Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020
 
www.gdynia.pl/rekrutacja  
 
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
       
O PRZYJĘCIU DZIECKA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat  mają ustawowe prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.  Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.
 
I. Przebieg rekrutacji
1) Etap wstępny – informator - 12 marca o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).
 
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 
2) Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 12 marca od godz. 12.00 do 26 marca do godz. 16.00 i obejmuje:
*  wprowadzanie danych dzieci do systemu,
* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).
  
Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka :
a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku,
b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).
 
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
 
3) Rekrutacja automatyczna.
 
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).
 
 
 
 
4) Wyniki rekrutacji:
 
W dniu 9 kwietnia o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, obejmujące imiona
i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie
w przedszkolu.
 
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
l  logując się na stronie internetowej dla rodziców
l  w placówce pierwszego wyboru.
 
5) Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic
w terminie do 15 kwietnia do godz. 17.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte
do przedszkola/szkoły podstawowej,  do której zostało zakwalifikowane !
 
6) Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia o godz. 15.00.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  
    
7) Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które  przyjęte zostały
do przedszkola w procedurze rekrutacji.
 
II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
     obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :
 
1) Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :
 
L. p.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
 
Liczba punktów
1.
Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje  
 i więcej dzieci)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny
 w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)
 
110 pkt
2.
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 
110 pkt
3.
Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 
110 pkt
4.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 
 
 
 
 
 
 
 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110pkt
6.
Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny                                                                                                                 i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
110 pkt
 
       2) Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
  (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)
 
L.p
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Liczba punktów
1.
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
 
 
 
55 pkt
2.
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
w systemie dziennym;
 
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4
 
 
 
20 pkt
3.
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole
 pierwszego wyboru, do którego
o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 5
 
 
 
10 pkt
4.
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
 
oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6
 
 
8 pkt
5.
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7
 
 
 
5 pkt
6.
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –
zał. nr 8
 
 
 
2 pkt
                                                            
* Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.
 
III. Procedura odwoławcza :
1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:
 
1) 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach.
 
2) od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (można wybrać maksymalnie 3 placówki - przedszkola/oddziały przedszkolne). (Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje i składa
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości skorzystania
z komputera wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru).
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.
 
3) 14 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
4) do 18 czerwca do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte
do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane !
 
5) 21 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców lub w placówce pierwszego wyboru.
6) od 21 czerwca – procedura odwoławcza.
7) 30 sierpnia - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
 
Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 r. możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc
od 30 sierpnia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 04.04.2019
Data udostępnienia informacji: 04.04.2019