Wyrobienia wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich kradzieży

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika/wtórników tablicy/tablic- stanowisko nr 20 (bilet z dyspensera - E); odbiór wtórnika/wtórników, stanowiska od 24-29 (bilet z dyspensera - G)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku ( oprócz świąt) od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub poniżej/
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic ( tablicy) rejestracyjnych
- dowód uiszczenia opłaty za tablicę
( tablice) rejestracyjną (rejestracyjne)
i znaki legalizacyjne
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu)
Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablica rejestracyjna - w przypadku kradzieży 1 sztuki
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) odbywa się na stanowisku 20 informacja,
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- po weryfikacji dokumentów pracownik Referatu wystawia dyspozycję do kasy
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- informacje o możliwości odebrania wtórnika tablic ( tablicy) rejestracyjnej można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 58 668-87-35 do 39
- odbiór wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów ( 24-29). Właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej okazuje drugą tablicę rejestracyjną celem jej legalizacji.
Opłaty: 1. Opłata skarbowa :
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata:
- tablice rejestracyjne :
* na samochód - 80,00 zł ( 2 tablice)
* na przyczepę - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motocykl - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motorower - 30,00 zł ( 1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie :
- zalegalizowanych tablic ( tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: - pięć dni roboczych od złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: - nie przysługuje
Podstawa prawna: -rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. 2016 r., poz. 1038)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn.zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23)
Inne informacje: - jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty :
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie KRS
- Procedura wydania wtórnika dotyczy tylko
i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. ,,białych'. W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flaga Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej
z takich tablic. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek
o wydanie wtórników obu tablic.
- Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe
- W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic tzw. ,,czarnych' ma zastosowanie procedura wymiany tablic na aktualnie obowiązujące.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2017 09:34 Korekta Michał Kowalski