VII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
VII SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 marca 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Mały Kack,
5.      Projekty uchwał w sprawach:

Projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf - ok. 40MB

5.1  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.2  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk,
5.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (projekt dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej – www.gdynia.pl/bip)
5.4  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
5.5  połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni,
5.6  połączenia Przedszkola nr 60 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21,
5.7  przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni,
5.8  przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni.
5.9  przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni,
5.10                     rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni,
5.11                     przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
5.12                     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
5.13                     zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”,
5.14                     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
5.15                     przyjęcia raportu z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (projekt dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej – www.gdynia.pl/bip),
5.16                     podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
5.17                     o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
5.18                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 65B,
5.19                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni  95,00m² położonej  w Gdyni przy ul. Porębskiego,
5.20                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 3,
5.21                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.  Kuśnierskiej
5.22                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
5.23                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żwirowej
5.24                     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra,
5.25                     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra
5.26                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów
5.27                     wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21, usytuowanego w Gdyni przy ul. Dantyszka 4D,
5.28                     wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13,
5.29                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
5.30                     wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
5.31                     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
5.32                     zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
5.33                     skargi  Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła  w  kwietniu 2018r.
 
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7.      Interpelacje,
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
VII sesji Rady Miasta Gdyni
27 marca 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:

 projekty scalone do jednego pliku .pdf

                             
1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
3. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019,
4. zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2019 13:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 10:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 08:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 08:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 15:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 14:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 14:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska