Sesja Nr XXVIII z dnia 25 lutego 2009 r.

  

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 lutego 2009 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UM
 
    

1.      Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta,

4.      Projekty uchwał w sprawach:

   

4.1  dopuszczenia zapłaty podatku kartą płatniczą;

4.2  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;

4.3  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adwokackiej 18;

4.4  wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 4 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.5  regulacji stanu prawnego i sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Rolniczej 14;

4.6  wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;

4.7  wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;

4.8  przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.

4.9  zatwierdzenia zmiany w Statucie SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14; załącznik

4.10                     wyłączenia spod ochrony przyrodniczej lipy drobnolistnej.

5.      Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.
6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7.      Interpelacje.
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXVIII sesji Rady Miasta
25 lutego 2009 roku  

 Projekty uchwał w sprawach: 
  1. zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Sienkiewicza w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 w formie przetargu ustnego ograniczonego,
  4. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości,
  5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
  6. przystąpienia Gminy Maista Gdyni jako Partnera do projektu pn. TROLLEY w ramach Programu Interreg IV B
PROTOKÓŁ NR 28/09XXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 25 lutego 2009 r.  

Porządek obrad:
1.
     Otwarcie sesji Rady Miasta,
 
2.     Przyjęcie porządku obrad,

3.     Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta,

4.     Projekty uchwał w sprawach:   
4.1    dopuszczenia zapłaty podatku kartą płatniczą;
4.2    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
4.3    wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adwokackiej 18;
4.4    wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 4 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.5    regulacji stanu prawnego i sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Rolniczej 14;
4.6    wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;
4.7    wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;
4.8    przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.
4.9   zatwierdzenia zmiany w Statucie SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
4.10 wyłączenia spod ochrony przyrodniczej lipy drobnolistnej;
4.11 wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Redłowskiej 31, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa;
4.12 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni;
4.13 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sienkiewicza, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych;
4.14 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 33, w formie przetargu ustnego ograniczonego;
4.15 wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości;
4.16 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej;
4.17 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn. TROLLEY, w ramach Programu Interreg IV B   
5.     Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.
6.     Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7.     Interpelacje.
8.     Informacje.
9.     Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.     

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn stanowiący załącznik.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; „przeciw”; „wstrzymujące się”. W obradach wzięli udział członkowie Kolegium Prezydenta.    

Ad 1.
 Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  

Ad 2. 
Wniosek do przedłożonego porządku obrad (jak w zał.) zgłosił Wiceprezydent Bogusław Stasiak. Dotyczył wprowadzenia w trybie pilnym projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Redłowskiej 31 na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa. Jest to projekt modyfikujący uchwałę z grudnia 2008 r. Rozszerza się w nim zakres nieruchomości Skarbu Państwa typowanych do przejęcia przez gminę w zamian za udostępnienie Skarbowi Państwa i Policji nieruchomości przy ul. Redłowskiej. W podjętej już uchwale wytypowano dwie nieruchomości przy ul. Wojewody Wachowiaka oraz przy ul. Przemyskiej i ul. Kuśnierskiej. 20 lutego b.r. wpłynęło do urzędu stanowisko Wojewody Pomorskiego, w którym wskazuje się na możliwość przeprowadzenia zamiany z pominięciem ulicy Przemyskiej, co oznacza zamianę nieruchomości przy ul. Redłowskiej na 3 nieruchomości, w tym dwie przy ul. Wojewody Wachowiaka i jedną przy ul. Kuśnierskiej. Pilność sprawy wynika ze stanu zaawansowania prac przygotowawczych przy inwestycji jaką jest komisariat w Redłowie.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano jednogłośnie: 27 gł. za.
 Zmodyfikowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 3.
 Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół z XXVII Sesji za przyjęty.  


Ad 4.1
. Jak informował prezentujący projekt Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki, paragraf 1 art. 61 a ordynacji wyborczej umożliwia, za zgodą Rady, dokonanie zapłaty podatku kartą płatniczą.


Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXVIII/648/09 RADY MIASTA GDYNI w spr. dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za. 

Ad 4.2. Projekt prezentował Miejski Konserwator Zabytków, pan Robert Hirsz.

