Regulamin organizacyjny obowiązujący od 1 lipca 2017 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 22/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GDYNI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zwany dalej MOPS, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, utworzoną przez Miejską Radę Narodową w Gdyni (Uchwała Nr XIII/61/90 z dnia 28 lutego 1990 r.).
2. MOPS działa w oparciu o nadany Statut - Uchwała Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. ze zm.
3. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest Miasto Gdynia.
4. Bieżący nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.
§ 2
1. MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej, w skład której wchodzą:
1) Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej (DOPS-y);
2) ośrodki wsparcia;
3) Centra;
4) Zespoły;
5) kluby samopomocy;
6) działy administracyjne;
7) i inne tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby gminy
- w oparciu o schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. MOPS sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez Miasto Gdynia placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Domem Pomocy Społecznej w Gdyni, Zespołem Placówek Specjalistycznych, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego oraz nad realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami z zakresu pomocy społecznej, zleconymi na podstawie umów cywilno - prawnych.
3. Zasady funkcjonowania i podporządkowania jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1, określają: niniejszy regulamin oraz szczegółowo regulaminy organizacyjne i działalności tych jednostek.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3
1. MOPS realizuje własne i zlecone zadania gminy i powiatu określone w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające w szczególności na:
1) rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
2) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w mieście z  uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej;
3) wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych w ww. ustawach;
4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w ramach społeczności lokalnej;
5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna), ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
2. MOPS realizuje również zadania wynikające z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:
1) z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegających na:
a) realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
b) realizowaniu ustawowych obowiązków  wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie  oraz stosujących przemoc w rodzinie;
c) koordynowaniu prac i działań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacji procedury Niebieskiej Karty;
2) z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, do których należą w szczególności:
a) pomoc psychospołeczna i specjalistyczna dla rodzin doświadczonych problemem alkoholowym;
b) wsparcie instytucji, stowarzyszeń lub osób prywatnych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;
c) podejmowanie czynności związanych z procedurą przymusu leczenia alkoholowego;
d) tworzenie, koordynowanie i realizacja zapisów Gminnego Programu
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym obsługa administracyjno- techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;
e) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w tym m.in. udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapewnienie miejsca spotkań dla grup samopomocowych poprzez prowadzenie Klubu Abstynenta Krokus.

3) z zakresu ustawy o systemie oświaty polegających na realizacji zadań związanych z  przyznawaniem i przekazywaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy  zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni;
4) z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  polegających na:
a) realizowaniu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) obsłudze administracyjno - finansowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
c) realizowaniu zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób  niepełnosprawnych, a także pomocy rodzinom, których członkami są osoby  niepełnosprawne;
5) z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających na : 
a) organizowaniu i zapewnianiu  usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dla  osób z zaburzeniami psychicznymi;
b) organizowaniu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym;
c) wnioskowaniu do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby chorej psychicznie podlegającej oparciu społecznemu w szpitalu psychiatrycznym;
6) z zakresu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” polegających na realizacji zadań w zakresie  zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, dożywiania dzieci i dorosłych;  
7) z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy polegających na organizowaniu prac społecznie użytecznych;
8) z zakresu ustawy o rewitalizacji polegających na:
a) diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnych i harmonizowaniu zasobów w jej ramach;
b) uczestnictwie w działaniach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie procesu rewitalizacji;
c) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
d) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.

3. MOPS realizuje zadania własne gminy i powiatu zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni i Radę Miasta Gdyni.
4. MOPS sporządza wymaganą sprawozdawczość.
§ 4
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą one działalność w zakresie pomocy społecznej.
2. W zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej MOPS współdziała z wojewodą.
3. MOPS współpracuje z samorządem województwa w zakresie organizowania, kształcenia oraz szkolenia zawodowego pracowników pomocy społecznej.ROZDZIAŁ III
ZASADY KIEROWANIA OŚRODKIEM
§ 5
1. MOPS-em  w Gdyni kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, realizujący zadania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Dyrektor kieruje pracą MOPS przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników / Koordynatorów jednostek organizacyjnych i działów administracyjnych.
3. W razie nieobecności Dyrektora jego kompetencje i obowiązki przejmuje wyznaczony Zastępca, na podstawie pisemnego upoważnienia.
§ 6
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora MOPS należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań według właściwości rzeczowej i miejscowej określonych w rozdziale II regulaminu.
2. Zapewnienie właściwej organizacji pracy MOPS, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, działów administracyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
- Zastępców Dyrektora,
- Głównego Księgowego,
- Radcy Prawnego,
- Kierowników / Koordynatorów jednostek organizacyjnych, działów administracyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
4. Podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej / finansowej działalności MOPS.
§ 7
1. Zastępcy Dyrektora prowadzą bezpośredni nadzór nad pionami problemowymi:
- osoby starsze i osoby niepełnosprawne,
- dziecko i rodzina,
- osoby bezdomne, bezrobotne, uzależnione, rynek pracy, EFS zarówno w  zakresie zadań własnych i zleconych gminie, jak i zadań własnych i zleconych realizowanych przez powiat.
2. Zastępcy Dyrektora odpowiadają za działalność jednostek określonych w § 2 wchodzących w skład struktury organizacyjnej MOPS określonej w załączniku nr 1, zgodnie z kompetencjami.
3. Zastępcy Dyrektora prowadzą wg kompetencji nadzór nad placówkami wymienionymi w § 2 ust. 2 regulaminu.
4. Główny Księgowy nadzoruje i odpowiada za Dział Finansowo - Księgowy.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 8
1. Schemat i strukturę organizacyjną MOPS określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Zakresy działania jednostek / komórek organizacyjnych MOPS określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Dyrektor MOPS może likwidować i tworzyć nowe stanowiska pracy, w ramach struktury organizacyjnej MOPS.
4. Liczbę pracowników wynikającą ze struktury organizacyjnej określa Dyrektor MOPS na podstawie rozeznanych potrzeb w ramach posiadanego budżetu.
ROZDZIAŁ V
NADZÓR I KONTROLA
§ 9
Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem jednostek będących w strukturze MOPS oraz samodzielnych jednostek publicznych i niepublicznych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz inne, określone w § 3 regulaminu, będących w nadzorze MOPS, prowadzone są przy pomocy Działu Kontroli zgodnie z procedurą ustaloną przez Dyrektora MOPS, w drodze zarządzenia.
ROZDZIAŁ VI
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA OŚRODKA
§ 10
1. Działalność MOPS jest finansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni oraz ze środków przekazanych przez wojewodę, na realizację zadań zleconych.
2. MOPS posiada własne rachunki bankowe.
3. MOPS pokrywa wydatki związane z działalnością w całości z budżetu Gminy Miasta Gdyni (lub dotacji w przypadku zadań zleconych), a dochody odprowadza na rachunek bankowy budżetu Gminy Miasta Gdyni.
4. MOPS prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe, w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.
5. MOPS zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
§ 11
1. MOPS może korzystać ze środków zewnętrznych, tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez darczyńcę.
2. W przypadku uzyskania odszkodowań za uszkodzone lub skradzione mienie znajdujące się w ewidencji jednostki, MOPS może wykorzystać te środki na remont lub odtworzenie mienia.
§ 12
MOPS prowadzi obsługę finansowo - księgową realizowanych zadań przez jednostki działające w strukturze organizacyjnej MOPS.
§ 13
1. MOPS może występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, spoza budżetu Gminy Miasta Gdyni, przedstawiając w tym celu stosowane projekty.
2. Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu na dofinansowanie projektu.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem, dotyczące funkcjonowania MOPS ustala i wprowadza Dyrektor w drodze zarządzenia.
2. W sprawach dotyczących działalności MOPS, w szczególności mają zastosowanie następujące przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 902),
6) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  ze zm.),
7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.),
8) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.),
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),
10)  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm. ),
11)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.),
12)  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697),
13)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
14)  uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221),
15)  inne dotyczące pomocy społecznej, w tym stanowiące prawo lokalne.


Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego MOPS
do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 22/17. z dnia 30 czerwca 2017r.

ZAKRESY DZIAŁANIA JEDNOSTEK / KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI

1.DZIELNICOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ-
1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz organizowanie właściwego wsparcia dla mieszkańców przy współudziale i współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, kościołem katolickim i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej.
2. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób wymagających wsparcia poprzez prowadzenie pracy socjalnej rozumianej, jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom, rodzinom i środowisku lokalnemu.
3. Prowadzenie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej w rejonach działania.
4. Organizowanie i przyznawanie pomocy finansowej, w naturze i usługach zgodnie z potrzebami klienta.
5. Kierowanie osób do właściwych placówek i ośrodków wsparcia.
6. Kompletowanie niezbędnych dokumentów w celu skierowania osoby do domów pomocy społecznej.
7. Aktywizowanie środowiska lokalnego do działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na danym terenie poprzez: samopomoc, grupy wsparcia i grupy obywatelskie, wolontariat oraz różnego rodzaju festyny i akcje obywatelskie.
8. Prowadzenie Rejonowych Zespołów.
9. Opracowywanie i realizowanie projektów oraz  programów z zakresu działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego grup klientów.
10. Prowadzenie pełnej dokumentacji klientów w sprawach  świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
11. Przygotowywanie opinii dla Sądu Rodzinnego na potrzeby umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych / rodzinnych domach dziecka przez ośrodek pomocy społecznej.
12. Przeprowadzanie Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego część I oraz IV – aktualizacja wywiadu, z osobami nieubezpieczonymi ubiegającymi się o przyznanie świadczeń zdrowotnych - dla potrzeb Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni.
13. Przeprowadzanie Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego część I oraz IV z osobą ubiegającą się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego - dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.
14.    Sporządzanie wywiadów środowiskowych cz. VIII na zlecenie Urzędu Miasta w
   przypadku stwierdzenia marnotrawienia środków przyznanych w ramach
   programu 500+
15.   Przyjmowanie i weryfikacja wniosków na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.
16.   Sporządzanie kart informacyjnych na prośbę Fundacji udzielających wsparcia
  osobom wymagających pomocy.
17.  Wydawanie skierowań do PKPS oraz Banku żywności w ramach programu
 operacyjnego – pomoc żywnościowa
2. CENTRUM REINTEGRACJI I INTERWENCJI MIESZKANIOWEJ
1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością oraz organizowanie tej pomocy przy współudziale innych partnerów społecznych i lokalnych takich jak np. DOPS, SM, Policja, SOK, SG, UM, Sądy, Kuratorzy.
2. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej wraz ze sporządzaniem niezbędnej dokumentacji.
3. Realizacja zadań w obszarze bezdomności lub zagrożenia bezdomnością, wynikająca z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych lub innych dokumentów planistycznych, Zarządzeń Prezydenta i Uchwał Gminy Gdynia.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi działania w  zakresie prewencji, interwencji i integracji osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.
5. Nadzór merytoryczny nad realizacją umów zawartych z organizacjami zabezpieczającymi schronienie i noclegi osobom bezdomnym.
6. Poszukiwanie i wspieranie inicjatyw mających na celu uzupełnienie oferty pomocowej skierowanej do osób bezdomnych takich jak pralnia, łaźnia, świetlica, klub.
7. Realizacja działań interwencyjnych poprzez streetworking prowadzony w miejscach niemieszkalnych oraz pozainstytucjonalnych, mający na celu włączenie osób bezdomnych w proces pomocowy.
8. Tworzenie, udostępnianie i wspieranie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w formie pozyskiwania, wynajmowania, organizacji warunków do remontownia lokali), w których dalej będzie przebiegał proces reintegracji.
9. Realizacja procesu deinstytucjonalizacji pomocy osobom bezdomnym poprzez aktywne wykorzystywanie narzędzi pracy socjalnej takich jak: kontrakt socjalny, Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności.
