Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących umieszczania infrastruktury, wydawanie decyzji administracyjnych

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 421
Tel. 58-76-12-031
        58-76-12-061
        58-76-12-059
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek,
- trzy komplety projektu budowlanego (aktualna mapa do celów projektowych)
- pełnomocnictwo (w razie potrzeby) 
sposób załatwienia sprawy- w zależności od sprawy: pismo, uzgodnienie, uzgodnienie wraz z decyzją administracyjną
- w przypadku nie ustalenia terminu odbioru osobistego, opinia zostanie przesłana pod wskazany adres wnioskodawcy. 
opłaty- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej; w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz jego odpisu lub kopii - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 5 zł za potwierdzenie zgodności oryginałem przedłożonej kopii
-sposób zapłaty: w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy PKO BP Oddział 14 w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje- decyzja administracyjna na umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ustawy o drogach publicznych) wydawana jest w przypadku gdy ulica posiada kategorię drogi publicznej, a infrastruktura znajduje się w obrębie pasa drogowego 
tryb odwoławczy- Samorządowe Kolegium Odwoławcze (tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej) 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r., Nr 43 poz.430 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zmianami.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z póź. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zmianami) 
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 17.06.2010
Data udostępnienia informacji: 20.01.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2015 08:43 Aktualizacja treści Dariusz Witt
18.11.2014 20:07 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.05.2014 12:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.05.2014 12:06 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.06.2012 13:31 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:23 Aktualizacja treści Dariusz Witt
07.05.2012 11:18 Aktualizacja treści Dariusz Witt
14.07.2011 10:21 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
04.08.2010 09:05 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
17.06.2010 13:10 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
17.06.2010 13:08 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
17.06.2010 13:07 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska