Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,działalność jednostek

Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie MOPS  ul. Grabowo 2 pok. Nr 14 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują klientów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00 oraz po południu w godz. 15.15 – 15.45

Informacji udzielamy także telefonicznie pod nr 58 782 01 20 wew. 38 i 70 oraz pod każdym numerem do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej:

DOPS Nr  1  
ul. Batalionów Chłopskich 1 tel.  (58)  622 09 47
ul. Sojowa 18c/3                tel.  (58)  781 24 11
ul. Wrocławska 54              tel.  (58)  663 24 48

DOPS Nr  2  
ul. Sikorskiego 2a               tel.  (58) 625 17 49
ul. Porębskiego 9                tel.  (58) 665 97 80

DOPS Nr  3  
ul. Działowskiego 9             tel.  (58) 663 20 20

DOPS Nr  4  
ul. Abrahama 59                 tel.  (58) 620 24 00
ul. Widna 8                         tel. (58)  620 86 96

Pozostałe jednostki:

Zespół ds. wsparcia dziecka i rodziny

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,   tel. 58 782 01 21

Do zakresu działania zespołu  należy:
 1. prowadzenie spraw  związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń na pokrycie kosztów  utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.54,
 2. pomoc w usamodzielnianiu wychowanków, tel. 58 782 01 20 wew.52,
 3. kierowanie  dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, tel. 58 782 01 20 wew.59,
 4. prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat przez rodziców i inne osoby zobowiązane, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.94.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

ul. Filomatów 2, 81-242 Gdynia, tel. 58 622 60 20

Do zakresu działania zespołu  należy m.in.:
 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie planu pomocy dziecku,
 3. zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci  w pieczy zastępczej,
 4. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci wolnych prawnie,
 5. wsparcie dla pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej,
 6. pomoc dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w ocenie sytuacji dziecka oraz przy tworzeniu planu pracy z dzieckiem,
 7. nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,   kwalifikowanie, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych ,
 8. szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 9. szkolenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w celu podnoszenia ich kwalifikacji,
 10. poradnictwo i terapia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dzieci własnych i dzieci   przebywających w  pieczy zastępczej,
 11. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 12. przekazywanie do Sądu informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka.

Zespół ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną

ul. Wolności 11 a, 81-324 Gdynia, tel. 58 627 85 05

e-mail: d.oskarbska@mopsgdynia.pl, i.katna@mopsgdynia.pl

Głównym zadaniem jednostki jest udzielanie intensywnego, indywidualnego wsparcia rodzinom z wieloma problemami, pozostającym na pograniczu rozpadu, przejawiającym dysfunkcje, które na poziomie zaistniałych skutków mogą spowodować konieczność umieszczenia dzieci w systemie opieki całodobowej.Okres intensywnej współpracy z rodziną może trwać nawet do trzech lat.Rekrutacja klientów odbywa się za pośrednictwem Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Zespół Pomocy Psychologicznej

ul. Świętojańska 57/1  Gdynia
tel. 58 663 03 35

Zadaniem ZPP jest organizacja szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gdyni (w tym klientów MOPS) oraz pracowników socjalnych i asystentów rodzin pracujących na ich rzecz.
Z pomocy krótkoterminowej dla osób pełnoletnich może korzystać każdy mieszkaniec Gdyni.
Z pomocy krótkoterminowej dla dziecka może korzystać małoletni mieszkaniec Gdyni do 18 roku życia po konsultacji rodzinnej.

Zespół udziela wsparcia w postaci:
 1. konsultacji psychologicznych indywidualnych i rodzinnych
 2. grup terapeutycznych dla młodzieży
 3. krótkoterminowego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci. młodzieży i dorosłych
 4. długoterminowego wsparcia psychoterapeutycznego w postaci psychoterapii indywidualnej psychoterapii rodzin i par*
* o możliwości długoterminowego wsparcia decyduje zespół terapeutyczny jednostki.
rejestracja: 
pn. – czw. 9.00-13.00
pt. 12.00-16.00
 

Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD

ul. Morska 112 B/111, 81-225 Gdynia
Rejestracja telefoniczna: wt/czw/pt  10:00-12:00 środa 12:00-15:00
tel. stacjonarny (58) 667 79 10 tel. kom. 798 073 617

Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD zajmuje się problematyką uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego powstałego w wyniku spożywania przez matkę alkoholu w ciąży. Działalność jednostki ukierunkowana jest na pomoc rodzicom/opiekunom i dzieciom z syndromem FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders tj. spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych). Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii prowadzi działania o charakterze diagnostycznym, terapeutyczno-wychowawczym oraz edukacyjnym w celu powstrzymywania rozwoju zaburzeń psychicznych i procesu demoralizacji u dzieci z uszkodzeniami poalkoholowymi oraz udzielania wsparcia w procesie wychowawczym ich rodzicom/opiekunom.

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 ul. Śląska 48, 81-310 Gdynia, tel. 58/627 33 60

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej

ul. Działowskiego 11,   81-202 Gdynia,   tel. 058 662 00 11, 
e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie, odzież), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Zespół ds. profilktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Grabowo 2, 81 – 225 Gdynia,tel: (58) 625-93-92; (58) 625 93 95
e-mail : a.rusak@mopsgdynia.pl

Działalność Zespołu ukierunkowana jest na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom i bliskim.
Zespół do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zajmuje się szeroko rozumianym przeciwdziałaniem uzależnieniom, a w szczególności uzależnieniu od alkoholu. Skupia się na realizowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.
W strukturę Zespołu wchodzi również Klub Abstynenta „Krokus”, mieszczący się przy ul. Traugutta 9, telefon kontaktowy: (58) 711 - 80 – 63, czynny codziennie od 14:00 do 20:00, w soboty od 12:00 do 19:00 a w niedziele od 9:00 do 18:00.

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia (IV piętro, lokal 402), tel. 58 728-27-10
Godziny obsługi:
 • poniedziałek 11.00-17.00
 • wtorek 8.00-13.00
 • środa 8.00-13.00
 • czwartek NIECZYNNE
 • piątek 8.00-13.00
 1. Dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. Pokój nr 1, tel. 58 728-27-11
 2. Dofinansowania w ramach programu Aktywny samorząd. Pokój nr 2, tel. 58 728-27-12
 3. Dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pokój nr 3, tel. 58 728-27-13
 4. Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Pokój nr 5, tel. 58 728-27-15
 5. Przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz klubach dla osób z niepełnosprawnościami. Pokój nr 5, tel. 58 728-27-15
Wsparcie aktywności społecznej osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Klub 1, 2, 3
ul. Warszawska 42
tel. 58 710-60-09
poniedziałek i piątek 11.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek 9.00 do 18.00

Zespół ds Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

ul.Chrzanowskiego 14/2, 81-338 Gdynia, tel. 58 620 88 07; 58 620 88 23
e-mail a.pakolska@mopsgdynia.pl

Główne zadania:
 1. Realizacja wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, klientów MOPS w szczególności dla osób chcących zwiększyć aktywność społeczną lub/i mających w planie podjęcie zatrudnienia, poprzez wsparcie doradców ds. osób niepełnosprawnych
 2. Przeciwdziałanie i zmniejszanie skutków wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 3. Dostęp do instrumentów aktywnej integracji: Klubu dla osób z niepełnosprawnościami, indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, usługi trenera pracy, indywidualnego i grupowego poradnictwo psychologicznego, dodatkowych szkoleń odpowiadających potrzebom klientów.
 4. Współpraca z instytucjami - budowanie koalicji na rzecz poszczególnych klientów, jak również wokół poszczególnych zakresów tematycznych w obrębie niepełnosprawności.
 5. Poradnictwo dla rodzin, sąsiadów i znajomych osób z niepełnosprawnościami.
 6. Konsultacje w sprawach klientów niepełnosprawnych dla pracowników różnych instytucji.

Centrum Wsparcia Seniorów

 ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,
 
Centrum Wsparcia Seniorów odpowiada za koordynację i organizację systemu wsparcia osób starszych mieszkających w Gdyni.

Pokój 38 - Odpłatności za pobyt - tel. (58) 782 01 20 wew. 67;
e-mail: d.lepak@mopsgdynia.pl
Pokój 40 - Opieka całodobowa - tel. (58) 782 01 20 wew. 86;
e-mail: d.lepak@mopsgdynia.pl
Pokój 42 - Koordynacja Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych 
tel. (58) 782 01 20 wew. 78;
e-mail: d.sykut@mopsgdynia.pl

Zespół Świetlic Opiekuńczych

ul. Armii Krajowej 28/3, 81-366 GDYNIA,   tel. 58/ 620 81 87
e-mail : m.wasiewicz@mopsgdynia.pl

Oferta Zespołu Świetlic Opiekuńczych przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych i seniorów zagrożonych zaburzeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, w szczególności z powodu demencji i choroby Alzhaimera.
Zespół Świetlic Opiekuńczych odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi świadczonymi w formie świetlic opiekuńczych. Realizuje swoje zadania poprzez samodzielne świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlic opiekuńczych lub zlecanie ich podmiotom zewnętrznym.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. Maczka 1,  81-417 Gdynia,  tel. 058 622 24 24  
e-mail: ddps@mopsgdynia.pl

Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydają Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej.
Seniorzy mogą korzystać  w Dziennym Domu z terapii psychologicznej
w  pon. i śr. 7.45-15.45, pt.8-12.

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznienska 93

ul. Chwarznieńska 93, 81-602 Gdynia,tel/fax: 058 624 95 91

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 dysponuje 48 miejscami dla podopiecznych i przeznaczony jest dla mieszkańców Gdyni, którzy z powodu niesamodzielności nie są w stanie przebywać w środowisku dotychczasowego zamieszkania. Ośrodek realizuje wsparcie w odniesieniu do osób będących w stanie zagrożenia zdrowia w wyniku braku odpowiedniej opieki i pielęgnacji oraz w odniesieniu do osób , w przypadku których wyczerpano wszystkie możliwości wsparcia środowiskowego. Ośrodek przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacji osoby do ośrodka należy złożyć wniosek w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32A

ul. Bosmańska 32A, 81-116 Gdynia, tel. 58 625-39-01
e-mail: gowb32a@mopsgdynia.pl

Ośrodek przyjmuje na pobyt czasowy osoby przewlekle chore, które wymagają okresowej całodobowej opieki. Podstawowym celem działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki, prowadzenie terapii zajęciowej oraz wzbogacenie lokalnej społeczności w oferty integracji sąsiedzkiej skupionej wokół potrzeb osób zależnych.

Zespół Opiekuńczy

ul. Fredry 3,  81-376 Gdynia,  tel. 058 661 65 26  
e-mail: zo@mopsgdynia.pl

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Zespole Opiekuńczym
ul. Fredry 3, tel. 058 661 65 26 
Placówka wspiera osoby bezdomne zapewnia im całodobowy pobyt, gorący posiłek, podstawowe świadczenia opiekuńcze a także rekreacyjne i kulturalne. Prowadzi pracę socjalną, pomaga bezdomnym kobietom w usamodzielnianiu się.
Dom Samotnej Matki w Zespole Opiekuńczym
ul. Fredry 3, tel. 058 661 65 26
Zadaniem placówki jest zapewnienie odpowiednich warunków kobietom w ciąży i matkom wychowującym dzieci. W placówce udzielane jest schronienie i wyżywienie, pomoc rzeczowa, pomoc w opiece nad dziećmi, prowadzona jest praca socjalna zmierzająca do usamodzielnienia podopiecznych i ich integracji ze środowiskiem.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Gen. Maczka 1

81-417 Gdynia,  tel. 058 622 88 55 
e-mail: sds@mopsgdynia.pl

Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 
Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek ŚDS. Konieczne jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego, w którym zawarta jest informacja, że osoba starająca się o skierowanie do ŚDS nie ma przeciwwskazań do zbiorowego żywienia.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3

81-230 Gdynia, tel. 58 622-36-03

Środowiskowy Dom  Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, które ukończyły 55 lat i cierpią na zespoły otępienne oraz depresję. Świadczy usługi w ramach zajęć grupowych, polegających na motywowaniu do aktywności oraz podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu. Formy wsparcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych uczestników. Placówka działa od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11

81-189 Gdynia, tel. 58 661 22 32

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 67 osób pełnoletnich, z niepełnosprawnością intelektualną, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Oprócz dziennej fachowej opieki, ŚDS zapewnia różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb pensjonariuszy tj. warsztaty terapii zajęciowej, rehabilitację indywidualną oraz grupową, różnorodne wyjazdy rekreacyjne. Prowadzony jest autorski program dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim „Świecie nasz”.

W celu przyjęcia do placówki należy się zgłosić do Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, IV piętro lokal 402, tel. 58 728 27 10, gdzie będzie prowadzona karta obserwacji oraz wstępna rekrutacja, aby określić czy osoba zainteresowana kwalifikuje się do placówki.Na stronie internetowej Ośrodka: www.mopsgdynia.pl można sprawdzić usytuowanie wszystkich naszych placówek, pobrać niezbędne dokumenty oraz skontaktować się z nami drogą elektroniczną poprzez wpisanie pytań i uwag w przygotowanym do tego celu formularzu, w zakładce kontakt.


Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.
 
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

 

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: - w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie, - organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie, - przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Formularz "Pisma ogólnego"

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 17.03.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2019 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Król
20.03.2019 14:23 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.03.2019 16:14 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.03.2019 15:40 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.04.2018 10:32 Aktualizacja treści Aleksandra Król
12.05.2014 23:37 Korekta Krzysztof Kościelniak
12.05.2014 23:33 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
31.05.2010 13:01 Dodanie informacji Paweł Włodarczak