Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni


 
 
I. Generalia
 
Podstawa prawna statutu:
1.     Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późń. zm.),
2.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo  Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 59),
3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późń. zm.),
4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z poźń. zm.),
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z poźń. zm.)
6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
 
 
Ogólna charakterystyka Szkoły
 
§ 1.
1.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, zwany dalej Szkołą składa się z:
a) Gimnazjum Nr 13  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni ( Uchwała Nr XLIII/1013/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r.) zwanego dalej Gimnazjum,
b) XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni  (Uchwała Nr XLIII/1013/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r.) zwanego dalej Liceum.
2.  Adres Szkoły: ul. Wejherowska 55; 81-049 Gdynia.
3.  Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gdynia.
4.  Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.
5.  Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
6.  Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.
7.  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.
8.  Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
9.  Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.
 
Cykle kształcenia, okresy i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania
 
§ 2.
1.  Cykle kształcenia w Szkole trwają:
w Gimnazjum 3 lata (3 kolejne klasy),
w Liceum 3 lata (3 kolejne klasy),
uczniowie Gimnazjum, Liceum objęci indywidualnym tokiem nauki mogą realizować w ciągu jednego roku program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas.
2.     Każdy rok kształcenia w Gimnazjum i Liceum podzielony jest na 2 okresy.
3.     Uczniowie Gimnazjum i Liceum są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku szkolnego.
4.     Ocenianie uczniów Gimnazjum i Liceum oraz zasady klasyfikowania i promowania określają „Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów” (Załącznik do Statutu).
5.     Na zakończenie cyklu kształcenia uczeń Gimnazjum  zdaje egzamin gimnazjalny, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna; egzamin obejmuje:
a)        umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
b)       umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
c)        umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego; egzamin gimnazjalny przeprowadza się  w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ma on charakter powszechny i obowiązkowy; wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły.
6.     Uczniowie Gimnazjum, Liceum objęci indywidualnym tokiem nauki mogą być klasyfikowani i promowani w ciągu całego roku szkolnego.
7.     W trakcie cyklu kształcenia uczniom Gimnazjum i Liceum  Szkoła wystawia na zakończenie roku szkolnego świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej.
8.     Na zakończenie cyklu kształcenia absolwentom Gimnazjum  Szkoła wystawia świadectwo ukończenia gimnazjum.
9.     Absolwenci Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
10.           Absolwentom Liceum Szkoła wystawia świadectwo ukończenia liceum.
 
 
Uczniowie  Szkoły
 
§ 3.
1.  Młodzież w wieku do lat 18 podlega z mocy Ustawy odpowiednio obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki:
a)     przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na co najmniej 50% jego obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie jednego miesiąca,
b)    niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.  Uczniami Liceum stają się kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę przeliczeniowych punktów za egzamin gimnazjalny, za świadectwo oraz konkursy przedmiotowe. Szczegółowe warunki rekrutacji do Liceum określają odrębne reguły rekrutacji.
3.  Kandydaci, którzy spełnili warunki określone w pkt. 2 są przyjmowani do klasy pierwszej Liceum.
4.  Kandydat przyjęty do Gimnazjum pozostaje uczniem Szkoły do czasu ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż  do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
5.  Kandydat przyjęty do Liceum pozostaje uczniem Szkoły do czasu ukończenia Liceum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 21 lat.
6.  Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów dla celów związanych z dokumentowaniem ewidencji uczniów, procesu dydaktycznego, rekrutacji i egzaminów zewnętrznych,  opisanych w Ustawie o Systemie Oświaty i właściwych Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.
 
II. Cele i zadania Szkoły
 
Zgodnie ze swoją misją i wizją celem i zadaniem Szkoły jest:
-       zapewnienie swym uczniom wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki,
-       dobrej organizacji pracy,
-       przygotowanie uczniów do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia,
-       wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu ich życiowych aspiracji,
-       wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego za siebie i innych,
-       przygotowanie uczniów do wypełniania swych obowiązków społecznych i obywatelskich,
-       wychowanie człowieka kierującego się zasadami wolności, tolerancji, demokracji, otwartego na innych oraz takie wartości, jak dobro, piękno, prawda.
 
Kształcenie
 
§ 4.
Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły lub zdawania egzaminu maturalnego.
1.  Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego  dopuszczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla każdego cyklu kształcenia, przy czym zestaw programów nauczania dla danego oddziału (klasy) Gimnazjum, Liceum, obowiązujący w ciągu cyklu kształcenia, wybierają nauczyciele przedmiotu, opiniują przewodniczący odpowiedniego zespołu przedmiotowego, a dopuszcza do użytku w szkole dyrektor.
2.  Oprócz podstawowego, Szkoła realizuje w poszczególnych oddziałach (klasach) Gimnazjum rozszerzony program nauczania poprzez prowadzenie:
a)     klas realizujących opracowane przez nauczycieli programy nauczania matematyki, fizyki i astronomii i informatyki,
b)    klas humanistycznych realizujących opracowane przez nauczycieli programy nauczania przedmiotów humanistycznych,
c)     klas dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim, obok języka polskiego, językiem nauczania 3 wybranych przedmiotów.
3.  W Liceum Szkoła organizuje następujące oddziały/klasy:
a)     dwujęzyczne, w których 3 wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i języku angielskim, a nauczanie wybranego języka obcego spośród niemiecki lub hiszpański realizowane jest na podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
b)    ekonomiczne, w których nauczanie matematyki realizowane jest na podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
c)     politechniczne, w których nauczanie matematyki realizowane jest na podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
d)    biomedyczne, w których nauczanie biologii lub chemii realizowane jest na podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i w których realizowany jest autorski program p.n. „Edukacja bałtycka”,
e)     humanistyczne, w których nauczanie języka polskiego lub języka angielskiego realizowane jest na podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
4.  Uczniom niepełnosprawnym Szkoła zapewnia realizację, we współpracy z ich rodziną, zmodyfikowanych programów nauczania dostosowanych do ich indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do ich zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
5.  Wybitnie zdolni uczniowie Szkoły mogą realizować indywidualny program lub tok nauki. Odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po spełnieniu przez ucznia lub słuchacza warunków Określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6.  Szkoła organizuje i prowadzi nadobowiązkowe zajęcia  przedmiotowe przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz zajęcia sportowe.
7.  Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów  i słuchaczy i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju  konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 
 
Kształcenie i wychowanie  patriotyczne /prospołeczne
 
§ 5.
1.  Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny opracowywany adekwatnie do potrzeb uczniów, w  ramach którego  m. in.:
a)      Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie i podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie w tym względzie tolerancji,
b)     Szkoła organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych,
c)      Szkoła nawiązuje kontakty ze szkołami różnych państw europejskich, organizuje okresowe spotkania uczniów Szkoły z uczniami tych szkół oraz uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych,
d)     Szkoła wyposaża uczniów w konkretne umiejętności przydatne w życiu społecznym,
e)      Szkoła promuje zdrowy styl życia,
f)       Szkoła zapobiega uzależnieniom i przeciwdziała przemocy wśród uczniów,
g)     Szkoła uczy młodzież asertywnych zachowań w sytuacjach kontaktów ze środkami uzależniającymi.
2.  Strategię działań wychowawczych zapobiegających uzależnieniom określa „Szkolny program wychowawczo -profilaktyczny”, a nauczyciele znają i stosują procedury postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.
3.  Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
4.  Szkoła organizuje zajęcia z wychowania do życia w rodzinie; dla uczniów Gimnazjum i uczniów Liceum, w których uczniowie uczestniczą na zasadzie dobrowolności; o uczestnictwie w tych zajęciach uczniów niepełnoletnich decydują rodzice (prawni opiekunowie), uczniowie pełnoletni uczestniczą w nich wg własnej woli.
5.  Szkoła organizuje i przywiązuje dużą wagę do nauki religii i etyki prowadząc zajęcia wg zasad określonych w § 18.
 
 
Uroczystości i ceremoniał szkolny
 
§ 6.
1.     Świętem Gimnazjum i Liceum jest Dzień Patrona – obchodzony 19 lutego – w dniu urodzin Mikołaja Kopernika.
     W tym dniu Szkoły prezentują swoje osiągnięcia .
2.     Innymi uroczystościami w Gimnazjum i Liceum w ciągu roku szkolnego są:
a)   Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września,
b)  Dzień Edukacji Narodowej – 14 października,
c)   Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada,
d)  Rocznica Grudnia ’70 ,
e)   Wigilia szkolna  - ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną,
f)    Studniówka – styczeń ( dotyczy Liceum ),
g)  Dzień Drzwi Otwartych Szkoły – kwiecień,
h)  Zakończenie nauki w klasach maturalnych i wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły – kwiecień,
i)    Święto Konstytucji 3 Maja,
j)    Bal Gimnazjalisty – czerwiec,
k)  Zakończenie roku szkolnego – czerwiec.
3.       Podczas uroczystości zakończenia nauki w klasach trzecich liceum i gimnazjum absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły ubrani w togę i biret.
4.     Gimnazjum i Liceum, oprócz imienia Mikołaja Kopernika, posiadają Sztandary:
a)   Sztandar Gimnazjum: na  biało-czerwonym tle awersu znajduje się godło państwowe, a na  otoku nazwa Szkoły ; na granatowym tle rewersu przedstawione są planety Układu Słonecznego oraz aforyzm „Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”;
b)  Sztandar Liceum: na biało-czerwonym tle awersu znajduje się godło państwowe, a na  otoku nazwa Szkoły; na niebiesko-granatowym tle rewersu przedstawiona jest sfera armillarna Kopernika oraz łacińska sentencja „Per aspera ad astra”.
5.     Poczet sztandarowy Gimnazjum/ Liceum towarzyszy społeczności szkolnej w czasie wszystkich ważnych i doniosłych uroczystości szkolnych, takich jak:
-       rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-       Narodowe Święto Niepodległości,
-       rocznica Grudnia’70,
-       Dzień Patrona,
-       Święto Konstytucji 3 Maja.
6.     Trzyosobowe składy pocztów sztandarowych Gimnazjum/Liceum proponują Samorządy Uczniowskie, opiniuje je Rada Pedagogiczna, które następnie  powołuje Dyrektor Szkoły.
7.     Przekazywanie Sztandaru Gimnazjum/Liceum odbywa się podczas uroczystości zakończenia nauki uczniów klas programowo najwyższych.                                                      Tekst roty przekazania i przyjęcia Sztandaru jest następujący:                                                                    „Przekazujemy  Wam ten Sztandar jako rozpoznawalny znak naszej Szkoły  i symbol wartości, obowiązków i postaw jej uczniów”;
 
„ Z dumą przyjmujemy ten Sztandar i przyrzekamy, że godnie sprawować będziemy powierzoną nam funkcję.”
 
8.     Uczniowie klas pierwszych Liceum w Dniu Patrona składają uroczyste ślubowanie, którego tekst jest następujący:
  My, uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdyni , ślubujemy :
-       wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia, uczciwie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystać je w swoim życiu – ślubujemy,
-       przestrzegać postanowień Statutu Szkoły – ślubujemy,
-       dbać o honor i dobre imię Szkoły i w każdej sytuacji godnie się zachować – ślubujemy,
-       być koleżeńskim i z szacunkiem odnosić się do rodziców, wychowawców, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz do każdego innego człowieka – ślubujemy,
-       być wrażliwym na dobro, przestrzegać zasad tolerancji i przeciwstawiać się złu – ślubujemy,
-       przestrzegać zasad współżycia społecznego , przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności – ślubujemy,
-       brać aktywny udział w życiu szkoły – ślubujemy,
-       dbać o poprawność i piękno języka polskiego – ślubujemy,
-       zdobytą wiedzą i umiejętnościami służyć naszej Ojczyźnie – ślubujemy.
 
 
 
Pomoc i opieka
 
§ 7.
1.  Szkoła  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu poprzez organizację:
a) spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni Trójmiasta,
b) spotkań z  pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm  marketingowych,
c) zajęć z preorientacji zawodowej/ doradztwa zawodowego.
2.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły. I tak Szkoła:
a) udziela uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce; formy pomocy określa WSO (Załączniki do Statutu),
b) udziela uczniom pomocy psychologicznej,
c) umożliwia spożywanie posiłków.
3.  Szkoła, w miarę swoich możliwości, stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.
4.  Szkoła, sprawując nad uczniami opiekę psychologiczno-pedagogiczną, współdziała w tym celu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Gdyni. Organizacja współdziałania uzgadniana jest przez obie strony na początku każdego roku szkolnego, która określa realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ich formę oraz terminy.
5.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole polega na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
6.  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem wychowawców we współpracy z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym  oraz placówkami specjalistycznymi.
7.  W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych tj. korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji.
8.  Dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
 
Środowisko dydaktyczno - wychowawcze
 
§ 8.
Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła kształtuje swoje środowisko dydaktyczno - wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede wszystkim do potrzeb uczniów. W tych ramach Szkoła:
1.     Podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów; do realizacji swych zadań statutowych Szkoła posiada m. in.:
a)   sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, w tym 2 pracownie komputerowe
b)  bibliotekę i czytelnię,
c)   gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga i psychologa,
d)  szatnię oraz szafki dla uczniów,
e)   salę gimnastyczną wraz z zapleczem, boiska sportowe oraz siłownię,
f)    kuchnię z jadalnią,
g)  pokój nauczycielski wraz z pomieszczeniem do indywidualnej pracy nauczyciela,
h)  punkt  powielania technicznego materiałów dydaktycznych do celów edukacyjnych,
i)    pomieszczenia administracyjne oraz archiwum,
j)    ogród wokół budynku Szkoły.
2.     Zatrudnia wyłącznie nauczycieli z wysokim kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy  przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne.
3.     Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Szkoły i dla bezpiecznego i estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej.
4.     Ma wypracowane systemy:
a) mierzenia jakości pracy szkoły i ewaluacji działań dydaktycznych i wychowawczych,
b) informowania i konsultowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zachowaniu i postępach w nauce ich dzieci.
5.       W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są nieodpłatnie przez organ prowadzący, współpracujący ze szkołą.
6.       Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada administrator dziennika elektronicznego.
7.       Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego opisuje odrębny dokument, z którym zapoznawani są nauczyciele, uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego.
 
 
Podręczniki i programy nauczania
 
§ 9.
1.     Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczycieli programy nauczania.
2.     Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią "Szkolny zestaw programów nauczania".
3.     Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania :
a)     z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego , materiału ćwiczeniowego,
b)    bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego.
4.     Zespół nauczycieli gimnazjum i liceum przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika, materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego  do danych zajęć edukacyjnych.
5.     Zespół nauczycieli może przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika, materiały edukacyjnego, ćwiczeniowego do języków obcych i zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym.
6.     W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników, materiałów edukacyjnych dyrektor ustala zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich klasach przez 3 lata i materiałów ćwiczeniowych w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
7.     Uczniowie Gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania.
8.     W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, które szkoła (Gimnazjum) wypożycza uczniom na dany rok szkolny. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych określa wewnątrzszkolny regulamin.
 
III. Organy Szkoły.
 
Rodzaje organów
 
§  10.
Organami Szkoły są:
1.  Dyrektor Szkoły.
2.  Rada Pedagogiczna.
3.  Rada Rodziców.
4.  Samorządy Uczniowskie.
                                             
Dyrektor Szkoły
 
§ 11.
1.  Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powoływany na to stanowisko przez Organ Prowadzący Szkołę.
2.  Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą; Dyrektor Szkoły w szczególności:
a)   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,
b)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
c)   przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
d)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z Ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
e)   powierza stanowiska wicedyrektorów szkoły i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii Organu Prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej,
f)    powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących Zespołów Przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,
g)  zatrudnia i zwalnia innych pracowników Szkoły,
h)  dysponuje finansami Szkoły,
i)    opracowuje arkusz organizacyjny,
j)    dba o powierzone mienie,
k)  dokonuje oceny pracy nauczycieli,
l)    realizuje pozostałe zadania wynikające z  Ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela, m. in. może wystąpić z inicjatywą wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego dla uczniów,
m) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, prowadzi ewidencję spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
n)  reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
o)  współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, np. w sprawie wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego dla uczniów na wniosek któregokolwiek z tych organów,
p)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
q)  przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów i słuchaczy,
r)    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
s)   prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
Wicedyrektor i kierownicy
 
§ 12.
1.  W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor Szkoły, zasięgając opinii Organu Prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Szkole.
2.  Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt. 1 określa Ustawa lub/i Organ Prowadzący. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Szkoły i jej możliwości finansowych.
3.  Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną.
4.  Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły.
 
Rada Pedagogiczna
 
§ 13.
1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2.  Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem.
3.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:
a)   Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
b)  Organ Prowadzący Szkołę,
c)    na wniosek 1/3 jej członków.
4.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
6.  W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:
a)   podejmuje uchwały zatwierdzające  plan pracy Szkoły,
b)  podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz modyfikacji programowych,
d)  podejmuje uchwały w sprawie  skreślenia  ucznia z listy uczniów,
e)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f)    występuje z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły,
g)  deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,
h)  opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,
i)    opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,
j)    opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,
k)  opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
l)    przygotowuje projekt programu wychowawczego i programów profilaktycznych i przedstawia je Radzie Rodziców,
m)przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub projekt  zmian w Statucie i  podejmuje uchwały zatwierdzające,
n)  wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Zespołu Szkół zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy.
7.  Tryb pracy Rady Pedagogicznej reguluje odrębny Regulamin.
 
Rada Rodziców
 
§ 14.
1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów powoływanym na roczną kadencję.
2.  W Szkole działają dwie odrębne Rady Rodziców – Gimnazjum i Liceum.
3.  Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców uczniów poszczególnych oddziałów ( klas ) Gimnazjum/Liceum, po jednej osobie z każdego oddziału.
4.  Wybory przedstawicieli rodziców uczniów Gimnazjum/Liceum do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5.  W wyborach do Rady Rodziców   jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
6.  Wybór członków Rady Rodziców odbywa się wg następującego trybu:
b)      na pierwszym zebraniu rodzice uczniów danego oddziału ( klasy ) Gimnazjum/Liceum wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Gimnazjum/Liceum,
c)       kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice danego oddziału uczestniczący w zebraniu,
d)      do przeprowadzenia głosowania rodzice wybierają w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną spośród tych zebranych, którzy nie są kandydatami do Rady;  komisja skrutacyjna wybiera jej przewodniczącego i sporządza protokół z przebiegu głosowania,
e)       o wyborze przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców decyduje zwykła większość głosów;  głos jest ważny, jeżeli na kartce do głosowania głosujący wskazał nie więcej niż jednego kandydata;  w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne glosowanie na tych kandydatów,
f)        na swym pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców Gimnazjum/Liceum wybiera spośród siebie Prezydium Rady; Prezydium Rady Rodziców każdej ze szkół składa się z 3 osób, przy czym każda z nich powinna być reprezentantem rodziców odpowiednio klas pierwszych, drugich i trzecich,
g)       kandydatów do Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum/Liceum, za ich zgodą, zgłaszają  uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady – reprezentanci rad oddziałowych,
h)      głosowanie w sprawie wyboru Prezydium Rady ma charakter jawny, tak aby umożliwić w nim obecność reprezentanta rodziców  uczniów odpowiedniego poziomu kształcenia, a więc uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Gimnazjum/Liceum,
i)         o wyborze do Prezydium Rady Rodziców decyduje zwykła większość głosów,
j)         w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów do Prezydium Rady uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych samych kandydatów,
k)      Prezydium Rady Rodziców każdej ze szkół na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona jego  przewodniczącego.
7.       Rada Rodziców Gimnazjum/Liceum na swym pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a)     zasady jej działania,
b)    tryb podejmowania uchwał,
c)     sposób dokumentowania swojej pracy,
d)    zasady wydatkowania ewentualnie zgromadzonych przez nią środków.
8.  W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę; Dyrektor i inne osoby spoza Rady uczestniczące w jej posiedzeniu nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał, głosowaniu nad wnioskami itp.
9.  Do kompetencji Rady Rodziców  należy:
a)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
-       programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
-       działań profilaktycznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze wcześniejszej diagnozy potrzeb,
b)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowywania Szkoły,
c)   opiniowanie  projektu planu finansowego Szkoły składanego przez jej Dyrektora,
d)  występowanie z wnioskami ( w kolejności jak zapisano) do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego i Organu Nadzorującego we wszystkich sprawach  Szkoły.
10.W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rady Rodziców Gimnazjum/Liceum mogą gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi  zgodnie z zasadami określonymi  w swych  regulaminach.
 
Samorząd Uczniowski
 
§ 15.
1.  W Szkole mogą działać odrębne Samorządy Uczniowskie właściwe dla Gimnazjum i Liceum i zwany dalej Samorządem.
2.  Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów danej szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów określonej szkoły.
3.  Regulamin Samorządu musi m. in. określać:
a)   strukturę, liczebność i kadencję Samorządu,
b)  tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał,
4.  Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a)   oceniania, klasyfikowania i promowania,
b)  form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności,
c)   opiniuje wnioski o skreślenie ucznia z listy uczniów.
5.  Samorząd  przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
6.  Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły  wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:
a)   prawo do zapoznania się uczniów z programem  nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b)  prawo do organizacji życia szkolnego,
c)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
d)  prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 
 
Współdziałanie organów Szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych
 
§ 16.
1.  Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i Ustawą:
a)   wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie Organ Prowadzący i Organ Nadzoru Pedagogicznego,
b)  rozstrzyga sprawy sporne wśród  członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,
c)   reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,
d)  bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem Szkoły, tj. Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi,
e)   przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
f)    jest negocjatorem  w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
g)  dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
h)  w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
i)    wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.
4.      Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady i uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Organowi Prowadzącemu.
 

IV. Organizacja Szkoły
 
Zasady ogólne
 
§ 17.
1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe przekazany do 21 kwietnia każdego roku organowi prowadzącemu. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący do 29 maja danego roku.
3.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach zawodowych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć wspomagających proces kształcenia realizowanych przez pedagoga, psychologa i innych nauczycieli.
 
Rekrutacja do Szkół
 
§ 18.
1.     Rekrutacja Liceum odbywa się na podstawie przepisów  ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.).
2.     Dyrektor szkoły każdego roku zarządzeniem powołuje komisję rekrutacyjną. Do zadań komisji należy w szczególności:
-       przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych i  uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas pierwszych dwujęzycznych oraz progu minimalnego wyniku egzaminu gimnazjalnego języka angielskiego dla kandydatów do klas dwujęzycznych liceum.
-       ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-       ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
-       sporządzanie protokołu postępowania rekrutacyjnego
-       sporządzani uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
3.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczna z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, możliwości organizacyjnych, finansowych wyznacza dla danego oddziału liceum od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
4.     Szkoła może organizować w XIV Liceum następujące oddziały/klasy:
a)   dwujęzyczne, w których 3 wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i języku angielskim. Dwa do czterech przedmiotów realizowane są w zakresie rozszerzonym: język niemiecki lub język hiszpański (realizacja w klasach I – III), kolejne przedmioty wybrane spośród: język polski,  historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, (realizacja w klasach II – III),
b)  humanistyczne, w których dwa do czterech przedmiotów realizowane są w zakresie rozszerzonym:  język polski lub język angielski (realizacja w klasach I – III), kolejne przedmioty wybrane spośród: język polski, język angielski, historia ,wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, (realizacja w klasach II – III),
c)    ekonomiczne, w których dwa do czterech przedmiotów realizowane są w zakresie rozszerzonym: matematyka (realizacja w klasach I – III), kolejne przedmioty wybierane spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie, chemia, geografia, fizyka, informatyka(realizacja w klasach II – III),
d)  politechniczne, w których dwa do czterech przedmiotów realizowane są w zakresie rozszerzonym: matematyka (realizacja w klasach I – III), kolejne przedmioty wybierane spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie, chemia, geografia, fizyka, informatyka(realizacja w klasach II – III),
e)    biomedyczne, w których dwa do czterech przedmiotów  realizowane są w zakresie rozszerzonym: biologia lub chemia, kolejne przedmioty wybierane spośród: biologia, chemia, język angielski, matematyka, fizyka, (realizacja w klasach II – III).
5.     Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczeń dokonuje po pierwszym semestrze klasy pierwszej, jednak nie później niż do końca kwietnia tego roku szkolnego.
5.     Dopuszcza się możliwość utworzenia międzyoddziałowej grupy uczniów wybierających po pierwszym semestrze klasy pierwszej przedmiot: język polski, język obcy, matematyka w zakresie rozszerzonym, z uzupełnieniem treści programowych tego zakresu zrealizowanych w klasie pierwszej.
6.     Nauka języków obcych nowożytnych odbywa się w grupach między oddziałowych w oparciu o następujące zasady:
a)        uczniowie gimnazjum i liceum kontynuują naukę języka angielskiego,
b)       uczniowie liceum wybierają drugi język obcy nowożytny spośród: niemiecki, hiszpański, francuski.
7.     Regulamin rekrutacji do klas wymienionych w punkcie 2 na dany rok szkolny opracowywany jest na podstawie aktualnego Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, w sprawie terminów rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych powinien uwzględniać w szczególności następujące zasady:
a)       w klasach dwujęzycznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka angielskiego, historii i matematyki; kandydatów do klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych; zasady przeliczania punktów uzyskanych z testu określa szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna; szkoła może wykorzystać wyniki części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego- poziom rozszerzony.
b)      w klasach politechnicznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka angielskiego,
c)       w klasach biomedycznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, chemii i języka angielskiego
d)      w klasach ekonomicznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, geografii i języka angielskiego,
e)       w klasach humanistycznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, historii, matematyki i języka angielskiego.
8.     Rekrutacji do klas pierwszych liceum dokonuje się elektronicznie w oparciu o Regulamin Rekrutacji na podstawie największej liczby  punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających warunki określone dla każdego oddziału.
9.     Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
10.           W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
-     wielodzietność rodziny kandydata,
­  niepełnosprawność kandydata,
­  niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców  kandydata,
­  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
­  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
­  objęcie kandydata pieczą zastępczą
11.           Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkoły.
12.           Kandydat do XIV Liceum składa wniosek do dyrektora szkoły, do wniosku załącza wskazane w nim dokumenty.
13.           Szkoła może organizować w Gimnazjum Nr 13 następujące oddziały/klasy:
a)        dwujęzyczne, w których uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego i w których 3 wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i języku angielskim,
b)        realizujące opracowane przez nauczycieli programy nauczania matematyki, fizyki i informatyki,
c)        realizujące opracowane przez nauczycieli programy nauczania przedmiotów humanistycznych,
d)       ekologiczne, realizujące opracowany przez nauczyciela program biologii i ekologii,
e)        sportowe, realizujące opracowany przez nauczyciela program wychowania fizycznego.
14.        W roku szkolnym 2017/18 funkcjonują klasy drugie i trzecie gimnazjum,
w roku szkolnym 2018/19 klasy trzecie gimnazjum.
15.        W celu zapewnienia uczniom podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki rodzic przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym ucznia.
16.        Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca uczęszczania do danej szkoły, dane kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i trwa postępowanie sądowe.
 
 
Oddział
 
§ 19.
 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.  Nie tworzy się nowego oddziału, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od  20.
3.  Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez Organ Prowadzący.
4.  Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
a) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki w oddziałach liczących 27 i więcej uczniów; biologii i chemii w klasach biologiczno – chemicznych w oddziałach liczących 31 i więcej uczniów; podział na grupy uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
b) Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 24 uczniów.
 
Organizacja zajęć
 
§ 20.
1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2.      Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
3.      Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie warsztatów, wycieczek, wyjazdowych zajęć edukacyjnych, np. „Błękitna Szkoła”, "Edukacja dla bezpieczeństwa"; zajęcia te organizowane są w sposób zapewniający opiekę i bezpieczeństwo wszystkich jej uczestników; zasady organizowania i sprawowania opieki nad uczniami uczestniczącymi w tych zajęciach określa odpowiedni Regulamin.
4.      Szkoła, z uwagi na stan zdrowia ucznia i na podstawie orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną organizuje nauczanie indywidualne poza szkołą, np. w miejscu zamieszkania ucznia.
5.      Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
6.      Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane są w Szkole w ciągu 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku.
7.      W soboty oraz niedziele mogą odbywać się zajęcia wychowawcze, imprezy kulturalne, zajęcia sportowe, konkursy itp. po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.
8.      W wyznaczone soboty mogą być realizowane obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, które z różnych przyczyn (np.: dnia między świętami) nie odbyły się w  dniu zgodnym z planem.
9.      Uczniowie, którzy zwolnieni są z zajęć wychowania fizycznego, mają zapewnioną opiekę przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego w czytelni szkolnej; w przypadku, gdy zajęcia odbywają się na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniowie mogą być, na podstawie pisemnej zgody rodziców, zwolnieni do domu.
10. Zajęcia lekcyjne w Szkole rozpoczynają się o godz. 8. 00; w wyjątkowych przypadkach, ze względów organizacyjnych, za zgoda uczniów i ich rodziców, zajęcia mogą odbywać się na „lekcji zerowej” o godz. 7.10 – 7.55. 
11. Godzina lekcyjna trwa w Szkole 45 minut.
12. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, z wyjątkiem przerw obiadowych trwających 15 minut .
13. Przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu; zasady pełnienia dyżurów określa stosowny  Regulamin.
14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
15. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczanie języków obcych, przedmiotów w zakresie rozszerzonym, zajęć sportowych fakultatywnych, informatyki, kół zainteresowań, repetytoriów przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych, zajęć wyrównawczych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
16. Na początku roku szkolnego zespół nauczycieli języka angielskiego przeprowadza wstępną diagnozę wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, którego naukę uczniowie kontynuują po szkole podstawowej/gimnazjum, a wyniki diagnozy służą podziałowi uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum na grupy międzyoddziałowe o różnym stopniu zaawansowania.
17. W drugim semestrze roku szkolnego zespół nauczycieli języków obcych przeprowadza bieżącą diagnozę wiadomości i umiejętności z tych języków dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum i liceum, opracowuje wyniki i rekomenduje dyrektorowi szkoły propozycje przesunięcia uczniów do innych grup, odpowiadających poziomowi umiejętności ucznia.
18. O wynikach diagnozy, o której mowa w pkt.16 i decyzji dyrektora szkoły dotyczącej przeniesienia ucznia do innej grupy językowej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów).
19. Obowiązkowe zajęcia sportowe w ramach godzin wychowania fizycznego mogą być  prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, mogą być organizowane również w szóstym dniu tygodnia.
20. Dopuszcza się łączenie godzin wychowania fizycznego z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
 
Religia i etyka
 
§ 21.
1.  Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów Gimnazjum, których rodzice(prawni opiekunowie) wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki, a w Liceum dla uczniów, których rodzice lub sami uczniowie wyrażają takie życzenie;  po osiągnięciu pełnoletności o uczestnictwie w lekcjach religii decydują sami uczniowie.
2.  Dla uczniów mogą być organizowane lekcje etyki, jednak dla grupy uczniów liczącej nie mniej niż 7 osób. W sytuacji gdy liczba uczniów chcących uczęszczać na lekcje etyki jest niższa, uczniowie mogą być skierowani na zajęcia międzyszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3.  Uczniowie nieobjęci nauką religii/etyki, których rodzice świadomie z niej rezygnują,  mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły, a w przypadku, kiedy zajęcia religii lub etyki wypadają na pierwszej lub ostatnie lekcji, zwalniani są do domu.
 
 
Klasy dwujęzyczne
 
§ 22.
1.  W Gimnazjum i Liceum prowadzone są klasy dwujęzyczne, w których nauczanie odbywa się w języku polskim i języku angielskim.
2.  Nauczaniem w dwóch językach objęte są niektóre przedmioty obowiązkowe z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego. Proporcję nauczania w języku polskim i języku angielskim ustala nauczyciel, uwzględniając przy tym stopień opanowania języka obcego przez uczniów, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.
3.  Do klasy dwujęzycznej Liceum przyjmowani są kandydaci znający język angielski na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub wyniku trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
4.  Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych Liceum określa § 16 Statutu.
 
Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownie komputerowe
 
§ 23.
1.  Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownia komputerowa są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wiedzy o regionie.
2.  Czas pracy biblioteki szkolnej, czytelni i pracowni komputerowych jest corocznie dostosowany do planu lekcji uczniów i nauczycieli, tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do zbiorów i informacji podczas lekcji i po ich zakończeniu.
3.  Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwym im Regulaminem. Do nich należy w szczególności:
a)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
b)  udostępnianie sprzętu komputerowego, drukującego i kopiującego oraz pomoc w posługiwaniu się nim,
c)   dostęp do zasobów na nośnikach z zapisem cyfrowym oraz dostęp do zasobów internetowych z zastrzeżeniem zabezpieczenia programowego komputerów przed dostępem do treści grożących demoralizacją,
d)  prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych ( bibliotecznych, czytelniczych, komputerowych),
e)   gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.
4.  Zakres czynności nauczyciela biblioteki i opiekunów pracowni komputerowej opracowuje Dyrektor Szkoły.
5.  Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
c)     udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
d)    udzielanie porad czytelniczych,
e)     rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy informacji wizualnej o książce,
f)      prowadzenie różnorodnych form kształcenia kultury czytelniczej poprzez organizację konkursów, wystaw itp.,
g)     otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
h)    współpraca z nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami i instytucjami w celu właściwej realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
i)       informowanie wychowawców, nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, opracowywanie i analizowanie wniosków,
j)       gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
k)    prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l)       opracowanie techniczne i merytoryczne oraz przeprowadzanie skontrum zbiorów,
m)  organizacja warsztatu informacyjnego: wyodrębnienie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogu i kartotek bibliotecznych,
n)    prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki oraz statystyki czytelnictwa uczniów,
o)    dbałość o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki szkolnej,
p)    organizacja pracy czytelni szkolnej.
 
 
Bezpieczeństwo uczniów
 
§ 24.
1.  Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły:
a)   w czasie lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję,
b)  w czasie przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący,
c)   w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą - nauczyciel i ustalony opiekun,
d)  koordynator ds. bezpieczeństwa integrujący działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców ) oraz współpracujący ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.
2.  Organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami opracowuje dyrekcja Szkoły.
3.  Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel  wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
4.  Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni Regulamin .
5.  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Szkoły.
6.  W sytuacjach szczególnych, gdy dochodzi do wypadku/zdarzenia w szkole lub na zajęciach organizowanych poza szkołą, w wyniku którego zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia, nauczycieli lub pracowników szkoły nie będących nauczycielami obowiązuje następujący tryb postępowania:
a)      w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły, nauczyciel/pracownik zobowiązany jest do:
-       zorganizowania udzielenia pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu
poprzez osobiste udzielenie pomocy lub powiadomienie pielęgniarki szkolnej,
-       natychmiastowego zgłoszenia wypadku wicedyrektorowi szkoły, który
sporządza pisemną notatkę,
-       wicedyrektor, biorąc pod uwagę opinię pielęgniarki szkolnej, podejmuje decyzje dotyczące: wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia rodziców ucznia, zwolnienia ucznia do domu, zabezpieczenia miejsca wypadku,
-       notatkę dotyczącą wypadku wicedyrektor przekazuje dyrektorowi ZSO Nr 5, który podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania w sprawie,
-       w przypadku, gdy na terenie szkoły nie ma członków dyrekcji, należy niezwłocznie powiadomić  telefonicznie dyrektora  ZSO Nr 5  ( nr telefonu w sekretariacie szkoły i w portierni);
b)     w razie wypadku/zdarzenia stwarzającego  bezpośrednie zagrożenie życia      ucznia nauczyciel/pracownik jest zobowiązany do   natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego, a następnie do postępowania zgodnie z trybem określonym w punkcie 6 lit. a;
c)      w razie wypadku, któremu uległ uczeń podczas zajęć organizowanych poza szkołą (np. wycieczka, zawody sportowe, wyjścia do teatru, kina itp.) nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami jest zobowiązany :
-       zorganizować udzielenie pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej poszkodowanemu uczniowi,
-       niezwłocznie powiadomić telefonicznie dyrektora ZSO Nr 5,
-       po powrocie do szkoły zgłosić wypadek wicedyrektorowi, który sporządza pisemną notatkę,
-       notatkę dotyczącą wypadku wicedyrektor przekazuje dyrektorowi ZSO Nr 5, który podejmuje decyzje dotyczące dalszego trybu postępowania w sprawie;
d)     w sytuacjach, o których mowa w punkcie 6 lit. a – c, Dyrektor szkoły      powiadamia Zespół Kryzysowy, który sporządza notatkę z wypadku/     zdarzenia, a następnie powiadamia Kuratorium Oświaty, Policję/Sąd      Rodzinny i ustala dalszy tok postępowania.
7.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu/środków psychoaktywnych lub podejmuje niebezpieczne działania autodestrukcyjne nauczyciel :
a)     informuje o fakcie wychowawcę ucznia,
b)    wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, przekazując im uzyskaną informację i przeprowadza z uczniem rozmowę w ich obecności;  w przypadku potwierdzenia się informacji, zobowiązuje ucznia  do zaniechania negatywnego postępowania, jego rodziców zaś zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, jednocześnie informując ich o przewidywanych , zgodnych ze Statutem Szkoły, konsekwencjach czynu i proponuje im skierowanie dziecka do specjalistycznej  placówki lub jego udział w programie terapeutycznym;
c)     jeśli rodzice nie stawiają się do szkoły bądź odmawiają współpracy, wychowawca przekazuje sprawę pedagogowi szkolnemu, który powiadamia Kuratorium Oświaty, Sąd Rodzinny lub Policję;
d)    wychowawca udziela uczniowi nagany ustnej na forum klasy i ocenia jego zachowanie zgodnie z kryteriami zapisanymi w WSO;
e)     w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji, np. w przypadku stwierdzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, nauczyciel powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły i pedagoga/psychologa szkolnego.
8.  W sytuacjach szczególnie i niebezpiecznie  agresywnych zachowań uczniów oraz w przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla  jego zdrowia lub innych uczniów, nauczyciel/wychowawca :
a)     informuje o powstałym zagrożeniu Dyrektora szkoły, a Dyrektor powiadamia odpowiednie służby i rodziców,
b)    Dyrektor szkoły ocenia sytuację i podejmuje działania zmierzające do usunięcia zagrożenia,
c)     w zależności od stopnia zagrożenia, Dyrektor/Zespół Kryzysowy powiadamia Pogotowie Ratunkowe, Policję, Sąd Rodzinny, rodziców (prawnych opiekunów) uczestników zdarzenia,
d)    ze zdarzenia i podjętych działań Zespół Kryzysowy sporządza notatkę służbową i przesyła ją do Kuratorium Oświaty.
9.  W sytuacjach szczególnych, gdy nauczyciel, odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, musi opuścić salę lekcyjną, obowiązują następujące zasady postępowania:
a)     gdy nauczyciel jest w pilnej sprawie wzywany do dyrektora szkoły:
-       sekretariat szkoły informuje o wezwaniu nauczyciela prowadzącego lekcję oraz nauczyciela biblioteki, który ma sprawować opiekę nad uczniami,
-       nauczyciel opuszcza salę lekcyjną dopiero wtedy, gdy opiekę nad uczniami przejmuje nauczyciel biblioteki, który sprawuje ją do jego powrotu,
b)    gdy nauczyciel musi opuścić salę lekcyjną z powodu  złego samopoczucia lub  nagłego zdarzenia w klasie:
-       informuje uczniów, że musi opuścić salę, otwiera drzwi i informuje o sytuacji/zdarzeniu nauczyciela uczącego w sąsiedniej sali, który przejmuje doraźną opiekę nad uczniami obu sal,
-       do opuszczonej przez nauczyciela sali kierowany jest nauczyciel biblioteki, który przejmuje opiekę nad uczniami.
 
