Wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Dział Uzgodnień - p. 415, 416, 417, 420 

W godzinach: 07:30 - 15:30
W dniach:
sekretariat czynny od pn. do pt. w godzinach 7.30-16.00 
adres do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 
DZIAŁ UZGODNIEŃ przyjmuje interesantów w godz. od 9.00 do 14.00 p. 415, 416, 417, 420

Numer telefonu:
58 761-20-18
58 761-20-47
58 761-20-31
58 761-20-53

Fax: 58 662 28 41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek (w zakładce do pobrania)
- w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
- 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
- uzasadnienie dla umieszczenia obiektu, urządzenia w pasie drogowym
- w zależności od sytuacji planowanej inwestycji:
• projekty techniczne usunięcia kolizji (w przypadku kolizji);
• profil poprzeczny z rzędnymi obiektów/urządzeń istniejących i projektowanych 
(w przypadku przejść poprzecznych pod jezdnią istniejącą i projektowaną, skrzyżowań z kanalizacją deszczową istniejącą i projektowaną);
• profil podłużny przez zjazd ze wskazaniem granicy pasa drogowego.
Sposób załatwienia sprawy: uzgodnienie, pismo
Opłaty: - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej; w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu lub kopii – opłata wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), złożenie kopii pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty w wysokości 5 zł za potwierdzenie zgodności 
z oryginałem przedłożonej kopii
- wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od złożenia kompletnego wniosku
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.)
Inne informacje: Tryb załatwienia sprawy dotyczy:
- dróg publicznych (za wyjątkiem drogi ekspresowej);
- dróg wewnętrznych usytuowanych na gruntach Gminy Miasta Gdyni;
- terenów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 17.09.2018
Data udostępnienia informacji: 17.09.2018