Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517 do 519

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-84-80

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek.
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, z uwzględnieniem definicji obszaru oddziaływania - art. 74 ust. 3a "ustawy".
3. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a) "ustawy", z uwzględnieniem definicji obszaru oddziaływania - art. 74 ust. 3a "ustawy".
4.W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, alternatywnie:
a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 "ustawy"– kartę informacyjną przedsięwzięcia;
b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia
- zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1) i 2) "ustawy".
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po cztery egzemplarze; w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego – 5 egzemplarzy.
5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) "ustawy", z uwzględnieniem definicji obszaru oddziaływania - art. 74 ust. 3a "ustawy".
6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 "ustawy", wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 7) "ustawy".
7. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 220, 791 i 1089) - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 8) "ustawy".
8. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja
Opłaty: 1) 205 zł za decyzję
2) 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby
3) 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - od każdego stosunku pełnomocnictwa (do jednej sprawy)
Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy ul. Piłsudskiego, po odbiorze zlecenia wpłaty w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać lokalizację i rodzaj inwestycji.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 "ustawy".
Stosownie do art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
Czas załatwienia sprawy zależy również od kwalifikacji przedsięwzięcia - rodzaju procedury.
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: 1) Art. 75 ust. 1 pkt 4) "ustawy".
2) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 71).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Jakub Sokolnicki
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Pichola
Data wytworzenia informacji: 28.10.2010
Data udostępnienia informacji: 04.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2019 09:50 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.05.2019 09:46 Aktualizacja treści Iwona Pichola
21.03.2019 12:12 Aktualizacja treści Iwona Pichola
27.02.2019 10:18 Aktualizacja treści Iwona Pichola
27.02.2019 10:16 Aktualizacja treści Iwona Pichola
06.11.2018 13:53 Aktualizacja treści Iwona Pichola
06.11.2018 13:49 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.07.2018 12:30 Aktualizacja treści Iwona Pichola
06.07.2018 09:13 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 10:43 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 10:20 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 10:17 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 10:11 Aktualizacja treści Iwona Pichola
14.06.2018 10:07 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 10:16 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 09:16 Aktualizacja treści Iwona Pichola
30.05.2018 09:12 Aktualizacja treści Iwona Pichola
29.01.2018 12:35 Aktualizacja treści Iwona Pichola
29.01.2018 12:31 Aktualizacja treści Iwona Pichola
29.01.2018 12:26 Aktualizacja treści Iwona Pichola
29.01.2018 12:24 Aktualizacja treści Iwona Pichola
29.01.2018 12:19 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.11.2017 11:44 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.11.2017 11:40 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.11.2017 11:34 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.11.2017 11:33 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.11.2017 11:27 Aktualizacja treści Iwona Pichola
02.11.2017 13:02 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
24.05.2017 13:41 Korekta Michał Kowalski
04.05.2017 12:30 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki