Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie MOPS  ul. Grabowo 2 pok. Nr 14 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują klientów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00 oraz po południu w godz. 15.15 – 15.45

Informacji udzielamy także telefonicznie pod nr 58 782 01 20 wew. 38 i 70 oraz pod każdym numerem do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej:

DOPS Nr  1  
ul. Batalionów Chłopskich 1 tel.  (58)  622 09 47
ul. Sojowa 18c/3                tel.  (58)  781 24 11
ul. Wrocławska 54              tel.  (58)  663 24 48

DOPS Nr  2  
ul. Sikorskiego 2a               tel.  (58) 625 17 49
ul. Porębskiego 9                tel.  (58) 665 97 80

DOPS Nr  3  
ul. Działowskiego 9             tel.  (58) 663 20 20

DOPS Nr  4  
ul. Abrahama 59                 tel.  (58) 620 24 00
ul. Widna 8                         tel. (58)  620 86 96

Na stronie internetowej Ośrodka: www.mopsgdynia.pl można sprawdzić usytuowanie wszystkich naszych placówek, pobrać niezbędne dokumenty oraz skontaktować się z nami drogą elektroniczną poprzez wpisanie pytań i uwag w przygotowanym do tego celu formularzu, w zakładce kontakt.

 

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.
 
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

 

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: - w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie, - organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie, - przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Formularz "Pisma ogólnego"

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 31.05.2010
Data udostępnienia informacji: 31.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2018 10:32 Aktualizacja treści Aleksandra Król
12.05.2014 23:37 Korekta Krzysztof Kościelniak
12.05.2014 23:33 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
31.05.2010 13:01 Dodanie informacji Paweł Włodarczak