statut11

Przedszkole Nr 27 „Malutkowo" w Gdyni

 

 

 


STATUT
PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

Gdynia 2011

 

SPIS TREŚCI


1. Podstawa prawna funkcjonowania przedszkola.
2. Postanowienia ogólne.
3. Cele i zadania przedszkola.
4. Sposoby realizacji zadań przedszkola.
5. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi.
6. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
7. Zajęcia dodatkowe
8. Organy przedszkola i ich kompetencje.
9. Zasady działania organów przedszkola.
10. Organizacja i funkcjonowanie przedszkola.
11. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
12. Zasady rekrutacji
13. Program pracy wychowawczo - dydaktycznej.
14. Zajęcia w przedszkolu.
15. Dokumentowanie zajęć.
16. Ramowy rozkład dnia.
17. Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
18. Wychowankowie przedszkola.
19. Gospodarka finansowa.
20. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 - Podstawa prawna funkcjonowania przedszkola

§ 1

Przedszkole Nr 27 „Malutkowo" w Gdyni przy ul. Wiejskiej 30, zwane
w dalszej treści statutu przedszkolem, jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, która działa na podstawie :
- Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 , poz. 329 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela- tekst jednolity
(Dz. U. z 2003r. Nr 118 , poz. 1112 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 49 , poz. 463)
- Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli ( Dz. U.2004 , nr 26, poz. 232);
- Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U.2002 , nr 56 , poz. 506);
- Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola krajoznawstwa
i turystyki ( Dz. U.2001 , nr 135 , poz. 1516 );
- Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola ( Dz. U.2001 , nr 61 , poz. 624 , z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenia MEN z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
- Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola (...) dokumentacji przebiegu nauczania
( Dz. U.2002 , nr 23, poz. 225 );
- Rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie warunków
i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania
( Dz. U.2004 , nr 25 , poz. 220 );
- Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( Dz. U.2003 , nr 11 , poz. 114 );
- Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie BHP
( Dz. U.2003 , nr 6 , poz. 69 );
- Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r.
w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego (Dz. U. z 1993 r., Nr 9, poz. 36);
- Rozporządzenia MENiS z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie podtrzymywania tożsamości religijnej i narodowej;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami).
- Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenia ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120. poz. 526 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
( Dz. U. 2007/157/1100),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
( Dz. U. 2006/235/1703),
- Uchwała Nr XXIV/569/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne szkół samorządowych prowadzone przez Miasto Gdynia
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 249poz.2104 z póź. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2009 r. Nr 152poz.1223 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych ,zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno -prawną (Dz.U.nr 166 poz.783 z późn.zm. )
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

 


ROZDZIAŁ 2 - Postanowienia ogólne

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gdynia.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty
w Gdańsku.
3. Przedszkole Nr 27 „Malutkowo" w Gdyni jest zakładem budżetowym.
4. Przedszkole Nr 27 „Malutkowo" w Gdyni ma swoją siedzibę w Gdyni
Chyloni przy ul. Wiejskiej 30.
5. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach
i stemplach :
Przedszkole Nr 27 „Malutkowo"
ul. Wiejska 30
81-068 Gdynia
tel. / fax 58 623 - 05 - 15


ROZDZIAŁ 3 - Cele i zadania przedszkola

§ 3
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności przez :

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej w celu
diagnozowania wychowanków sprawiających problemy wychowawcze;
b) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej w celu
wyodrębnienia dzieci z niewielkimi deficytami rozwojowymi
(zaburzenia mowy, zaburzenia kinestetyczno - motoryczne, zaburzenia
lateralizacji), ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie
współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej; d) wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki)
wychowanka dla specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
e) zapraszanie specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami
w sytuacjach naturalnych;
f) organizowanie w przedszkolu, na życzenie rodziców, zajęć terapii
logopedycznej;
g) prowadzenie przez nauczycieli oraz pedagoga terapeutę zajęć
kompensacyjno - korekcyjnych wg wskazań specjalistów z poradni
psychologiczno - pedagogicznej, jeśli zostały one dostarczone przez
rodziców dziecka;
h) organizowanie na życzenie rodziców zajęć z psem terapeutą;
i) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi - stworzenie
odpowiednich warunków pobytu w przedszkolu.


Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej
poprzez:
a) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone
w najprostszej formie oświadczenia; dzieci, których rodzice nie
wyrażają zgody uczestnictwa w zajęciach religii mają zapewnioną
opiekę wychowawczą;
b) posiadanie zatwierdzonego przez biskupa diecezjalnego programu
nauczania religii w przedszkolu;
c) zatrudnianie katechety spełniającego warunki określone w stosownym
rozporządzeniu MENiS wyłącznie na podstawie imiennego skierowania
wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego w przypadku
Kościoła Katolickiego;
d) umieszczenie nauki religii w szczegółowym rozkładzie dnia pracy
oddziału;
e) umożliwienie umieszczenia krzyża w pomieszczeniach, w których
odbywa się nauka religii, na życzenie rodziców;
f) przynależność katechety do rady pedagogicznej przedszkola.

ROZDZIAŁ 4 - Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 4
Zadaniem przedszkola jest zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągniecie „dojrzałości szkolnej".
W celu zrealizowania zadań przedszkole:
1. Zatrudnia kadrę pedagogiczną o pełnych kwalifikacjach zawodowych.
2. Zapewnia bezpieczny i spełniający wymagane normy budynek, sprzęty
i urządzenia.
3. Realizuje programy wychowania przedszkolnego posiadające akceptację
MEN.
4. Stwarza nowo przyjętym dzieciom warunki adaptacji do przedszkola
poprzez:
a) umożliwianie korzystania z ogrodu dzieciom, które będą przyjęte
w nowym roku szkolnym,
b) umożliwianie rodzicom przebywania z dzieckiem w sali zajęć
w uzgodnieniu z nauczycielem oddziału,
c) organizowanie spotkań o charakterze integracyjnym
d) organizowanie „Otwartych dni " - adaptacja nowych dzieci
do warunków przedszkolnych
5. Przekazuje rodzicom pełną informację o stanie i zachowaniu dziecka.
6. Zapewnia dziecku poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, które realizuje
poprzez:
a) przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka,
b) respektowanie przez pracowników przedszkola prawa dziecka
do godności, otaczanie dzieci troską, poszanowanie ich potrzeb,
c) dzieci nie są dyskryminowane ze względu na żadne wyróżniające je
atrybuty.
7. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w celu:
a) poznania możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej
interwencji specjalistycznej,
b) uzgadniania z rodzicami kierunków pracy wychowawczej z dzieckiem
c) informowania rodziców na bieżąco i 2 razy do roku w formie pisemnej
o postępach w rozwoju dziecka
8. Nauczyciele organizują spotkania rodziców ze specjalistami.
9. Nauczyciele tworzą środowisko edukacyjne stymulujące wrodzony potencjał
i możliwości rozwojowe dziecka.
10. Nauczyciele umożliwiają dzieciom kontakt ze środowiskiem społecznym
i przyrodniczym.
11. Przedszkole współpracuje ze Szkolą Podstawową Nr 10 i Szkołą
Podstawową Nr 40 w Gdyni.
12. Nauczyciele wspomagają rozwój dzieci w celu osiągnięcia przez nie
„dojrzałości szkolnej".
13. Nauczyciele pracują z dzieckiem zdolnym - uwzględniają potrzeby
indywidualne wychowanków ( udział dzieci w konkursach).
14. Nauczyciele stwarzają warunki rozwoju dzieciom mniej zdolnym
poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych
i ze specjalistami.
15. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- zaprasza specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami
w sytuacjach naturalnych , organizuje przy udziale specjalistów zajęcia
mające na celu udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno -
pedagogicznej.
16. Przedszkole organizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspomaga-
nia Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz z DOPS-em „Otwarte
dni" - jest to adaptacja dzieci z rodzin najuboższych w dzielnicy
do warunków przedszkolnych .
17. Dyrektor przedszkola powołuje Zespół ds. specjalnych potrzeb
edukacyjnych uczniów , którego zadaniem jest:
- rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
- określenie form i sposobów udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno
-pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
- opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów terapeutycznych
dla dzieci potrzebujących;
- odejmowanie działań opiekuńczych i wychowawczych;
- organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli;
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.


ROZDZIAŁ 5 - Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi

§ 5
1. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.
2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli,
zależnie od czasu pracy oddziału. W sytuacji, gdy do grupy dzieci
zobowiązanych do rocznego wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci
niepełnosprawne, dyrektor zatrudnia nauczyciela wspomagającego.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane
jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci
w przedszkolu.
4. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci
od chwili ich przybycia do przedszkola aż do momentu odebrania ich przez
upoważnione osoby. W sytuacji, gdy nauczyciel zauważy stan chorobowy
dziecka, natychmiast powiadamia rodziców, prosząc jednocześnie o bez-
zwłoczne odebranie dziecka z przedszkola.
5. W grupie dzieci 3- letnich zapewnia się dodatkową opiekę sprawowaną przez
pomoc nauczyciela, pod warunkiem, że liczba zapisanych dzieci w wieku
3 lat przekracza 10 osób.
6. W razie konieczności wyjścia dziecka z sali do toalety, zgłasza ono fakt
wyjścia i powrotu do sali nauczycielowi. Także w tej sytuacji pozostaje ono
cały czas pod opieką nauczyciela.
7. W godzinach od 800 do 1400 drzwi wejściowe do przedszkola pozostają
zamknięte.
8. W godzinach od 700 do 800 rano w szatni dziecięcej pełniony jest dyżur
pomocy nauczyciela a od 1500 do 1700 pełniony jest dyżur woźnej
oddziałowej.
9. Przedszkole wyposażone jest w podręczną apteczkę pierwszej pomocy
umieszczoną w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10.W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka nauczyciel zobowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jego rodziców oraz dyrektora,
a Dyrektor o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia Wydział
Edukacji w Gdyni.
11.Nauczyciel sprawdza stan urządzeń i sprzętu w sali oraz na placu zabaw
przed zajęciami (wyjściem do ogrodu).
12.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola w obrębie tej samej dzielnicy
zapewnia się opiekę 1 osoby dorosłej na 10 dzieci.
13.Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy wychowanków przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu
docelowego.
14.Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren przedszkola zobowiązany jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów i wycieczek", tzn. odnotować
liczbę dzieci, cel wyjścia, spodziewaną godzinę powrotu do przedszkola.
15.Podczas wycieczki poza teren dzielnicy z użyciem środków lokomocji
nauczyciel sporządza listę uczestników. Lista zawiera datę, miejsce
docelowe, orientacyjny czas trwania, nazwiska osób towarzyszących.
16.W wycieczce z użyciem środków lokomocji mogą brać udział dzieci, których
rodzice wyrazili zgodę na piśmie.
17.Podczas wycieczki poza teren dzielnicy przy korzystaniu z miejskich
środków lokomocji, zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na 6 dzieci.
Wycieczki z użyciem środków lokomocji przewiduje się tylko dla dzieci 5 i 6
letnich. Dla dzieci 3 i 4 letnich takich wycieczek nie urządza się.
18.W wycieczkach autokarowych organizowanych przez przedszkole biorą
udział dzieci 5-6letnie. Nie organizuje się wycieczek autokarowych
dla dzieci 3-4letnich.
19.Nie organizuje się spacerów i wycieczek z wychowankami podczas burzy,
śnieżycy i gołoledzi, a także przy temperaturze -10 o C.
20.Wychowankowie mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.


