Umowa spółki


TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ"
z siedzibą w Gdyni


AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


I. Postanowienia ogólne i przedmiot Spółki
§1.
(nieaktualny) —
§2.
Firma Spółki brzmi "Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z możliwością używania skrótu: "P.K.T. Sp. z o.o.".

§3
Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§4.
(uchylony)
§5.
(uchylony)

§6.
Spółka jest jednoosobową spółką samorządu terytorialnego, wykonującą zadania o charakterze użyteczności publicznej, działającą w oparciu i zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, przepisami kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce komunalnej z zastrzeżeniem przepisów instytucji samorządowych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

§7.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§8.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1.    Produkcja autobusów PKD (29.10.C)
2.    Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD (42.22.Z),
3.    Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD (43.21.Z)
4.    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
5.    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD (45.20.Z).
6.    Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PKD (49.31.Z).
7.    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD (49.39.Z).
8.    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD (52.21.Z).
9.    Działalność agencji reklamowych PKD (73.11.Z)


II. Kapitał Spółki
§9.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.565.000,- zł (czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 44.565 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

§10.
 1. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 2.Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.


§11.
1. 6.198 (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów, o łącznej wartości 6.198.000 -zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.
2. 9.461 (dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) udziałów, o łącznej wartości 9.461.000,- zł (dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, stanowiący:
1)    słupy trakcyjne typu STR w ilości 13 (trzynastu) sztuk, zlokalizowanych na pętli trolejbusowej na ulicy Chylońskiej w Gdyni, o łącznej wartości 25.400,-zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych); 2)    sieć trolejbusową o długości 2.130 m (dwa tysiące sto trzydzieści metrów), zlokalizowanej w Gdyni na odcinku ulicy Chylońskiej, to jest od ulicy Kartuskiej do ulicy Żwirowej, o wartości 435.600,-zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset
3)    sieć trakcyjną długości 2.940 m (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści metrów) na odcinku ulicy Chylońskiej w Gdyni od ulicy Morskiej do ulicy Kartuskiej wraz ze słupami strunobetonowymi typu E 10,5/12 KN w ilości 41 (czterdzieści jeden) sztuk, typu E 10,5/17,5 KN w ilości 12 (dwanaście) sztuk i typu EIO 10,5/12 KN w ilości 24 (dwadzieścia cztery) sztuki, o łącznej wartości 617.400,- zł (sześćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych);
4)    słupy trakcyjne typu STR12 KN na ulicy Chylońskiej w Gdyni w ilości 12 (dwanaście) sztuk, o łącznej wartości 36.300,- zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych);
5)    kabel trakcyjny - zasilający YAKY 1x625, o długości 3.200 m (trzy tysiące dwieście metrów) na ulicy Chylońskiej w Gdyni, o łącznej wartości 52.900,- zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych);
6)    sieć trolejbusową - Pętlę Autobusowo - Trolejbusową długości l .300 m (jeden tysiąc trzysta metrów), tak zwaną Pętlę Janowską na ulicy Chylońskiej w Gdyni wraz ze słupami trakcyjno-oświetleniowymi typu STOR w ilości 29 (dwadzieścia dziewięć] sztuk i słupami trakcyjnymi typu STR, w ilości 12 (dwanaście) sztuk, o łącznej wartości 183.600,- zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych);
7)    linię trakcyjną długości 1.120 m (jeden tysiąc sto dwadzieścia metrów), kabel typu YAKY 1x625 na ulicy Chylońskiej w Gdyni, o łącznej wartości 28.300,- z] (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych);
8)    trakcję trolejbusową o długości 1.615 m (jeden tysiąc sześćset piętnaście metrów) w ciągu ulicy Owsianej w Gdyni wraz ze słupami typu STR 2000 w ilości 6 (sześć] sztuk i słupami typu STOR w ilości 13 (trzynaście) sztuk, o łącznej wartości 89.700,-zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych);
9)    trakcję trolejbusową o długości 6.350 m (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt metrów) na odcinku od Placu Dworcowego do Pustek Cisowskich w Gdyni wraz ze słupami typu STR w ilości 13 (trzynaście) sztuk, o łącznej wartości 750.60JD,- zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych);
10)  nakłady o łącznej wartości 56.200,- zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) poniesione w związku z przebudową:
a)     sieci trakcyjnej w rejonie Placu Kaszubskiego w Gdyni, o wartości 13.000,- zł (trzynaście tysięcy złotych); 
b)    sieci trakcyjnej w rejonie Placu Konstytucji w Gdyni, o wartości 43.200,- zł  (czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych);
11)  BRUK - baza II przy ulicy Stryjskiej w Gdyni o powierzchni 7.551 m2 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), o wartości 3.900,- zł (trzy tysiące dziewięćset złotych); 
12)  PLAC z drogą i chodnikiem, zlokalizowany przy budynku Podstacji ha ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni, o powierzchni 385 m2 (trzysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), o wartości l .400,- zł  (jeden tysiąc czterysta złotych);
13)  SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 12.787 m (dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem metrów) - lokalizacja na odcinku od pętli trolejbusowej w Sopocie do ulicy Wielkopolskiej w Gdyni, o wartości 8.900,- zł (osiem tysięcy dziewięćset złotych);
14)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 1.000 m (jeden tysiąc metrów) - lokalizacja na odcinku od skrzyżowania ulicy Wielkopolskiej z Aleją Zwycięstwa w Gdyni do ulicy Łowickiej w Gdyni, o wartości 45.000,- (czterdzieści pięć tysięcy złotych);
15) SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 1.510 m (jeden tysiąc pięćset dziesięć metrów) -lokalizacja na odcinku od Skweru Kościuszki przy ulicy Świętojańskiej i cały Plac Kaszubski w Gdyni, wartości 4.900,- zł (cztery tysiące dziewięćset złotych);
16) SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 3.250 m (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt metrów) lokalizacja na odcinku ulic: 10 Lutego, Dworcowa, Podjazd, Plac Konstytucji w Gdyni do ulicy Morskiej, o wartości 7.500,- zł (siedem tysięcy pięćset );
17)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 620 m (sześćset dwadzieścia metrów) -lokalizacja w Gdyni na ulicy Chylońskiej - Plac Dworcowy, o wartości 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
18)  SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 4.450 m (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku od Wiaduktu l PKP do ulicy Nowowiczlińskiej, o wartości 7.700,- zł (siedem tysięcy siedemset złotych);
19)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 4.450 m (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku od Wiaduktu 2 PKP do ulicy Nowowiczlińskiej, o wartości 9.600,- zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych);
 20)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 900 m (dziewięćset metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku Plac Kaszubski w ciągu ulicy Jana z Kolna, o wartości 45.300,- zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych);
21)  SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 3.100 m (trzy tysiące sto metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku Placu Konstytucji do pętli Gdynia Stocznia - ulica J.Wiśniewskiego,.o wartości 117.800,- zł (sto siedemnaście tysięcy osiemset złotych);
22)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 4.000 m (cztery tysiące metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku ulicy Morskiej od ulicy Działdowskiej do Dworca PKP Chylonia w ciągu ulicy Kartuskiej, o wartości 95.500,- zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)
23)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 750 m (siedemset pięćdziesiąt metrów) -lokalizacja w Gdyni na terenie Bazy PKM w sektorze X, o wartości 6.990- zł (sześć tysięcy dziewięćset złotych);
24)   SIEĆ TROLEJBUSOWĄ o długości 3.400 m (trzy tysiące czterysta metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku ulicy Wielkopolskiej od ulicy Łowickiej do pętli na ulicy Wajdeloty, o wartości 14.800,- zł (czternaście tysięcy osiemset złotych);
25)  LINIĘ KABLOWĄ o długości l .820 m (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia metrów) - lokalizacja na odcinku od podstacji w Kamiennym Potoku do Kolibek, o wartości 800,- zł (osiemset złotych);
26)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.842 m (jeden tysiąc osiemset czterdzieści dwa metry) - lokalizacja na odcinku od podstacji w Kamiennym Potoku do Kolibek, o wartości 2.200,- zł (dwa tysiące dwieście złotych);
27)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.936 m (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacji Redłowo do Wzgórza Św. Maksymiliana, o wartości 3.400,- zł (trzy tysiące czterysta złotych);
28)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 3.352 m (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa metry) -  lokalizacja  w  Gdyni  na  odcinku  od  podstacji  Redłowo  do  Wzgórza  Św. Maksymiliana, o wartości 6.400,- zł (sześć tysięcy czterysta złotych);
29)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 881 m (osiemset osiemdziesiąt jeden metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacji Dworzec PKP przy ulicy Wójta Radkiego do Szpitala Miejskiego, o wartości l .300,- zł (jeden tysiąc trzysta złotych);
30)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.416 m (jeden tysiąc czterysta szesnaście metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacji Dworzec PKP do wyjścia kablowego Stocznia, o wartości 2.200,- zł (dwa tysiące dwieście złotych);
31)  LINIĘ KABLOWĄ długości 533 m (pięćset trzydzieści trzy metry) - lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacje Dworzec PKP do ulicy Kołłątaja, o wartości 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
32)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.418 m (jeden tysiąc czterysta osiemnaście metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacji Dworzec PKP do ulicy Morskiej, o wartości 2.300,- zł (dwa tysiące trzysta złotych);
33)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 950 m (dziewięćset pięćdziesiąt metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacji Dworzec PKP przez ulicę Wójta Radkiego na ulicę Świętojańską, o wartości 2.700,- zł (dwa tysiące siedemset złotych)
34)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.413 m (jeden tysiąc czterysta trzynaście metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku od podstacji Grabówek na ulicę Chylońską, o wartości 500,- zł (pięćset złotych);
35)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.060 m (jeden tysiąc sześćdziesiąt metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku od stacji Grabówek do Leszczynek, o wartości 1.700,- zł (jeden tysiąc siedemset złotych);
36)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.390 m (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku od stacji Grabówek do ulicy Chylońskiej, o wartości 400.- zł (czterysta złotych)
37)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 1.080 m (jeden tysiąc osiemdziesiąt metrów) -lokalizacja w Gdyni na odcinku od stacji Grabówek do Leszczynek, o wartości l .500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
 38)  LINIĘ KABLOWĄ o długości 15.403 m (piętnaście tysięcy czterysta trzy metry), o wartości 2.900,- zł (dwa tysiące dziewięćset złotych);
39)   SIEĆ TRAKCYJNĄ o długości 4.760 m (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt metrów) - lokalizacja w Gdyni na odcinku ulicy Morskiej od ulicy Kartuskiej do pętli Sibeliusa, o wartości 139.600,- zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych);
40)  PARKAN - baza II o długości 454 m (czterysta pięćdziesiąt cztery metry) -lokalizacja w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98, o wartości 3.400,- zł (trzy tysiące czterysta złotych);
41)   ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY COMPAKT Nr fabryczny 00589 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć), o wartości l .200,- z (jeden tysiąc dwieście złotych);
42)   PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY typ MAGOMIG - 360 Nr fabryczny 0160496 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), o wartości 3.800,- zł (trzy tysiące osiemset złotych);
