Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Odwodnienia Miasta - 313, 416

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-89
58 761-20-28
58 761-20-29

Fax: 58 662-28-41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Opis sytuacyjny
Sposób załatwienia sprawy: - wizja w terenie
- zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999r. z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zmianami)
Inne informacje: Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zgłoszenia interwencyjne dotyczące ww. sieci w pasach dróg znajdujących się w zarządzie Miasta Gdyni.
W sprawach pilnych dotyczących awarii miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgłoszenia poza ww. godzinami pracy ZDiZ można kierować do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. bezpłatny całodobowy 986 lub 58 660 22 03.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2017 09:28 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 10:57 Korekta Michał Kowalski