Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00

Numer telefonu:
58 668-87-29
58 668-87-30
58 668-87-27

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • druk „zgłoszenie pobytu czasowego” do pobrania poniżej lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
 1. umowa cywilno-prawna
 2. wypis z księgi wieczystej
 3. decyzja administracyjna
 4. orzeczenie sądu
Sposób załatwienia sprawy: zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Opłaty:
 • bez opłat;
 • w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł;
 • jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1382 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r., poz. 2411)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejstracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018r. poz. 2484)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1000 z późn.zm.)
Inne informacje:
 • w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny poniżej - (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu)
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku  meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • o każdym zameldowaniu w mieszkaniu komunalnym informowany jest Wydział Spraw  Społecznych
 • obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu czasowego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 07.08.2007
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2019 11:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:25 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 09:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:45 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:44 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.01.2018 10:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.12.2017 13:45 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
31.08.2017 10:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.07.2017 10:37 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.06.2017 10:46 Korekta Michał Kowalski