Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego.

Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:
Założonym w programie polityki zdrowotnej celem głównym było wspieranie rozwoju, zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, a także zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej.
Cel główny osiągnięto poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
a) poprawa świadomości różnych grup wiekowych na temat wpływu systematycznej aktywności fizycznej i sportu na funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego i ruchu;
b) nabycie przez uczestników spotkań edukacyjno-promocyjnych praktycznej umiejętności wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, tętna, interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych tj. morfologii, poziomu glukozy;                 
c) wyłonienie wśród młodych uczestników działań edukacyjnych ”Trenerów promocji zdrowia”;
d) wyrobienie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności fizycznej, a tym samym zdrowia;
e) ocena medyczna stanu zdrowia młodego człowieka przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, tj. badanie wstępne wraz z oceną sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania różnych dyscyplin sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia - orzeczenie lekarskie - karta sportowca;
f) wykonanie badań okresowych po 6 miesiącach regularnego trenowania i uprawiania sportu; uporządkowanie i ukierunkowanie, zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów wyboru dyscypliny sportowej jak i aktywności fizycznej; g) zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wykonywania aktywności fizycznej, zmniejszenie liczby kontuzji poprzez właściwą kwalifikacje dzieci i młodzieży do uprawiania danego sportu;
h) zagospodarowanie wolnego czasu poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, a tym samym upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta;
i) popularyzacja sportu, wychowanie przez sport, krzewienie humanistycznych idei sportu.
Powyższe cele w bieżącym roku realizacji programu polityki zdrowotnej zostały osiągnięte na następującym poziomie:
Badania orzecznicze wstępne: 297
Badania orzecznicze po 6 m-cach: 752
Badania orzecznicze po 12 m-cach: 488
Badania orzecznicze po 24 m-cach: 403
Łączna liczba wydanych orzeczeń: 2019
Spotkania edukacyjne: 32
Liczba uczestników spotkań edukacyjnych: 829
Liczba uczestników spotkań edukacyjnych według grup wiekowych   
7 - 8 lat                      114
9 - 10 lat                    78
11 - 12 lat                   113
13 - 14 lat                   175
15 - 16 lat                   87
17 - 18 lat                   25
19 - 20 lat                   24
20 - 21 lat                   59
Powyżej 21 lat             154

Liczba dzieci i młodzieży, która nabyła praktyczne umiejętności pomiaru ciśnienia, tętna, interpretacji wyników badań laboratoryjnych: 250
Liczba wyłonionych „trenerów promocji zdrowia”: 122
Liczba osób powyżej 21 roku życia, które podjęły próbę systematycznej aktywności fizycznej: 274
Liczba osób, u których w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych stwierdzono nieprawidłowe wartości ciśnienia krwi i tętna:  11
Liczba osób deklarujących zmiany sposobu odżywiania: 129
Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w programie polityki zdrowotnej: 1338 osób
Liczba osób, które nie zostały objęte działaniami programu polityki zdrowotnej z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów (ze wskazaniem tych powodów): 0 osób
Liczba osób, które z własnej woli zrezygnowały w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej: 32 osoby
 
Oceny jakości, w tym przedstawić zbiorcze wyniki, np. wyrażony w procentach stosunek opinii pozytywnych do wszystkich wypełnionych przez uczestników programu polityki zdrowotnej ankiet satysfakcji z udziału w programie polityki zdrowotnej
 
Całkowita ocena spotkań edukacyjnych przez uczestników
Bardzo wysoko – 44%
Wysoko 44%
Średnio 11%
Nisko 1%
Bardzo nisko 0%
 
Warsztaty są godne polecenia innym rodzicom i nauczycielom – opinia uczestników spotkań edukacyjnych
Bardzo wysoko – 43%
Wysoko 33%
Średnio 18%
Nisko 4%
Bardzo nisko 2%

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019