43)  ZESTAW KOMPUTEROWY 486DX133MHZ ze stacją dysków HDD 1,2 GB i monitorem kolorowym, o wartości 800,- zł (osiemset złotych);
44)  BASEN P/POŻAROWY o powierzchni 400 m2 (czterysta metrów kwadratowych), pojemności 600 m3 (sześćset metrów sześciennych), zlokalizowany przy Alei Zwycięstwa nr 96/98 w Gdyni, o wartości 500,- zł (pięćset złotych);
45)   TRANSFORMATOR typ TZE-3-1202 Nr fabryczny 223450 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), zlokalizowany w Gdyni na podstacji Dworzec, o wartości 80,- zł (osiemdziesiąt złotych);
46)  TRANSFORMATOR typ TZE-3-1202, Nr fabryczny 223449 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć), zlokalizowany w Gdyni na podstacji Dworzec, o wartości 80,- zł (osiemdziesiąt złotych);
47)   TRANSFORMATOR typ TZE-3-1202, zlokalizowany w Gdyni na podstacji Redłowo, o wartości 80,- zł (osiemdziesiąt złotych);
48)  TRANSFORMATOR typ TZE-3-1202, Nr fabryczny 226492 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa), zlokalizowany w Gdyni na podstacji Grabówek, o wartości 80,- zł (osiemdziesiąt złotych);
 49)   TRANSFORMATOR typ TZE-3-1202, Nr fabryczny 226494 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery), zlokalizowany w Gdyni na podstacji Grabówek, o wartości 80,- zł (osiemdziesiąt złotych);
50)  TRANSFORMATOR typ PZE-3-1202, Nr fabryczny 231173 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy), zlokalizowany w Gdyni na podstacji Redłowo, o wartości 250,- zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);
 51)  TRANSFORMATOR typ TZE-3-1202, Nr fabryczny 235168 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem), zlokalizowany na podstacji w Sopocie, o wartości 250,- zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);
52)   SAMOCHÓD marki STAR 200, typ SWN-11, pogotowie sieci, numer boczny 59759, numer rejestracyjny GDP 548E, rok produkcji 1990, numer silnika 64221, numer podwozia 73962, o wartości 9.600,- zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych);
53)   SAMOCHÓD m arki JELCZ typ C-642, numer boczny 5 9103, numer rejestracyjny GAY 2383, rok produkcji 1991, numer silnika TT99010013, numer podwozia 19, o wartości 20.700,- zł (dwadzieścia tysięcy siedemset złotych);
 54)  SAMOCHÓD ciężarowy marki FSO POLONEZ 1,6, typ TRUCK, numer boczny 59755, numer rejestracyjny GNV 1451, rok produkcji 1996, numer silnika
UfcU3U7334,  numer podwozia  SUPB04CEJTW061727,  o  wartości   16.400,- zł (szesnaście tysięcy czterysta złotych); —————————————————————————
55)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3301, numer rejestracyjny GAV 7170, numer silnika 0067, numer podwozia 8096/10417, c wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
56)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3302, numer rejestracyjny GNV 5313, numer silnika 0057, numer podwozia 8059/10406, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
57) TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1989, numer boczny 3303, numer rejestracyjny GAN 9536, numer silnika 0079, numer podwozia 8089/10379, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
58)  TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1989, numer boczny 3317, numer rejestracyjny GNV 1347, numer silnika 0071, numer podwozia 8060/10403, o wartości 8.250,- zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
59) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1994, numer boczny 3321, numer rejestracyjny GAV 0523, numer silnika 0184, numer podwozia 248, o wartości 75.600-zł siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych)
60)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1994, numer boczny 3322, numer rejestracyjny GAN 9828, numer silnika 0171, numer podwozia 247, o wartości 75.600,- zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych);
61)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1994, numer boczny 3323, numer rejestracyjny GAN 9443, numer silnika 0174, numer podwozia 244, o wartości 75.600,- zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych);
62)  TROLEJBUS marki BERLffiT, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny 3324, numer rejestracyjny GAN 7455, numer silnika 0103, numer podwozia 12RB-7947, o wartości 10.600,- zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych);
63)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny 3325, numer rejestracyjny GDR 929A, numer silnika 0034, numer podwozia 12RB7850, o wartości 8.250,- zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
64)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny 3326, numer rejestracyjny GDR 931 A, numer silnika 0032, numer podwozia 12RB7860, o wartości 36.100,- zł (trzydzieści sześć tysięcy sto złotych);
65)  TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny W    3327, numer rejestracyjny GAV 3752, numer silnika 0050, numer podwozia 12RB7950/10282, o wartości 10.600,- zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych);
66)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny 3328, numer rejestracyjny GAV 6977, numer silnika 0051, numer podwozia 7924/10279, o wartości 11.400,- zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych);
67)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny 3329, numer rejestracyjny GAV 2683, numer silnika 0055, numer podwozia 7906/10292, o wartości 7.400,- zł (siedem tysięcy czterysta złotych); ———————————————
68)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3330, numer rejestracyjny GDF 420E, numer silnika 0016, numer podwozia 10265/7931, o wartości 21.500,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych
69)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3331, numer rejestracyjny GAV 4702, numer silnika 0010, numer podwozia 10237/7900, o wartości 12.200,- zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych);
70)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3332, numer rejestracyjny GAV 2397, numer silnika 0008, numer podwozia 19237/7900, o wartości 77.700,- zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych);
71)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3333, numer rejestracyjny GAV 4650, numer silnika 0018, numer podwozia 9853, o wartości 8.200,- zł (osiem tysięcy dwieście złotych);
72)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3334, numer rejestracyjny GAV 2679, numer silnika 0031, numer podwozia 12RB-10235, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
73)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3335, numer rejestracyjny GAV 5342, numer silnika 0036, numer podwozia 12RB-10226, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
74)  TROLEJBUS marki jelcz, TYP PR110E, rok produkcji 1988, nwiĘter boczny 3336, numer rejestracyjny GAV 4683, numer silnika 0009, numer podwozia 12RB-10220, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
75)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3337, numer rejestracyjny GAV 7527, numer silnika 0030, numer podwozia 12RB-10225, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
76)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3338, numer rejestracyjny GAV 6752, numer silnika 0038, numer podwozia 12RB-10219, o wartości 10.600,- zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych
77)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3339, numer rejestracyjny GAV 6918, numer silnika 0017, numer-podwozia 8065/10404, o wartości 58.000,- zł (pięćdziesiąt osłem tysięcy złotych);
78)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3340, numer rejestracyjny GAV 2698, numer silnika 0077, numer podwozia 12RB8062/10411, o wartości 12.200,- zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych);
79)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3341, numer rejestracyjny GAV 5482, numer silnika 0073, numer podwozia 8056/10404, o wartości 12.200,- zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych);
80)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3342, numer rejestracyjny GAV 5459, numer silnika 0062, numer podwozia 8064/10402, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
81)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3343, numer rejestracyjny GAV 7161, numer silnika 0063, numer podwozia 8075/10422, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
82)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3344, numer rejestracyjny GAV 7174, numer silnika 0084, numer podwozia 8057/10380, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych;
83)  TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1987, numer boczny 3345, numer rejestracyjny GAN 8096, numer silnika 0124, numer podwozia 12RB-7880, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);
84)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1988, numer boczny 3346, numer rejestracyjny GAN 8834, numer silnika 0092, numer podwozia 8092/10432, o wartości 12.200,- zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych);
85) TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1989, numer boczny 3347 numer rejestracyjny GDN 885E, numer silnika 47295, numer podwozia 8201/10590, o wartości 11.200,- zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych
86)  TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1989, numer boczny 3348. numer rejestracyjny GDN 886E, numer silnika 0145, numer podwozia 8216/10545. o wartości 12.200,- zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych);
87)  TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1989, numer boczny 3349, numer rejestracyjny GNV 5413, numer silnika 0135, numer podwozia 8225/10555, o wartości 12.200,- zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych);
88)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1989, numer boczny 3350, numer rejestracyjny GDN 411E, numer silnika 0140, numer podwozia 8223/10553, o wartości 9.200,- zł (dziewięć tysięcy dwieście złotych);
89)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1990, numer boczny 3351, numer rejestracyjny GDP 592E, numer silnika 0136, numer podwozia 8575/10950, o wartości 9.600,- zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych);
90)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1990, numer boczny 3352, numer rejestracyjny GDP 607E, numer silnika 0098, numer podwozia 8573/10957, o wartości 9.600,- zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych);
91)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1990, numer boczny 3353, numer rejestracyjny GDP 621E, numer silnika 0060, numer podwozia 8583/10972, o wartości 9.600,- zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych);
92)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3354, numer rejestracyjny GAY 1946, numer silnika 0090, numer podwozia 8574/10958, o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
93)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ POR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3355, numer rejestracyjny GAY 2235, numer silnika 0166, numer podwozia 8571/10932/»o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
94)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3356, numer rejestracyjny GAY 2439, numer silnika 0168, numer podwozia 8581/10965, o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
95)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3357, numer rejestracyjny GAY 1349, numer silnika 0175, numer podwozia 8580/10963, o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
96)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3358, numer rejestracyjny GAY 6602, numer silnika 0056, numer podwozia 8572/10956, o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
97)  TROLEJBUS marki BERLIET, typ PR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3359, numer rejestracyjny GAY 1146, numer silnika 0158, numer podwozia 8764/11253, o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
98)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ PR110E, rok produkcji 1991, numer boczny 3360, numer rejestracyjny GAY 6603, numer silnika 0164, numer podwozia 8763/11252, o wartości 22.400,- zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych);
99)  TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MT, rok produkcji 1992, numer boczny 3361, numer rejestracyjny GAY 7694, numer silnika 0176, numer podwozia 0036, o wartości 48.400,- zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych);
100) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1992, numer boczny 3362, numer rejestracyjny GAY 9444, numer silnika 0037, numer podwozia 0186, o wartości 44.000,- zł (czterdzieści cztery tysiące złotych);
101) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1992, numer boczny 3363, numer rejestracyjny GAN 2983, numer silnika 0038, numer podwozia 0189, o wartości 44.000,- zł (czterdzieści cztery tysiące złotych);
102) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1992, numer boczny 3364, numer rejestracyjny GAN 0502, numer silnika 0187, numer podwozia 0040, o wartości 48.400.- zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych);
103) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1992, numer boczny 3365, numer rejestracyjny GAN 0921, numer silnika 0185, numer podwozia 041, o wartości 48.400,- zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych);
104) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1992, numer boczny 3366, numer rejestracyjny GAN 0920, numer silnika 0188, numer podwozia 039, o wartości 48.400,- zł (czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych);
105) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1994, numer boczny 3319, numer rejestracyjny GAN 6517, numer silnika 0183, numer podwozia 249, o wartości 85.500,- zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych);
106) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1994, numer boczny 3320, numer rejestracyjny GAN 6062, numer silnika 0178, numer podwozia 0246, o wartości 85.000,- zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
107) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1994, numer boczny 3318, numer rejestracyjny GAN 6919, numer silnika 0163, numer podwozia 245, o wartości 87.900,- zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych)
108) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1995, numer boczny 3316, numer rejestracyjny GAV 3786, numer silnika 0170, numer podwozia 468, o wartości 114.000,- zł (ste czternaście tysięcy złotych);
109) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1995, numer boczny 3315, numer rejestracyjny GAN 4906, numer silnika 0196, numer podwozia 0502, o wartości 128.500,- zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych);
110) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1995, numer boczny 3314, numer rejestracyjny GAV 6188, numer silnika 0197, numer podwozia 503, o wartości 133.400,- zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych
111) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1995, numer boczny 3313, numer rejestracyjny GAV 7381, numer silnika 0198, numer podwozia 505, o wartości 139.800,- zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych);
112) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1996, numer boczny 3312, numer rejestracyjny GAV 8932, numer silnika 0199, numer podwozia SUJ120M45S0000498, o wartości 147.200,- zł (sto czterdzieści siedem tysięcy
113) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120ME, rok produkcji 1996, numer boczny 3311, numer rejestracyjny GNV 0580, numer silnika 0202, numer podwozia SUJ120M45S0000495, o wartości 163.500,- zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych)
114) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1996, numer boczny 3310, numer rejestracyjny GNV 2263, numer silnika 0203, numer podwozia SUJ120M45T0000743, o wartości 214.400,- zł (dwieście czternaście tysięcy czterysta złotych)
115) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1996, numer boczny 3309, numer rejestracyjny GNV 3459, numer silnika 0205, numer podwozia SUJ120M45T0000745, o wartości 217.500,- zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych)
116) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1996, numer boczny 3308, numer rejestracyjny GNV 3890, numer silnika 0204, numer podwozia SUJ120M45T0000744, o wartości 220.600,- zł (dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset złotych);
117) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1996, numer boczny 3307, numer rejestracyjny GNV 4309, numer silnika 0206, numer podwozia SUJ120M45T0000767, o wartości 235.500,- zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych)
118) TROLEJBUS matki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1996, numer boczny 3306, numer rejestracyjny GNV 4819, numer silnika 0207, numer podwozia SUJ120M45T0000766, o wartości 238.800,- zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych)
119) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1996, numer boczny 3305, numer rejestracyjny GNY 5456, numer silnika 0208, numer podwozia SUJ120M45T0000768, o wartości 242.000,- zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych)
120) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1997, numer boczny 3367, numer rejestracyjny GNV 0647, numer silnika 0209, numer podwozia 120EY0000001, o wartości 325.700,- zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych)
121) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1997, numer boczny 3368, numer rejestracyjny GNY 0821, numer silnika 0210, numer podwozia 120EY0000002, o wartości 325.700,- zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych).
122) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MTE, rok produkcji 1997, numer boczny 3369, numer rejestracyjny GAV 6851, numer silnika 0201, numer podwozia 120EY0000003, o wartości 329.600,- zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych)
123) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MT, rok produkcji 1997, numer boczny 3370, numer rejestracyjny GNY 2053, numer silnika 0211, numer podwozia 120EY0000004, o wartości 333.600,- zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych)
124) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MT, rok produkcji 1997, numer boczny 3371, numer rejestracyjny GNY 2806, numer silnika 0214, numer podwozia 120EY0000005, o wartości 337.600,- zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych)
125) TROLEJBUS marki JELCZ, typ 120MT, rok produkcji 1997, numer boczny 3372, numer rejestracyjny GNY 3314, numer silnika 0213, numer podwozia 120EY0000006, o wartości 341.600,- zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych)
126) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1982/90, numer boczny 3481, numer rejestracyjny GDK 626E, numer silnika 3400051, numer podwozia 669/94, o wartości 44.300,- zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta złotych);
127) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1991, numer boczny 3482, numer rejestracyjny GDY 386C, numer silnika 0166, numer podwozia 1968/81, o wartości 22.500,- zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych);
128) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1992, numer boczny 3484, numer rejestracyjny G AY 7461, numer silnika 9 45073, numer podwozia 177/91, o wartości 27.500,- zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych);
 129) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1982/90, numer boczny 3485, numer rejestracyjny G AY 8877, numer silnika 9 45075, numer podwozia 228/92, o wartości 14.000,- zł (czternaście tysięcy złotych);
130) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1992, numer boczny 3486, numer rejestracyjny GAN 1744, numer silnika DK340188, numer podwozia 322/92, o wartości 24.500,- zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych);
131) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1982/94, numer boczny 3487, numer rejestracyjny GAN 9256, numer silnika 0178, numer podwozia 623/94, o wartości 32.000,- zł (trzydzieści dwa tysiące złotych
132) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1994, numer boczny 3488, numer rejestracyjny GAN 5795, numer silnika 0169, numer podwozia 668/94, o wartości 39.300,- zł (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych);
133) TROLEJBUS marki IKARUS, typ 280E, rok produkcji 1995, numer boczny 3489, numer rejestracyjny GAV 3228, numer silnika 089, numer podwozia 2427, o wartości 86.400,- zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych);
134) KLUCZ EL-MAX - do kół, numer fabryczny 220, o wartości 6.2$0,- zł (sześć tysięcy dwieście złotych);
1 35) KSEROKOPIARKA CANON - NP 1215 DRN03111, o wartości 2.100,- zł (dwa tysiące sto złotych);
136) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02011, o wartości 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych); -
137) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02013, o wartości 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
138) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02014, o wartości 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych)
139) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02015, o wartości 6.000,- zł (sześć tysięcy złotych)
140) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02016, o wartości 3.000,- zł (trzy tysiące złotych)
 141) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02019, o wartości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych)
142) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02020, o wartości 18.000,- zł (osiemnaście tysięcy złotych); 143) Sieć trolejbusowa, nr inwentarzowy 02025, o wartości 7.000,- zł (siedem tysięcy złotych)
144) Linia kablowa, nr inwentarzowy 02032, o wartości 17.000,- zł (siedemnaście tysięcy złotych)
145) Linia kablowa, nr inwentarzowy 02045, o wartości 2.000,- zł (dwa tysiące złotych);
146) Rozdzielnia, nr inwentarzowy 06004, o wartości 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
147) Rozdzielnia, nr inwentarzowy 06005, o wartości 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
148) Rozdzielnia, nr inwentarzowy 06006, o wartości 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych)
149) Rozdzielnia, nr inwentarzowy 06007, o wartości 40.000,- zł (czterdzieści tysięcy złotych)
150) Rozdzielnia, nr inwentarzowy 06008, o wartości 55.000,- zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 151) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06023, o wartości 4.000,- zł (cztery tysięcy złotych)
152) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06024, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych); —153) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06025, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych); —154) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06026, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
155) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06027, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
156) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06028, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
157) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06029, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
158) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06030, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
159) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06031, o wartości ,4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
160) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06032, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
161) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06033, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
162) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06037, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);
163) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06034, o wartości 4.000,- zł (cztery tysiące złotych);,
164) Prostownik krzemowy, nr inwentarzowy 06035, o wartości 4.000,- zł (cztery *    tysiące złotych);
165) Wyposażenie Stacji Prostownikowej, nr inwentarzowy 06036, o wartości 350.000,-zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
166) Transformator olejowy, nr inwentarzowy 06017, o wartości 6.500,- zł (sześć tysięcy pięćset złotych).
3. 2.487 (dwa tysiące czterystu osiemdziesięciu siedmiu) udziałów o Łącznej wartości nominalnej 2.487.00,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zostało objęte w zamian za wkład niepieniężny, stanowiący:
a)    sieć  trakcyjną, to jest 2 słupy sieci trakcyjnej i sieć o długości 60 m (sześćdziesięciu metrów),  zlokalizowane na Alei Zwycięstwa w rejonie ulicy Lutyckiej o wartości 60.816,76 zł (sześćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
b)    sieć trakcyjno-trolejbusową zlokalizowaną na ulicach Jana z Kolna, 3-go Maja i Wójta Radkego, na którą składają się:
-    fundamenty słupów FS 12 w ilości 11 (jedenaście) sztuk,
-    fundamenty słupów FS 20 w ilości 22 (dwadzieścia dwie) sztuki,
-    fundamenty  słupów  FS 25 w ilości 6 (sześć) sztuk,
-    słupy E12/12 w ilości 11 (jedenaście) sztuk,
-    słupy E12/20 w ilości 22 (dwadzieścia dwie) sztuki,
-    słupy  E12/25 w ilości 6 (sześć) sztuk,
-     przewód jezdny DJP 100 o długości  721 mb (siedemset dwadzieścia jeden metrów bieżących),
-    zawieszanie poprzeczne sieci trakcyjnej – 1 (jeden) komplet,
-    zwrotnica automatyczna typu TBSE – 2 (dwa) komplety,
-    zjazd mechaniczny typu TBUD10S – 2 (dwa)komplety,
-     izolator sekcyjny typu TBUMIN – 2 (dwa) komplety,
-    odłącznik sekcyjny typu TBUMRa- 2 (dwa) komplety,
-    przebudowany kabel trakcyjny - kabel YAKY o długości 630 mb (sześćset trzydzieści metrów bieżących), zestaw złączek 635 Alu-ZE do muf termokurczliwych
-    o wartości 1.559.374,24  zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze);
c)    dokumentację projektowo – wykonawczą dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozwój Proekologicznego Transportu Publicznego w Gdyni o wartości 868.412,28 zł  (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy).


§12.
1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony uchwałą wspólników do wysokości 70.000.000 zł (siedemdziesięciu milionów złotych w terminie do 31.12.2010 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku) bez zmiany aktu założycielskiego w drodze utworzenia nowych udziałów. Nowe udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym wniesionym przez Gminę Miasta Gdynia w postaci:
-    Słupów trakcyjno-oświetleniowych żerdziowych wirowanych strunobetownowych WIEBET typ ETO 12/15 –szt. 45, 12/12- szt. 8, EM 12/15-szt. 3, E 10,5/12 – szt. 9 zlokalizowanych na ulicy Morskiej odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Grabowo o wartości 551.727,82 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze)– w zamian za 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
-    Sieci trakcyjno-trolejbusowej słup trakcyjno –oświetleniowy typ STOR 12 – szt. 7, osprzęt sieci kpl. 8, przełożenie przewodu jednego – 400 mb. zlokalizowanej na ulicy Wielkopolskiej o wartości 234.205,58 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) - w zamian za 234 (dwieście trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
-    Trakcji Trolejbusowej zlokalizowanej w Gdyni na Węźle im. F. Cegielskiej o wartości 2.138.562,02 zł (dwa miliony sto trzydzieści osiem - w zamian za 2138 (dwa tysiące sto trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
-    -Trakcji trolejbusowej: fundamenty pod słupy -szt. 46; słupy trakcyjno-oświetleniowe: TO-szt. 8, TO15-szt.4,TO-20-szt.6, TOW-20-szt.1, TWO-15-szt.2, TWO-12-szt. 3; słupy trakcyjne TR 12-szt. 3, TR 15 –szt. 1, TR 20 –szt. 5, wysięgniki trakcyjne –szt. 24 , sieć trakcyjna trolejbusowa jednotorowa – 1, 367 km zlokalizowana w Gdyni przy ulicy Janka Wiśniewskiego o wartości – 1.441.224,51 zł (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy)  - w zamian za 1441 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden)udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
2. Udziały wspólników mogą być zbywane, zastawiane lub może być ustanowione na nich prawo użytkowania jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmawia zgody na zbycie udziałów, to w terminie 3 (trzech) miesięcy winno wskazać nabywcę.
3. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Każdy udział może być umorzony dobrowolnie.
5. Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie umorzenia udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.


III. Organy Spółki
§13.
Organami  Spółki są
-Zgromadzenie Wsporników
-Rada Nadzorcza
- Zarząd

§14.
Do kompetencji Z gromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie należy:
a)    ustalenie rocznych zadań dla Zarządu, których realizacja jest podstawą do przyznawania przez Radę Nadzorczą ruchomej części wynagrodzenia dla członków Zarządu,
b)    ustalenie zasad zakupów przez Zarząd Spółki nowego taboru komunikacyjnego i realizacji innych inwestycji, których wykonanie wymagałoby zaangażowania środków finansowych przekazywanych przez Gminę Miasta Gdyni,
c)    wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki, zbycia udziałów lub akcji i innych papierów
d)    wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu bankowego,
e)    ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej.

§15.
l .     Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2.     Wspólnik może być reprezentowany przez jednego pełnomocnika, przy czym nie może być
pełnomocnikiem członek Zarządu lub pracownik Spółki.

§16.
Uchwały Zgromadzenia Wsporników, zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem tych, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. Ponadto uchwały w sprawach:
- zmiany aktu założycielskiego,
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów spełniających wymogi określone przepisami ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
- wyrażania zgody na zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej,
- umorzenia udziałów,
- rozwiązania Spółki i wyboru likwidatora wraz z określeniem procedury podziału majątku Spółki w trakcie postępowania likwidacyjnego,
- podziału zysku Spółki i utworzenia funduszy oraz ich likwidacji,
- określonych w § 14 w lit. a), b), c), i e) niniejszego aktu, -
Wymagają dla swej ważności zgody wspólnika założyciela Spółki.

§17.
Wszystkie sprawy przedstawione do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników muszą być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą.

§18.
1.     Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
2.     Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników (Zarząd Miasta Gdyni dopóki Gmina Gdynia pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w posiedzeniu i brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej przewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali treść projektu uchwały, nad którą będą głosowali i zajęli stanowisko w takiej formie głosowania.

§ l9
 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.


§20.
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§21.
 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 22
Oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. ustalanie miesięcznego wynagrodzenia składającego się z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i ruchomego dla członków Zarządu Spółki poza prezesem Spółki oraz zatwierdza do wypłaty dla członków Zarządu Spółki miesięczne wynagrodzenie ruchome, po stwierdzeniu wykonania przez nich zadań, o których mowa w § 14 niniejszego aktu,
b. uchwalanie Regulamin Pracy Zarządu na jego wniosek,
c. opiniowanie projektu umowy, która zobowiązuje Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 5% (pięciu procent) kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem stałych umów przewozowych,
d. opiniowanie zbycia sprawnego pojazdu komunikacji publicznej,
e. opiniowanie likwidacji pojazdu komunikacji publicznej,
f. opiniowanie spisania w koszty wartości aktywów powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
g. wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe,
h. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

§23.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym wynagrodzenie przewodniczącego powinno być najwyższe.

§24.
Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę

§25.
Zarząd nie może ustanowić więcej niż dwóch prokurentów.

§26.
l.  Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, zaś w przypadku niemożności uzyskaniu wyżej określonej większości, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

§27.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd Spółki liczy mniej niż trzech członków, oświadczenia woli w imieniu Spółki składają oraz podpisują dokumenty w imieniu Spółki członkowie Zarządu samodzielnie.
§
 28.
(uchylony)IV. Postanowienia końcowe

§29.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§30.
(uchylony)

§31.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.

§32.
(nieaktualny)

§33.
Wypisy tego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 12.04.2010
Data udostępnienia informacji: 14.05.2009
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2016 20:43 Korekta Marcin Połom