Uzgadnianie projektów zagospodarowania terenu i projektów budowlanych branży drogowej: układy drogowe, zjazdy, decyzje administracyjne na lokalizację

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 413, 418, 421
Tel. 58-76-12-059
        58-76-12-090
        58-76-12-091
        58-76-12-092
        58-76-12-093
fax 58 662 2841
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek
- trzy komplety projektu zagospodarowania terenu
- trzy komplety projektu budowlanego układu drogowego
- decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- pełnomocnictwo (w razie potrzeby)  
sposób załatwienia sprawy- w zależności od sprawy: pismo, uzgodnienie, uzgodnienie wraz z decyzją administracyjną
- w przypadku nie ustalenia terminu odbioru osobistego, opinia zostanie przesłana pod wskazany adres wnioskodawcy. 
opłatyOpłata skarbowa:

- w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz jego odpisu lub kopii - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 5 zł za potwierdzenie zgodności oryginałem przedłożonej kopii
-zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- zgodnie z ustawą o drogach publicznych
Sposób zapłaty: w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy - PKO BP Oddział 14 w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje- decyzja administracyjna w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu gdy ulica/droga posiada kategorię drogi publicznej 
tryb odwoławczy- Samorządowe Kolegium Odwoławcze (tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej) 
podstawa prawna- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43 poz.430 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 późn. zmianami.)
- Ustawa z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz.U. z 2003r., Nr 220 poz 2181 z póź. z,.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)  
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 01.04.2010
Data udostępnienia informacji: 14.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2015 08:31 Aktualizacja treści Dariusz Witt
18.11.2014 20:09 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.05.2014 12:04 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.05.2014 12:04 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.06.2012 13:30 Aktualizacja treści Dariusz Witt
07.05.2012 11:29 Aktualizacja treści Dariusz Witt
07.05.2012 11:25 Aktualizacja treści Dariusz Witt
30.11.2011 10:37 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
14.07.2011 10:22 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.01.2011 10:27 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
28.01.2011 15:22 Korekta Dorota Nelke
04.08.2010 08:40 Aktualizacja treści Magda _Przybysz