ROZDZIAŁ 6 - Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

§ 6
1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców (opiekunów
prawnych).
2. Rodzice do odbioru dziecka mogą upoważniać inną, przez siebie wskazaną
osobę pełnoletnią. Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej
i dołączane do karty zgłoszenia dziecka.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczyciela i od
nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom bez pisemnego upoważnienia rodziców
oraz na zgłoszenie telefoniczne.
5. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których istnieje obawa, że znajdują
się pod wpływem alkoholu.
6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola codziennie zdrowe,
bez jakichkolwiek infekcji. Po chorobie rodzic zobowiązany jest dostarczyć
zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
7. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola do godziny 1700.
8. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godz. 1900,
nauczyciel może przekazać dziecko pod opiekę właściwej instytucji
opiekuńczej.

ROZDZIAŁ 7 - Zajęcia dodatkowe

§ 7


1. Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w przedszkolu odbywają się zajęcia organizowane na życzenie rodziców :
- nauka religii,
- rytmika,
- nauka języka angielskiego,
- nauka tańca towarzyskiego,
- zajęcia terapii logopedycznej,
- zajęcia terapii pedagogicznej,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia dogoterapii,
- warsztaty psychologiczne .
2. W czasie zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców,
odpowiedzialność za opiekę nad uczestniczącymi w nich dziećmi spoczywa
na osobie prowadzącej te zajęcia.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera dzieci na czas ich trwania
od nauczyciela i po ich zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Zajęcia dodatkowe i obecność dzieci na tych zajęciach dokumentowana
jest przez osoby prowadzące w dziennikach zajęć dodatkowych
przedszkola.
5. Pracę osób prowadzących zajęcia dodatkowe nadzoruje Dyrektor
przedszkola.

ROZDZIAŁ 8 - Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 9
Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.

Dyrektor przedszkola
1. Kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki ich harmonijnego
rozwoju.
4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.
6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
7. Dyrektor placówki może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy
w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie z listy
następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje o:
a) zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników;
b) przyznawaniu nagród oraz wymierzeniu kar porządkowych;
c) występowaniu z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników, po zasięgnięciu opinii innych organów statutowych.
Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną
i radą rodziców.
Stanowisko Dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący placówkę.

§ 9
W przedszkolu jest tworzy się stanowisko Wicedyrektora na dany rok szkolny
za zgodą organu prowadzącego placówkę. Wicedyrektor wykonuje zadania
z podziałem kompetencji.
§ 10
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej przedszkola należy:
a) zatwierdzanie planów pracy placówki po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) ustalanie regulaminu swojej działalności;
e) przygotowywanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian;
f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia wychowanka z listy.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza zajęć dodatkowych;
b) projekt planu finansowego przedszkola;
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;
d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Rada Pedagogiczna jest zobowiązana do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska Dyrektora.

§ 11
Rada Rodziców
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców
wychowanków.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci
z przedszkola. Wyboru kandydatów na członków Rady Rodziców dokonuje
się w drodze głosowania tajnego, na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców,
z każdego oddziału trzech przedstawicieli rodziców. Spośród przedstawicieli
poszczególnych oddziałów przedszkolnych, w drodze tajnego głosowania
dokonuje się wyboru członków Rady Rodziców, po jednym z każdej grupy.
3. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Regulamin w szczególności:
o wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
o szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do Rady Rodziców placówki .
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej
przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
placówki.
5. Rada Rodziców opiniuje ocenę pracy i ocenę dorobku zawodowego
nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W posiedzeniu Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor placówki, z głosem
doradczym
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnie deklarowanych składek oraz innych
źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określa Regulamin Rady
Rodziców.

ROZDZIAŁ 9 - Zasady działania organów przedszkola

§ 12

1. Organy przedszkola działają w oparciu o ustawę o systemie oświaty.
2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin swojej działalności.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności.
4. Rodzice i nauczyciele przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach
wychowania i opieki nad dziećmi.
5. Dwa razy w roku odbywają się zebrania i spotkania celem rozwiązywania
problemów dotyczących funkcjonowania placówki i spraw bieżących.
6. Formy współdziałania uwzględniają uczestnictwo na zaproszenie
przedstawiciela Rady Rodziców w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
dotyczących analizy działalności pedagogicznej przedszkola.
7. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor
lub członek Rady Pedagogicznej z głosem doradczym w zakresie
doskonalenia organizacji pracy organu.
8. Rada Pedagogiczna zapewnia rodzicom informacje o zadaniach, formach
i metodach pracy pedagogicznej, rozbudza zainteresowania działalnością
wychowawczo - edukacyjną przedszkola poprzez: dyskusje w kontaktach
indywidualnych, zajęcia otwarte i uczestniczące, uroczystości
przedszkolne, a także daje możliwość uzyskania informacji o dziecku, jego
rozwoju i zachowaniu.

ROZDZIAŁ 10 - Organizacja i funkcjonowanie przedszkola

§ 13

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego
roku, a kończy - 31 sierpnia roku następnego.
2. Przedszkole zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego, na wniosek
Dyrektora i Rady Pedagogicznej pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 600 do 1700.
3. Przedszkole pracuje 12 miesięcy w roku. Przerwę urlopową w wymiarze
1 miesiąca rodzice ustalają sami, która zwalnia ich z ponoszenia opłat
za pobyt dziecka w przedszkolu.
4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz
organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. W arkuszu organizacyjnym
określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów i liczbę
pracowników.
5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
6. Przedszkole organizuje ilość oddziałów zgodnie z zatwierdzonym planem
organizacyjnym na dany rok szkolny.
7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków,
a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania środowiska nie może
przekroczyć normy 2,4 m2 powierzchni przypadającej na jedno dziecko.
8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie
pomieszczenia:
- sale zajęć z wyposażeniem;
- biblioteka pedagogiczna i dziecięca;
- sala gimnastyczna;
- teren przedszkolny z wyposażeniem stałym;
- szatnia dziecięca;
- gabinet terapii indywidualnej;
- kuchnia i zaplecza kuchenne z wyposażeniem;
- pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.
9. Zadania i obowiązki wszystkich pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych zatrudnionych zgodnie z arkuszem organizacyjnym
określone są w ich zakresach obowiązków.
10. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Minimum
programowe (do 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu) organizowane
jest w godzinach od 800 do 1300.
11. Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w przedszkolu odbywają się zajęcia organizowane na życzenie rodziców :
- nauka religii,
- rytmika,
- nauka języka angielskiego,
- nauka tańca towarzyskiego,
- zajęcia terapii logopedycznej,
- zajęcia terapii pedagogicznej,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia dogoterapii,
- warsztaty psychologiczne.

ROZDZIAŁ 11 - Zasady odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu

§ 14

1. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu wymaga pokrycia
przez rodziców kosztów eksploatacji i kosztów przyrządzania posiłków.
2. Opłaty za świadczenia prowadzone przez przedszkole ustala się
na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni.
3. Zasady odpłatności za przedszkole:
a) opłata za przedszkole dokonywana jest w siedzibie przedszkola
lub na konto placówki,
b) terminy opłat podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń,
c) rodzice zobowiązani są do przestrzegania terminów odpłatności, zwłoka we wnoszeniu opłaty obciążona jest odsetkami karnymi,
d) nie wywiązywanie się rodziców z obowiązku odpłatności za przedszkole może być przyczyną skreślenia dziecka z listy. Należności za przedszkole ściągane będą na drodze administracyjnej.
4. Dzienną stawkę żywieniową określa Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
5. Dzieci zapisane do przedszkola korzystają z ilości posiłków w zależności
od czasu przebywania w przedszkolu.

 

 


ROZDZIAŁ 12 - Zasady rekrutacji

§ 15

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Gdyni.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może
przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- 5-6letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
- dzieci matek (ojców) samotnych;
- dzieci matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
- dzieci rodziców pracujących, potrzebujących opieki dłuższej niż
do 5 godzin dziennie w ramach minimum programowego;
- dzieci wcześniej uczęszczające do Przedszkola Nr 27;
- następnie - dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
4. Przyjęcie dzieci do przedszkola spoza Gminy Gdynia wymaga oddzielnego
zezwolenia organu prowadzącego.
5. Terminy i zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Zarządzenie
Prezydenta Miasta Gdyni.
6. Zgłoszenia są przyjmowane bez względu na liczbę miejsc w przedszkolu,
na podstawie kart zgłoszeń wydawanych przez placówkę.
7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przewyższa liczbę miejsc
organizacyjnych, w placówce powołuje się Komisję Kwalifikacyjną.
8. Komisję Kwalifikacyjna tworzą:
a) Dyrektor przedszkola - jako przewodniczący;
b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
c) przedstawiciel Rady Rodziców.
9. W przypadku braku nadwyżki dzieci zgłoszonych w stosunku do liczby
miejsc w przedszkolu, dyrektor nie powołuje Komisji Kwalifikacyjnej
i przyjmuje dzieci do przedszkola z udziałem przedstawiciela Rady
Pedagogicznej.
10.Odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola lub skreślenie z listy wymaga
pisemnego uzasadnienia.
11.Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola ogłaszane są przez dyrektora
na tablicy ogłoszeń.
12.Odwołania rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola rozpatruje komisja
kwalifikacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
13.W wyjątkowych sytuacjach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci
niepełnosprawne z „Orzeczeniem o niepełnosprawności".

ROZDZIAŁ 13 - Program pracy wychowawczo - dydaktycznej

§ 16

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest
na podstawie programu wychowania przedszkolnego pozytywnie
zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną, wprowadzonego Uchwałą Rady
Pedagogicznej oraz zarządzeniem Dyrektora na dany rok szkolny.
2. Nauczyciele przedszkola opracowują Roczny plan pracy wychowawczo -
dydaktyczno - opiekuńczej na bazie, którego przygotowują miesięczne
plany pracy na podstawie programu.
3. Plany pracy powinny obejmować zadania zawarte w programie oraz określać
formy i metody pracy uwzględniające możliwości rozwojowe
wychowanków, ich potrzeby i warunki, a także zagadnienia dotyczące
monitorowania rozwoju dzieci.
4. Przedszkole posiada program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych
do placówki.

ROZDZIAŁ 14 - Zajęcia w przedszkolu

§ 17

1. Zajęcia organizowane przez nauczyciela - uwzględniające możliwości
percepcyjne dzieci, a także zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniajaco -
rytmiczne, nauka języka obcego, zajęcia taneczne, nauka religii, itp. trwają:
- z dziećmi w wieku 3 i 4 lat około 15 - 25 minut,
- z dziećmi w wieku 5 i 6 lat około 25 - 40 minut.
2. Czas pracy nauczyciela wynosi:
- w oddziale dzieci 3-, 4- i 5-letnich 25 godzin dydaktycznych tygodniowo,
- w oddziale dzieci 6- letnich 22 godziny tygodniowo.
3. W ciągu dnia pracy nauczyciela nie przewiduje się przerw.

ROZDZIAŁ 15 - Dokumentowanie zajęć

§ 18

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,
w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej
z wychowankami w danym roku szkolnym.
2. Do dziennika zajęć w porządku alfabetycznym wpisuje się nazwiska i imiona
wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona ich rodziców
(opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania.
3. Do dziennika zajęć wpisuje się oznaczenie realizowanego programu
wychowania przedszkolnego.
4. W dzienniku odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach.
5. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców,
prowadzą dzienniki swoich zajęć, wpisując temat zajęcia i odnotowując
obecność uczestników (z wyjątkiem zajęć religii).

