Nieodpłatna Pomoc Prawna

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:15

Numer telefonu:
58 625-76-19

Fax: 58 625 76 19
E-mail: nieodplatnapomocprawna@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat - przedkładają dokument stwierdzający tożsamość,
 • przyznane świadczenie z pomocy społecznej - wykazuje się przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • posiadanie Karty Dużej Rodziny - wykazuje się przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci - przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani - przedkładają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty - wykazują uprawnienie poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności,
 • kobiety w ciąży - przedkładają dokument potwierdzający ciążę
Sposób załatwienia sprawy: Porady Prawne udzielane są w siedzibie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - na poradę można zapisać się osobiście, telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (po potwierdzeniu wolnego terminu).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W zależności od aktualnej liczby osób oczekujących na poradę.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2030)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. 2015 poz. 2186)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. 2016 poz. 2227)
Inne informacje: Porady prawne udzielane sa wyłącznie w siedzibie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na ul. 3 Maja 27-31 przez wyznaczonych adwokatów i radców prawnych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 12:00 oraz 12:15-16:15.

Porady Prawne nie są udzielane telefonicznie.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą przysługuje:
 • osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub, które ukończyły 65 lat
 • osobom, którym w okresie roku poprzedzającego udzielenie porady zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatantom
 • weteranom
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobietom w ciąży - porady w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2017 11:09 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.12.2017 11:08 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
17.05.2017 09:44 Aktualizacja treści Justyna Krakowska