UMOWA SPÓŁKI

TEKST JEDNOLITYAKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUchwalony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.10.20011 R. Repetytorium A 8689 not. Hanny Warońskiej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 1.      Firma Spółki brzmi Towarzystwo Budownictwa Społecznego „CZYNSZÓWKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.2.      Spółka może używać skrótu firmy TBS „CZYNSZÓWKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, TBS „CZYNSZÓWKA” Sp. z o.o. Dotyczy to wszystkich używanych znaków, napisów oraz papierów firmowych i wartościowych.3.      Spółka może powoływać Oddziały oraz inne dozwolone prawem - jednostki organizacyjno-gospodarcze, zakładać lub przystępować do  innych Spółek krajowych i zagranicznych.  §2Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.§3Założycielem Spółki jest Gmina Gdynia. §4Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 236) oraz postanowień niniejszej umowy”. §51.      Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.2.      Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §61.      Przedmiotem działalności Spółki jest: budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.2.      Spółka może również :1)      Nabywać budynki mieszkalne:2)      Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;3)      Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;4)      Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jej własność, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;5)      Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:a)      Sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;b)      Budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;c)      Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;d)     Przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki. 3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Kwalifikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym  w ust.1 i ust. 2, jest :1)        Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);2)        Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);3)        Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  (PKD 43.11.Z);4)        Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); 5)        Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).” §7Zgodnie z art.29 i 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Towarzystwo może zawierać z osobami prawnymi i fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań z przeznaczeniem dla osób fizycznych spełniających wymogi dla zawarcia umów najmu, o których mowa w art.30 ust.1 wyżej wymienionej ustawy.    III ZASADY NAJMU §81.      Mieszkanie należące do zasobu Spółki może być wynajmowane osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania nie posiadającym w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.2.      Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nieprzekracza wartości określonych Ustawą z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.3.      Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Spółce będą rozpatrywane przez Komisję, której skład i kompetencje określone zostaną w odrębnej uchwale wspólników. 4.      Członkami wyżej wymienionej Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.5.      Szczegółowy tryb rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa do wynajmowania mieszkania w zasobach Spółki 1)             TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli spełnia ona łącznie warunki określone w ust. 1 i 2.   2)             Osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego składają w siedzibie TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. wnioski o wynajęcie mieszkania na formularzach Spółki, w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki i ogłoszonych w prasie lokalnej. 3)             Do wniosku należy dołączyć:a)         Wypełnione deklaracje o dochodach z zaświadczeniami o ich wysokości za okres ostatnich 3 miesięcy, wydane przez zakład pracy lub właściwy miejscowy Urząd Skarbowy;b)        Deklarację o zrzeczeniu się do dnia podpisania umowy najmu posiadanego tytułu prawnego do mieszkania komunalnego, jeżeli wnioskodawca ubiega się o najem mieszkania w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. zgodnie z  pkt. 7) p.pkt.b;c)         Zaświadczenia i dokumenty właściwych organów państwowych i samorządowych, potwierdzające warunki zdrowotne i mieszkaniowe, jeżeli wnioskodawca ubiega się o najem mieszkania w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. zgodnie z pkt. 7) p.pkt. d i e;d)        Deklarację osoby partycypującej w kosztach budowy jeżeli wnioskodawca ubiega się o najem mieszkania w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. zgodnie z pkt 7) p.pkt. a4)             Okres składania wniosków w siedzibie TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. wynosi 60 dni od daty ogłoszenia o możliwości ich składania. 5)             Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 6)             Wyboru i kwalifikację osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o., dokonuje Komisja powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników zgodnie z §8 ustęp 3 Aktu Założycielskiego z dnia 07.07.1998 r. 7)             Wnioski o najem lokali mieszkalnych w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. są kwalifikowane do niżej określonych grup najemców:a)         Osoby wskazane do zamieszkania przez partycypującego w kosztach budowy w przypadku umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania zawartej  zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.       Wysokość partycypacji w kosztach budowy mieszkań zostanie ustalona w umowie o partycypacji.            b)        Osoby będące najemcami komunalnych lokali mieszkalnych i wyzbędą się tytułów prawnych do nich, do dnia zawarcia umowy najmu lokalu z zasobów TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.c)         Osoby, które złożyły wniosek o przydział lokalu mieszkalnego w Wydziale Spraw Lokalowych i zostały zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta Gdyni do wynajmu lokalu komunalnego. d)        Osoby, które zaliczone są na podstawie dotychczasowych przepisów do I grupy inwalidów (posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – znaczny stopień niepełnosprawności)e)         Osoby zajmujące mieszkanie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, którym właściciel budynku wypowiedział umowę najmu i zostały zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta Gdyni do wynajęcia lokalu w zasobach TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.  f)         Osoby nie spełniające żadnego z warunków wymienionych w p. punktach od a do e.8)             Ilość mieszkań przeznaczonych dla każdej z grup określonych w pkt. 7) ustali dla każdego naboru uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta na wniosek Zarządu Spółki.9)             Komisja, po weryfikacji wniosków pod względem spełnienia wymogów zawartych w pkt. 1), 3) i 7), 8) uwzględniając kategorię mieszkań oraz ich ilość określoną Uchwałą Zgromadzenia Wspólników sporządza listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu dla każdej z grup określonych w pkt. 7)10)         Wniosek może być zakwalifikowany tylko do jednej z grup określonych w pkt. 7) Składanie dwóch lub więcej wniosków przez jedną osobę jest niedopuszczalne. 11)         Jeżeli wniosków jest więcej niż mieszkań przeznaczonych na wynajem, wybór najemców odbywa się drogą losowania pod nadzorem notariusza. 12)         Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu będą  sporządzone w sposób następujący:·         lista podstawowa – zawierająca ilość osób zgodnych z ilością mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia·         lista rezerwowa – zawierająca do 50% ilości osób znajdujących się na liście podstawowej. 13)         Kolejność umieszczenia najemcy na liście podstawowej i rezerwowej ustala losowanie pod nadzorem notariusza.14)         Listy podstawowa i rezerwowa podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie ich na tablicy w siedzibie Spółki.15)         Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu, które znajdują się na liście podstawowej dokonują wyboru mieszkania wg kolejności wylosowania przy zachowaniu zasad określających normatywną powierzchnię użytkową lokalu zawartych w aktach wykonawczych do Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1070 z późn. zm.).16)         Wnioskodawcy, którego wniosek o zawarcie umowy najmu zostanie rozpatrzony  negatywnie, odwołanie nie przysługuje. 17)         Po wyborze mieszkania w trybie pkt. 15) Zarząd Spółki sporządza ostateczne listy zasiedlenia dla każdego budynku.18)         Osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu zobowiązana jest podpisać umowę w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania jej projektu opracowanego przez Zarząd TBS „Czynszówka” Sp. z o.o., nie później niż do dnia wydania lokalu. Naruszenie tego terminu powoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.19)         Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w  terminie wyznaczonym w umowie najmu na konto TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. Jeżeli najemca nie wpłaci kaucji, TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia od umowy najmu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa najmu uważana jest za nie zawartą. 20)         Dla mieszkań dla których nie dojdzie do podpisania umowy najmu z osobami znajdującymi się na liście podstawowej Zarząd TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. podpisuje umowy najmu z osobami, które znajdują się na liście rezerwowej wg kolejności wylosowania. Zasada ta odnosi się również do mieszkań, co do których nie wpłacono kaucji lub kwoty partycypacyjnej zgodnie z warunkami zawartych umów. 21)         TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. odmówi zawarcia umowy najmu, jeżeli w dniu jej zawarcia przyszły najemca nie spełnia wymogów określonych w pkt. 1).22)         Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu są aktualne do czasu pierwszego zasiedlenia budynków, dla których komisja przeprowadziła kwalifikację           w trybie niniejszego regulaminu.23)         Po zaspokojeniu wszystkich wniosków osób znajdujących się na liście podstawowej i  rezerwowej w danej grupie, jeżeli pozostają mieszkania, dla których nie ustalono najemców, Zarząd Spółki może:a)      ogłosić dodatkowy nabór, w którym okres składania wniosków wynosi 30 dni od daty ogłoszenia, lub b)      zawrzeć umowy najmu z osobami wskazanymi przez partycypujących, którzy złożyli w Spółce pisemną deklarację gotowości poniesienia co najmniej 25% kosztów budowy mieszkania.24)         W przypadku rozwiązania umowy najmu po pierwszym zasiedleniu, zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu odbywa się spośród osób znajdujących się na listach podstawowej i rezerwowej z ostatniego naboru na warunkach proponowanych przez Zarząd TBS „Czynszówka: Sp. z o.o.  25)         Najemca ma prawo do zmiany mieszkania w ramach zasobów TBS „Czynszówka”  Sp. z o.o. na zasadzie umownego porozumienia pomiędzy najemcą a Zarządem Spółki. Uprawnienie powyższe nie dotyczy mieszkań zasiedlonych przez osoby określone w punkcie 7 lit.c i 7 lit.e, dla których decyzję o zmianie najemcy podejmuje Prezydent Miasta Gdyni.26)         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim Spółki, przepisami Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późn. zm.), stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  IV CZYNSZE §91.      Czynsze najmu w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników i są kalkulowane tak, że ich suma dla całych zasobów będących własnością Spółki pokrywa koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. 2.      Spółka przedstawia Zgromadzeniu Wspólników propozycje wysokości czynszu wraz z kalkulacją. 3.      Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty winny być gromadzone na wydzielonych kontach w bankach lub w obligacjach Skarbu Państwa. Mogą być one użyte jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.4.      Czynsz za najem lokali użytkowych ustala Zarząd Spółki.5.      Wpływy z czynszów, o których mowa w ust. 4 przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółki oraz na budowę lub nabycie mieszkań na wynajem. 6.      Czynsz o którym mowa w ust.1 zgodnie z art.28 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. V. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI §101.      Kapitał  zakładowy Spółki wynosi 43.738.600,00 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 437.386 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział. 2.      Gmina Miasta Gdyni obejmuje 100% udziałów. §11 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.738.600,00 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i pokryty jest wkładem pieniężnym w wysokości 29.908.900,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy dziewięćset złotych) i wkładem niepieniężnym o łącznej nominalnej wartości 13.829.700,00 zł (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych); przy czym Gmina Miasta Gdyni objęła swoje udziały pokryte wkładem niepieniężnym w następujący sposób :1)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa nieruchomości stanowiącej działkę       nr 781/59, karta mapy 27, obszaru 4.161 m2 (cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego, objętej księgą wieczystą kw 17305 Sądu Rejonowego w Gdyni, zabudowanej domkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, o wartości 275.600,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym z marca 1998 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Gabrielę Kowieską, nr uprawnień 2562, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 2.756 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) udziałów po 100,00 złotych (sto złotych)  każdy, o łącznej nominalnej wartości 275.600,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych),2)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 199/19, karta mapy 8, obszaru 5064 m2 (pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe), położonej w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Nałkowskiej, objętej księgą wieczystą kw 5909 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 728.600,00 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych), Gmina Miasta Gdyni obejmuje 7.286 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) udziałów po 100,00 złotych (sto złotych) każdy, o łącznej nominalnej wartości 728.600 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych)3)     w zamian za wkład niepieniężny w  postaci prawa własności – działki nr 276/1, karta mapy 125, obszaru 4.683 m2 (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe) położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 25-29, objętej księgą wieczystą kw 3446 Sądu Rejonowego w Gdyni, na której budowane są budynki mieszkalne, wielorodzinne, o numerach ulica Bosmańska 29, ulica Bosmańska 25A, ulica Bosmańska 25, ulica Bosmańska 27, ulica Bosmańska 27A, ulica Alzacka 2, o wartości 468.300,00 zł  (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w styczniu 2000 roku poprzez rzeczoznawców majątkowych Mirosława Osińskiego nr uprawnień 614 i Izabelę Osińską nr uprawnień 613, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 4.683 (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 468.300,00 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych),4)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności – działki nr 388/9, karta mapy 12, obszaru 2.601 m2 (dwa tysiące sześćset jeden metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego, objętej księgą wieczystą kw 14478 Sądu Rejonowego w Gdyni, działka niezabudowana, o wartości 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym we wrześniu 2000 roku przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 4.950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności – działki nr 537/65, karta mapy 6, obszaru  5.117 m2 (pięć tysięcy sto siedemnaście metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej, objętej księgą wieczystą kw 23871 Sądu Rejonowego w Gdyni, działka niezabudowana, o wartości 793.000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w październiku 2000 roku przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 7.930 (siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 793.000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 6)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności – działki nr 538/66, karta mapy 6, obszaru 3.417 m2 (trzy tysiące czterysta siedemnaście metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej, objętej księgą wieczystą kw 23871 Sądu Rejonowego w Gdyni, działka niezabudowana, o wartości 530.000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych)  – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w październiku 2000 roku przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 5.300 (pięć tysięcy trzysta) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 530.000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych), 7)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności - działki nr 895/752 karta mapy 67, obszaru 4.387 m2 (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Szarotki, objętej księgą wieczystą KW 8264 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w marcu 2001 r., przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 13.000 (trzynaście tysięcy) udziałów po 100,00 zł  (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 1.300.000,00 zł  (jeden milion trzysta tysięcy złotych), 8)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności - działki nr 615/68, karta mapy 9, obszaru 6.625 m2 (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), położonej w Gdyni, przy ul. Zbożowej, objętej księgą wieczystą KW 3503 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w kwietniu 2001 r., przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), 9)     w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności - działki nr 364, karta mapy 125, obszaru 1.778 m2 (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Alzackiej-Algierskiej objętej księgą wieczystą KW 3446 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 220.500,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym we wrześniu 2000 r., przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandrę Raczkowską, nr uprawnień 2553, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 2.205 (dwa tysiące dwieście pięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 220.500,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), 10) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności - działki nr 365, karta mapy 125, obszaru 513 m2 (pięćset trzynaście metrów kwadratowych) położonej w Gdyni, przy ul. Alzackiej-Algierskiej, objętej księgą wieczystą KW 3446 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 52.300,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym we wrześniu 2000 r., przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandrę Raczkowską, nr uprawnień 2553, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 523 (pięćset dwadzieścia trzy) udziały po 100,00 zł  (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 52.300,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), 11) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności - działki nr 366, karta mapy 125, obszaru 1.135 m2 (jeden tysiąc sto trzydzieści pięć metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Alzackiej-Algierskiej, objętej księgą wieczystą KW 3446 Sądu Rejonowego w Gdyni,  niezabudowanej, o wartości 140.800 zł (sto czterdzieści tysięcy osiemset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym we wrześniu 2000 r., przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandrę Raczkowską, nr uprawnień 2553, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 1.408 (jeden tysiąc czterysta osiem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 140.800,00 zł  (sto czterdzieści tysięcy osiemset złotych), 12) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności - działki nr 134 karta mapy 59, obszaru 519 m2 (pięćset dziewiętnaście metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Śniadeckich 4, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 257,8 m2, objętej księgą wieczystą KW 39563 Sądu Rejonowego w Gdyni, o wartości 685.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym z lutego 2001 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Mirosława Osińskiego  nr uprawnień 614, Gmina Miasta Gdyni obejmuje   6.850 (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 685.000 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 13) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności działki nr 2401/124 karta mapy 18, obszaru 3.946 m2 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Wawrzyniaka, objętej księgą wieczystą KW 17303 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 590.700,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym z października 2001 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 5.907 (pięć tysięcy dziewięćset siedem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 590.700 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych), 14) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności działki nr 2407/124 karta mapy 18, obszaru 1.168 m2 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Wawrzyniaka, objętej księgą wieczystą KW 31904 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 175.200,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym z października 2001 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Jolantę Gross-Karasek, nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 1.752 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt dwa) udziały po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 175.200 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), 15) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności działki nr 807/59 karta mapy 27, obszaru 2.726 m2 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego, objętej księgą wieczystą KW 14821 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 470.600,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), zgodnie z operatem szacunkowym z 24 października 2003 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Gabrielę Kowieską, nr uprawnień 2562, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 4.706 (cztery tysiące siedemset sześć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 470.600 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych),16) w zamian za wkład niepieniężny w postaci działki nr 818/169 karta mapy 27, obszaru 1.881 m2 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego, objętej księgą wieczystą KW 14821 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, o wartości 310.900 zł (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym z operatem szacunkowym z 24 października 2003 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Gabrielę Kowieską, nr uprawnień 2562, Gmina Miasta Gdyni obejmuje  3.109 (trzy tysiące sto dziewięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 310.900 zł (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset złotych),17) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 254/7 karta mapy 32, obszaru 709 m2 (siedemset dziewięć metrów kwadratowych) i nr 435 karta mapy 33, obszaru 4.454 m2 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 237, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą kw 18313 Sądu Rejonowego w Gdyni, o wartości 1.007.000 zł (jeden milion siedem tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross Karasek nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 10.070 (dziesięć tysięcy siedemdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 1.007.000 zł (jeden milion siedem tysięcy złotych), 18) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 137/36 karta mapy 33, obszaru 258 m2 (dwieście pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), nr 427 karta mapy 33, obszaru 359 m2 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), nr 428 karta mapy 33, obszaru 276 m2 (dwieście siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), nr 429 karta mapy 33, obszaru 3.286 m2 (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 253, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą kw 12825 Sądu Rejonowego w Gdyni, o wartości 815.000 zł (osiemset piętnaście tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross Karasek nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 8.150 (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 815.000 zł (osiemset piętnaście tysięcy złotych), 19) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej  działkę nr 496 karta mapy 44, obszaru 3412 m2 (trzy tysiące czterysta dwanaście metrów kwadratowych), działkę nr 500 karta mapy 44, obszaru 3.281 m2 (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) objętych księgą wieczystą kw 24351 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działkę nr 498 karta mapy 44, obszaru 129 m2 (sto dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych) objętej księgą wieczystą kw 977 Sądu Rejonowego w Gdyni, niezabudowanej, położonej przy ul. Jana z Tarnowa, o wartości 1.200.700 zł (jeden milion dwieście tysięcy siedemset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross Karasek nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 12.007 (dziesięć dwanaście tysięcy siedem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 1.200.700 zł (jeden milion dwieście tysięcy siedemset złotych), 20) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 691/68 karta mapy 9, obszaru 1.907 m2 (jeden tysiąc dziewięćset siedem metrów kwadratowych) przy ul. Zbożowej, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą kw 3503 Sądu Rejonowego w Gdyni, o wartości 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross Karasek nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 4.200 (cztery tysiące dwieście) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), 21) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 362/68 karta mapy 9, obszaru 2.165 m2 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą kw 3503 Sądu Rejonowego w Gdyni, o wartości 379.700 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross Karasek nr uprawnień 2530, Gmina Miasta Gdyni obejmuje 3.797 (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 379.700 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), 22) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej  niezabudowaną działkę nr 69 karta mapy 9, obszaru 1.270 m2 (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych) objętej księgą wieczystą nr 17301 Sądu Rejonowego w Gdyni, położonej przy ul. Zbożowej, o wartości 222.800 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross Karasek nr uprawnień 2530 Gmina Miasta Gdyni obejmuje 2.228 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 222.800 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych), 23) w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1282/111 karta mapy 54, obszaru 3.828 m2 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem metrów kwadratowych) położoną w Gdyni przy ulicy Świętego Piotra, zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi nr 6, nr 6A i nr 10, dwoma budynkami gospodarczymi o konstrukcji drewnianej bez ław fundamentowych i dwoma budynkami murowanymi z cegły, znajdującymi się w złym stanie technicznym i przeznaczonymi do rozbiórki, objętej księgą wieczystą kw 69904 Sądu Rejonowego w Gdyni, o wartości 1.548.000 zł (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) – zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Gross – Gmina Miasta Gdyni obejmuje 15.480 (piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) udziałów) po 100 zł (sto złotych) każdy udział o łącznej nominalnej wartości 1.548.000 zł (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych). §121.      Udziały są równe i niepodzielne.2.      Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. §13Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 70.000.000,00 zł (siedemdziesięciu milionów złotych) w terminie do 31.12.2020 r.  poprzez wniesienie gotówki lub aportu, na mocy uchwały Wspólników podjętej większością 2/3 głosów Wspólników – bez konieczności zmiany umowy Spółki. Podwyższenie kapitału może nastąpić poprzez zwiększenie ilości udziałów lub podwyższenie wysokości udziału 

IV. ORGANY  SPÓŁKI

 §14Organami Spółki są:1.      Zarząd Spółki.2.      Rada Nadzorcza.3.      Zgromadzenie Wspólników.  A/ ZARZĄD  SPÓŁKI §151.      Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.2.      Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.3.      Kadencja pierwszego Zarządu trwa trzy lata.4.      Kadencja następnych Zarządów trwa trzy lata. §16Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega do kompetencji innych organów. §17 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie.  B/ RADA NADZORCZA §181.      Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.2.      Kadencja pierwszej Rady trwa 1 rok.3.      Kadencja następnych rad nadzorczych trwa trzy lata.4.      Gmina lub gminy, na terenie, których działa towarzystwo, są uprawnione do wprowadzania swoich przedstawicieli do składu Rady nadzorczej, po jednym przedstawicielu z każdej Gminy – zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) §191.      Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.2.      Zgromadzenie Wspólników może powołać i odwołać Radę Nadzorczą lub jej członka w każdym czasie. §201.      Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.  §21Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:1)      Sprawowanie stałego nadzoru na działalnością Spółki. 2)      Coroczne badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.3)      Badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków i pokrycia strat.4)      Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego rocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w punktach 2 i 3.5)      Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.6)      Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, poza Prezesem Spółki.7)      Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.8)      Inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z umową Spółki.  C/ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW §221.      Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.2.      Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.3.      Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca, jeżeli:1.1.            Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 11.2.            Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2. §231.      Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:1.1.            Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrotowy.1.2.            Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.1.3.            Podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia strat.1.4.            Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.1.5.            Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.1.6.            Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich.1.7.            Tworzenie funduszy celowych.1.8.            Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego.  §241.      Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.2.      Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.3.      Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.  VI. GOSPODARKA SPÓŁKI §25Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. §26Spółka jest obowiązana prowadzić gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności Spółki.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 1999 roku. §27Spółka tworzy kapitał zapasowy. §28Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności w tym zakresie. §291.      Czysty zysk Spółki można przeznaczyć na:1.1.            Odpisy na kapitał zapasowy.1.2.            Inwestycje, między innymi modernizację urządzeń i instalacji doprowadzających media do zasobów administrowanych przez Spółkę.1.3.            Inne cele określone uchwałą Wspólników.2.      Dochody Spółki nie podlegają podziałowi pomiędzy Wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność Spółki określoną w §6.  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE §30Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w codziennej prasie lokalnej i Monitorze Sądowym i Gospodarczym§31Koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Miasta Gdyni. §32Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Kołakowska
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Ostatnio zmodyfikował: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2011
Data udostępnienia informacji: 18.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2013 13:38 Dodanie informacji Karina Żukowska