Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 206

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu: 
58 668-85-89,  58 668-85-82
58 668-85-85,  58 668-85-71
58 668-85-86,  58 668-85-72
58 668-85-87,  58 668-85-73
58 668-85-88,  58 668-85-83

SEKRETARIAT

Numer telefonu:
58 668-85-58

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Informacja o terminach składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi wydanie decyzji i wypłata Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2018 –31.08.2018 Do 31.10.2018 Od 01.10.2018
01.09.2018 – 30.09.2018 Do 30.11.2018 Od 01.10.2018
01.10.2018 – 31.10.2018 Do 31.12.2018 Od 01.10.2018
01.11.2018 – 30.11.2018 Do 31.01.2019 Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka
01.12.2018 – 31.01.2019 Do 28.02.2019 Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka
01.02.2019 – 30.09.2019 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka


Do wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019, trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. należy dołączyć odpowiednio:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
- formie opłacanego podatku
- wysokości przychodu
- stawce podatku
- wysokości opłaconego podatku
W roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym
pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (w przypadku umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadczeń ZUS lub zasiłku dla bezrobotnych jest to dokument PIT-11, PIT-11A, PIT-40),
j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
(w przypadku umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadczeń ZUS lub zasiłku dla bezrobotnych jest to dokument PIT-11, PIT-11A, PIT-40)
k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (w przypadku umowy o pracę i umów cywilnoprawnych jest to zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto należnego za drugi przepracowany miesiąc, w przypadku uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczeń ZUS jest to zaświadczenie odpowiedniej instytucji o dochodzie netto należnym za drugi miesiąc otrzymywania świadczenia natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej jest to oświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc jej prowadzenia);
2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Uwaga
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy" oznacza:
1) rok 2017 - dla wniosków składanych na okres zasiłkowy 2018/2019, trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia i wydaje decyzję administracyjną.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc - gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
Inne informacje:

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną niektórych banków. W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł. 

Określenie "pierwsze dziecko" oznacza – jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga
rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu. 

Uwaga 
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę 
na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Uwaga - informacja dla rodzin, w których jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju

W sprawach wiążących się z koniecznością zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. w sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, akta sprawy przekazywane są do Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić stronę internetową Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe.

W celu przyspieszenia postępowania należy wypełnić i dołączyć do wniosku specjalny formularz, który znajdą państwo w poniższej sekcji załączników.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Drzewiński
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 13:48 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
29.04.2019 13:16 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
12.04.2019 09:28 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
04.03.2019 09:31 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
03.01.2019 10:45 Zmiana podstawy prawnej Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 10:41 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:39 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:38 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:32 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:30 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:22 Dodanie informacji Krzysztof Drzewiński
26.07.2018 13:48 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 13:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
13.06.2018 13:39 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
18.04.2018 10:20 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
16.04.2018 10:47 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
16.04.2018 10:44 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
09.03.2018 08:29 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.11.2017 09:36 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
03.11.2017 09:11 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.10.2017 18:41 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
03.08.2017 18:06 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
31.07.2017 15:39 Korekta Piotr Wójciak
31.07.2017 15:38 Korekta Dorota Nelke
31.07.2017 15:16 Korekta Piotr Wójciak
31.07.2017 15:14 Korekta Piotr Wójciak
31.07.2017 15:02 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.05.2017 12:21 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2017 12:12 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski