Organizacja

Działy i sekcje Laboratorium Innowacji Społecznych


Dział Inwestycji

Przygotowanie i realizacja działań inwestycyjnych oraz koordynacja zadań inwestycyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni.
Kontakt:
Maciej Warszakowski
e-mail: m.warszakowski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 17

W ramach Działu Inwestycji funkconują następujące sekcje:
Sekcja Użytkownika
Wypracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie partycypacyjnego modelu realizacji przedsięwzięć.
Kontakt:
Barbara Marchwicka
e-mail: b.marchwicka@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 04

Sekcja Rozwiązań Projektowych
Opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych, opracowywanie wytycznych dla zlecanych zadań, nadzór nad jakością  wykonywanej dokumentacji projektowej, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie poszczególnych zadań , współpraca przy opracowywaniu SIWZ, udział w procesach konsultacyjnych.
Kontakt:
Bianka Witkowska
e-mail: b.witkowska@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 07

Sekcja Formlno - Prawna
Zapewnienie formalno - prawnej obsługi procesu  inwestycyjnego (w tym współpraca z wykonawcą robót i nadzorem inwestorskim) oraz zawartych umów.
Kontakt:
Konrad Młynarczyk
e-mail: k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 06

Dział Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych
Koordynacja projektem Usług Społecznych. Integrowanie miejskich zasobów i oferty na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i działanie na rzecz rozwijania partycypacji społecznej.
Kontakt:
Łukasz Rąpała
e-mail: l.rapala@lis.gdynia.plsmidowicza49@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 25

Dział Diagnoz i Partycypacji
Tworzenie, wdrażanie, upowszechnianie i analiza mechanizmów umożliwiających mieszkańcom współdecydowanie o rozwoju miasta. Koordynacja Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie konsultacji społecznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Kontakt:
Ewa Stokłuska
e-mail: e.stokluska@lis.gdynia.plkonsultacje@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 08

Dział Animacyjnych Projektów Społecznych
Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, projekcji filmowych i spotkań. Wdrażanie i promocja innowacyjnych działań społecznych kierowanych do różnych grup mieszkańców, przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju osobistego i zawodowego.
Kontakt:
Paweł Wyszomirski
e-mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pllis@lis.gdynia.pl
tel.: 58 727 39 16, 58 727 39 24, 58 727 39 02

Sekcja Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Organizowanie spotkań i szkoleń dla mieszkańców, chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Animowanie aktywności i włączania społecznego osób wykluczonych. Rozwijanie oferty wolontariatu oraz współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.
Kontakt:
Beata Prusak
e-mail: b.prusak@lis.gdynia.plpracownia@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 24

Dział Innowacji Społecznych
Poszukiwanie, wspieranie w rozwoju oraz upowszechnienie innowacji społecznych; wdrażanie modelu inkubowania innowacji społecznych – praca z potencjalnymi innowatorami i ich pomysłami, rozwijanie nowych pomysłów/usług/procesów poprawiających jakość życia mieszkańców Gdyni – praca w odpowiedzi na aktualne problemy miasta i mieszkańców oraz rozwijanie działań wpływających na dobrostan mieszkańców.
Kontakt:
Katarzyna Ziemann
e-mail: k.ziemann@lis.gdynia.plpracownia@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 12

Dział Wymiennikowni
Prowadzenie ośrodka mieszczącego się w Gdyni Chyloni przy ul. Kartuskiej 20B – rozwijanie oferty dla młodzieży, organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji, współpraca z lokalnymi partnerami.
Kontakt:
Magdalena Dębna
e-mail: m.debna@lis.gdynia.plwymiennikownia@lis.gdynia.pl
tel. 58 663 12 55

Dział Kadr i Organizacji
Prowadzenie związanych z polityką personalną  LIS oraz koordynowaniem procesów zarządczo - organizacyjnych.
Kontakt:
Ewa Gozdalik
e-mail: e.gozdalik@lis.gdynia.pl
tel. 58 7272 39 26

Główny Księgowy, Dział Księgowości
Finanse i budżet Laboratorium Innowacji Społecznych.
Kontakt:
Bożena Kościuszko - Panek
e-mail: b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 13

Dział Zamówień Publicznych
Planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie prawidłowości procesu udzielania zamówień publicznych.
Kontakt:
Agnieszka Nadziejko
e-mail: a.nadziejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 06

Dział Administracji
Organizacja przestrzeni do pracy dla wszystkich działów.
Kontakt:
Paweł Wyszomirski
e-mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 02

Dział Komunikacji
Informowanie na temat działań Laboratorium, współpraca komunikacyjna z mieszkańcami, mediami i partnerami realizowanych projektów.
Kontakt:
Łukasz Kierznikiewicz
e-mail: l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 09

Samodzielne stanowisko: Główny Specjalista - Rzecznik Prasowy
Udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, informacje prasowe, wywiady. 
Kontakt:
Aleksandra Dylejko
e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 09

Przetwarzanie danych osobowych i Inspektor Danych Osobowych w LIS

Laboratorium Innowacji Społecznych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w zakresie ochrony danych osobowych informuje, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
  • Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł Wyszomirski, tel. 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań ustawowych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. a, b, g – Rozporządzenia.
  • Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
  • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
  • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może skutkować brakiem możliwości wykonania uprawnienia i/lub realizacji działania, o które Państwo wnioskowaliście.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 24.10.2017
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2019 11:39 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.06.2019 09:03 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
21.05.2019 13:48 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
29.03.2019 13:57 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
28.03.2019 10:52 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.12.2018 13:44 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.08.2018 11:21 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
10.08.2018 09:51 Korekta Łukasz Kierznikiewicz
10.08.2018 09:50 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
04.07.2018 15:26 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 15:25 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 15:13 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 14:30 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
04.07.2018 13:48 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
01.12.2017 11:32 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:16 Korekta Aleksandra Dylejko
24.10.2017 12:14 Korekta Aleksandra Dylejko