Samodzielne Stanowisko ds. Dostępności

Głównym celem działania jest zapobieganie powstawaniu barier w zakresie dostępności i wpływanie na ich likwidację oraz wdrażanie rozwiązań projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznych w Gdyni przyjaznych wszystkim użytkownikom o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym, zgodnie z wymaganiami projektowania uniwersalnego.
Do najważniejszych zadań realizowanych przy współpracy z zewnętrznym ekspertem ds. dostępności i projektowania uniwersalnego dr inż. arch. Markiem Wysockim, pracownikiem naukowym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, autorem Standardów Dostępności dla miasta Gdyni, należą:
• opiniowanie dokumentacji projektowych pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej oraz w obiektach kubaturowych na terenie miasta Gdyni,
• ocenianie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z obowiązującymi w Gdyni Standardami Dostępności,
• ustalanie szczególnych wytycznych dla formułowania warunków technicznych budowy dróg i infrastruktury - na wniosek Działu Uzgodnień ZDiZ,
• ocena dostępności obiektów, ulic i placów, placów publicznych, parkingów, terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych, a także rozwiązań przejść pieszych w układach komunikacyjnych budowy dróg, ulic, ścieżek/dróg rowerowych oraz naziemnych elementów infrastruktury w obrębie pasa drogowego i innych miejsc ogólnodostępnych,
• zalecanie do stosowania autorskich rozwiązań w zakresie dostępności w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układach komunikacyjnych,
• identyfikowanie barier przestrzennych w mieście oraz inicjowanie ich likwidacji, a także wprowadzanie rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
• konsultacje dotyczące projektowania obiektów użyteczności publicznej (tj. administracji publicznej, oświaty i nauki, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, handlowych i usługowych, służby zdrowia, zamieszkania zbiorowego itd.) w sposób dostępny dla wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Konsultacje udzielane są dla inwestorów publicznych (samorządowych, państwowych) oraz prywatnych inwestujących na terenie miasta Gdyni.

Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni - dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG
Samodzielne Stanowisko ds. Dostępności:
tel. 58 761 20 16, pok. 401A

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Karmoliński
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2019 15:38 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
29.05.2017 10:09 Aktualizacja treści Dariusz Witt