Projekt jest konsekwencją uchwały podjętej w roku 2008, w której przyjęto nowe zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach, na terenie Miasta Gdyni. Nowe zasady rozszerzają krąg beneficjentów o właścicieli i użytkowników budynków nie tylko indywidualnych, ale znajdujących się też na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W uchwale ustalono nowy termin składania wniosków o dotacje (upływa 10. stycznia każdego roku).

Wpłynęło 21 wniosków (wyszczególnione w tabeli – patrz zał.). Spośród tych wniosków proponuje się odrzucić 5 z powodów formalnych (wnioski dotyczą obiektów usytuowanych poza obszarami objętymi uchwałami RM o dotacjach lub nie dotyczą prac konserwatorskich). 7 wniosków proponuje się uwzględnić w całości, 8 – częściowo, a więc udzielenie dotacji na pewien zakres prac. Jeden odrzucony wniosek spełnia wymogi formalne, ale opiewa na bardzo wysoką kwotę, która wyczerpałaby możliwości finansowania innych podmiotów.  

Regulamin przyjęty w zeszłym roku dzieli obiekty na 3 grupy obiektów uprawnionych do dotacji. Ich gradacja związana jest z zakresem ochrony. Dla obiektów z grupy pierwszej dofinansowanie wyniesie  75 % kosztów (wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków), z drugiej – maksymalnie 50 % kwoty wynikającej z preliminarza kosztów i z trzeciej – 30 % (są to obiekty o najsłabszej ochronie konserwatorskiej).


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna 


Radny Tadeusz Szemiot
zwrócił uwagę na zwiększające się zainteresowanie programem, który – jak stwierdził radny –  wiąże środki prywatne i publiczne dla osiągnięcia pozytywnych dla Miasta efektów. – Zachęcam wszystkich do rozważenia możliwości zwiększenia w przyszłym roku środków na ten cel. Przemawia za tym też fakt, że jeden z obiektów, co do którego zakładano bardzo duży zakres prac, nie mógł uzyskać tym razem dotacji z uwagi na wysokość koniecznych do uzyskania środków, a położony jest w bardzo ważnym dla Miasta miejscu.


UCHWAŁA NR XXVIII/649/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.3.
 Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.  

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna

UCHWAŁA NR XXVIII/650/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adwokackiej 18 została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.4.
 Prezentujący projekt Wiceprezydent B. Stasiak poinformował na wstępie o autopoprawce – w tytule wpisanie roku 2009.

Jest jeden podmiot, na rzecz którego można dokonać sprzedaży. Plan miejscowy przewiduje dla tego terenu funkcję gospodarczą, czyli taką, która jest obecnie realizowana. Kwota do zapłaty będzie stanowiła różnicę między wycenioną wartością prawa użytkowania wieczystego a wartością nieruchomości.

Reszta informacji jak w zał.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/651/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej 4 na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.5.
 B. Stasiak- od wielu lat przy ul. Rolniczej funkcjonują pawilony usługowe. Na wniosek osób prowadzących tam działalność próbujemy uporządkować status tych nieruchomości. Proponujemy powiększenie dzierżawionych terenów tak, żeby możliwe było dokonanie racjonalnego podziału geodezyjnego. Taka nieruchomość, zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę i dzierżawiona wieloletnie, mogłaby być sprzedana na rzecz inwestorów i dzierżawców jednocześnie. Tak więc przedmiotowy projekt składa się z 2. komponentów: poszerzenia przedmiotu dzierżawy i wyrażenia zgody na jego sprzedaż.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/652/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie regulacji stanu prawnego i sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dzierżawców nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Rolniczej 14 została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.6.
Prezentujący projekt p. B. Stasiak poinformował o autopoprawce wprowadzonej w punkcie 2. paragrafu 1., który uzyskuje nast. brzmienie: „ul. Benisławskiego 18, zabudowaną budynkiem stacji wymienników ciepła działkę nr 225/33, obszaru 389 m kw., karta mapy 46 obręb Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 10831 i działkę nr 357 obszaru 4 m kw. , karta mapy 46 obręb Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 14420”.Pozostałe informacje jak w zał.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/653/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.7.
 Projekt przedstawił – zgodnie z treścią załącznikaWiceprezydent B. Stasiak.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/654/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, wkładem niepieniężnym (aport), w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.8. Poza prezentacją treści projektu (patrz zał.) Wiceprezydent B. Stasiak zapowiedział, iż radni zostaną poinformowani o losach przejętych przez Miasto samochodów z chwilą dokonania analizy rozliczającej rok 2008. 