10. Uczestnictwo i tworzenie projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie inicjatyw mających na celu wspieranie aktywności i integracji osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.3. DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
1. Dom przeznaczony jest dla osób, które z powodu wieku, choroby niepełnosprawności w tym choroby otępiennej, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz dla osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
2. Dom zaspakaja podstawowe potrzeby bytowe poprzez zapewnienie 3 posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek), zabezpiecza higienę osobistą, opiekę fachowego personelu.
3. Zaspakaja potrzeby zdrowotne poprzez porady pielęgniarskie, podawanie zleconych przez lekarza leków, regularny kontakt z lekarzem psychiatrą - geriatrą, gimnastykę usprawniającą i rehabilitację.
4. Dba o podnoszenie sprawności psychofizycznej poprzez prowadzoną terapię zajęciową, treningi pamięci, treningi umiejętności psychospołecznych.
5. Wspiera poprzez pomoc psychologiczną oraz prawną.
6. Działa wspomagająco realizując zadania rekreacyjno-turystyczne, kulturalno–towarzyskie przez organizację festynów, konkursów, przeglądów.
7. Dom prowadzi grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów zmagających się z chorobami otępiennymi.
8. Prowadzenie klubów seniora.
4. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
1. Środowiskowe Domy Samopomocy udzielają wsparcia osobom przewlekle psychicznie chorym, osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz seniorom  wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
2. Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi, obejmujące w szczególności:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu;
b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
d) terapię ruchową;
e) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne;
f) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
g) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
h) opiekę w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach;
i )  zaspokajanie potrzeb bytowych w zakresie wyżywienia.
5. OŚRODEK OPIEKUŃCZY DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH
1. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają okresowej całodobowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych z powodu braku możliwości zapewnienia usług w miejscu zamieszkania.
2. Celem działalności ośrodka jest stworzenie możliwości i poprawa jakości funkcjonowania osób starszych we własnym środowisku oraz stworzenie godnych warunków życia.
3. Powyższy cel realizowany jest poprzez:
a) podstawowe świadczenia opiekuńczo – pielęgnacyjne, tj. pomoc w ubieraniu, karmieniu, myciu, kąpiel, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, świadczenia rekreacyjno-kulturalne;
b) zaspakajanie potrzeb bytowych - miejsce pobytu w pokojach mieszkalnych, całodzienne wyżywienie w tym posiłki dietetyczne;
c) zapewnienie usług usprawniających – aktywizujących, tj. gimnastyka czynna i bierna, gimnastyka z pomocą przyrządów, ćwiczenia manualne, terapia zajęciowa.
6. TYMCZASOWY OŚRODEK OPIEKUŃCZY
1. Zabezpieczenie całodobowego schronienia z pełnym wyżywieniem, tj. trzema posiłkami dziennie, w tym jednym gorącym (obiad),  a w razie potrzeby zapewnienie posiłków dietetycznych.
2. Opieka pielęgniarska.
3. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz środków psychoaktywnych w podjęciu leczenia odwykowego.
4. Pomoc w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia.
5. Praca socjalna wspierająca działania mieszkańców zmierzające do ich usamodzielnienia się, w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych.
6. Aktywizacja życiowa i społeczna mieszkańców realizowana w placówce poprzez terapię zajęciową, gimnastykę oraz udział w treningach umiejętności i wykonywania drobnych prac na rzecz placówki.
7. Podstawowe usługi opiekuńczo pielęgnacyjne  realizowane w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku niezdolnych od samoobsługi.
7.  ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY
1.Zespół  Opiekuńczy  jest przeznaczony  dla osób starszych, niepełnosprawnych  lub długotrwale chorych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, lub które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania  w myśl ustawy o pomocy społecznej. 
2.Działalność Zespołu Opiekuńczego realizowana jest w oparciu o zadania:
 1) podnoszenie i utrzymywanie sprawności oraz aktywizowanie poprzez udział w terapii    zajęciowej, treningach umiejętności i innych formach aktywizacji fizycznej i umysłowej;
2) wsparcie w postaci pracy socjalnej i specjalistycznego doradztwa;
 3)  profilaktykę i edukację zdrowotną, usługi pielęgniarskie;
 4) bezpieczne schronienie i warunki do zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych, w
     tym higienicznych i wyżywienia.
 8.   ZESPÓŁ DS. WSPARCIA  DZIECKA I RODZINY
1. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych                        w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach pomocowych.
2. Wypłacanie wynagrodzeń  na podstawie zawartych umów, rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka.
3. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
4. Pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gdyni, umieszczonych w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów oraz umieszczonych                   w regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
5. Organizowanie wsparcia i przyznawanie pomocy finansowej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
6. Prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem  przez rodziców opłat , za pobyt dzieci  w pieczy zastępczej.
7. Kontrolowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych.
8. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
9. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy.
9.ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw kwalifikacyjnych oraz opinii.
3. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
4. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w formie koordynatora, rodziny pomocowej, wolontariusza.
5. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w  rodzinnej pieczy zastępczej .
7. Dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
8. Prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych i dzieci w  nich umieszczonych.
9. Szkolenie i wspieranie psychologiczno - pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
10. Prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
11. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
12. Organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować tej opieki
13. Przekazywanie do właściwego sądu rejestru danych o osobach zakwalifikowanych lub pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
14. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i  osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.
15. Zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
10.ZESPÓŁ DS. WSPARCIA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Organizowanie i zapewnienie opieki całodobowej (czasowej i stałej) osobom jej wymagających, w tym prowadzenie spraw dotyczących kierowania osób tego wymagających do domów pomocy społecznej i ponoszenia z tego tytułu odpłatności gminy.
2. Prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej oraz postępowań egzekucyjnych.
3. Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, tj.: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych.
4. Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III, w zakresie wsparcia finansowego ze środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier transportowych.
5. Dofinansowania ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych - m.in. udzielanie wsparcia finansowego w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, jak również pozostałych obszarach opisanych w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
6. Nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej.
7. Wskazywanie kandydatów do pełnienia funkcji kuratora/opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych. Wypłacanie wynagrodzenia opiekunom prawnym.
8. Upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonujących form wsparcia
i pomocy osobom niepełnosprawnym.
9. Zaangażowanie w działania projektowe na rzecz wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych w szczególności osób niezdiagnozowanych, wykazujących zaburzenia psychiczne.
10. Udział w budowaniu spójnego systemu wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych na bazie koalicji podmiotów instytucjonalnych
i organizacji partnerskich.
11. Podejmowanie inicjatyw programowych oraz projektowych w zakresie wsparcia i aktywizacji seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
12. Animowanie i promowanie działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych w tym prowadzenie:
- KLUBU 123 – dla osób po kryzysach psychicznych.  Wsparcie środowiskowe, pomoc w kontaktach ze środowiskiem lokalnym. Zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez zapewnienie miejsca rozwoju osobistego, spędzania wolnego czasu, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych itp.
- Punktu Informacyjnego RADAR – dla osób chorujących psychicznie, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Udzielanie informacji
o dostępnych formach wsparcia.
11.ZESPÓŁ DS. ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ 
1. Badania i analizy w obrębie problematyki społecznej: gromadzenie możliwie szerokiej bazy wiarygodnych danych i dokładne rozeznanie istniejących materiałów obrazujących dotychczas podejmowane działania oraz problematykę społeczną, określanie niezbadanych do tej pory obszarów, które wydają się być istotne dla przyszłego planowania działań oraz dla pełnego oglądu problemów społecznych.
2. Sporządzanie dokumentów o charakterze strategicznym i programowym w obszarze pomocy społecznej.
3. Sporządzanie raportów i informacji okresowych z podejmowanych przez MOPS działań.
4. Planowanie działań z wykorzystaniem modelu pracy projektowej .
5. Koordynacja i przeprowadzanie innowacyjnych działań (pilotażowych):
a) systemowe przekazywanie zdobytej w wyniku badań oraz działań pilotażowych wiedzy i umiejętności,
b) okresowe raporty statystyczne i badawcze adresowane do pracowników MOPS.
6. Reprezentowanie MOPS w zakresie uczestnictwa w różnego rodzaju grupach roboczych (lokalnych, regionalnych) oraz w zakresie merytorycznego udziału w konferencjach.
7. Rozwój współpracy MOPS z przedstawicielami społeczności lokalnych, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, współudział w działaniach o charakterze programowym, pozyskiwanie partnerów społecznych w celu osiągnięcia jak najszerszego efektu prowadzonych działań.
8. Wsparcie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania inicjatyw podejmowanych na rzecz klientów MOPS – poradnictwo, animacja, działania konsultacyjne.
9. Pozyskiwanie dofinansowania inicjatyw projektowych oraz wsparcie w tym zakresie pracowników jednostek organizacyjnych.
10. Udzielanie pomocy psychologicznej klientom MOPS mającej na celu wsparcie w sytuacjach kryzysu, a także przystosowanie klientów do sprawnego funkcjonowania w środowisku i rodzinie oraz do efektywnego radzenie sobie w sytuacjach trudnych, w tym:
a) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, z zastosowaniem technik procesu terapeutycznego;
b) prowadzenie spotkań konsultacyjnych;
c) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających.
d) udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym uczestnictwo w grupach roboczych powoływanych po wszczęciu procedury Niebieskiej Karty
e) wsparcie psychologiczne dla pracowników socjalnych polegające na udzielaniu konsultacji, udziale w planach pomocy rodzinie oraz rozwiązywaniu bieżących sytuacji kryzysowych
f) prowadzenie grup zajęć psychoedukacyjnych i wspierająco - aktywizujących
11. Koordynacja zadań związanych z procesem szkoleniowym w ośrodku, w tym:
a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi MOPS w zakresie identyfikowania  potrzeb szkoleniowych oraz dokonywanie analizy i opracowywanie w/w danych w formie raportów;
b) współpraca z instytucjami szkoleniowymi w zakresie pozyskiwania ofert szkoleniowych;
c) organizowanie szkoleń;
d) pozyskiwanie i przekazywanie informacji pracownikom jednostek organizacyjnych na temat dostępnych form szkoleniowych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby.
12. Koordynowanie działań w obszarze funkcjonowania wolontariatu w MOPS, w tym:
a) pozyskiwanie, szkolenie oraz zawieranie porozumień z wolontariuszami, współpraca z instytucjami szkoleniowymi w zakresie pozyskiwania ofert szkoleniowych;
b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi MOPS oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ustalania potrzeb wsparcia wolontarystycznego; 
c) organizowanie wsparcia wolontarystycznego na rzecz klientów MOPS, w tym w formie projektów.
12.ZESPÓŁ DS. MIESZKALNICTWA WSPIERANEGO 
1. Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie dorosłym osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niesamodzielnym osobom starszym, zamieszkania oraz dostosowaną do potrzeb opieką i wsparciem.
2. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
3. Świadczenia opiekuńczo - pielęgnacyjne realizowane poprzez pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, a także  wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia.
4. Działania wspomagające polegające na rozwoju inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.
13.DZIAŁ KADR
1. Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, określonych w kodeksie pracy i innych przepisach szczególnych, w tym:
a) prowadzenie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem;
b) obsługa procesów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku
    pracy;
c) kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów
    wymagających specjalnych uprawnień;
b) prowadzenie spraw związanych z procesem naboru i selekcji kandydatów na
    pracowników;
c) prowadzenie spraw związanych oceną kwalifikacyjną pracowników;
d) realizacja zadań w zakresie służy przygotowawczej pracowników oraz udział 
    w komisjach egzaminacyjnych;
e) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych i innych
    nieobecności;
f) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowywaniem dokumentów
   dot. złożenia wniosku o przyznanie emerytury lub renty oraz współdziałanie
   z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
g) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy oraz odpowiedzialnością
    porządkową i dyscyplinarną pracowników.
2. Tworzenie, weryfikacja i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
3. Sporządzanie właściwych umów zleceń oraz umów o dzieło.
4. Organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów oraz staży absolwenckich.
5. Sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrze, GUS i innych instytucji.
6. Sprawozdawczość do PFRON.
7. Współtworzenie i redagowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych.
14.DZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Prowadzenie działań organizacyjno – administracyjnych związanych z funkcjonowaniem wszystkich placówek, działów oraz zespołów objętych strukturą MOPS.
2. Prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką mieniem ośrodka, zapewnieniem jego ochrony i należytego wykorzystania.
3. Koordynacja działań związanych z prowadzonymi w MOPS inwestycjami i remontami. Bieżące sprawy techniczno – eksploatacyjne, konserwacje instalacji, urządzeń.
4. Planowanie i gospodarowanie ZFŚS oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
5. Nadzór nad realizacją zamówień dla Administracji MOPS oraz zamówień wspólnych o wartości do 30.000 euro, kontrola faktur pod względem merytorycznym (media, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, sprawy serwisowe, konserwacyjne).
6. Prowadzenie głównego magazynu artykułów biurowych, czystościowych, agd itd.
7. Prowadzenie składnicy akt, przyjmowanie do archiwizacji dokumentów, ich udostępnianie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
8. Nadzór nad prawidłową gospodarką wszystkimi rodzajami odpadów.
9. Prowadzenie spraw z zakresu prac społecznie – użytecznych.
10. Dysponowanie samochodami służbowymi, organizowanie transportów, realizacja zakupów.
11. Utrzymanie porządku i estetyki pomieszczeń biurowych w Administracji MOPS,
12. Dozorowanie obiektu Administracji MOPS, dysponowanie kluczami.
13. Obsługa punktu informacyjnego w holu Administracji MOPS.
14. Współpraca m. in. z kierownikami placówek, działów, zespołów pozostających w strukturze MOPS oraz podległych jednostek, w celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka.
15.DZIAŁ KONTROLI
1. Monitorowanie, nadzór i kontrola merytoryczna w komórkach/ działach/ placówkach MOPS w Gdyni.
2. Monitorowanie, kontrola finansowa i merytoryczna w jednostkach nadzorowanych przez MOPS w Gdyni i podmiotach realizujących na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej.
3. Prowadzenie dokumentacji kontroli – wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli i prowadzenie ich rejestru, sporządzanie harmonogramów kontroli i prowadzenie ich rejestru, sporządzanie sprawozdań z wykonania kontroli i prowadzenie ich rejestru, przygotowywanie wszystkich protokołów kontroli do zamieszczenia w BIP (dokonywanie wyłączeń z treści zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i skanowanie wszystkich protokołów w celu zamieszczenia w BIP), prowadzenie rejestru protokołów, przechowywanie protokołów kontroli.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie:
a) rozliczeń finansowych (kontrola zgodności składanych zestawień i wniosków o uruchomienie środków z zapisami umowy i faktycznym stanem wykorzystania zabezpieczonych środków na dzień uruchomienia, ustalanie poziomu wykorzystania dotacji w ramach roku budżetowego, analiza zaistniałych i proponowanych zmian w sposobie i wysokości wykorzystania dotacji itp.);
b) sprawozdawczości składanej przez organizacje pozarządowe (kontrola zgodności składanych sprawozdań z zapisami umowy i faktycznym stanem wykorzystania przekazanych środków, ustalanie poziomu wykorzystania dotacji w ramach okresu sprawozdawczego, analiza zaistniałych zmian w sposobie i wysokości wykorzystania dotacji itp.);
c) opracowywania i uaktualniania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań (umowy, aneksy, załączniki itp.), analiza proponowanych zmian do sposobu realizacji zadań i wykorzystania dotacji;
d) szkolenia w zakresie sposobu realizacji zadań, rozliczeń finansowych i składanej sprawozdawczości przez organizacje pozarządowe.
5. Przygotowywanie dokumentacji (decyzje) potwierdzającej obowiązek zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji oraz prowadzenie ich rejestru (rejestr decyzji i wezwań do zapłaty). Kontrola realizacji postanowień zawartych w w/w decyzjach przez organizacje pozarządowe.
6. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkursów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu (przestrzeganie procedur konkursowych dotyczących uczestników konkursów, dokumentacji konkursowej, składu komisji oceniającej i terminów spotkań, terminów i sposobu ogłoszenia konkursu, rozstrzygnięcia konkursu i sposobu ogłoszenia o rozstrzygnięciu, podpisania umów na realizację zadań itp. )
8. Współpraca z kierownikami placówek, działów, zespołów pozostających w strukturze MOPS oraz jednostek podległych w celu wprowadzania usprawnień oraz wykluczania powstawania odstępstw od przyjętych unormowań.
9. Sprawozdawczość dotycząca organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
10. Prowadzenie dokumentacji i baz danych dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.
11. Koordynacja działań w zakresie przygotowania i kompletowania dokumentacji dotyczącej Kontroli Zarządczej w MOPS w Gdyni oraz analiza powyższej dokumentacji.
12. Inne zlecone zadania (np. przygotowywanie dokumentacji do SKO, prokuratury, urzędów i innych instytucji itp.).
13. Monitorowanie danych wprowadzanych do systemu „Pomost” przez jednostki będące w strukturze MOPS.
14. Kontrola sposobu wykonania zamówień zleconych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
16.DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
1. Sekcja płac:
a) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
b) prowadzenie indywidualnych kart zasiłkowych;
c) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na   podatek dochodowy od osób fizycznych;
d) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
e) dokonywanie rozliczeń rocznych na podstawie oświadczeń   pracowniczych;
f) przygotowywanie dokumentów stanowiących o uprawnieniach emerytalno – rentowych;
g) załatwianie bieżących spraw pracowniczych.
2. Księgowość finansowa:
a) prowadzenie likwidatury w zakresie zobowiązań;
b) obsługa kasowo – bankowa;
c) kompletowanie i dekretowanie dokumentów finansowo – księgowych;
d) ewidencja operacji gospodarczych na odpowiednich urządzeniach        księgowych;
e)  sporządzanie sprawozdawczości okresowej i rocznej.
3. Księgowość materiałowa:
a) ewidencja mienia jednostki,;
b) ustalanie odpisów amortyzacyjnych;
c) prowadzenie rozliczeń ilościowo – wartościowych;
4.Stanowisko analiz i statystyki:
a) obsługa systemów sprawozdawczości statystycznej;
b) analiza świadczeń z pomocy społecznej w programach dziedzinowych;
c) pozyskiwanie i systematyzowanie danych statystyczno-informacyjnych do sprawozdań zbiorczych gminy;
d) rozliczanie inwentaryzacji.
17.DZIAŁ PRAWNY
1. Bieżąca obsługa prawna – w sprawach związanych z zakresem działalności MOPS.
2. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego – prawnego, poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
3. Współudział w opracowaniu projektów zarządzeń Prezydenta, uchwał Rady Miasta, zarządzeń Dyrektora, umów i porozumień – z zakresu działania MOPS.
4. Inicjowanie zmian w aktach normatywnych o charakterze wewnętrznym –
z zakresu działania MOPS.
5. Wydawanie  stanowisk prawnych w sprawach z zakresu działania MOPS dotyczących wątpliwości w interpretacji przepisów prawa.
6. Ustalanie wzorów decyzji administracyjnych i druków oraz ich bieżąca weryfikacja i aktualizacja.
7. Prowadzenie w imieniu MOPS spraw przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi – w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
8. Sporządzanie wniosków o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między gminami w sprawach dotyczących działania MOPS.
9. Monitorowanie bieżących zmian przepisów prawnych i przekazywanie ich do poszczególnych jednostek organizacyjnych MOPS – do wiadomości
i stosowania.
10. Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa.
11. Konsultacje prawne dla pracowników w zakresie działania MOPS.
12. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie przepisów prawa związanych z pomocą społeczną.

18.DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
1. Sporządzanie Planu Zamówień Publicznych obowiązującego w MOPS w danym roku budżetowym oraz jego aktualizacja;
2. Organizacja i uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w przepisach wewnętrznych, dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w MOPS;
3. Prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak szacowanie wartości zamówienia, zbieranie od poszczególnych jednostek organizacyjnych informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia;
4. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, w tym rejestr zamówień o wartość nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000,00 euro oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestr umów;
5. Sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówienie publicznego,
6. Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
7. Publikowanie ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym WE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego;
8. Udzielanie jednostkom organizacyjnym MOPS informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Pzp.
9. Dokonywanie wskazania zgodności realizacji zamówienia z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
10. Współdziałanie z placówkami, działami i jednostkami organizacyjnymi MOPS w czynnościach przewidzianych w postępowaniu odwoławczym, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
11. Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
12. Deponowanie wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy, wnoszonych w formach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (z wyłączeniem formy gotówkowej) i dokonywanie ich zwrotu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zasad udzielania zamówień publicznych w MOPS;
13. Przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
14. Przygotowywanie w zakresie zamówień publicznych projektów zarządzeń;
15. Współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP;
16. Koordynacja czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu.
17. Kontrola poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznym.
19.ZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


1. Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (GPPPwRoOOPwR).
2. Współpraca z instytucjami (m.in. działania szkoleniowe, interdyscyplinarne dotyczące budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
3. Przygotowywanie projektów uchwał rady miasta, zarządzeń prezydenta – dotyczących GPPPwRoOOPwR i Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Przygotowywanie projektów porozumień, umów między instytucjami, a także pozyskiwanie środków na działania związane z realizacją zadań GPPPwRoOOPwR oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Koordynowanie prac i działań Zespołu Interdyscyplinarnego związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (planowanie działań, sprawozdawczość oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty”).
20.STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1. Budowanie pozytywnego wizerunku MOPS wobec mediów, mieszkańców, instytucji i organizacji.
2. Realizacja założeń polityki informacyjnej Ośrodka.
3. Nadzór nad obsługa medialną MOPS.
4. Udział w konferencjach prasowych w Urzędzie Miasta.
5. Przygotowanie materiałów informacyjnych, ważnych z punktu medialnego, dla dyrekcji MOPS.
6. Przegląd prasy i archiwizacja istotnych materiałów.
7. Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie przedstawicielom mediów wiadomości o istotnych działaniach MOPS, ze szczególnym uwzględnieniem promocyjnych.
8. Nadzór nad właściwą promocją akcji i kampanii podejmowanych przez
MOPS.
9.  Współpraca przy organizacji wybranych wydarzeń (konferencji, seminariów, eventów) firmowanych przez MOPS
10.  Współpraca z rzecznikami prasowymi (szczególnie z przedstawicielami miasta) oraz innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.
11. Medialne koordynowanie ważnych dla MOPS wydarzeń.
12.  Przygotowywanie i publikowanie informacji na stronę internetową MOPS.
13.  Udział w naradach i zebraniach.
21. ZESPÓŁ ŚWIETLIC OPIEKUŃCZYCH
1. Zespół Świetlic Opiekuńczych odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi świadczonymi w formie świetlicy opiekuńczej.
2. Świetlica opiekuńcza jest grupową formą usług opiekuńczych, realizowanych w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Gdynia.
3. Usługi w formie świetlicy opiekuńczej obejmują w szczególności:
a) grupowe zajęcia aktywizujące i podtrzymujące sprawność uczestników, uwzględniające ich integrację ze środowiskiem lokalnym,
b) zajęcia umożliwiające podtrzymywanie zainteresowań uczestników,
c) czynności wspomagające uczestników w podstawowych czynnościach życia codziennego – w szczególności pomoc przy niezbędnej toalecie, załatwianiu potrzeb fizjologicznych (odprowadzenie do toalety lub zakładanie i zmiana środków higienicznych z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń), ubieraniu się, w spożywaniu posiłku, o ile wymaga tego poziom niesamodzielności i stan zdrowia uczestnika,
d) czynności pielęgnacyjne zlecone przez lekarza, wyszczególnione na Zaświadczeniu lekarskim (np. dopilnowanie przyjmowania leków / mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia, poziomu cukru),
e) podanie gorącego posiłku obiadowego oraz napojów zimnych i gorących - w miarę indywidualnych potrzeb uczestników.
4. Zespół Świetlic Opiekuńczych realizuje swoje zadania poprzez samodzielne świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej lub zlecanie ich podmiotom zewnętrznym.
5. Zespół Świetlic Opiekuńczych współpracuje z jednostkami organizacyjnymi MOPS, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania usług wspierająco - opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania, w oparciu o wyniki analizy i monitoringu potrzeb tego typu usług.
22.ZESPOŁU DS. INTENSYWNEJ PRACY SOCJALNEJ Z RODZINĄ
1. Udzielanie adekwatnego wsparcia rodzinom z wieloma problemami, pozostającym na pograniczu rozpadu, przejawiającymi dysfunkcje, które na poziomie zaistniałych skutków mogą spowodować konieczność umieszczenia dzieci w systemie opieki całodobowej.
2. Udzielanie wsparcia w reintegracji wybranym rodzinom przejawiającym wysoki poziom motywacji do zmiany, z których dzieci zostały umieszczone  w systemie opieki całodobowej.
3. Sporządzenie dogłębnej diagnozy występujących problemów, ustalenie ich genezy w celu określenia zasobów i możliwości pozwalających pokonać istniejące w rodzinie problemy.
4. Tworzenie planów pomocy rodzinie dla każdej rodziny korzystającej ze wsparcia zespołu IPS.
5. Dostęp klientów do działań aktywizujących w sferze społecznej i zawodowej, poprzez możliwość korzystania z szerokiego poradnictwa, w tym psychologicznego, zawodowego, diagnostyki uzależnień, doskonalenia kompetencji rodzicielskich, oraz szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje społeczne klientów.
6. Harmonizacja współpracy wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin, klientów IPS. Tworzenie zespołów międzydyscyplinarnych.
7. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wykluczenia społecznego rodzin objętych wsparciem, poprzez zwiększanie spójności rodzin, podnoszenie motywacji do wejścia w proces pozytywnej zmiany, zwiększanie poziomu świadomości własnych możliwości i ograniczeń, rozwijanie pozytywnych zasobów członków rodziny.
8. W miarę potrzeb  tworzenie i testowanie innowacyjnych narzędzi i metod pracy (w zakresie pracy socjalnej z rodzinami) oraz monitorowanie nowych zjawisk społecznych w tym w szczególności zjawisk zagrażających spójności rodziny.

23.ZESPOŁU DS. DORADZTWA I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Realizacja wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, klientów MOPS w szczególności dla osób chcących zwiększyć aktywność społeczną lub/i mających w planie podjęcie zatrudnienia, poprzez doradców ds. osób niepełnosprawnych
2. Przeciwdziałanie i zmniejszanie skutków wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
3. Dostęp do instrumentów aktywnej integracji: Klubu dla osób z niepełnosprawnościami, indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, usługi trenera pracy, indywidualnego i grupowego poradnictwo psychologicznego, oraz innych  odpowiadających potrzebom klientów.
4. Współpraca z instytucjami - budowanie koalicji na rzecz poszczególnych klientów, jak również wokół poszczególnych zakresów tematycznych w obrębie niepełnosprawności.
5. Poradnictwo dla rodzin, sąsiadów i znajomych osób z niepełnosprawnościami.
6. Konsultacje w sprawach klientów niepełnosprawnych dla pracowników różnych instytucji.
7. Podniesienie poziomu funkcjonowania niepełnosprawnego klienta do poziomu dla niego optymalnego oraz ukierunkowanie aktywności klienta tak, aby ten poziom funkcjonowania utrzymać.
8. Uzupełnienie systemu wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych o bardziej zintegrowany i kompleksowy rodzaj oddziaływań.
9. Stanowienie zasobu wiedzy i doświadczenia z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi do wykorzystania przez profesjonalistów.
10. Wypracowywanie i testowanie usług będących odpowiedzią na zmieniające się potrzeby ON w gminie.
24.DZIAŁ CYFRYZACJI I TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
1. Prowadzenie prac nad strategią informatyzacji Ośrodka i realizacja jej treści w oparciu o zdefiniowane potrzeby i wymagania, w tym projektowanie i wdrażanie rozwiązań oraz projektów informatycznych na rzecz Ośrodka. Przygotowywanie opinii dotyczących projektów informatycznych.
2. Wspieranie procesów zmian zachodzących w MOPS od strony technologii informatycznych.
3. Wspieranie od strony technologii informatycznych polityki informacyjnej MOPS.
4. Zapewnienie od strony technicznej bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Ośrodka.
5. Zapewnienie ciągłości działania i utrzymania systemów teleinformatycznych (w tym sprzętu i oprogramowania) funkcjonujących w Ośrodku oraz ich bieżący nadzór i kontrola, w tym sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania w Ośrodku systemów informatycznych i sieci teletransmisji danych.
6. Kontrola działania systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych MOPS.
7. Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem poprawności działania sieci LAN/WAN.
8. Nadzór nad legalnością i aktualnością oprogramowania w zakresie nadzorowanych systemów teleinformatycznych.
9. Organizacja szkoleń dla pracowników Ośrodka z zakresu narzędzi informatycznych i technik komputerowych w ustalonym zakresie
10. Zapewnienie obsługi informatycznej strony internetowej www.mopsgdynia.pl. Publikowanie na stronach www Ośrodka treści zleconych.
11. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie planów zakupów inwestycyjnych i innych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Ośrodka w zakresie informatycznym
12. Współpraca z Działem Organizacyjnym w zakresie modernizacji budynków MOPS pod kątem dostosowania do Informatycznych Standardów MOPS.
13. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia związanego z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, związanych z informatyzacją Ośrodka, zgodnie z wytycznymi Działu Zamówień Publicznych MOPS.
14. Sporządzanie oceny technicznej sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ich ocena i pomoc w kasacji.
15. Przygotowywanie i nadzór nad politykami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych – we współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

25.GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprawdzanie zgodności przetwarzanych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie, wskazywanie obszarów ryzyka i opracowywanie wniosków, co do poprawy bezpieczeństwa.
2. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, monitorowanie jej wdrażania oraz dokonywanie okresowej ewaluacji.
3. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych poprzez:
a) prowadzenie spotkań z kadra kierowniczą, mających na celu aktualizację wiedzy na temat ochrony danych osobowych,
b) prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników jednostki uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych.
4. Tworzenie warunków dostępu do aktualnej wiedzy i praktyki, stosowania prawa w obszarze ochrony danych osobowych ( w tym nawiązywanie kontaktu ze specjalistami oraz podmiotami kształtującymi kulturę zarządzania tymi obszarami).
5. Prowadzenie rejestru zbiorów danych. 
6. Zgłaszanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych.
7. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
8. Podejmowanie działań w przypadku naruszenie ochrony danych osobowych, w tym przywrócenia stanu prawidłowego, zweryfikowania przyczyn naruszenia, ustalenia osób odpowiedzialnych, przedstawienie wniosków Dyrektorowi MOPS o dokonanie zmian w zakresie stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
9. Nadzór nad bezpieczeństwem informacji w obszarze cyfryzacji i technologii informatycznych wykorzystywanych w MOPS oraz:
a) Zapewnienie prawidłowości, przechowywania i kompletności dokumentacji związanej z nadawaniem/modyfikacją/odebraniem uprawnień dla użytkownika w systemie informatycznym,
b) Prowadzenie rejestru udostępnionych awaryjnie haseł do systemów informatycznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi,
c) Prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz wyrażanie zgody na niestandardowe wykorzystania łącza internetowego oraz zasobów informatycznych przez Użytkowników systemu i Gości,
d) Prowadzanie rejestru zgłoszeń oraz wyrażanie zgody na korzystanie ze sprzętu komputerowego poza siedzibą MOPS, w tym pracy zdalnej,
e) Wyrażanie zgody na przechowywanie przez użytkowników danych lokalnie na stanowiskach komputerowych niepodłączonych do sieci LAN/WAN w MOPS Gdynia - w porozumieniu z Działem Cyfryzacji i Technologii Informatycznych.
10. W obszarze kontroli i audytu standardów ochrony danych:
a) Realizacja kontroli doraźnych i planowych,
b) Realizacja elementów audytu wewnętrznego kadry kierowniczej w zakresie 
c) Zarządzania bezpieczeństwem informacji,
d) Planowanie i realizacja audytu zewnętrznego w drodze zamówienia odpowiednich usług.
11. Prowadzenie rejestru zawieranych umów powierzenia przetwarzanych danych oraz kontrolowanie podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych, pod względem zabezpieczenia tych danych.
12. Współpraca z Działem Prawnym, w szczególności w zakresie opracowywania
metod wdrażania zapisów prawa do bieżącej działalności MOPS.
26. CENTRUM WSPARCIA SENIORÓW
1. Organizowanie działań na rzecz budowania spójnego systemu wsparcia i opieki dla gdyńskich seniorów, w szczególności animowanie lokalnych koalicji oraz harmonizacja działań instytucji, organizacji i innych podmiotów w obszarze aktywizacji, wsparcia i opieki.
2. Animowanie działań i współpraca z innymi osobami i podmiotami w sprawach związanych z organizacją wsparcia i opieki dla osób starszych w szczególnej sytuacji, zarówno w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących rozwoju oraz podnoszenia jakości usług wspierająco - opiekuńczych dla konkretnych grup seniorów.
3. Analiza rynku usług o charakterze wspierająco - opiekuńczym dla osób wymagających pomocy oraz monitoring potrzeb w zakresie tych usług.
4. Organizacja, koordynacja i monitoring realizacji usług wspierająco - opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania, w szczególności usług opiekuńczych (w tym teleopieka) i specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Organizowanie i zapewnienie opieki dziennej i całodobowej (czasowej i stałej) osobom jej wymagającej, w tym prowadzenie spraw dotyczących kierowania i umieszczania osób w całodobowych ośrodkach wsparcia i domach pomocy społecznej, odpłatności z tego tytułu oraz alimentacji.
6. Podejmowanie, obsługa i koordynacja spraw interwencyjnych z zakresu zapewnienia wsparcia i opieki osobom starszym.
7. Prowadzenie działań prewencyjnych (monitoring środowisk seniorów), integracyjnych i animacyjnych na rzecz gdyńskich seniorów.
8. Upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonujących form wsparcia i pomocy seniorom.
9. Przygotowywanie i składanie informacji, sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
       10.Podejmowanie inicjatyw programowych oraz projektowych.
27.GDYŃSKIE CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII FASD
1. Wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD.
2. Prowadzenie konsultacji i pracę z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w
   tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu
3.Prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów
i umożliwianie im udziału w grupach wsparcia.
4.Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla specjalistów i osób zawodowo stykających się z dziećmi z FASD (lekarze, nauczyciele, pracownicy socjalni itp.).
5.Prowadzenie rehabilitacji w zakresie integracji sensorycznej dzieci z FASD.
6.Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno- profilaktycznym dla młodzieży - uczniów szkół średnich.
28. ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Koordynacja i współuczestnictwo w realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Inicjowanie działań na rzecz osoby uzależnionej i jej rodziny według posiadanych uprawnień i kompetencji.
3. Zlecanie zadań na rzecz środowisk zagrożonych problemem alkoholowym.
4. Prowadzenie sprawozdawczości.
5. Monitoring i ewaluacja działań określonych w programie.
6. Organizowanie cyklicznych spotkań koalicjantów.
7. Obsługa finansowa i administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Nadzór merytoryczny nad Klubem Abstynenta „Krokus”.
9. Zarządzanie środkami finansowymi.
10. Wspieranie działań w obszarze profilaktyki.
29. STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych pracowników MOPS, pracowników społecznie – użytecznych i wolontariuszy.
2. Przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk.
3. Kontrolowanie warunków pracy w poszczególnych jednostkach MOPS oraz sporządzanie okresowych analiz stanu bhp.
4. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, tworzenie dokumentacji powypadkowej.
5. Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją bhp, tworzenie standardów bhp (przygotowywanie odpowiednich procedur, regulaminów itp.).
6. Wykonywanie innych zadań z zakresu bhp określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 01.07.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 15:22 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.01.2019 14:45 Aktualizacja treści Aleksandra Król
06.04.2018 10:15 Aktualizacja treści Aleksandra Król