Statut

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Gdyńskie Centrum Kultury, zwane dalej „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) niniejszego Statutu.
2. Centrum może używać skróconej nazwy „GCK”.
§ 2.
Centrum jest samorządową instytucją kultury wpisaną z dniem 3 stycznia 1994 roku do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem III i posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Organizatorem Centrum jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Centrum.
3. Nadzór nad Centrum w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Prezydent Miasta Gdyni, zwany dalej „Prezydentem”.
§ 4.
1. Siedzibą Centrum jest Gmina Miasta Gdyni.
2. Siedziba główna Centrum znajduje się pod adresem: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.
3. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Rozdział 2.

Zakres działalności Centrum

§ 5.
1. Celem działalności Centrum jest upowszechnianie kultury oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie edukacji kulturalnej, w szczególności:
1) upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności;
2) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej.
2. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i regionu;
2) realizacja i prezentacja projektów artystycznych;
3) organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze;
4) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
5) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych;
6) doskonalenie form i metod pracy z zakresu upowszechniania kultury;
7) wspieranie rozwoju kultury filmowej i audiowizualnej;
8) edukacja kulturalna;
9) prowadzenie badań naukowych z zakresu kultury;
10) popularyzowanie wiedzy o kulturze;
11) stwarzanie warunków do produkcji filmowej, telewizyjnej, audiowizualnej i teatralnej;
12) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na polu kultury;
13) wspieranie działalności kulturalnej niezależnych twórców;
14) współpraca ze szkołami i uczelniami artystycznymi w kraju i za granicą.
§ 6.
1. Cele i zadania określone w § 5 Centrum realizuje przede wszystkim poprzez:
1) prezentacje wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki w formule: festiwali, przeglądów, wystaw, wieczorów autorskich i poetyckich, konkursów, koncertów, spektakli, aukcji itp.;
2) działania warsztatowo-edukacyjne;
3) działania promujące twórców, mecenasów i popularyzatorów kultury;
4) współpracę i wymianę z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą;
5) działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską;
6) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze;
7) działalność wydawniczą, w tym wydawanie czasopism;
8) prowadzenie Gdyńskiego Funduszu Filmowego;
9) wspieranie projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury;
10) współorganizację Gdyńskiej Szkoły Filmowej;
11) prowadzenie kin, w tym kina studyjnego;
12) organizowanie i prowadzenie mediów, w tym działania w formie audiowizualnej i telewizyjnej;
13) wspieranie produkcji, promocji i dystrybucji filmów polskich oraz zagranicznych o wysokich walorach artystycznych;
14) rozpowszechnianie i dystrybucję filmów oraz produkcji audiowizualnych i telewizyjnych.
2. Centrum może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb środowiska twórców i popularyzatorów kultury, a także mieszkańców Gdyni.

Rozdział 3.

Organizacja Centrum

§ 7.
1. W strukturze Centrum działa jako wyodrębniony oddział – wewnętrzna jednostka organizacyjna pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe”.
2. Gdyńskie Centrum Filmowe używa skróconej nazwy „GCF”.
3. Gdyńskie Centrum Filmowe realizuje w szczególności cele i zadania określone w § 5 ust. 2 pkt. 7-14 w formach określonych w § 6 ust. 1 pkt. 7-14 niniejszego statutu – w odniesieniu do dziedziny filmu.

Rozdział 4.

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8.
1. Centrum zarządza Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Prezydent na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor podlega Prezydentowi, przed którym odpowiada za całokształt działalności Centrum.
3. Gdyńskim Centrum Filmowym kieruje dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego, zwany dalej „Dyrektorem GCF”.
4. Dyrektor może powołać i odwołać maksymalnie dwóch zastępców – po uzyskaniu na piśmie akceptacji Prezydenta.
§ 9.
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, czuwa nad mieniem Centrum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
2) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, w tym: zatrudnianie pracowników Centrum i realizacja w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy.
3. Do obowiązków Dyrektora GCF należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzór nad całokształtem działalności GCF, w tym:
a) sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności GCF;
b) realizowanie planów i programu GCF.
2) reprezentowanie GCF na zewnątrz.
§ 10. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 11.
1. Dyrektor, po uprzednim poinformowaniu Prezydenta, może powoływać organy doradcze Centrum, określając szczegółowy zakres ich działania.
2. Prezydent ma prawo desygnować do organów doradczych po jednym swoim przedstawicielu.
3. Członków organów doradczych powołuje i odwołuje Dyrektor z uwzględnieniem ust. 2.
4. W przypadku organów doradczych dla Gdyńskiego Centrum Filmowego powoływanie i odwoływanie ich członków następuje w uzgodnieniu z Prezydentem.

Rozdział 5.

Źródła finansowania

§ 12. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
§ 13. Centrum gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 14.
1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
2. Centrum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Organizator.
§ 15.
1. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Działalność Centrum jest finansowana z:
1) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1;
2) dotacji z budżetu państwa;
3) przychodów ze sprzedaży biletów;
4) przychodów ze sprzedaży własnych praw autorskich i udzielania licencji;
5) dochodów z użytkowania posiadanego lub wynajmowanego majątku;
6) dochodów z reklam prowadzonych na rzecz osób trzecich;
7) dochodów z działalności gospodarczej;
8) darowizn, spadków i zapisów;
9) przychodów z produkcji filmowej, teatralnej, koncertowej, telewizyjnej i audiowizualnej;
10) środków otrzymanych z innych źródeł.
§ 16. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych Centrum ma wyłącznie charakter zgodny z obowiązującym stanem prawnym i służy w szczególności:
1) prowadzeniu działalności statutowej Centrum;
2) realizacji inwestycji i remontów własnego majątku;
3) prowadzeniu działalności marketingowej Centrum;
4) prowadzeniu działalności socjalno-bytowej na rzecz pracowników Centrum.
§ 17. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają właściwe przepisy.
§ 18.
1. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych upoważniony jest Dyrektor, a podczas jego nieobecności – zastępca, który został wskazany do zastępowania w uzgodnieniu z Prezydentem.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum określając zakres ich pełnomocnictwa.
3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 2, za wyjątkiem pełnomocnictw szczegółowych.

Rozdział 6.

Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§ 19.
1. W zakresie nie powodującym ograniczenia działalności statutowej, Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
1) organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych;
2) wynajmu pomieszczeń w celu organizacji uroczystości oraz innych form współpracy nie kolidujących z działalnością statutową;
3) prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej.
2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są w całości na finansowanie działalności statutowej Centrum.

Rozdział 7.

Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 20. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator na wniosek dyrektora lub z własnej inicjatywy, w trybie określonym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Wojciechowski
Wprowadził informację: Agnieszka Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Grabowska
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2018 12:54 Korekta Agnieszka Grabowska