie dotrzeć do wszystkich użytkowników i przekonać ich, że rozwiązanie jest słuszne. No i w toku funkcjonowania systemu wcale nie jest łatwe uczenie, że łamanie przepisów kosztuje. To stwierdzenie było głęboko nietrafne.

Obiecuję, że system będzie działał dobrze, a jeśli będzie działał trochę gorzej, będziemy go naprawiać. To żadna chluba, że przyjezdni cieszyli się, że jest jeszcze takie miasto, które nie reguluje sprawy parkowania w swoim centrum.

 

Bogdan Krzyżanowski- Pan Prezydent raczył powiedzieć, że to nie jest łatwy system. Być może. Jest to jednak system mało finezyjny, żeby nie powiedzieć -  bardzo prymitywny. Jak na miasto, które jest w awangardzie i gdzie, wg rankingów, żyje się najlepiej, mimo że nie ma płatnej strefy parkowania, rozwiązanie powinno być bardziej zaawansowane, czyli nie strefa, a system płatnych parkingów. Powinny być budowane płatne strategiczne parkingi na obrzeżach centrum, aby spowodować dyslokację samochodów. Tymczasem atrakcyjne miejsca w centrum będą i tak zajęte, a na obrzeżach wymiecione miejsca.

 Pan Prezydent nie odniósł się do zjawiska wypierania samochodów z centrum. Obawiam się, że zakres tych płatnych parkingów będzie coraz bardziej rozszerzany, najpierw na Kamienną Górę, a potem na osiedle Maksymiliana.

Obawiam się, że wywoła to wzrost kosztów pracy w Śródmieściu i spowoduje, że ta praca będzie mniej atrakcyjna. Wynikać to będzie z tego, że albo właściciele firm będą zmuszeni do wykupywania abonamentów dla swoich pracowników, albo innego wynagradzania im  niedogodności z tytułu długiego dojazdu do pracy.

Jest jeszcze jedno pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi: w centrum Miasta są przychodnie lekarskie - lekarze, pielęgniarki, a także położne wykonują wizyty domowe. Jeśli przychodnie będą wykupywać abonamenty po 300 zł. dla personelu, to te koszty przerosną ich możliwości. Przypomnę, że są to przychodnie, które nie mogą części tych kosztów przenosić na pacjentów.

 

Wiceprezydent M. Stępa odpowiedział kolejno na postawione przez przedmówcę pytania:

Wypieranie jest zjawiskiem zbadanym i wiemy, że działa ono tym silniej im mniej wyraziście  jest  wyznaczona granica strefy. Gdyby tą granicą była ulica Świętojańska, to parkowanoby na ul. Władysława IV i wówczas miałoby to katastrofalne skutki dla tej ulicy. Jeśli strefa jest tak wyznaczona, że to wypieranie oznacza konieczność zrobienia spaceru przekraczającego odporność na chodzenie, to znaczy, że kierowca decyduje się na zapłatę. Podkreślam naturalność granic w przypadku naszej strefy.  Nie obawiałbym się wypierania w kierunku wschodnim, bo tam jest Basen Prezydenta. Nie bałbym się też wypierania w kierunku zachodnim, bo tam mamy tory kolejowe, Aleję 17 Grudnia. Można sobie wyobrazić wypieranie na północ, ale tam są tereny Międzytorza, dość nieprzyjemne dla parkowania i to zjawisko może też się pojawić na południowej stronie Alei Piłsudskiego. O tym zjawisku pamiętamy i staraliśmy się trochę przed nim zabezpieczyć.

Sprawa płatnych parkingów: jest płatny parking na ul. Batorego, w Centrum Kwiatkowskiego, z których nikt nie korzysta, ponieważ na przeciwko jest parking za darmo i trudno mieć o to pretensje. Są parkingi notorycznie niewykorzystane, ponieważ są one płatne, a na zewnątrz udostępniamy dobro rzadkie, jak ktoś powiedział,  za darmo.

Lekarze i pielęgniarki, hydraulicy, dostawcy pizzy: faktycznie, jeśli nie będą posiadali abonamentu, będą musieli kupować jednorazowe bilety. Z pewnością zwiększy się koszt uprawiania zawodu i nie muszę uczyć, jak się postępuje z kosztami. Oczywiście – te 300 zł. wpłynie na cenę usług. Mieszkanie w Śródmieściu jest pewnego rodzaju przywilejem. Tu jest najwięcej usług, najbliżej do tych usług i za te wszystkie luksusy trzeba będzie tę niewielką cenę zapłacić. Nie wydaje mi się, aby ta cena była wygórowana w stosunku do nadwyżki korzyści, jakie mają mieszkańcy Śródmieścia, ale i w stosunku do poprawy sytuacji w Śródmieściu na skutek wprowadzenia strefy. Być może nie będą już parkowane samochody na trawnikach, czy pod trzepakami.

 

B. Krzyżankowski- nie bardzo mogę się zgodzić z porównywaniem hydraulików i dostawców pizzy z lekarzami NSZZ. To są usługi, których nie można zrekompensować dodatkowymi opłatami. Oczywiście hydraulik może takie dodatkowe opłaty nałożyć.

Nie mogę się też zgodzić, że zjawisko wypierania będzie dotyczyło tych osób, które będą wjeżdżać do centrum na dwie minuty. Będzie to dotyczyło tych, którzy w Śródmieściu pracują i im będzie się opłacało zostawić samochód na ulicy Śląskiej. Tak więc zjawisko wypierania będzie ewidentne.

Być może mieszkanie w centrum jest wyróżnieniem i tym, co ma wartość, ale nie jesteśmy jeszcze tak bogaci, aby przemieszczać się swobodnie z dzielnicy do dzielnicy w sensie miejsca zamieszkania. Często są to wybory niezależne od nas.

 

Przewodniczący St. Szwabski- mam wrażenie, że wyczerpaliśmy już dyskusję.

Przewodniczący poinformował, iż projekt z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 
UCHWAŁA NR XVII/410/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej została przyjęta: 19/9/0. 

Ad 4.12 Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Pojawiła się ósma jednostka, która zgłosiła chęć pobierania opłaty skarbowej – Zarząd Dróg i Zieleni.

Druga zmiana: dotychczas obowiązywała 3 % prowizja. Wszystkie podmioty wystąpiły o zwiększenie do 5. % z uwagi na ponoszone koszty.

Reszta informacji jak w zał. 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 

UCHWAŁA NR XVII/411/08 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie: 20 gł. za.  

Ad 4.13
 Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 

UCHWAŁA NR XVII/412/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 20 gł. za.  

Ad 4.14.
 Wiceprzewodnicząca RMG i Pełnomocnik Prezydenta, radna Joanna Zielińska, przypomniała o uchwaleniu przez RM w roku 2007 nagrody w nowej kategorii – dramacie. Komisja oceniająca i Teatr Miejski wystąpiły o zmianę nazwy tak, aby nagroda wyraźnie odróżniała się od nagrody literackiej. Nowa nazwa brzmiałaby: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. Taka nazwa wyraźnie wskazuje, że nagroda dotyczy tekstu pisanego – dramatu.  

Opinia Komisji Kultury- pozytywna
 

UCHWAŁA NR XVII/413/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy GDYŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ W KATEGORII DRAMATU została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. za 

Ad 4.15
 Wiceprezydent Ewa Łowkiel- kształtowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych odbywa się zgodnie z potrzebami i wyborami uczniów oraz potrzebami rynku pracy.

Przedmiotowy projekt jak i kolejny obrazują, jak to się czyni. W chwili obecnej funkcjonuje już Technikum Uzupełniające, ale młodzieżowe, natomiast konieczne jest stworzenie takiej oferty dla dorosłych. W przypadku tej szkoły liczba godzin w tygodniu będzie znacznie mniejsza (niektórych przedmiotów w ogóle nie ma). Taka szkoła może zaoferować kształcenie w systemie zaocznym i przyjmuje osoby od 18. roku życia, względnie od 17., jeśli w danym roku szkolnym osoba kończy 18. lat. Oferta jest kierowana do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Być może zrezygnujemy z formuły technikum dla młodzieży, jeśli okaże się, że ta formuła w większym stopniu trafia w potrzeby.

