Wydanie zgody na usytuowanie obiektu w zbliżeniu do krawędzi jezdni drogi publicznej

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Dział Uzgodnień - p. 415, 416, 417, 420 

W godzinach: 07:30 - 16:00
W dniach:
sekretariat czynny od pn. do pt. w godzinach 7.30-16.00 
adres do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 
DZIAŁ UZGODNIEŃ przyjmuje interesantów w godz. od 9.00 do 14.00 p. 415, 416, 417, 420 
Kierownik Działu Uzgodnień p. 418 tel. 58 – 761 – 2059

Numer telefonu:
58 761-20-00
58 587-61-92
58 761-20-56
58 761-20-90

Fax: 58 662 28 41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek ze szczegółowym opisem sprawy, której dotyczy
- w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
- dwa egzemplarze projektu zagospodarowania terenu, szkice i rysunki z określeniem charakterystyki sytuowanego obiektu oraz wskazaniem odległości obiektu od krawędzi jezdni
- uzasadnienie dla wnioskowanego zmniejszenia odległości obiektu od krawędzi jezdni
Sposób załatwienia sprawy: w zależności od sprawy: decyzja, postanowienie lub opinia
Opłaty: - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu lub kopii – opłata wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa; złożenie kopii pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty w wysokości 5 zł za potwierdzenie zgodności z oryginałem przedłożonej kopii
-  wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji
Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124) 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.)
Inne informacje: - decyzja administracyjna na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektu budowlanego
lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy o drogach publicznych) wydawana jest w przypadku gdy droga posiada kategorię drogi publicznej a infrastruktura znajduje
się w obrębie pasa drogowego;
- lokalizacja obiektów budowlanych innych niż infrastruktura techniczna oraz lokalizacja  urządzeń wymaga przedstawienia uzasadnienia wniosku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2019 14:38 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński