Dział Inżynierii Transportu

W skład Działu Inżynierii Transportu wchodzą następujące komórki:

 • Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu
 • Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością
 • Stanowisko ds. Oświetlenia

 

Referat Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu:

 • Nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem nowych technologii w zarządzaniu transportem oraz nadzór nad sygnalizacjami świetlnymi, w tym:

a) wdrażanie i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania transportem TRISTAR,
b) przygotowywanie procedur, strategii, kalibracja i rozwój systemu TRISTAR,
c) opiniowanie rozwiązań geometrycznych dróg w zakresie związanym z wprowadzaniem bądź funkcjonowaniem systemu TRISTAR i sygnalizacji świetlnej,
d) opiniowanie lokalizacji urządzeń i infrastruktury związanych z systemem TRISTAR,
e) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz tablic i znaków zmiennej treści,
f) analizowanie istniejącej organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz tablic i znaków zmiennej treści pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz efektywności funkcjonowania,
g) analizowanie i opiniowanie zasadności wprowadzania nowej sygnalizacji świetlnej,
h) podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian w działaniu sygnalizacji świetlnej i znaków zmiennej treści,
i)  prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem projektów sygnalizacji świetlnej oraz ich odbiorem,
j)  prowadzenie ewidencji projektów sygnalizacji świetlnej,
k) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i remontami sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych oraz urządzeń systemu TRISTAR
l)  współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawach dotyczących funkcjonowania oraz wdrażania urządzeń sygnalizacji świetlnej i systemu TRISTAR,
m) współdziałanie z Zarządem Komunikacji Miejskiej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gminami ościennymi i innymi zainteresowanymi instytucjami w zakresie integracji systemów zarządzania ruchem,
n) uczestniczenie w naradach technicznych na etapie projektowania i wykonawstwa robót w zakresie inteligentnych systemów transportu i sygnalizacji świetlnej,
o) uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących inteligentnych systemów transportu. 

 • Opiniowanie, zlecanie lub opracowywanie analiz transportowych, prognoz ruchu,
 • modeli ruchu, koncepcji nowych elementów podstawowego układu drogowego lub ich modernizacji, studiów    techniczno-ekonomiczno-środowiskowych,    studiów
 • wykonalności, badań ruchu, opracowań z zakresu analiz i prognoz obsługi transportowej będących m.in. podstawą do zawierania umów drogowych przygotowywanych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych;
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci dróg;
 • Współpraca z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w sprawach związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem systemu płatnych miejsc parkingowych.

 

Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością:

 • Planowanie i realizacja działań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego, a w tym:

a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, zarządzania mobilnością i wdrażania nowych technologii w zarządzaniu ruchem i ich realizacja,
b) inicjowanie rozwiązań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego,
c) inicjowanie i realizacja projektów związanych z zarządzaniem mobilnością,
d) uczestnictwo w międzynarodowej wymianie doświadczeń i współpraca w tym zakresie,
e) współpraca przy prowadzeniu Komisji ds. Transportu Związku Miast Bałtyckich,
f) przygotowanie i monitorowanie wdrożenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

 

 

Stanowisko ds. Oświetlenia

 • utrzymanie (w tym konserwacja i naprawy) oświetlenia ulic, skwerów, parków i placów;
 • utrzymanie iluminacji pomników, podświetlanych tablic wjazdowych do miasta;
 • montaż i eksploatacja ulicznych iluminacji świątecznych;
 • eksploatacja i konserwacja wind osobowych obsługujących drogowe obiekty inżynierskie (tunele, kładki);
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną infomatów (w szczególności zasilanie energetyczne);
 • udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne.

 

Kierownik: dr inż. Jacek Oskarbski

tel. 58 762 26 07

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 16.02.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2017 14:15 Aktualizacja treści Dariusz Witt
15.04.2015 09:07 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.01.2015 09:19 Aktualizacja treści Dariusz Witt
02.12.2011 14:23 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
02.12.2011 14:21 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.05.2010 11:43 Aktualizacja treści Izabela _Woś