Na obecnym etapie statut nadaje szkole Rada Miasta, zaś kolejne zmiany będą już uchwalać organy szkoły. Jest to statut mieszczący się w standardzie statutów funkcjonujących w tego typu szkołach. Proponujemy dopisanie w § 2 punktu 11., w którym przewiduje się możliwość składania wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z UE.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 

UCHWAŁA NR XVII/414/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Gdyni, ul. Morska 79 została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za 

Ad 4.16 E. Łowkiel- w strukturze zespołu funkcjonuje obecnie szkoła zasadnicza i gimnazjum. Od kilku lat zasadnicza szkoła kształci w zawodzie fryzjera. Obecnie odnotowuje się zwiększone zainteresowanie nauką tego zawodu. Zwiększyliśmy liczbę klas z jednej do dwóch. Nauka zawodu odbywa się w zakładach rzemieślniczych. Podczas wręczania umów pytałam dzieci, co chcą robić dalej. Okazuje się, ze gros z nich chce zdobyć wykształcenie średnie w liceum dla dorosłych, a przecież jest możliwość kształcenia w zawodzie na poziomie technikum. Przedmiotowa uchwała wzbogaca więc ofertę jeśli chodzi o kształcenie w zawodzie fryzjera. Sprawdzimy, jak będzie przebiegała rekrutacja. Być może wystarczą dwie klasy – po jednej w szkole zasadniczej i w technikum.

W przypadku przedmiotowego projektu też jest dołączony statut, który jest podobnie skonstruowany jak statut przyjęty w poprzedniej uchwale, tyle że bardziej są rozbudowane uprawnienia rodziców, ponieważ ta szkoła będzie szkołą dla dzieci.

 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna 

UCHWAŁA NR XVII/415/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Technikum Nr 3 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49 została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. za.  

Ad 4.17
 Jak na wstępie zaznaczył prezentujący projekt Wiceprezydent Michał Guć, ustalanie zasad w zakresie przyznawania usług opiekuńczych, jak i określanie wysokości odpłatności jest kompetencją rady.

Rośnie liczba osób, które wymagają tej formy pomocy społecznej. Obecnie usługi opiekuńcze przysługują każdej osobie, bez względu na dochody, tyle że powyżej pewnego progu dochodów trzeba płacić 100 % należności. Problem polega na tym, że rynek usług tego typu jest dosyć płytki. Wiele agencji i organizacji nie jest zainteresowanych poddawaniem się rygorom sektora publicznego. Ta uchwała dałaby możliwość osobom w dobrej sytuacji materialnej do znajdywania pomocy bezpośrednio na rynku. Zamawiającym usługę będzie rodzina osoby wymagającej pomocy. Przyznawanie usług przez MOPS dotyczyć będzie tylko tych osób, których dochody plasują się poniżej progu, przy czym w zależności od wysokości tego dochodu, płatności będą się zawierać w przedziale między 0 a 90 % kosztów.

Nieco podwyższone będzie kryterium dla osób, które w ogóle będą zwolnione z opłat. Będzie to 140 % kryterium dochodowego, a więc nieco mniejsza grupa osób będzie mogła korzystać z bezpłatnych usług.

Konsekwencje finansowe nie są znaczące, ponieważ korzystać z tego będzie wąska grupa, a ponadto będzie to zrekompensowane dzięki tym osobom, które będą ponosiły pełną odpłatność.

 
Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna 

UCHWAŁA NR XVII/416/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za 

Ad 4.18 M. Guć- przyjęcie programu jest jednym z zadań własnych samorządu gminnego, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Przyjęliśmy taką koncepcję, iż w trakcie realizacji programów naprawczych w instytucjach pomocy społecznej, nie będzie podejmowana praca nad strategią. Obecnie praca nad programami finalizuje się, więc podjęto pracę nad strategią. Tworzyły ją publiczne jednostki pomocy społecznej, a konsultowane były z niepublicznymi jednostkami. Zasady rozwoju pomocy społecznej cechuje duży stopień ogólności, co wynika z tego, że w ślad za  przyjęciem dokumentu tworzone będą programy dla poszczególnych obszarów. Te programy także będą przedkładane Radzie Miasta. Na podstawie rozeznawania potrzeb będą wskazywane konkretne rozwiązania w kolejnych latach. Dokument został poddany szerokim konsultacjom społecznym i był opiniowany prze Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych uzyskując pozytywną opinię.  

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 


B. Krzyżanowski
- aż 4 lata czekaliśmy na tę strategię. Jest zupełnie dobra. Została przygotowana przez bardzo profesjonalny zespół, który miał poczucie wielkości zadania i był otwarty na dyskusję, co się nieczęsto zdarza. Podkreślam jego obiektywizm w warstwie diagnostycznej i analitycznej. Jeśli chodzi o słabe strony dokumentu to jest ich niewiele. Mnie zabrakło w obszarze demografii analizy przyczyn spadku przyrostu naturalnego.

Sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest problem alkoholizmu, przewijający się we wszystkich obszarach patologii. Odnieśliśmy wrażenie, że tak jak nieźle sobie radzimy z pochodnymi tego problemu, tak najsłabiej radzimy sobie z problemem rozwiązywania kwestii alkoholowej. Do zarzutów SWAT dodam brak diagnozy i brak monitorowania skuteczności podjętych działań i parę innych, o których już mówiłem.

 Mam bardzo dużo szacunku dla pracowitości Pani Prezydent, a nawet jej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast uważam, że Wiceprezydent przy tak dużej liczbie obowiązków nie jest w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu i dlatego powinien mieć osobę, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie tym problemem, profesjonalną i mającą doświadczenie w rozwiązywaniu tych problemów. Wracam więc do wniosku o powołanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkoda, że nie ma w tej chwili na sali Pana Prezydenta, bo do niego zwróciłbym się z tym wnioskiem. To była dygresja przy okazji dyskusji nad strategią. Dokument jest dobry. Z satysfakcją odnotowujemy, że jest to strategia, która będzie bardzo przydatna w dalszej pracy.

UCHWAŁA NR XVII/417/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013 została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za. 

Ad 4.19 Prezentujący blok projektów dotyczących nabycia nieruchomości Wiceprezydent Bogusław Stasiak wyjaśnił, że wszystkie projekty wiążące się z nabyciem spowodują zniesienie użytkowania wieczystego i uporządkowanie spraw terenowo – prawnych. Informacje dot. przedmiotowego projektu – patrz załącznik do protokołu. 

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej-  pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna  

UCHWAŁA NR XVII/418/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Żeglarzy w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.20 Projekt – zgodnie z treścią załącznika –przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XVII/419/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Chwaszczyńskiej została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.21 Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiakzgodnie z treścią zał

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XVII/420/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki nr 36/1w rejonie ulicy Morskiej została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.22 UCHWAŁA NR XVII/421/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Bulwarze Nadmorskim została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.23
 B. Stasiak- na posiedzeniu jednej z komisji pojawiła się wątpliwość dotycząca prac inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości. Wyjaśniłem tę sprawę i okazuje się, że budowa trwa na sąsiedniej działce, na przeciw naszej działki, która jest niezabudowana i na jej terenie urządzone było za zgodą Miasta zaplecze placu budowy. W żaden sposób jej walory nie zostały ograniczone. Działka, na terenie której trwają prace jest własnością osób fizycznych. Reszta informacji jak w zał. 

Opinie komisji j.w. z wyjątkiem Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, która zaopiniowała projekt negatywnie. 
 

Jerzy Miotke- byłem autorem tej wątpliwości, o której mówił Pan Prezydent. Potwierdzam, że zostałem wprowadzony w błąd. Wyjaśniłem tę wątpliwość podczas kolejnej wizyty na ul. Sochaczewskiej.


UCHWAŁA NR XVII/422/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sochaczewskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.24 UCHWAŁA NR XVII/423/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Henryka Siemiradzkiego Nr 1, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.25 UCHWAŁA NR XVII/424/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga, w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.26
 Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Samorządności, radny Stanisław Borski: - W 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o zwiększeniu dotacji dla Rad Dzielnic. Wskazano formę konkursu jako drogę przekazywania zwiększonych środków. Zdecydowano o podzieleniu środków między trzy konkursy. Opracowano już szczegółowy regulamin tych konkursów. Do składu  komisji należy wytypować radnych.  Ustalono, że każdy klub radnych będzie miał w komisjach swoich przedstawicieli.

Radny St. Borski poinformował o zaopiniowaniu przez Komisję Samorządności w dniu sesji autopoprawki określającej, do której komisji poszczególne osoby zostały przydzielone (jak w treści uchwały i załączniku do prot.)

