Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni (stypendia i zasiłki szkolne)

miejsce załatwienia sprawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia
Informacja w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Tel. 58-62-59-338
        58-62-72-000
        58-62-51-749
        58-66-32-020
        58-62-02-400
fax 058 782 01 20
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 11.00 - informacja telefoniczna


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:
1) Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające sytuacje materialną tj. miesięczny dochód netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i pochodzący z:
- wynagrodzenia za pracę
- stałych zasiłków z pomocy społecznej
- emerytur i rent
- alimentów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- zasiłku dla bezrobotnych
- świadczenia pielęgnacyjnego
- dochodów z działalności gospodarczej
- dodatków mieszkaniowych
- innych źródeł

2) Inne dokumenty potwierdzające sytuację wymienioną we wniosku

Załączniki do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego:
- dokumenty potwierdzające sytuację opisaną we wniosku
 
sposób załatwienia sprawy Wnioski o przyznanie:
- stypendium szkolnego w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy przyjmowane są do 15 września danego roku szkolnego.
- zasiłku szkolnego można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do stypendium lub zasiłku i wydaje decyzję.
W przypadku decyzji przyznającej stypendium/zasiłek, uczeń nieniejsze stypendium/zasiłek otrzyma:
- za pośrednictwem szkoły
- w przypadku szkół niepublicznych bądź mających swą siedzibę poza terenem Gminy Miasta Gdyni w formie przelewu na rachunek wskazany we wniosku lub w kasie nr 3 UM 
opłaty brak
czas załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
inne informacje Stypendium szkolne:
1) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
W roku szkolnym 2015/2016 kwota ta wynosi 514 zł.

2) Stypendia socjalne nie mają zastosowania w stosunku do Uczniów, wychowanków lub słuchaczy realizujących naukę w klasach zerowych.
 
tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO, 80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
podstawa prawna 1) art. 104 § 1 i art. 106 § 1 oraz art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

2) art. 90d i art.90o ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

3) art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163)

4) art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1456) oraz § 1 ust. 1 pkt.1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 21058 z późn.zm.)

5) Uchwała nr XXII/532/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 90 f ,i art. 90 p ust.1 i art. 90 m ustawy z dnia 7 września 2004r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z poźn. zm.1)), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia
postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
3. W zakresie udzielonego upoważnienia , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
może udzielać dalszych upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/459/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ,
wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni
§ 4. §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego. 
druki Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


Regulamin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2006
Data udostępnienia informacji: 11.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2016 11:55 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:54 Zmiana załącznika Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:50 Korekta Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:49 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:47 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:43 Korekta Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:38 Korekta Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 11:24 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
05.08.2016 10:44 Korekta Aleksandra Rzewuska
01.03.2016 13:55 Aktualizacja treści Aleksandra Rzewuska
06.10.2014 12:11 Korekta Michalina Siemińska
06.10.2014 12:08 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
26.09.2014 11:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.03.2014 15:36 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
27.03.2014 15:34 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
12.11.2013 14:17 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
29.05.2013 12:31 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
29.05.2013 12:27 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
04.04.2013 11:53 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
02.08.2011 09:03 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
02.08.2011 08:55 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
28.09.2010 13:59 Zmiana załącznika Krzysztof _Ratajczak
28.09.2010 12:47 Zmiana załącznika Krzysztof _Ratajczak