Rozpatrywanie wniosku o wpisanie/ wykreślenie adnotacji hak w dowodzie rejestracyjnym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt) od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej w rubryce "druki"/
- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana + kserokopia
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - stanowisko nr 20 (informacja) - obsługa interesanta odbywa się zgodnie z kolejnością oczekiwania
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu w dowodzie rejestracyjnym
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r.,poz.1088 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U 2016, poz.1827 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 23 z późn. zm.)
Inne informacje: - w przypadku, gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu czynności
( pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
- upoważnienie dla osoby dokonującej wpisu, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2017 10:37 Korekta Michał Kowalski
15.05.2017 12:02 Korekta Wioletta Jarzębińska