 
UCHWAŁA NR XVII/425/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie delegowania radnych do składu komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic, organizowanych w celu realizacji zadań w następujących obszarach działań: dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.27 Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w punkcie 2. porządku obrad.  

UCHWAŁA NR XVII/426/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprostowania treści Uchwały Nr XII/298/07 RMG z 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej w Gdyni, aportem w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za.  

Ad 4.28
 B. Stasiak- projekt modyfikuje podstawę prawną w podjętej już uchwale w przedmiocie jak w § 1. Dotyczy to art. 37. ustawy o gospodarce nieruchomościami w spr. trybu odstąpienia od postępowania przetargowego. Podjęcie uchwały jest potrzebne po to, aby zarządzenia tego postępowania dotyczące, a także uchwały, nie zostały zakwestionowane przez Wojewodę. Myślę, że jest to ostatni akt prawa miejscowego modyfikowany w przedmiotowym zakresie.  

UCHWAŁA NR XVII/427/08 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uzupełnienia podstawy prawnej Uchwały Nr XXIX/672/05 z 23 marca 2005 r. została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za 

Ad 5.
 Sprawozdanie z pracy Komisji Strategii przedstawił jej przewodniczący, radny Marcin Wołek: - Sprawozdanie obejmuje okres od czerwca 2007 do lutego 2008. W tym okresie odbyliśmy 10 posiedzeń. Zaopiniowaliśmy 128 projektów uchwał, z czego dwie kluczowe na ostatnim posiedzeniu, dotyczące studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz systemu płatnego parkowania.

Poza sprawami bieżącymi komisja zajmowała się takimi sprawami jak studium (dyskusję rozpoczęto jesienią ub. r.). Prezentowano też na naszych posiedzeniach następujące dokumenty: strategia rowerowa dla województwa pomorskiego oraz ocena transportu miejskiego w Gdyni, w roku 2007.

Obecnie zaakceptowaliśmy plan pracy komisji na rok 2008 i w okresie marzec – czerwiec będziemy się spotykać dwa razy w miesiącu. Jedno spotkanie będzie poświęcone problemom strategicznym. Zaprosimy przedstawicieli Zarządu Morskiego Portu Handlowego w Gdyni, celem omówienia tworzonej strategii, planów rozwojowych i obszarów ewentualnych konfliktów między Miastem a portem, natomiast w kwietniu planujemy spotkanie z władzami Stoczni Gdynia.

 
Ad 6. St. Szwabski- informowałem już Państwa o przygotowaniu przez Zarząd związku wzorcowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie regulaminów gminnych oraz elementów, jakie powinny zawierać umowy z podmiotami wykonującymi te zadania. Te rozwiązania zostały przyjęte przez Zgromadzenie związku.

Obecnie Zarząd przeprowadza kontrolę funkcjonujących na naszym rynku firm wywozowych. Wszystko to ma na celu doprowadzenie do takiej sytuacji, w której gminy będą w stanie wywiązać się z obowiązków narzuconych przez UE, w zakresie recyklingu i ograniczenia składowania odpadów.

Zarząd związku pracuje obecnie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2007, w związku z planowanym rozstrzygnięciem w dn. 7 kwietnia b.r.. sprawy udzielenia przez Zgromadzenie absolutorium dla Zarządu.

 
Ad 7. Interpelacje odczytane przez radnych Andrzeja Denisa, Pawła Stolarczyka, Bogdana Krzyżanowskiego i Grzegorza Bonka publikowane są na stronie www.gdynia.pl/wladze/rada/5106-htmel 

Ad 8.
 Żadnych istotnych informacji nie zgłoszono.  

Ad 9.
 Przewodniczący St. Szwabski zgłosił wniosek kierowany – jak poinformował – do radnych odczytujących swoje interpelacje, o zapoznawanie radnych z ich istotą, a nie odczytywanie ich in ekstenso. Odczytywanie długich interpelacji uniemożliwia wręcz – zdaniem Przewodniczącego – zrozumienie owej istoty.  

Ad 10.
 Termin kolejnej sesji: 26 marca b.r.; godz. 12 

Ad 11. 
 Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RM, dr Stanisław Szwabski.    

Stenogram:
Insp. Zofia Wnuczko 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Łukasz _Medycki
Data udostępnienia informacji: 14.02.2008