ROZDZIAŁ 16 - Ramowy rozkład dnia

§ 19

1. Godz. 600 - 900 „ranek": schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy
ruchowe, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania i śniadanie,
zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dzieckiem.
2. Godz. 900 - 1200: zajęcia organizowane, pobyt na powietrzu, zabawy
ruchowe, czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie
do obiadu, obiad- II danie.
3. Godz. 1230 - 1430: wypoczynek poobiedni- gr. I i II, zajęcia relaksacyjne,
zajęcia organizowane na życzenie rodziców - Gr. III-V ,obiad - I danie.
4. Godz. 1440 -1700: zabawy dowolne i ruchowe, w miarę warunków
na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci.

Na podstawie ramowego rozkładu zajęć, nauczycielki oddziałów ustalają szczegółowy rozkład dnia zamieszczony w dzienniku zajęć każdego oddziału.


ROZDZIAŁ 17 - Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 20

Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną, jest odpowiedzialny za poziom procesu i wyniki tej pracy, a także ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
Obowiązkiem nauczycieli jest:
1.Współdziałanie z rodzicami:
a) nauczycielki poszczególnych oddziałów zaznajamiają rodziców
z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczycielki w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej biorą pod uwagę opinię i uwagi rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym organizują zebrania z rodzicami
o charakterze informacyjnym,
d) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym przygotowują zajęcia otwarte
dla rodziców,
e) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawiają rodzicom pisemną
informację o rozwoju dziecka.

2. Planowanie i prowadzenie pracy oraz prowadzenie dokumentacji
pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Nauczycielki:
a) układają roczny plan pracy przedszkola,
b) nauczycielki poszczególnych oddziałów ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układają miesięczne plany pracy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka oraz rocznego planu pracy przedszkola,
d) tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci
e) organizują pracę wychowawczo - dydaktyczną z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pedagogiki alternatywnej
f) otaczają indywidualną opieka każde dziecko
g) systematycznie pogłębiają wiedzę pedagogiczną, świadomie i celowo wykorzystując ją w pracy z dziećmi,

3. Obserwacja pedagogiczna:
a) diagnozowanie wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego,
umysłowego i emocjonalnego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych z dziećmi
mającymi zaburzenia rozwojowe; praca z dzieckiem zdolnym,
d) dokumentowanie obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka oraz
zapewnienia mu pomocy specjalistów w celu wyrównywania szans.
4. Współpraca ze specjalistami:
a) prowadząc diagnozę pedagogiczną nauczyciel rozpoznaje jaka pomoc specjalistyczna potrzebna jest wychowankom,
b) nauczyciel współdziałając z rodzicami i na ich wniosek może zaprosić specjalistę z poradni psychologiczno-pedagogicznej celem diagnozy dzieci,
c) w przypadku, kiedy nie istnieje wola rodziców do współpracy, a dziecko ma trudności w nauce rokujące jego niepowodzenia w szkole, nauczyciel wnioskuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o diagnozę dziecka i o wskazania do pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
d) w miarę potrzeb przedszkole organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
e) na życzenie rodziców i w miarę możliwości mogą być organizowane zajęcia terapii logopedycznej.
5. Organizowanie uroczystości i spotkań okolicznościowych z udziałem i przy
współpracy rodziców.
6. Organizowanie spotkań i współpraca ze specjalistami ze specjalistami
świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
zdrowotna i inną.
7. Współpraca organów przedszkola z Radą Rodziców.


§ 21

Obowiązkiem pracowników administracji jest:
1. Realizowanie zadań finansowo - ekonomicznych przy ścisłej współpracy

z Dyrektorem przedszkola:

a) opracowywanie budżetu przedszkola, propozycje jego zmian i realizacja,

b) terminowe wykonywanie analityki, kalkulacji i sprawozdań,

c) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola,

d) nadzorowanie nad prawidłowym i planowym gospodarowaniem środkami finansowymi, trwałymi i nietrwałymi.

2. Prowadzenie księgowości i rachunkowości przedszkola zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy realizacji budżetu przedszkola.
4. Przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych
i księgowych.
5. Terminowe naliczanie wynagradzania pracownikom i przestrzeganie terminów przelewania wypłat na konto osobiste pracowników.
6. Przestrzeganie terminowych wpłat i rozliczeń z innymi jednostkami
i osobami.
7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników przedszkola zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Prowadzenie żywienia dzieci i personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Kontrola przygotowywanych posiłków pod względem ilościowym, jakościowym, kalorycznym i higienicznym z zasadami minimum sanitarnego.
10. Prowadzenie magazynu gospodarczego i jego dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 22

Obowiązkiem personelu obsługowego jest:

1. Opieka i pomoc dzieciom w zachowaniu bezpieczeństwa, higieny
i estetycznego wyglądu dzieci i pomieszczeń.
2. Współpraca z nauczycielem w całokształcie pracy opiekuńczo - wychowawczej, organizacji, przebiegu zabaw i zajęć.
3. Współodpowiedzialność za tworzenie właściwej atmosfery na placówce, zachowanie godności wychowanków, pracowników i rodziców.
4. Odpowiedzialność za stan pomieszczeń, urządzeń oraz zabezpieczenia mienia przedszkolnego.
5. Odpowiedzialność przygotowywania zdrowych, kalorycznych posiłków, higieniczny przebieg ich przygotowania oraz estetykę podawania.
6. Uczestniczenie w naradach, zebraniach i szkoleniach organizowanych
w przedszkolu i poza przedszkolem.
7. Zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń na stanowisku pracy.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.


ROZDZIAŁ 18 - Wychowankowie przedszkola

§ 23

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku kalendarzowym od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może
przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Dziecko w wieku 5-6 lat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat.
§ 24
Przedszkole w swojej działalności przestrzega zasad zawartych w Konwencji Prawa Dziecka, a w szczególności uznaje prawa dziecka do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Zapewnienia ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne
dla jego bezpieczeństwa i dobra.
3. Ochrony bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego.
4. Podejmowanie wszelkich kroków dla zapewnienia dzieciom prawa korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie opieki nad dziećmi,
do których są one uprawnione.
5. Rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dzieci.
6. Wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz tworzeniu właściwych i równych sposobności do działalności kulturalnej, artystycznej.
7. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
8. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
§ 25
Dyrektor przedszkola zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej może skreślić wychowanka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, jeżeli:
1. Rodzic nie pokrywa kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność w przedszkolu dłużej niż jeden miesiąc.
3. Zaistnieje potrzeba przyjęcia do przedszkola dziecka 6-letniego lub rodziców obojga pracujących.
4. Zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wychowanków.
5. Dziecko nie rokuje możliwości adaptacyjnych.

6. Rodzic przyprowadza chore dziecko do przedszkola pomimo wielokrotnych upomnień nauczyciela o infekcji dziecka.

ROZDZIAŁ 19 - Gospodarka finansowa

§ 26

1. Przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy zgodnie z przepisami
o zakładach budżetowych oraz zasadami realizacji budżetu.
2. Roczny plan rzeczowo - finansowy przedszkola układa Dyrektor
po uzgodnieniu wysokości dotacji przewidzianej w budżecie miasta.
3. Zasady i wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest
zgodnie z właściwą uchwałą.
4. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej i materialnej zakładów budżetowych.

ROZDZIAŁ 20 - Postanowienia końcowe

§ 27

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonuje się na podstawie aneksów
i podaje się do informacji organu prowadzącego.

 


Rada Pedagogiczna uchwałą dnia 15 stycznia 2011 r. zatwierdziła jednolity tekst Statutu Przedszkola Nr 27 „Malutkowo" w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Smolińska
Wprowadził informację: Małgorzata Ziętkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Ziętkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.12.2013
Data udostępnienia informacji: 30.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2013 14:04 Dodanie informacji Małgorzata Ziętkiewicz