Wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej


•Informacja z krajowego rejestru karnego lub "oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

•”Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców",

•kserokopię orzeczenia lekarskiego - oryginał do wglądu

•kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu

•kserokopię legalizacji ponownej taksometru – oryginał do wglądu

•kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do wglądu)

•dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu

•dowód uiszczenia opłaty

•dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /

•kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję). 
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
Licencje można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
 
opłatyopłata administracyjna:
za wydanie licencji:

od 2 lat do 15 lat - 200 zł

od 15 lat do 30 lat - 250 zł

od 30 lat do 50 lat - 300 zł

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A. GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " licencja taxi"
czas załatwienia sprawydo 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
inne informacjeZaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna -Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.).)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267)
-Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916)
 
druki
wniosek na udzielenie licencji taksówka osobowa na terenie gminy Gdynia

oświadczenie o kierowcach

oświadczenie o niekaralności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 02.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:56 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
20.03.2014 08:14 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
07.02.2014 11:27 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:19 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
07.01.2014 09:14 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:30 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:51 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
04.10.2011 11:04 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
07.09.2011 10:49 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
01.08.2011 12:22 Dodanie informacji Grzegorz Siewert
27.07.2011 08:25 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
08.07.2011 12:55 Korekta Grzegorz Siewert
05.07.2011 12:33 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
26.04.2011 10:59 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
26.04.2011 10:43 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
17.02.2011 09:34 Aktualizacja treści Jolanta _Sapierów
23.09.2010 11:09 Korekta Jolanta _Sapierów
23.09.2010 10:28 Korekta Jolanta _Sapierów
23.09.2010 10:21 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 14:18 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 13:41 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 12:49 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 12:28 Korekta Jolanta _Sapierów