Pomoc i opieka socjalna i zdrowotna
 
§ 25.
 
Pomoc socjalna
1.     Szkoła udziela swym uczniom pomocy materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z ich trudnej sytuacji materialnej, a także wspierania uczniów zdolnych.
2.     Uczeń Szkoły ma prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie gminy.
3.     Świadczona uczniowi pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny.
4.     Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a)   stypendium szkolne,
b)  zasiłek szkolny,
c)   stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu            Państwa,
d)  organizowanie przez Szkołę posiłków dla uczniów            przygotowywanych w stołówce szkolnej finansowanych z budżetu           gminy.
5.     Organizowanie przez Szkołę pomocy materialnej w formie posiłków
(obiadów) przygotowywanych w stołówce szkolnej finansowanych przez budżet Gminy;
a)         do korzystania z pomocy materialnej w formie posiłków (obiadów)      przygotowywanych w stołówce szkolnej ma prawo każdy uczeń      Gimnazjum i Liceum;
b)        opłata wnoszona przez ucznia za posiłek ( obiad) w stołówce szkolnej       jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na       wyżywienie, ustalonych przez dyrektora Szkoły;
6.     Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
-       stypendium Prezesa Rady Ministrów,
-       stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
7.     Stypendium Prezesa Rady Ministrów  przyznaje się uczniowi Liceum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe (celujące) wyniki, a z pozostałych przedmiotów wyniki co najmniej dobre;
a)     stypendium przyznaje się jednemu tylko uczniowi Liceum na okres        od września do czerwca danego roku szkolnego;
b)    stypendium finansowane jest ze środków budżetu państwa, a jego         wysokość określa Rada Ministrów;
c)     kandydatów do stypendium wysuwa Samorząd Uczniowski Liceum,         kierując wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,         odpowiadającym warunkom określonym w pkt. 13., do Rady         Pedagogicznej w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego         poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane         stypendium;
d)    Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski Samorządu Szkolnego i   zatwierdza jednego kandydata do stypendium, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę;
e)     zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wniosek o przyznanie stypendium       przedstawia Kuratorowi Oświaty Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium;
f)      dalsze postępowanie w sprawie przyznania stypendium należy do       kompetencji Kuratora Oświaty i Prezesa Rady Ministrów.
10.   Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być  przyznane uczniowi  Liceum, gdy spełnia on przynajmniej jeden z następujących warunków:
­  jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem/finalistą     olimpiady przedmiotowej lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim
­  jest laureatem konkursu na pracę naukową organizowanego przez               instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
­  jest uczniem uzyskującym najwyższe wyniki w nauce wg.              indywidualnego programu lub toku nauki,
-       jest uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie              sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
a)     kandydat do stypendium, po spełnieniu jednego z powyższych               warunków, powinien mieć ponadto roczne oceny klasyfikacyjne  nie niższe niż dobre,
b)    wniosek o przyznanie uczniowi stypendium przedstawia Kuratorowi               Oświaty Rada Pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po               zakończeniu klasyfikacji rocznej,
c)     dalsze postępowanie w sprawie przyznawania stypendium należy do              kompetencji Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Opieka zdrowotna.
15.  W trosce o zdrowie uczniów Szkoła zapewnia im takie warunki, które nie zagrażałyby ich zdrowiu, lecz sprzyjały dobremu samopoczuciu i satysfakcji ze szkoły oraz budowaniu zasobów dla zdrowia.
16.  W zakresie ochrony i promocji zdrowia uczniów Szkoła:
a)   tworzy środowisko fizyczne  sprzyjające ochronie zdrowia poprzez:
­  zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i rekreacji ( warunków               materialnych i technicznych Szkoły: jej terenu, obiektów,               pomieszczeń i wyposażenia ),
­  zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych;
b)  organizuje proces nauczania zgodnie z zasadami higieny poprzez:
­  układanie planów lekcji i przerw śródlekcyjnych zgodnie z zasadami higieny pracy,
­  troskę o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw śródlekcyjnych,
­  zapewnienie uczniom spożywania posiłku (obiadu) w szkole,
­   zapewnienie uczniom pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach oraz w stanach nagłych zagrożeń;
c)   włącza zdrowie i jego ochronę do swej działalności dydaktycznej                       i wychowawczej poprzez:
­  realizację szkolnych programów profilaktycznych,
­  realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia określonych w Programie Wychowawczo -profilaktycznym Szkoły,
­  organizację zajęć pozalekcyjnych mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczniów,
­  wspieranie działalności SK PCK, w szczególności w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz kształcenia umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa drogowego;
d)  tworzy środowisko społeczne wspierające zdrowie psychiczne uczniów poprzez:
­  tworzenie warunków dla rozwoju osobowego uczniów;
­  tworzenie klimatu wspierającego zdrowie psychiczne uczniów;
e)   współpracuje z rodzicami uczniów oraz z instytucjami i organizacjami w realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej  poprzez:
­  włączenie rodziców do edukacji prozdrowotnej ich dzieci,
­  organizowanie przepływu informacji między szkołą a rodzicami dotyczącej opieki zdrowotnej,
­  korzystanie z ofert edukacyjnych instytucji i organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i profilaktyką,
­  korzystanie z pomocy instytucji i organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i profilaktyką.
17.  Szkoła zapewnia swym uczniom stałą opiekę pielęgniarską, która obejmuje:
a)   poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
b)  edukację zdrowotną,
c)   uczestnictwo w realizacji szkolnych programów profilaktycznych,
d)  przeprowadzanie testów przesiewowych,
e)   przygotowanie do profilaktycznych badań lekarskich,
f)    udzielanie pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
 
Współdziałanie z rodzicami
 
§ 26.
1.  Szkoła współdziała z rodzicami  w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2.  Co najmniej raz na kwartał Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji  na tematy wychowawcze i edukacyjne.
3.  Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia Szkoła organizuje wstępne spotkanie w celu  zaznajomienia rodziców(opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Szkole, a przede wszystkim:
a)   edukacyjno - wychowawczymi zadaniami i wymaganiami Szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia,
b)  zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c)   Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
4.  Oprócz stałych spotkań, o których mowa w pkt. 2 i 3, Szkoła organizuje indywidualne konsultacje dla rodziców (prawnych opiekunów), które każdy nauczyciel odbywa 1 raz w miesiącu; harmonogram stałych konsultacji jest podany uczniom i ich rodzicom do wiadomości na pierwszym zebraniu klasowym. Ponadto szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi:
a)   informacje na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka.
b)  informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka..
5.  W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.
 
V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
 
Zasady zatrudniania
 
§ 27.
1.  Nauczyciele Gimnazjum, Liceum zatrudnieni są w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni.
2.  Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni
3.  Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1 i 2 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się przy tym:
a)   odpowiednimi zasadami określonymi  odrębnymi przepisami,
b)  realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,
c)   bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną,
d)  właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Rodziców.
4.  Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika nie będącego nauczycielem zatrudnionego na określonym stanowisku  i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.
5.  Szkoła przetwarza dane osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w związku z realizacją zadań opisanych w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie Karta Nauczyciela i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa.
 
 
Nauczyciele
 
§ 28.
1.  Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
2.  Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
3.   Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:
a)   rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
b)   wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju intelektualnym i psychofizycznym,
c)   dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
d)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
e)   dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4.  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:
-       Zespół Przedmiotów Humanistycznych,
-       Zespół Języków Obcych,
-       Zespoły Przedmiotów Przyrodniczych,
-       Zespoły Przedmiotów Ścisłych,
-       Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Edukacji dla bezpieczeństwa.
a) pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,
b) cele i zadania Zespołów Przedmiotowych obejmują:
­  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręczników,
­  opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
­  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
­  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
­   opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych  programów nauczania oraz programów opracowanych przez nauczycieli.
5.  Zespół Przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
6.  Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 

Wychowawca oddziału - klasy
 
§ 29.
1.  Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział - klasę opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy;
a) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia,
b) obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły określonemu nauczycielowi po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba, że Rada  Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną  prośbę o zmianę.
2.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,  proces jego uczenia się oraz przygotowanie ( w przypadku ucznia) do życia  w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.
3.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (opiekunami):
­  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
­  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły.
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,  uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów i słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi , w szczególności uczniów niepełnosprawnych),
d) utrzymuje, zgodnie z § 24, kontakt z rodzicami uczniów w celu:
­  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
­  współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
­  włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
e) współpracuje z innymi wychowawcami (w ramach zespołu wychowawczego gimnazjum/liceum) a także pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.
4.  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasowego szczegółowo określa „Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy klasowego”.
 
 
Psycholog i pedagog szkolny
 
§ 30.
1.  Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2.  Pomocy, o której mowa w pkt. 1 udziela psycholog i pedagog szkolny.
3.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega w szczególności na:
a)   rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,
b)  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania,
c)   rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,
d)  wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,
e)   organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
f)    podejmowaniu działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo -profilaktycznego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
g)  wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
h)  wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących  szanse edukacyjne ucznia,
i)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j)    wspieraniu nauczycieli i rodziców ( opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,
l)    podejmowaniu działań  mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych.
4.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Szkole jest organizowania w formie:
a) zajęć psychoedukacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów,
b) porad dla uczniów,
c) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów  i rodziców.
 
Nauczyciele – różne
 
§ 31.
1.  Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
2.  Nauczyciele religii zatrudnieni są w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.
3.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych w celu odbycia przez nich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna spośród nauczycieli Szkoły.
 
 
VI. Uczniowie szkoły
 
Prawa  ucznia Szkoły
 
§ 32.
1. W zakresie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego uczeń ma    prawo:
a)     znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów i plan pracy         wychowawczej na dany rok, w którego tworzeniu  może uczestniczyć,
b)    znać Statut Szkoły oraz obowiązujące w Szkole programy edukacyjne i regulaminy:
-       Wewnątrzszkolny System Oceniania,
-       Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,
-       Regulamin przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
-       zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego/maturalnego,
c)     znać wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych      przedmiotów i zachowania,
d)    do zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej tygodniowego rozkładu       zajęć,
e)     korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz ze wszystkich      pomieszczeń i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl     obowiązujących  regulaminów,
f)      wpływać na życie szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu      Uczniowskiego ,
g)     uczestniczyć w wycieczkach i imprezach  organizowanych przez Szkołę,
h)      do odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych a także podczas przerw       świątecznych i ferii; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się      prac domowych ( prawo to nie dotyczy czytania lektur szkolnych),
2. W zakresie rozwoju osobowego i ochrony godności osobistej uczeń ma prawo:
a)     do nietykalności osobistej i poszanowania swojej godności,
b)    swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,
c)     rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów,
d)    reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach,
e)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3.W zakresie opieki uczeń ma prawo:
a)      do bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
b)     korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz do opieki      medycznej w zakresie profilaktyki oraz pomocy w nagłych wypadkach i      zachorowaniach,
c)      do przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi szkoły lub innym       nauczycielom swoich problemów i oczekiwać od nich pomocy w ich      rozwiązaniu,
d)     korzystać z pomocy materialnej ( stypendia, zapomogi losowe ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.  W zakresie sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczeń ma prawo:
a)     do jawnej oceny swojej wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu oraz zachowania (także do jej uzasadnienia),
b)    otrzymać od nauczyciela  z co  najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informację o terminie pracy klasowej ( z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika lekcyjnego przez nauczyciela),
c)     pisać w ciągu dnia jedną tylko pracę klasową, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
d)    traktować sprawdzian, który obejmuje zakres materiału z więcej niż trzech lekcji i który trwa dłużej niż 15 minut, jako pracę klasową,
e)     nie pisać sprawdzianu z bieżącej lekcji,
f)       do nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych pod warunkiem, że wcześniej nauczyciel nie zapowiedział sprawdzianu lub pracy klasowej na daną lekcję:
-       jednego dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
-       dwóch dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo,
-       trzech dla przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
( dotyczy liceum),
fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji,
f)      do otrzymania w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie poprawionych przez  nauczyciela prac klasowych i sprawdzianów,
g)     do otrzymania tylko jednej oceny niedostatecznej w ciągu jednej lekcji
( nie dotyczy ocen niedostatecznych uzyskanych ze sprawdzianów i prac klasowych),
h)    do usprawiedliwionego nieprzygotowania do lekcji w ciągu dwóch dni po powrocie do szkoły w przypadku, gdy absencja była usprawiedliwiona (np. chorobą ) i trwała  powyżej jednego tygodnia,
i)       uzyskać od nauczyciela każdego przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją prognozę oceny rocznej,
j)       do przedklasyfikacyjnego poprawiania oceny zaproponowanej przez            nauczyciela ( szczegóły – patrz WSO ),
k)    nieotrzymywania  ocen  niedostatecznych, jeżeli lekcje wypadają w 13      dniu    miesiąca w piątek.
5.  Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć skargę lub odwołać się od decyzji  naruszających  jego prawa do Dyrektora Szkoły.
6.  Skargę / odwołanie od  decyzji, o których mowa w pkt. 5, składa  uczeń
w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.
7.  Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę / odwołanie i odpowiada na nie  pisemnie
w ciągu 14 dni  od daty ich złożenia.
 
 
Obowiązki ucznia
 
§ 33.
1.  W zakresie wypełniania powinności szkolnych uczeń ma obowiązek:
a)     systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
b)    rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności oraz systematycznie przygotowywać się do lekcji,
c)     być przygotowanym do pisemnych prac klasowych i testów zapowiedzianych przez nauczyciela obejmujących cały realizowany w semestrze lub w ciągu roku materiał programowy,
d)    być przygotowanym do ustnego lub pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji  z danego przedmiotu,
e)     w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na klasówce lub sprawdzianie zdać materiał w terminie 14 dni w formie uzgodnionej z nauczycielem,
f)      przebywać w czasie planowych lekcji i przerw śródlekcyjnych na terenie szkoły ( budynek, boisko szkolne ); opuścić teren szkoły może tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko za wiedzą i zgodą wychowawcy lub dyrekcji szkoły,
g)     nie spóźniać się na lekcje; spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność,
h)    usprawiedliwiać każdorazowo nieobecność w szkole w ciągu 5 dni nauki, licząc od pierwszego dnia jej ustania,
i)       w przypadku nieobecności ucznia powyżej trzech dni nauki rodzic ucznia\ uczeń pełnoletni winien zgłosić telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny powód nieobecności; niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować nieusprawiedliwieniem nieobecności ucznia.
j)       pamiętać, że gdy nieusprawiedliwiona absencja na lekcjach z poszczególnego przedmiotu wynosi 50% i więcej planowych w semestrze godzin lekcyjnych z tego przedmiotu, to jej konsekwencją  jest możliwość nieklasyfikowania  z tego przedmiotu ( szczegóły – patrz WSO ),
k)    nosić codziennie legitymację szkolną i okazywać ją na żądnie nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
l)       nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  (np. mp3, dyktafonów, aparatów fotograficznych ) w czasie lekcji i przechowywać je w tym czasie w torbie/plecaku,
m)  pokrywać koszty umyślnie wyrządzonych przez siebie szkód,
n)    przestrzegać Statutu Szkoły i podporządkowywać się zarządzeniom Dyrektora , Rady Pedagogicznej.
 
2.  W zakresie kultury osobistej uczeń ma obowiązek:
a)     dbać o swoje zdrowie i higienę osobistą,
b)  dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
c)   nie ulegać nałogom i przekonywać innych o ich szkodliwości,
d)  pamiętać, że szkoła jest miejscem pracy ucznia, do którego należy przychodzić ubranym schludnie, estetycznie, niewyzywająco ( tzn. bez przesadnego odkrywania ciała i jaskrawego makijażu ), bez biżuterii i ozdób mogących zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu  ich właścicielowi lub innym osobom,
e)   w czasie uroczystości szkolnych być ubrany w strój galowy: dziewczęta   granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka; chłopcy – granatowe lub    ciemne spodnie i biała koszula  oraz stosowne do stroju i sytuacji obuwie,
f)    dbać o kulturę słowa,
g)  dbać o estetykę i ład w szkole ( w klasach, na korytarzach, toaletach i terenie przyszkolnym ),
h)  przeciwstawiać się  wszelkim przejawom agresji, przemocy i wulgarności,
i)okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym  poprzez społecznie uznane formy,
j)okazywać szacunek swoim koleżankom i kolegom.
3.     W zakresie postawy społeczno – moralnej uczeń  ma obowiązek:
a)   dbać o honor Szkoły i jej dobry wizerunek,
b)  szanować poglądy i przekonania innych oraz szanować ich godność osobistą, tajemnicę korespondencji i informacji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu,
c)   być wrażliwy i otwarty na konieczność niesienia pomocy innym ( w nauce,
    w trudnych sytuacjach życiowych ) i stawać w obronie słabszych,
d)  dbać o dobrą atmosferę w klasie i szkole,
e)   dbać o mienie szkolne ( np. pamiętać o zwrocie pożyczonych w bibliotece
    książek, nie niszczyć sprzętu szkolnego ),
f)    odpowiedzialnie i sumiennie traktować nałożone na siebie obowiązki i prace na rzecz szkoły,
g)  zawsze postępować uczciwie i reagować na dostrzeżone zło.
 

Nagrody, wyróżnienia i kary
 
§ 34.
1.  Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom i słuchaczom następujące wyróżnienia lub nagrody:
a)   tytuł  Absolwenta XIV LO
b)  tytuł Gimnazjalisty Roku,
c)   tytuł Najlepszego Przedmiotowca Szkoły,
d)  tytuł Najlepszego Ucznia Klasy,
e)   pochwałę Dyrektora Szkoły,
f)    świadectwo z wyróżnieniem,
g)  nagrodę Wychowawcy,
h)  list gratulacyjny do Rodziców.
2.  Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów i słuchaczy Szkoły określa odpowiedni Regulamin.
3.  Szkoła może stosować wobec uczniów i słuchaczy następujące formy kar:
a)   prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły,
b)  okresowy zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
c)   nagana wychowawcy na forum klasy i odnotowanie jej w dzienniku lekcyjnym; nagany udziela wychowawca w oparciu o własną ocenę zachowania ucznia lub po trzech uwagach negatywnych nauczycieli, pracowników szkoły; trzecia nagana wychowawcy skutkuje naganą Dyrektora Szkoły,
d)  przeniesienie do innej klasy,
e)   upomnienie Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,
f)    nagana Dyrektora Szkoły,
g)  skreślenie z listy uczniów.
4.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
a)   umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
b)  dopuszcza się kradzieży,
c)   wchodzi w kolizję z prawem,
d)  demoralizuje innych uczniów poprzez:
­  spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających (np.; narkotyków) na terenie szkoły bądź w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę lub przebywanie na terenie szkoły czy podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę w stanie wskazującym na ich użycie,
­  sprzedawanie lub użyczanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających innym osobom na terenie szkoły lub poza jej terenem podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,
­  agresywne zachowania i stosowanie przemocy zagrażającej zdrowiu lub życiu innych osób, zwłaszcza na terenie szkoły,
e)   dopuszcza się gróźb karalnych w stosunku do innych uczniów lub pracowników Szkoły,
f)    permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.
5.  Z listy uczniów może być skreślony uczeń Liceum, jeżeli  ten dopuszcza się czynów zapisanych w punkcie 4 § 33.
6.  Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia gimnazjum do innej szkoły, jeżeli ten dopuszcza się czynów zapisanych w pkt. 4 § 33.
7.  Procedura skreślania ucznia z listy uczniów Szkoły:
a)     pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o skreślenie ucznia przedstawia Dyrektorowi szkoły wychowawca klasy,
b)    wniosek o skreślenie ucznia/słuchacza opiniuje w formie pisemnej Samorząd Uczniowski,
c)     powiadomienie ucznia o złożeniu wniosku o jego skreślenie; powiadomienie ucznia odbywa się w obecności jego rodziców ( prawnych opiekunów ),
d)    uczeń ma prawo pisemnego odwołania się do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wniosku o jego skreślenie,
e)     Dyrektor w ciągu 3 dni rozpatruje odwołanie ucznia i podejmuje decyzję o przedłożenie ( lub nie ) wniosku o skreślenie Radzie Pedagogicznej pod głosowanie,
f)       Rada Pedagogiczna na podstawie wyniku głosowania podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów lub pozostawienia go w szkole; stosowną uchwałę Rada Pedagogiczna podejmuje także w przypadku niezłożenia przez ucznia odwołania w określonym procedurą terminie,
g)     decyzję o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy lub pozostawienia ucznia w szkole podejmuje, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły,
h)    Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania ucznia oraz rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o jego skreśleniu z listy uczniów,
i)       od decyzji skreślenia z listy uczniów ukarany lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą w terminie 14 dni nauki szkolnej od dnia zawiadomienia o skreśleniu odwołać się do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły,
j)       podczas okresu odwoławczego skreślony z listy uczniów uczeń uczęszcza do szkoły, chyba że czyn, który stanowił podstawę do jego skreślenia, wymaga izolacji od środowiska szkolnego
8.  Od każdej kary określonej w  pkt. 4 uczeń lub rodzice ( prawni opiekunowie ucznia) mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia ucznia i jego rodziców  ( prawnych opiekunów ) lub słuchacza o jego ukaraniu.
9.  Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w przypadku poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Szkoły.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
 
Pieczęcie Szkoły
 
§ 35.
Szkoła używa następujących pieczęci urzędowych:
1.  Pieczęci podłużnych o treści:
a)  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Wejherowska 55       81-049 Gdynia
tel. 623-12-27
 
b)    Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Wejherowska 55       81-049 Gdynia
tel. 623-12-27
 
c)     Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Wejherowska 55       81-049 Gdynia
tel. 623-12-27
 
2.  Pieczęci okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku:
a)   Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Gdyni,
b)  XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni,
 
 
Akty prawne
 
§ 36.
W Szkole oprócz Ustawy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy obowiązują:
1.  Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, a w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz władze samorządowe Gminy prowadzącej Szkołę.
2.  Załącznikiem do Statutu są „Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni” (WSO).


 
Uchwała
 
§ 37.
Statut Szkoły został uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 09.10.2001 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2017 12:38 Dodanie informacji Marek Telecki