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i  Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXVIII/655/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.9
  Jak wyjaśniała Wiceprezydent Ewa Łowkiel, istota zmian w Statucie MSPR polega na zmianie miejsca wyczekiwania zespołu ratunkowego w Gdyni Chylonii. Na ulicy Rozewskiej lepsze są warunki jak i lepszy jest dojazd do głównych ciągów komunikacyjnych Miasta.  

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXVIII/656/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, przy ul. Żwirki i Wigury 14 została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 4.10
  Przedmiotem projektu –  informowała p. E. Łowkiel – jest wyłączenie jednej lipy z ciągu 20. lip, które objęte są ochroną jako grupowy pomnik przyrody. Lipa, z uwagi na swój stan, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone dokumentacją zdjęciową.   

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
 

UCHWAŁA NR XXVIII/657/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyłączenia spod ochrony przyrodniczej lipy drobnolistnej została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.11
  Prezentujący projekt Wiceprezydent B. Stasiak ponownie uzasadnił wniesienie projektu pod obrady Rady (patrz uzasadnienie przedstawione w punkcie 2. porządku niniejszej sesji).  

Opinia Komisji Strategii- pozytywna
 

UCHWAŁA NR XXVIII/658/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Redłowskiej 31, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.12  Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iż zmiany zapisów w regulaminie organizacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikają ze zmian organizacyjnych w strukturze biblioteki, tj. powstania nowego działu informatyzacji oraz zmian porządkowych w poszczególnych zapisach regulaminu (jak w  załączniku).  

Opinia Komisji Kultury- pozytywna
 

UCHWAŁA NR XXVIII/659/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za 

Ad 4.13 B. Stasiak- przetarg ograniczony jest do sąsiedztwa. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży (jak w projekcie) powstała w wyniku podziału geodezyjnego. Jest to działka, której nie można samodzielnie zagospodarować. 

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXVIII/660/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sienkiewicza, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli  nieruchomości przyległych została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za 

Ad 4.14
 B. Stasiak- przetarg ograniczony do nieruchomości sąsiadujących. Obowiązujący plan miejscowy dopuszcza jedynie zagospodarowanie jako przedpole stromej części skarpy. 

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/661/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 33, w formie przetargu ustnego ograniczonego została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.15
 B. Stasiak- podwyższenie kapitału odbędzie się poprzez wniesienie aportem 2. nieruchomości. Miasto obejmie tym samym stosowne udziały.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXVIII/662/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.16
 Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak. 

Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXVIII/663/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.17 B. Stasiak- rozwój transportu proekologicznego cieszy się dużym zainteresowaniem europejskich miast, w których funkcjonuje komunikacja trolejbusowa. Są one zainteresowane pozyskiwaniem na to środków finansowych i tego dotyczy też program „Trolley”. Realizacja projektu wymagałaby od gminy zabezpieczenia środków w wysokości 11 %. Pozostałe 89 % to środki, jakie uzyskano by z zewnątrz.  

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXVIII/664/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gdyni jako Partnera do projektu pn.: TROLLEY , w ramach Programu INTERREG IV B. została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  

Ad 5.
 Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Mirosława Borusewicz:

Komisja od dn. 28.05.2008 r. do 25.02.2009 r. spotkała się 9 razy.

Na posiedzeniach Komisja opiniowała projekty uchwał kierowane na Sesje Rady Miasta w zakresie oświaty.

Komisja poszerzyła zakres pracy o nowe problemy, m.in.”

  1. Funkcjonowanie przedszkoli gdyńskich oraz elektroniczny nabór do w/w placówek.
  2. Komisja omówiła propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.
  3. Posiedzenia wyjazdowe do nast. placówek:

VI Liceum Ogólnokształcące;

Szkoła Podstawowa Nr 20 i 37;

Kolegium Miejskie;

Gimnazjum Nr 3;

Zespół Szkół Nr 15

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Członkowie komisji brali również udział w uroczystościach szkolnych na zaproszenie dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych.


Ad 6. 
Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski tradycyjnie przedstawił  informację na temat działalności Związku Komunalnego: - W okresie sprawozdawczym Zarząd związku  koncentrował się na organizacji zbiórek odpadów niebezpiecznych (dotyczy to szczególnie 2. punktów) oraz  funkcjonowaniu systemu w oparciu o te punkty, ale i o zbiórki objazdowe.

Zarząd wspierał gminy we wdrażaniu nowych modeli gospodarki odpadami. Chodzi tu szczególnie o nowy system segregacji odpadów. W niektórych gminach to wdrażanie przebiega bardzo dobrze, w innych mniej. Mam nadzieję, że do połowy roku uda się wszystkim gminom osiągnąć dobre rezultaty, które pozwolą na optymistyczne spojrzenie na rok 2012, kiedy to nastąpi pierwsza weryfikacja ilości wysegregowanych odpadów w stosunku do składowanych.  


Ad 7.
 Treść 4. interpelacji złożonych i odczytanych przez ich autora, radnego Marcina Horałę, jak na stronie www.gdynia.pl/władze/rada/5106=htmel

Ad 8. 
Informację nt. wdrażania ustawy kompensacyjnej w Stoczni Gdynia przedstawił Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke: - W ramach podjętych działań realizowane są dwa programy: program dobrowolnych odejść, w ramach którego 99 % stoczniowców wyraziło chęć przystąpienia do jego realizacji. Drugi program realizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która podpisała umowy z 2. firmami doradczymi zajmującymi się doradztwem zawodowym. Są to zadania zapisane w art. 123 ustawy kompensacyjnej. Mieści się w tym pomoc psychologiczna, aktywizacja zawodowa i wskazywanie propozycji pracy. Każdy uczestnik tego programu będzie współpracował z tymi firmami przez okres 6. miesięcy od dnia zakończenia pracy.

6 marca zostanie przekazany armatorowi izraelskiemu statek samochodowiec, natomiast w kwietniu będzie miało miejsce ostatnie wodowanie 2. kadłubów statków – kontenerowca i samochodowca. Nie ma większego ryzyka, że te statki nie zostaną zakończone w terminie funkcjonowania stoczni, czyli do 31 maja. Jeśli będzie jakiś poślizg, to rzędu 5. dni.

W międzyczasie pojawił się jeden inwestor, co do którego były duże wątpliwości (z Arabii Saudyjskiej). W rzeczywistości był on zainteresowany tylko przejęciem terenów. Pojawiła się natomiast dość ciekawa propozycja ze strony armatora izraelskiego i jest prawdopodobne, że zechce on wespół z ministrem gospodarki znaleźć taką formułę, która pozwoli na realizację części zamówień w Stoczni Gdynia, ale będzie to wymagało ustanowienia nowego podmiotu gospodarczego. Inne stocznie nie potrafią sobie z tym poradzić, ponieważ statki te budowane są z cienkiej blachy. Z tego też powodu nie są dotrzymywane terminy. Inicjatywa jest taka, aby prolongować w czasie produkcję. Pan Prezydent Szczurek poparł tą inicjatywę w swoim wystąpieniu do Premiera.

 

Wiceprezydent Marek Stępa- zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebiegu Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Problem dotyka dzielnic Chylonia, Cisowa i Pogórze, ale ma ona znaczenie regionalne i dlatego zapraszam wszystkich radnych do udziału w spotkaniu w Izbie Wełny. Odbędzie się tam prezentacja, uzasadnienie potrzeby budowy obwodnicy. Myślę, że warto to wszystko wiedzieć. Warto też zabrać głos w dyskusji. Liczę na Państwa udział.

 

Przewodniczący Komisji Samorządności, radny Stanisław Borski, przypomniał członkom komisji o wyjazdowym posiedzeniu organizowanym na terenie siedziby Straży Pożarnej na Oksywiu.


Ad 9.
 Radny Tadeusz Szemiot zapowiedział złożenie wniosku przez radnych klubu PO  w sprawie zwołania w trybie art. 20, ust. 3. ustawy o samorządzie gminnym sesji nadzwyczajnej, poświęconej informacji Prezydenta Gdyni nt. planów i działań gminy  w związku z obecnymi wyzwaniami i problemami wynikającymi z sytuacji gospodarczej.

Radny zaprosił wszystkich zainteresowanych do poparcia inicjatywy.


Ad 10.
 Termin kolejnej sesji RMG: 25 marca b.r.; godz. 12 Ad 11. 

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

  
Stenogram:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Łukasz _Medycki
Data udostępnienia informacji: 12.02.2009