Sesja Nr XXX z dnia 25 marca 2009r.

PORZĄDEK OBRAD


XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI


25 marca 2009 roku


GODZ. 12.00, s. 105 UM


 


 


 


1.      Otwarcie sesji Rady Miasta, 


2.      Przyjęcie porządku obrad,


3.      Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta,


4.      Projekty uchwał w sprawach:


 


 


4.1  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2009. załącznik


4.2  zmiany uchwały nr XI/291/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 września w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów;


4.3  utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego;


4.4  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego; uzasadnienie; rysunek planu; załącznik 2; załącznik 3


4.5  oddalenia skargi, z 04 lutego 2008 r., Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”;


4.6  przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku (załącznik przekazano radnym tylko w wersji elektronicznej). treść załącznika


4.7  zatwierdzenia projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Priorytet 2 – Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2008 w ramach konkursu 01/2.2/2009 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;


4.8  zatwierdzenia projektu: „Dajmy wszystkim równe szanse” w ramach Priorytet 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.2/2009;


4.9  zatwierdzenia projektu „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencja w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach konkursu 01/POKL/9.1.1/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;


4.10 przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.


4.11 zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a; załącznik


4.12 nadania imienia Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 13 A;


4.13 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni;


4.14 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 31;


4.15 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pawiej 23;


4.16 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 128;


4.17 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej 115 C;


4.18 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej;


4.19 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Owsianej, na rzecz jej użytkownika wieczystego;


4.20 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława Miegonia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dąbka, stanowiącej własność osoby fizycznej;


 


 


5.      Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.


6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.


7.      Interpelacje.


8.      Informacje.


9.      Wolne wnioski.


10.  Ustalenie terminu następnej sesji.


11.  Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
XXX sesji Rady Miasta
25 marca 2009 roku
   


Projekty uchwał w sprawach:

 
  1. zmiany treści Uchwały Nr VI/136/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
 
PROTOKÓŁ NR 30/09XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 25 marca 2009 r.  

Porządek obrad:  
1.     Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.     Przyjęcie porządku obrad,

3.     Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta,

4.     Projekty uchwał w sprawach:  
4.1   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2009.
4.2   zmiany uchwały nr XI/291/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 września w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów;
4.3   utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
4.4   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego;
4.5   oddalenia skargi, z 04 lutego 2008 r., Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”;
4.6   przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku (załącznik przekazano radnym tylko w wersji elektronicznej).
4.7   zatwierdzenia projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Priorytet 2 – Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2008 w ramach konkursu 01/2.2/2009 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4.8   zatwierdzenia projektu: „Dajmy wszystkim równe szanse” w ramach Priorytet 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.2/2009;
4.9   zatwierdzenia projektu „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencja w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach konkursu 01/POKL/9.1.1/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4.10 przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.
4.11 zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a;
4.12 nadania imienia Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 13 A;
4.13 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni;
4.14 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 31;
4.15 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pawiej 23;4.16                  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 128;
4.17 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej 115 C;
4.18 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej;
4.19 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Owsianej, na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.20 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława Miegonia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dąbka, stanowiącej własność osoby fizycznej;
4.21 zmiany treści Uchwały Nr VI/136/07 RMG z dn. 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy MSPR w Gdyni 

5.      Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.

6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7.      Interpelacje.

8.      Informacje.

9.      Wolne wnioski.

10.    Ustalenie terminu następnej sesji.

11.    Zakończenie obrad.      
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący zał. Wyniki głosowań każdorazowo przedstawiane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”. W obradach wzięli udział członkowie Kolegium Prezydenta.   

Ad 1.
 Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  

Ad 2.
  Wobec braku uwag, Przewodniczący RMG uznał przedłożony porządek obrad  za przyjęty. 

Ad 3.
 Wobec braku uwag, Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 29. Sesji RMG za przyjęty.  

Ad 4.1
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki omówił proponowane zmiany budżetowe zgodnie z treścią załącznika. 

Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/665/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2009 została przyjęta: 25/0/3 

Ad 4.2
 Wiceprezydent Bogusław Stasiak prezentując projekt (zgodnie z treścią załącznika) poinformował o dołączeniu autopoprawki (patrz zał.). 

Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/666/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/291/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 września 2007 roku w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za 

Ad 4.3  Projekt – zgodnie z treścią zał. – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak. Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXX/667/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za  

Ad 4.4 Projekt prezentował Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, pan Marek Karzyński.


Plan jest sporządzony zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 17 tej ustawy uchwalenie planu stanowi zakończenie procedury jego sporządzania. Przystąpienie do sporządzania planu nastąpiło 28 lutego 2007 r. poprzez uchwałę Rady Miasta. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia, został wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 12 grudnia 2008 r. do 14 stycznia b.r. Debata publiczna nad planem odbyła się 6 stycznia. Wpłynęło 66 uwag, z tego 3. zostały złożone po terminie. Prezydent rozpatrzył uwagi uwzględniając 9. w całości, 15. w części, natomiast 42. nie uwzględnił (wyszczególnione w załączniku nr 2). Ustalenia planu są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Plan obejmuje obszar ograniczony od północnego zachodu ulicą Morską, od północnego wschodu Trasą Kwiatkowskiego, od południa lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obszar składa się na znaczną część dzielnicy Leszczynki  oraz fragment dzielnicy Grabówek. Przewidywana liczba mieszkańców sięga 8. tysięcy, dlatego plan przewiduje realizację nowych elementów układu drogowego i powiązanie ich z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Ma to się odbyć poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Kalksztajnów z ulicą Morską (będzie to główny wjazd na teren objęty planem), przedłużenie ulicy Kordeckiego do ul. Sambora i przedłużenie ulicy Dembińskiego do projektowanego odcinka ulicy Sambora. Przewidywane jest też przedłużenie ulicy Orlicz Dreszera w postaci przejazdu pod Trasą Kwiatkowskiego, w celu połączenia z drugą częścią dzielnicy Leszczynki. Tym samym nie będzie konieczny wjazd na ulicę Morską.

Plan, zgodnie z założeniami w studium, przewiduje realizację zabudowy mieszkaniowej ze znacznym udziałem  usług w sąsiedztwie ulicy Morskiej. W głębi terenu zabudowa dotychczasowa, tj. jednorodzinna.

Dyrektor M. Karzyński omówił treść autopoprawki, która – jak wyjaśniał – wynika z uwzględnienia części uwag przez Prezydenta, wobec czego odpowiednie zapisy wymagały doprecyzowania (stanowi załącznik).


Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna 

DEBATA: 

Radny Marcin Wołek nawiązał do informacji o podjęciu przez Radę uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ponad 2 lata temu (luty 2007 r.), po czym zadał następujące pytanie: - Skąd tak długi czas przygotowywania tego planu? Z reguły procedury planistyczne trwają  krócej.

 

M. Karzyński- po pierwsze procedury określone ustawowo są pracochłonne. Najkrótszy czas sporządzenia planu to rok do półtora roku. Do sporządzenia planu przystąpiono w lutym, wnioski składano do kwietnia, które potem Prezydent rozpatrzył i następnie ponad rok trwało przygotowanie planu,. Czas jego opracowywania wiązał się z tym, iż teren jest duży, a problematyka związanych z nim spraw złożona. Uzgodnienia przeprowadzone były w październiku i listopadzie 2008 r. Wcześniej, w lipcu, pozytywną opinię wyraziła Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Wyłożenie planu miało miejsce na przełomie ubiegłego i bieżącego roku. Termin składania uwag upłynął w styczniu, zaś ich rozpatrzenia w lutym b.r.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- obecność wielu osób na galerii (gości obserwujących obrady – przyp. prot.) to rzadkość, nad czym ubolewam. Mimo stałego terminu obrad na ogół galeria jest pusta. Dzisiaj jest inaczej. To cieszy i martwi. Cieszy, że temat interesuje mieszkańców, a martwi to, że projekt uchwały jest przedmiotem troski mieszkańców, chociaż nie wiąże się ściśle z kwestiami ich interesującymi. Plan ściśle określa cele, zadania i funkcje. Plan zasługuje na dużo uwagi, bo mamy tu do czynienia z problemem społecznym, wobec czego trzeba o nim rozmawiać – mieszkańcy oczekują jasnych i czytelnych komunikatów. Ale po kolei: co oznacza, że pojawił się plan? Po pierwsze powstał po to, żeby precyzyjnie opisać funkcje dla tego terenu- co jest, a co nie jest możliwe do realizacji. Po drugie, żeby ustalić czytelne rozwiązania komunikacyjne, by wprowadzić tu reguły i jasno określone zasady, na które każdy mieszkaniec będzie mógł się powoływać. Po trzecie – żeby ustalić zasady korzystania z tego terenu, a także ustalić zasady realizowania inwestycji, których ten teren potrzebuje. Z tej perspektywy plan jest prawidłowy, co widać w opiniach komisji. Czego plan nie robi? Nie zmienia i nie reguluje stanów prawnych nieruchomości, nie rozstrzyga sporów między mieszkańcami a innymi stronami, nie odnosi się do kwestii własnościowych. Plan nie jest w tych sprawach stosowanym narzędziem. Jest jeszcze sprawa terenu Wzgórza Orlicz Dreszera, które boryka się z własnymi problemami. Z perspektywy kierowanej przeze mnie Komisji Gospodarki Komunalnej muszę wskazać na brak kanalizacji, uzbrojenia terenu, na kwestie związane z pozwoleniami na budowę i na czytelność zasad ich wydawania, wreszcie na rozwiązania komunikacyjne, jasne zasady w zakresie porządku przestrzennego. Wyłożenie tego planu sprawiło powstanie obaw, mimo że nie są one z tym planem związane. Wiemy o obawach związanych z zagrożeniem eksmisjami i  koniecznością opuszczenia domów, brakiem tytułów prawnych części osób. Znany nam jest fakt sporów co do prawa własności i wiemy, że znalazły one swój finał w sądzie. Sprawa ta generuje emocje, które łatwo podsycać. Łatwo tu żerować na ludzkich lękach i składać puste obietnice. Ważne jest więc, abyśmy o tym tutaj porozmawiali – żeby nikt nie próbował wprowadzać naszych mieszkańców w błąd.

Radny Trzebiatowski zadał następujące pytania:

- Czy Miasto prowadzi jakiekolwiek rozmowy z developerami nt. warunków realizacji inwestycji na terenie Wzgórza Orlicz Dreszera?

- Czy w ostatnim czasie, mimo braku planu, możliwe było składanie wniosków o wydanie warunków realizacji zabudowy i jakie były w związku z tym kłopoty?

- Czy fakt uchwalenia planu wpływa na sytuację procesową stron w sprawach sądowych o zasiedzenie, ustalenie praw własności, na postępowanie eksmisyjne czy na spory sąsiedzkie?

- Czy możliwa jest realizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, uzbrojenie terenu i zmiany komunikacyjne bez planu?

 

Na powyższe pytania odpowiedział Wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Jeżeli chodzi o rozmowy z developerami, to zarówno właściciele jak i potencjalni inwestorzy często pytali, jak Miasto odnosi się do tego terenu, jak  może on być zagospodarowany i odpowiedź zawsze była taka sama – nie jest możliwe budowanie realnego programu dla przedsięwzięć inwestycyjnych w tym miejscu z pominięciem rozwiązania problemu społecznego, występującego na tym terenie. Nie da się budować biznes planu i szybko zrealizować zamierzenia właścicieli gruntu, jeśli nie uwzględni się procedur, wg których Miasto rozwiązuje problemy mieszkaniowe (jeśli te problemy zostaną przeniesione na Miasto). W Gdyni mamy 6 700 lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Reszta mieszkań usytuowana jest w budynkach spółdzielczych, wspólnotowych i prywatnoczynszowych, na gruntach stanowiących własność osób prywatnych. Nie jest więc racjonalne oczekiwanie, że Miasto będzie w stanie rozwiązać ten problem w trybie nadzwyczajnym.

Podkreślam, że uchwalenie planu nie zmienia uprawnień właścicieli gruntów do składania pytań dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. Decyzje o warunkach zabudowy na tym terenie wydawane były wcześniej i mogły być wydawane, tak więc nie plan powstrzymuje możliwość uzyskania decyzji mówiącej, co na danym terenie można zrealizować. Takie decyzje wydawano np. przed 2006 r., czyli przed przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego, a dotyczyły one m. in. ul. Kalksztajnów 8, Orlicz Dreszera 47a (w grudniu 2004 r.), Kalksztajnów 18 (w 2003 r.), itd. Tak więc decyzje administracyjne mogły być wydawane tak pod rządami planu, jak i bez planu, tyle że w tym drugim przypadku decyzje mogą prowadzić do powstania chaosu, do niezaplanowanego zagospodarowania.

Kolejne pytanie dotyczyło zmian w zakresie praw własności. Plan nie ma wpływu na sytuacje procesowe, nie odnosi się do struktury własności. Ktoś może kupić grunt, sprzedać, wejść w posiadanie jako spadkobierca, ale jest to  niezależne od planu.

Bardzo trudno uszlachetnić teren np. w postaci przeprowadzenia kanalizacji bez planu, który  wskazuje, gdzie przebiegają drogi. Brak planu utrudnia, a czasami nawet uniemożliwia realizację infrastruktury.

  

B. Bartoszewicz- podczas tej kadencji niejeden raz dyskutowaliśmy o planach. Ten plan jest trochę inny z uwagi na wielkość obszaru, jaki obejmuje, jak  i z uwagi na to, że w większości są to tereny zamieszkałe. To nie jest tak, że plan cokolwiek zmienia, natomiast z pewnością wiele zagadnień porządkuje, np. daje możliwość poprowadzenia kanalizacji. W jakiejś perspektywie właściciele terenu mogą podjąć decyzje w sprawie tych terenów i osób na nich zamieszkujących. Jest na pewno duża część mieszkańców, którzy dostrzegą zalety planu. Niejeden już raz przekonywaliśmy się, że zasada tzw. dobrego sąsiedztwa wcale nie musi być dobrą zasadą. Zależy nam na tym, aby tereny Gdyni były uporządkowane. Na niektórych mieszkańców plan nie będzie miał żadnego wpływu. Są jednak i tacy, których ten plan bezpośrednio dotyczy, bo właściciele mogą podjąć jakieś działania. Jeśli jest kanalizacja, teren jest atrakcyjniejszy, to właściciele mogą choćby podwyższyć czynsz. Jest grupa lokatorów, która będzie skłonna taki koszt ponieść. Część osób może podpisze umowy cywilno – prawne z właścicielem. Mogą być i takie osoby, które wprowadziły się tam w ostatnich latach i dla których nie będzie to problem. Są też mieszkańcy, którzy zamieszkują te tereny od wielu lat. Czy są jakieś informacje dotyczące lokali socjalnych -  czy były wnioski w tej sprawie? Czy jest możliwość wyrzucenia „na bruk”? Są osoby najmniej zamożne, które mogą się znaleźć w sytuacji najmniej komfortowej. Przy ul. Leszczynki funkcjonuje jeszcze Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który będzie przeniesiony na Biskupa Dominika. Czy ta zmiana lokalizacji będzie korzystna, czy też nie?

 

B. Stasiak- chciałbym rozwiać mit, że plan zmienia uprawnienia właściciela gruntu. Plan opisuje jedynie, jak teren może być wykorzystany w przyszłości, natomiast zachowania osób fizycznych są determinowane i kreowane przez właścicieli gruntów. Wzgórze Orlicz Dreszera jest nieruchomością o ustabilizowanej strukturze własności. Te grunty przez pokolenia przechodziły z rąk do rąk. W 1995 r. została zniesiona współwłasność spadkobierców. Kilka lat później jeden z właścicieli sprzedał swoją nieruchomość, do czego miał pełne prawo. Ci właściciele podejmują takie decyzje, jakie uważają za stosowne w danym momencie.

Jeśli chodzi o sprawy podatkowe to osoby, które tam funkcjonują, płacą jako dzierżawcy (nie właściciele) czynsz dzierżawy za obiekty, tylko po obrysie, w wysokości 60 paru groszy rocznie, natomiast właściciele płacą podatek od nieruchomości. Tutaj  fakt przebywania na tym terenie, poza hipotezą zasiedzenia, nie daje żadnych uprawnień. Właściciele podejmują decyzje, które m.in. polegają na występowaniu o warunki zabudowy, bez względu na to  czy plan jest, czy nie. W Gdyni sytuacje, w których mieszkańcy oczekują, że to władze Miasta rozwiążą za nich ich problemy, oczywiście mają miejsce. Najbardziej skrajnym przypadkiem są sytuacje, w których prawowici właściciele nieruchomości nie mogąc wyegzekwować swojego prawa własności kierują  sprawy do sądu i sąd orzeka o wydaniu nieruchomości na rzecz właściciela, zabezpieczając interesy lokatora poprzez przyznanie mu prawa do lokalu socjalnego, a obowiązek zapewnienia takiego lokalu jest przeniesiony na Miasto. Mamy w tej chwili 470 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego i Miasto musi je zrealizować. W 2005 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego żądania zmiany przepisów, które z „automatu” nakładają na gminę obowiązek zapewnienia lokali socjalnych. Chcieliśmy podważyć ten automatyzm. My na tej liście, wśród tych 470 wyroków eksmisyjnych, mamy 11 zobowiązań z ulicy  Dreszera i Kalksztajnów. W Wydziale Spraw Społecznych leży ok. 60. wniosków z tego obszaru, dotyczących możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego. 12 z tych wniosków spełnia kryteria kwalifikujące do uzyskania  lokali na czas nieoznaczony lub lokali socjalnych. Oddajemy właśnie 37 mieszkań na ul. Widnej dla innych gdynian, którzy są w podobnej sytuacji. Tak więc jest to obszar, który nie jest traktowany gorzej czy lepiej niż pozostałe takie przypadki w mieście. Wszystkie takie wnioski podlegają ocenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Każdy z tych wniosków jest traktowany indywidualnie – tu nie można stosować schematu. Wśród Państwa są osoby niezamożne, ale są i takie, które prowadzą działalność gospodarczą i powodzi im się znacznie lepiej. Ponad połowa osób mieszkających na Wzgórzu Orlicz Dreszera została zameldowana po 91 roku, a więc w okresie, kiedy było wiadomo, że takie zameldowania związane są z czyjąś własnością. Co trzeci mieszkaniec Wzgórza zameldował się, bądź został zameldowany, po 2001 r. Wcześniej trudniej było zameldować się, co też świadczyło o tym, że właściciel wiąże z tym terenem jakieś plany.

Sprawa wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego: art. k.p.c. wprowadził zasadę zakazującą dokonywania eksmisji na bruk. Z prawa lokalowego wynika, iż szczególną ochroną objęci są najsłabsi w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, a więc m. in. kobiety w ciąży, niepełnosprawni, emeryci i renciści i wreszcie bezrobotni. Jest to trudne i bolesne, kiedy właściciel wszczyna taką procedurę, ale takie zjawiska mają miejsce w całej Gdyni. Społeczna komisja dokonuje w takich przypadkach oceny, kiedy i jak można tym osobom pomóc. Poproszę Przewodniczącą Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Panią Wiceprzewodniczącą Joannę Zielińską, żeby powiedziała o tej procedurze.

Jeśli chodzi o pytania dotyczące Ośrodka Interwencji Kryzysowej, to funkcja ta będzie skutecznie realizowana na Biskupa Dominika. Rozwiązanie komunikacyjne założone w planie  wymusza podjęcie takiej właśnie decyzji.

Wiceprezydent podkreślił raz jeszcze: - Prawo właściciela do wykonywania określonych działań jest całkowicie oderwane od procedur planistyczno – urbanistycznych. To prawo obowiązuje w każdym stanie prawnym.

 

Paweł Stolarczyk- może ten plan jest i najlepszy, ale kolejność działań nie jest poprawna. Najpierw powinny być uregulowane stosunki własnościowe, ponieważ jest to szczególny przypadek i ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców Wzgórza Orlicz Dreszera, dla dzieci i wnuków budowniczych gdyńskiego portu, a więc związanych z początkami naszego Miasta. Skomplikowane przekształcenia własnościowe w nowym ustroju nie pozwalają na pozostawienie w jakiejkolwiek niepewności mieszkańców tego osiedla. Uważam, że wariant wybudowania mieszkań dla mieszkańców przez przyszłego inwestora, w obliczu kryzysu, pozostaje w sferze życzeń. Nie wiemy jak zachowa się inwestor, który może nie przyjąć warunków władz Miasta. Absurdalnie w lepszej sytuacji będzie wywłaszczony mieszkaniec terenu  przeznaczonego pod drogi  niż mieszkaniec, który będzie czekał na lokal socjalny z wyroku socjalnego. Źle się stało, że gmina nie wykupiła części tego terenu pod budowę mieszkań dla tych mieszkańców, których nie stać na samodzielność mieszkaniową.

 

B. Stasiak- z dużym zaniepokojeniem wsłuchiwałem się w pierwsze zdanie wypowiedzi Pana radnego o nieuregulowanych stosunkach cywilno - prawnych.

Wiceprezydent odczytał zapisy w księdze wieczystej z roku 1958 r. mówiące o ustanowieniu współwłasności, po czym stwierdził: - Jeżeli jest to wyciąg z księgi, w ślad za którym aktem notarialnym z 1995 r. jest realizowane zniesienie współwłasności, to gdzie tu może być mowa o nieuregulowanych stanach prawnych? Te stany są jednoznacznie opisane, zgodnie z obowiązującym prawem. Stan prawny tych gruntów jest jednoznaczny. Tu nie ma niedomówień. Jest określony właściciel. Jeśli ktoś jest w stanie ten stan wzruszyć, to oczywiście może to zrobić, ale obecnie obowiązujący stan jest jednoznaczny.  Te osoby (właściciele – p.p.) mogą m. in. iść do sądu i żądać wydania nieruchomości. Gdyby te sprawy były nieuporządkowane, to takie czynności nie mogłyby być podjęte. To nie jest tak, że następują wykupy gruntów pod realizację osiedli, mimo że jest właściciel. Ten grunt nigdy nie był własnością gminy.

 

Joanna Zielińska- od 7. lat przewodniczę Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zapoznaje się z Państwa wnioskami dwa razy do roku. Komisja analizuje te wnioski, a następnie wnioskuje do Prezydenta o utworzenie list. We wrześniu przyjęliśmy zasadę, że będziemy opiniować wnioski złożone do końca 2007 r. Może się tak zdarzyć, że osoba, która złożyła wniosek w grudniu 2007 r. dowie się, że znajduje się na liście na kolejne lata. Jeśli chodzi o lokale na czas nieoznaczony procedura jest bardzo szybka. Sytuacja z lokalami socjalnymi jest bardziej skomplikowana. Wszyscy zainteresowani muszą być sprawdzeni czy spełniają wymagane kryteria. Jeśli zarobki nie przekraczają 150 % najniższej emerytury, powierzchnia mieszkalna jest mniejsza niż 5 m kw. na osobę, to posiada się prawo do złożenia odpowiedniego wniosku do Wydziału Spraw Społecznych i on będzie na pewno rozpatrzony. W komisji zasiada dyrektor MOPS-u, 2. przedstawicieli stowarzyszeń właścicieli budynków w Gdyni, 2. przedstawicieli Komitetu Obrony Lokatorów. Jesteśmy zawsze gotowi udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.  

 

Radny B. Bartoszewicz nawiązał do wypowiedzi radnego P. Stolarczyka (patrz wyżej): - Padły słowa, że gmina powinna kupić grunty i rozwiązać problem mieszkaniowy mieszkańców. Gdybym był naiwny, to złożyłbym dalej idący wniosek, a mianowicie zaproponowałbym wykupienie wszystkich terenów w Gdyni i wybudowanie na nich domów. Traktowanie akurat tego terenu w szczególny sposób byłoby niesprawiedliwe. Mieszkają tam różne osoby, także i takie, które doskonale dadzą sobie radę. Dlaczego mieszkaniec np. Cisowej  miałby być traktowany inaczej? Są zasady wspólne dla wszystkich mieszkańców Gdyni.

 

Bogdan Krzyżanowski- uchwalenie tego planu jest dla Miasta bardzo ważne. Szkoda, że władze Miasta nie umiały stworzyć poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. Jako opozycja będziemy patrzyli władzom Miasta na ręce i obserwowali, jak problemy społeczne będą rozwiązywane.

Zwracam uwagę na dwa szczegóły tego planu. Pierwszym jest obszar, na którym zamierza inwestować Klinika Medica - między ulicą Orlicz Dreszera oraz ulicą Morską. Na skutek uwagi potencjalnych inwestorów zmniejszono liczbę miejsc parkingowych. Uważam, że jest to niedobra decyzja, która koresponduje ze złą polityką parkingową Miasta. Uważam, że nowe inwestycje powinny zmierzać do rozwiązywania problemów parkingowych, a nie je pogłębiać. Jesteśmy w przededniu stworzenia płatnej strefy parkowania i wbrew temu, o co postulowaliśmy, nie są realizowane zintegrowane węzły komunikacyjne, parkingi przesiadkowe. Obawiamy się, że ulica Morska może stać się takim parkingiem przesiadkowym. Ufam, że te parkingi przesiadkowe będą tworzone. Pod tym warunkiem jesteśmy skłonni zaakceptować proponowaną sytuację.

Drugą sprawą jest kwestia stacji bazowej telefonii komórkowej – nie wiem, czy mam na ten temat jasny pogląd. Z tłumaczeń na posiedzeniu komisji zrozumiałem, że jest to inwestycja celu publicznego, że w okolicy terenu 07, na ulicy Kordeckiego wydano taką decyzję, a później, wskutek złego przepływu informacji, ta stacja nie została w planie uwzględniona. Uwzględniono ją po wniesieniu odwołania przez inwestora. To spowodowało, że mieszkańcy nie wzięli udziału w debacie na temat lokalizacji tej stacji. Zły przepływ informacji, zła praca urzędu spowodowały powstanie dwuznacznej sytuacji. Ktoś może pomyśleć, że próbowano ominąć debatę publiczną na ten temat.

 

M. Karzyński- rzeczywiście w wyniku częściowego uwzględnienia uwagi złożonej przez Klinikę Medica zmienione zostały współczynniki parkingowe. Jest to pas terenu dość intensywnie zabudowany, a także występuje zwarta zabudowa wzdłuż ulicy Morskiej. Warunki parkingowe są tam bardzo złe i daleko jest do spełnienia założeń planu, tj. jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie. Poprzednio ten współczynnik był wyższy, czyli 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie. Wskaźniki parkingowe nie dotyczą tylko nowych inwestycji. Jeśli  właściciel chce uporządkować teren, może uzyskać zgodę na zmianę sposobu zagospodarowania. W tym przypadku zakładany współczynnik był nieuzasadniony. Dlatego też zapadła decyzja o urealnieniu tych wartości. Dodatkowym argumentem jest też to, że na ulicy Morskiej funkcjonuje bardzo dobrze komunikacja zbiorowa.

Jeśli chodzi o stację bazową telefonii komórkowej, to inwestor może taką stację realizować, ponieważ uzyskał prawomocną decyzję.

 

Andrzej Bień- dzisiaj stajemy przed jedną z kolejnych, bardzo ważnych decyzji dla rozwoju Miasta. Mamy okazję zmierzyć się z problemem istniejącym od lat (powstałym już w latach przedwojennych). Mamy okazję doprowadzić do tego, aby w tym miejscu  dało się godnie mieszkać. Dzisiejsza dyskusja obrazuje, że właściwie mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jedną kwestią jest to, aby teren został uporządkowany i tak zaprojektowany, aby można było tam godnie żyć i zapewnić jednocześnie Miastu harmonijny rozwój, a druga kwestia to sprawa zamieszkiwania na tym terenie przez osoby w różnych sytuacjach. Dzisiejsza dyskusja dotyczy terenu przy Orlicz Dreszera, ale jest to drobny fragment obszaru objętego planem.  My mówimy o rozwiązaniach dla wszystkich ludzi, także tych, którzy nie mieszkają na terenie budzącym takie emocje. Nieuchwalenie planu niczego tu nie rozwiąże. Budynki, które stoją przy ul. Morskiej, budynki spółdzielni mieszkaniowej, budynki TBS, budynki postawione przez Hossę sprawiają, że na terenie Wzgórza Orlicz Dreszera, na podstawie zasady dobrego sąsiedztwa, można budować zarówno 11-piętrowe budynki, jak i 6-piętrowe. Plan tego nie zmienia. Uchwalenie planu będzie przełomowym momentem w życiu Miasta. Miasto jest poza sporem z właścicielami tego terenu, ponieważ Miasto nie jest właścicielem gruntu. Apeluję do wszystkich radnych o podjęcie uchwały, ponieważ stworzy ona możliwość dokonania zdecydowanej zmiany w jakości życia na tym obszarze i w całym mieście.

 

Przewodniczący RM nie widząc chętnych do zabrania głosu (po uprzednim zadaniu pytania, czy są chętni do zabrania głosu), ogłosił zamknięcie dyskusji.

 

Prezydent Wojciech Szczurek- przyszło nam dyskutować o tej trudnej sprawie, która odkładana była przez pokolenia decydentów odpowiedzialnych za życie Miasta. Od okresu międzywojennego teren Wzgórza Orlicz Dreszera uznawany był za teren wymagający radykalnych zmian. Dzisiaj, po wielu latach przygotowań, opracowano plan, który daje szansę uporządkowania cywilizacyjnego tego trudnego obszaru. Plan niesie szanse dla tego terenu. Przyszłość niepokoi zamieszkujących ten teren mieszkańców. Trzeba wyraźnie podkreślić, że ten niepokój rozumiemy i nikt tego nie chce bagatelizować. Jest natomiast rzeczą smutną, że Państwa kłopoty próbuje się cynicznie (bo trudno to nazwać inaczej) wykorzystać dla jakiejś autokreacji i autopromocji. Zachęcam do prowadzenia odpowiedzialnych dyskusji na temat tego planu i szans, które się z nim wiążą. W ciągu wielu miesięcy zgłaszano liczne uwagi, toczyła się debata. Rozumiemy sytuację mieszkańców tego terenu. Będziemy tę sytuację monitorować i tam, gdzie to będzie uzasadnione, ingerować. Dzisiaj ktoś Państwu błędnie podpowiedział, że nieprzyjęcie planu poprawi Państwa sytuację. Jest przeciwnie. Zmierzenie się z tym ważnym dla Państwa i dla Miasta tematem wymaga uchwalenia planu. Elementarne standardy cywilizacyjne, jakimi jest kanalizacja, wodociągi muszą być zrealizowane i tu dopatruję się w planie szans. Skupmy się na materii planu. Przestrzegam przed politycznym wykorzystywaniem Państwa niepokoju i Państwa trudnej sytuacji.

Musimy wszyscy mieć świadomość, że odpowiedzialność wymaga uchwalenia tego planu, dlatego zwracam się do Wysokiej Rady o jego uchwalenie.

 

Wobec zgłoszenia chęci zabrania głosu przez radnego Mariusza Bzdęgę Przewodniczący RM przypomniał, iż ogłoszone zostało zamknięcie dyskusji nad przedmiotowym projektem.


UCHWAŁA NR  XXX/668/09  RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w  Gdyni, rejon ulic  Orlicz Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego została przyjęta: 24/3/0 

Ad 4.5
  B. Stasiak- z ustawy wynika wprost, że w imieniu zarządcy dróg obowiązki może wykonywać jednostka organizacyjna. Gdyby taka jednostka nie była utworzona, funkcję tę pełniłby Prezydent Miasta. Decyzję o powołaniu jednostki podejmuje Rada Miasta. Reszta informacji jak w uzasadnieniu projektu stanowiącym zał. 

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/669/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddalenia skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu” z 4 lutego 2008 r. została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. za.  

Ad 4.6.
 Wiceprezydent E. Łowkiel rozpoczęła prezentację projektu od informacji nt. autopoprawki, zgodnie z którą w tytule tabeli nr 3 zmienia się lata („…w latach 2007 – 2008”). Taką samą zmianę wprowadza się w wierszu poprzedzającym przywołaną wyżej tabelę.

- Zgodnie z zapisem ustawowym wymóg raportowania dotyczy realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi, ale my, tradycyjnie już, uwzględniamy w raporcie problemy narkomanii. Raport jest obszerny, skupię się więc na problemach, które wymagają szczególnego podkreślenia.

Przede wszystkim jest to kwestia najwyżej uplasowana w hierarchii wartości podejmowanych działań, w ramach środków gminy, a więc dostępność do leczenia i terapii oraz do porad prawnych i psychologicznych.

Za szczególnie istotne wydarzenie należy uznać stworzenie w Miejskiej Komendzie Policji referatu ds. walki z przestępczością narkotykową. Skutkuje to zwiększeniem liczby osób, którym zarzucono popełnienie przestępstw  w tym zakresie. Odnotować należy także większą intensywność prac Straży Miejskiej w walce z tym zjawiskiem. Zwiększyła się liczba patroli obejmujących nie tylko tereny placówek szkolnych. Znacznie zwiększyła się liczba mandatów i pouczeń.

W minionym roku utworzono w grudniu interwencyjny punkt noclegowy dla osób nietrzeźwych, w którym zapewniony jest dozór i opieka medyczna. Tym samym odciążony został szpitalny oddział ratunkowy w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

Cennym efektem działań jest współpraca między instytucjami państwowymi, jednostkami samorządowymi Miasta, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, MOPS-em. Bez tej współpracy niemożliwa byłaby realizacja programów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Gdynia jest jednym z nielicznych miast, na terenie których działa poradnia profilaktyki uzależnień, a więc placówka skupiająca się tylko na problemach związanych z uzależnieniami. Jest to poradnia niepubliczna, ale dotowana m. in. przez Miasto. Są też inne trzy poradnie zajmujące się tymi problemami, ale w ich przypadku jest to tylko część zadań, jakimi się zajmują.

Gdynia uczestniczyła w licznych ogólnopolskich kampaniach. Brały w nich udział stowarzyszenia, jak i całe Miasto.

Wiceprezydent stwierdziła, iż pewne nadzieje na uszczegółowienie zapisów niesie praca nad projektem zmian w przepisach ustawy o rozwiązywaniu problemów alkoholowych – proponuje się dodanie przepisów, które pozwolą na skuteczniejsze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Podejmowane są działania związane z dystrybutorami specyfików odurzających. Aktywność naszego Miasta spowodowała powstanie inicjatyw poselskich, dzięki którym na liście zakazanych specyfików znalazły się dopalacze dzisiaj oferowane, ale niestety pojawiły się informacje o poszukiwaniu przez dystrybutorów nowych specyfików, a więc takich, których na liście jeszcze nie ma. Będzie to kolejne ważne wyzwanie. Myślę, że nasze działania uświadomiły rodzicom i dzieciom wagę  zagrożeń związanych z funkcjonowaniem sklepów z tzw. dopalaczami.

Reasumując Wiceprezydent zaznaczyła, iż omówiła elementy szczególne raportu, natomiast nie prezentowała działań kontynuowanych (przedstawionych w załączniku).


Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna 


DEBATA:

W imieniu klubu PO stanowisko w sprawie raportu przedstawił radny Bogdan Krzyżanowski: - Uwaga wstępna: jest pewnym anachronizmem, że najpierw uchwalamy gminny program na 2009 r., a dopiero potem przyjmujemy raport z realizacji programu w roku 2008. Uwagi i wnioski jakie mogą się nasunąć w związku z raportem mogą po roku ulec zapomnieniu i nie zostaną uwzględnione, albo zostaną uwzględnione co najmniej z rocznym opóźnieniem.

Program należy rozpatrywać w 2. płaszczyznach. Jako realizację zadań zapisanych w dokumencie i jako realizację faktycznych działań prowadzących do rozwiązania problemów alkoholowych. Brak takiego ujęcia wynika z faktu, że wiele problemów alkoholowych, o których mówiliśmy przy tworzeniu programu, nie zostało uwzględnionych. Myślę tu o braku jakichkolwiek działań profilaktycznych dla dorosłych, szczególnie zwracam uwagę na FAS – alkoholowy zespół płodowy. Powinno to być rozwiązywane wielopłaszczyznowo. Ustawa o samorządzie gminnym nakazuje gminom otoczenie szczególną opieką kobiety ciężarne i w tym aspekcie jest to bardzo ważne. Program najpierw powinien określać zadania profilaktyki pierwotnej na poziomie młodzieży szkolnej, potem profilaktyki, która będzie docierała do kobiet ciężarnych (i tu powinny być prowadzone szkolenia dla położnych, dla ginekologów, dla pediatrów, żeby umiano rozpoznawać ten zespół), a dopiero potem powinno się tworzyć struktury pedagogiczno – wychowawcze, aby dzieci z tym zespołem były prawidłowo prowadzone.

Brakuje propozycji w zakresie programów profilaktycznych dla kierowców, również reedukacyjnych dla tych, którzy już popełnili wykroczenia  wynikające z alkoholu. Nie muszę mówić jak istotne społecznie jest to zagadnienie.

Jak powinien wyglądać profesjonalny gminny program? Przede wszystkim powinien zawierać jasno zdefiniowane problemy alkoholowe, potem powinny być przedstawione wyniki badań, które określają, czy te problemy występują na terenie Miasta, w jakim natężeniu, jakich grup społecznych dotyczą, co jest ich powodem. Następnie jasno wyznaczone cele, do osiągnięcia których powinniśmy dążyć. Kolejny krok to określenie zadań, które osiągnięciu celów powinny służyć. Na koniec stworzenie kryteriów ocen realizacji zadań. Oczywiście cały program powinien być wewnętrznie spójny i powinien tworzyć ciągi logiczne, przyczynowo – skutkowe.

Naszemu programowi wiele brakuje do osiągnięcia takiej konstrukcji. Nie definiuje problemów alkoholowych, brak praktycznie wyników jakichkolwiek badań. Jest tylko trochę statystyki, wykaz różnych instytucji znajdujących się na terenie naszego miasta. Zadania też praktycznie nie są zdefiniowane.

Piętą achillesową naszego programu jest brak oceny efektywności działań i to całkowity brak, jak również całkowicie abstrahuje się od kwot finansowych – nie jest podane ile co kosztuje. Trudno więc dokonać racjonalnych wyborów, który program jest najbardziej efektywny  i ekonomicznie uzasadniony.

W statystykach występują dane nie opatrzone żadnym komentarzem. Nie wyciągnięto wniosków. Myślę tu o całkowitej nieskuteczności odbierania koncesji na sprzedaż alkoholu w przypadkach łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mimo podejmowania różnych działań skuteczność  jest praktycznie żadna. Jeśli odbiera się koncesję, to i tak w tym samym miejscu nadal sprzedaje się alkohol, tyle że zmienia się właściciel, przynajmniej literalnie. Może więc zamiast działań represyjnych wdrożyć działania edukacyjne, budujące świadomość osób, które sprzedają alkohol?  Może tędy droga?

Jeśli chodzi o realizację celów, to jeden z zasadniczych, tj. poszerzenie grona osób, kręgu instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką, jest realizowany niewystarczająco. Po raz kolejny pominięto bardzo ważne środowisko medyczne, a przecież badania PARPA pokazują, że 28 % zgłoszeń do lekarza wynika z problemów alkoholowych, co potwierdzają dane m. in. pogotowia. Brakuje szkoleń w zakresie metody  wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji audit.

Program jest mało spójny wewnętrznie. Składa się z poszczególnych, oderwanych elementów, czasem ukazanych bardzo profesjonalnie, natomiast nie tworzy całości. Brakuje pewnych ciągów logicznych, przyczynowo – skutkowych. Z roku na rok program jest lepszy, ale jest to dreptanie, wprawdzie w dobrym kierunku, ale drobnymi kroczkami, podczas gdy inni pędzą do przodu. Gdynia zasługuje na profesjonalny program i na profesjonalny nadzór nad jego realizacją. To Pan, Panie Prezydencie, przyzwyczaił nas do tego, że Gdynia jest zawsze w awangardzie, że to na nas patrzą inni i od nas się uczą  i dlatego dziwię się, że pozwala Pan na to, żeby w tak ważnym obszarze, gdzie powstają różne patologie społeczne, Gdynia pozostawała w tyle. Prezydent nie musi się znać na wszystkim. Skoro jednak nie możemy powołać pełnomocnika, a taki był wniosek opozycji, to zlećmy to innym profesjonalistom. Jest dziedzina nauki, która zajmuje się tą problematyką. Jest to psychologia społeczna.

 

Mariusz Bzdęga- nasuwa mi się analogia z oświatą – fakt przygotowania pracy domowej nie oznacza, że z automatu uzyska się za nią ocenę bardzo dobrą. Cieszę się, że raport został przygotowany i że jest pogłębiony, wieloaspektowy.

Mógłbym właściwie skopiować moje wystąpienie z zeszłego roku. Wszystkie moje uwagi nie zostały uwzględnione. Powtórzę więc: cele powinny wynikać z badań diagnozujących skalę uzależnień alkoholowych i narkotykowych. Jeśli nie będziemy mieli badań diagnozujących problem, to nadal będziemy sobie stawiali takie cele jak zwiększenie liczby osób kontynuujących leczenie. Jasne jest, że ilość takich osób zwiększyła się, więc ten cel nie został zrealizowany. Cel związany z poszerzeniem grona osób, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień nie został zrealizowany.

Skoro cele są błędnie stawiane i nie są realizowane, to może należy je przedefiniować i postawić inaczej? Zwracałem już uwagę na rozdzielenie działań na działania z zakresu profilaktyki pierwszo, drugo i trzeciorzędowej. Taka forma podziału profilaktyki jest zaprezentowana, ale nadal uważam, że działania z zakresu drugo i trzeciorzędowej profilaktyki nie są adekwatne do potrzeb. Szczególnie działania rekreacyjne, sportowe powinny być kierowane do grup, które mają na nie realne zapotrzebowanie. Chciałbym, aby Miasto podjęło konkretne działania związane z przygotowaniem oferty w tym zakresie, skierowaną do grup ryzyka.

Co do problemu koordynacji przez Miasto komunikacji pomiędzy placówkami, organizacjami, świetlicami terapeutycznymi, OPIT-em, a więc wszystkimi  instytucjami zajmującymi się tą problematyką, należałoby dla nich wypracować wspólną strategię, żeby nie działały w oderwaniu. Może udałoby się wówczas wyłuskać ze społeczeństwa osoby, które należałoby poddać profilaktyce drugorzędowej.

Czyli: jest potrzeba, jest oferta, jest jej zaspokojenie – tak powinniśmy myśleć o programach profilaktycznych.

 

E. Łowkiel- ustawodawca zobligował do przygotowywania programu co 3 lata, a raportu co rok i ten okres ma być jeszcze rozszerzony. Ja przestrzegam zapisów ustawy. Jeśli chodzi o szkolenie lekarzy, to z przyjemnością informuję, że dzięki inicjatywie dr Romaszewskiej podjęliśmy się realizowania projektu związanego z FAS-em. Okazało się, że żaden z gdyńskich lekarzy nie chciał w tym uczestniczyć. Pani doktor wycofała się z realizacji tego projektu. Komunikowała się z lekarzami różnych instytucji, ale lekarze nie są zainteresowani wzięciem udziału w tym projekcie. Gmina nie zmusi lekarzy do udziału w szkoleniach.

Co do kierowców, to prowadzenie po alkoholu nie jest wykroczeniem, tylko przestępstwem. Sprzedaż alkoholu też jest przestępstwem. Zarówno szkolenia dla kierowców jak i dla sprzedawców byłyby marnowaniem gminnych pieniędzy. Takich szkoleń nie będziemy realizować.

Fakt nieskuteczności Policji jeśli chodzi o odbieranie koncesji – zgoda, ale to także jest realizacja obowiązującego prawa. Podejmuje działalność inna osoba, która ma do tego prawo. Nie jest to sprawa nieskuteczności Policji czy Straży Miejskiej. Do gminy nie wraca informacja, jaką karę wymierzył sąd za sprzedaż alkoholu nieletniemu, co zresztą też wymaga udowodnienia.

Dwu i trzeciorzędowe programy profilaktyczne, sportowe – były próby organizowania takich działań. To jednak znaczy, że ogłosilibyśmy konkurs np. w piłce nożnej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Nie chcemy realizować programu tak adresowanego. Przekazujemy klubom sportowym po 1 mln. zł. w ramach profilaktyki pierwszorzędowej. Poszerzamy dostępność do tego rodzaju działań, ale adresowanych do wszystkich dzieci. Inaczej rzecz się ma ze świetlicami socjo-terapeutycznymi. Jest to specjalna sieć.  Tam selekcjonowany jest dobór dzieci. Świetlice też realizują programy sportowe – dajemy na to pieniądze. Jest niewiele miast, które zbudowały taką sieć jak Gdynia.

Co do badań, to przeprowadzono badania w Gdańsku na zlecenie PARP-y i wyniki powtórzyły się. Nie sądzę, aby było celowe rezygnowanie z realizacji zadań konkretnie adresowanych na rzecz kosztownych badań, których przeprowadzanie w szkołach niesie ze sobą różne ryzyka.

Zarzut braku badań np. nieefektywności leczenia dowodzi nieznajomości problemów uzależnień. Osoba chora jest osobą chorą do końca życia. Takie osoby na różnych etapach wracają do leczenia.

Nie będę się odnosić do pozostałych zarzutów. Warto poczytać programy innych miast i zapoznać się z ich realizacją. Pan Krzyżanowski ocenił przyjęty przez nas program. Panu się program nie podoba, a my dzisiaj mówimy o realizacji programu, który przyjęliśmy. Nie znam Miasta, w którym byłaby taka sieć świetlic, w których realizowane są stałe działania adresowane do specjalnych odbiorców. W Gdyni funkcjonują różne, świetnie zintegrowane środowiska. Powstało w Gdyni wiele organizacji pozarządowych zajmujących się tymi problemami. Zgadzam się, że są to szalenie ważne problemy. Dlatego właśnie z taką uwagą i pieczołowitością co roku realizujemy program. Jesteśmy zawsze gotowi do realizacji nowych inicjatyw.

 

B. Krzyżanowski- Pani Prezydent powiedziała, że lekarze nie chcą współpracować, sprzedawcy nie chcą się podporządkować, kierowcy nie chcą przestać pić. Są to problemy i trzeba je rozwiązywać. Po to są programy. Nasz program wygląda tak, jakbyśmy próbowali usprawiedliwić pewne działania tworzeniem programu. To powinien być program, który rozwiązuje problemy. Oczywiście, mamy dużo instytucji, dużo ludzi, którzy to robią bardzo profesjonalnie, ale to nie zwalnia nas z obowiązku tworzenia dobrych programów. Pani Prezydent mówiła o skuteczności leczenia alkoholizmu, a to nie jest tylko sprawa alkoholizmu. To jest kwestia skuteczności programów profilaktycznych tam, gdzie nie ma jeszcze problemu nałogu. To nie są żadne odkrywcze stwierdzenia. Wystarczy przeczytać rekomendacje PARP-y,  gdzie wszystko jest jasno opisane.  


UCHWAŁA NR  XXX/670/09  RADY MIASTA GDYNI   w
sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. została przyjęta: 21/5/0 

Ad 4.7
E. Łowkiel- projekt jest adresowany do uczniów ze wsi i małych miejscowości. Chociaż uczniowie ci nie są gdynianami, warto starać się o pieniądze na realizację projektu po to, aby pomóc finansowo dzieciom, które swoje szanse edukacyjne chcą realizować w Gdyni.  

Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna 

St. Szwabski- Pani Prezydent bardzo oszczędziła środowisko w przypadku poprzedniego projektu. Można było dokonać tego także w tym przypadku (mowa jest o korzystaniu z nośnika elektronicznego w przypadkach obszernych  dokumentów). 

E. Łowkiel- biorę sobie tę uwagę do serca, Panie Przewodniczący.


UCHWAŁA NR XXX/671/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009” w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w ramach konkursu 01/2.2/2009, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za 

Ad 4.8.
E. Łowkiel- Gdynia ma najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych, ale nigdy nie jest tak, żeby nie mogły być jeszcze lepsze. Projekt pozwoli na realizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki, zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych i zajęć psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci zagrożonych różnego rodzaju patologiami. Szanse na uzyskanie środków, skoro mamy tak dobre wyniki i duże dochody, nie są  wielkie, ale zawsze warto aplikować. Byłby to projekt służący uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/672/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu: „Dajmy wszystkim równe szanse” w ramach Priorytetu 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania; 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania; 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.2/2009 została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. za.  

Ad 4.9
E. Łowkiel- uniwersytet naprawdę zaczyna się już w przedszkolu. Przedmiotowy program kierowany jest do dzieci 3. i 5. - letnich. To też ważny projekt, bo pokazuje politykę edukacyjną Miasta, które z powagą traktuje sprawy edukacyjne także w odniesieniu do najmłodszych. Reszta informacji jak w zał.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXX/673/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” w ramach konkursu 01/POKL/9.1.1/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za 

Ad 4.10
 Projekt – zgodnie z treścią zał. – omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXX/674/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie  przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających  uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.11
 Zmiany wprowadzone do Statutu SPZOZ ośrodka przy ul. Reja 2a przedstawiła – zgodnie z treścią zał.Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/675/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, przy ul. Reja 2a została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.12
 Na wstępie prezentacji Wiceprezydent E. Łowkiel przypomniała, że organem prowadzącym dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni jest gmina. Szkoła Muzyczna II stopnia musiała przejść skomplikowaną procedurę, zanim Miasto przejęło, za zgodą Ministra Kultury, jej prowadzenie. Obecnie organy szkoły ustawowo uprawnione do wyboru patrona zaproponowały, aby był to ten sam patron co w przypadku Szkoły Muzycznej I stopnia.  

Opinia komisji:
Komisji Oświaty- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/676/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, przy ul. Biskupa Dominika 13A została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  

Ad 4.13
 Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż konieczność przyjęcia przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wpisania nazw nowych ulic w obwód SP Nr 37. 

Opinia komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXX/677/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 37, ul. Wiczlińska 93 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za.  

Ad 4.14
 Wiceprezydent B. Stasiak  wyjaśnił, iż w przypadku przedmiotowego projektu, jak i kolejnych, których przedmiotem jest przedłużenie okresu użytkowania wieczystego, powodem ich wniesienia pod obrady RM jest fakt zbliżającego się końca użytkowania wieczystego. Uprawnienie do przedłużenia okresu użytkowania wynika z przepisów (art. 236 k.c.). 

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/678/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 31 została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za 

Ad 4.15
 UCHWAŁA NR XXX/679/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Pawiej 23 została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za 

Ad 4.16
 UCHWAŁA NR XXX/680/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 128 została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za 

Ad 4.17 UCHWAŁA NR XXX/681/09 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Olkuskiej 115 C  została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za 

Ad 4.18
 B. Stasiak- gmina przekazuje w ramach wzajemnego rozliczenia nieruchomość przy ul. Jana z Tarnowa. Opis działki wskazuje na to, iż  nie nadaje się do zabudowania- znajdują się na niej rurociągi paliwowe, w tym należące do Marynarki Wojennej.Reszta informacji jak w zał.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXX/682/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej została przyjęta jednogłośnie: 19 gł. za 

Ad 4.19 
B. Stasiak-  jedynym podmiotem, który może nieruchomość nabyć, jest jej użytkownik wieczysty, ponieważ jest to działka zabudowana.Reszta informacji jak w zał.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXX/683/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Owsianej, na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie: 20 gł. za 

Ad 4.20
 Projekt – zgodnie z treścią zał. - przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.  

Opinie komisji j.w.
 

UCHWAŁA NR XXX/684/09 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława Miedonia, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dąbka, stanowiącej własność osoby fizycznej została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. za 

Ad 4.21 Konieczność zmiany uchwały wynika – jak wyjaśniała Wiceprezydent E. Łowkiel – z rezygnacji p. J. Roszczynialskiej z zasiadania w Radzie Społecznej przy MSPR i konieczności powołania innej osoby (p. Stanisława  Borskiego). 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXX/685/09 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI/136/07 RMG z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 19 gł. za 

Ad 5.
 Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej przedstawił Przewodniczący komisji, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski.


Podstawowym celem pracy komisji jest analizowanie kwestii związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w celu uzyskania oglądu problemów z tych dziedzin w skali ogólnomiejskiej.

Mieliśmy okazję gościć na posiedzeniach wszystkich Wiceprezydentów, a także Pana Tomasza Banela, dyrektora Macieja Karbolińskiego, Naczelnika Teresę Horisznę, Naczelnika Jacka Oskarbskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków Roberta Hirsza.

Odbyliśmy łączone posiedzenia z Komisją Strategii i Komisją Gospodarki Mieszkaniowej.

W podstawowych obszarach zainteresowań komisji mieściły się projekty związane z planami miejscowymi, inwestycjami, komunikacją oraz określone przedsięwzięcia podejmowane w dzielnicach.

Do sukcesów komisji należy zaliczyć ułożenie rankingu gminnych dróg typowanych do remontów. Ranking jest wynikiem objazdów wykonywanych przez członków komisji podczas posiedzeń wyjazdowych. Obecnie szykujemy się  do sporządzania aneksów do rankingów.

Drugi ranking związany jest z uzupełnianiem kanalizacji sanitarnej, który został przekazany do realizacji.

Szczególnie owocna jest współpraca komisji  z 4. Radami Dzielnic - Radą Witomina Leśniczówki, Babich Dołów, Małego Kacka i Pustek Cisowskich. Współpraca dotyczy głównie inwestycji, kanalizacji.

Komisja miała okazję poznawania opracowania przygotowanego przez studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, w którym przeprowadzono analizę dot. przeszkód komunikacyjnych występujących na terenie naszego Miasta.

Komisja wzięła udział w łączonym posiedzeniu z inną komisją, które odbyło się na terenie ECO DOLINY.

Członkowie komisji co roku uczestniczą w konferencji dotyczącej ciepła sieciowego, organizowanej przez Elektrociepłownię WYBRZEŻE.

Komisja zorganizowała studialny wyjazd do Włocławka celem przyjrzenia się funkcjonowaniu płatnego systemu parkowania, wprowadzonego przez firmę, która obecnie ma go realizować w Gdyni.

Przewodniczący komisji podziękował jej członkom za stwarzanie twórczej, dobrej atmosfery oraz za dobrą frekwencję, a także za umiejętność wypracowywania wspólnych stanowisk w ważnych kwestiach, które są zasadne z punktu widzenia dobra całego Miasta. 


Ad 6. 
St. Szwabski- związek jest w okresie przygotowywania się do sesji absolutoryjnej. Stosowne materiały przygotowane w związku z tą kwestią Zarząd skierował na zgromadzenie, które odbędzie się 6 kwietnia b.r. 

Ad 7.
 Inerpelacje złożyli radni Mariusz Bzdęga, Paweł Stolarczyk, Marcin Horała.

Tekst odczytanych interpelacji – patrz na stronie www.gdynia.pl/wladze/rada/5106=htmel


Ad 8.
Przewodniczący RMG przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia b.r. 

Radny B. Bartoszewicz nawiązując do kwestii składania oświadczeń majątkowych  zachęcał radnych do przekazania 1 % podatku organizacjom pozarządowym. – W ramach kampanii – informował radny – wydrukowano naklejki, które można przyklejać na samochodach. Potwierdźmy naszym zachowaniem, że zależy nam na współpracy z tymi organizacjami.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke poinformował o uroczystościach związanych z rocznicą zakończenia okupacji hitlerowskiej.

Po raz kolejny r. J. Miotke poruszył temat Stoczni Gdynia: - W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie 24.-go statku armatorowi izraelskiemu. Pozostały jeszcze do zakończenia dwa statki – zakończenie planowane jest na koniec maja. Prace przebiegają z pewnym trudem, ponieważ daje o sobie znać zmęczenie i coraz słabsza dyscyplina pracy. Pomimo zagwarantowanych kompensat wśród stoczniowców panuje niepokój. Oba podmioty – GDE i Work Service tylko formalnie wywiązują się z obowiązku pośrednictwa w znajdywaniu pracy, aktywizacji, itd.

 

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska poinformowała o otrzymaniu skierowanego do siebie pisma Prezesa Mirosława Krawczyka zapraszającego do wzięcia udziału w meczach drużyny kobiecej LOTOS.

 

M. Bzdęga- próbowaliśmy powołać nadzwyczajną komisję do spraw Rad Dzielnic. Prace zostały przeniesione do Komisji Samorządności. Komisja ta w dużej mierze ograniczyła się do kwestii finansowania Rad Dzielnic. Informuję o inicjatywie grupy radnych – radnych Miasta i dzielnic, która ma na celu rozpoczęcie pracy nad kompleksową reformą Rad Dzielnic. Zapraszam do tych prac wszystkich zainteresowanych. Jest to grupa społeczna, nieformalna.


Ad 9. 
Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

Ad 10.
 Termin kolejnej Sesji RMG: 15 kwietnia b.r; godz. 12 

Ad 11.
  Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski, ogłosił zamknięcie obrad.       

Stenogram:
Zofia Wnuczko 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Łukasz _Medycki
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2015
Data udostępnienia informacji: 12.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2015 11:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska